Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 141
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(1) Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Modificarea titlului de creanță atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare competent va conține, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), următoarele: codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal al acestuia, precum și orice alte date de identificare; cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului. Jurisprudență

(5) Pentru debitorii obligați în mod solidar la plata creanțelor fiscale se va întocmi un singur titlu executoriu. Jurisprudență

(6) Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creanțe fiscale, se transmit în termen de cel mult 30 de zile de la emitere, spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 136. Jurisprudență

(7) Netransmiterea titlurilor executorii provenite în urma sancționării contravenționale, în termen de 90 de zile de la emiterea de către organele competente, conduce la anularea acestora. Conducătorul organului emitent al titlului executoriu are obligația emiterii deciziei de imputare a contravalorii contravenției personalului care se face vinovat de întârziere. Termenul de 90 de zile se prelungește cu perioada scursă în procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contravenției. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(8) În cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 33 alin. (1) nu cuprind unul dintre următoarele elemente: numele și prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis și dovada comunicării acestora, organul de executare va restitui de îndată titlurile executorii organelor emitente. Jurisprudență, Reviste (2)

(9) În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de către un alt organ, organul de executare îi va confirma primirea, în termen de 30 de zile.

(10) În cazul în care instituțiile publice transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silită organelor fiscale, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau local, după caz. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(11) În cazul în care autoritățile administrației publice locale transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silită organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Executarea silită poate fi pornită fără a exista o decizie de impunere cunoscută de contribuabil? - Horatiu Sasu
Decizia Înaltei Curți în cazul de mai jos tranșează o discuție extrem de des întâlnită. Corolarul e încă și mai interesant: cunoscând răspunsul corect, unde se atacă titlul executoriu? Necunoașterea răspunsului corect a făcut ca procesul să parcurgă timp de un an și jumătate toate fazele, până la Înalta Curte, pentru ca apoi întreg procesul să se reia... de la Judecătorie!
Speța vizează impozite și taxe locale, care au caracter fiscal, conform art. 1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform Deciziei nr. 658/20061 a Curții Constituționale a fost respinsă excepția de neconstituționalitate a art. 141 Codul de procedură fiscală. 
    1 M. Of. nr. 971 din 5 decembrie 2006. 

    Executarea silită a creanțelor fiscale poate fi pornită numai în temeiul unui titlu executoriu emis de organul competent conform legii. Titlul de creanță devine executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent sau în alt mod prevăzut de lege2. Pentru obligațiile fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuții, amenzi, majorări de întârziere și alte sume datorate și neachitate la termenul legal de plată, titlul executoriu îl constituie actul, emis sau aprobat de organul competent, prin care acestea (impozitele, taxele) se stabilesc3. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit dispozițiilor art. 141 alin. (1) și art. 145 alin. (1) Codul de procedură fiscală., somațiile de plată și titlurile executorii sunt acte de executare și nu acte administrative fiscale în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, care să poată face obiectul unei cereri de suspendare întemeiată pe dispozițiile art. 14-15 ale aceleiași legi organice. Rezultă că suspendarea titlurilor executorii și asomațiilor de plată privind creanțele fiscale nu poate fi dispusă decât în cadrul unei contestații la executare întemeiată pe dispozițiile art. 172 și urm. Codul de procedură fiscală., iar nu de către instanța de contencios administrativ sesizată conform art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În cele ce au precedat, au fost prezentate doar cele mai importante titluri executorii. Expunerea făcută nu aepuizat întreaga gamă atitlurilor declarate de lege ca fiind executorii. De aceea, cu titlu de exemplu, menționăm și existența altor titluri executorii, cum sunt: contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate, decizia organelor de pensii pentru recuperarea sumelor plătite fără temei legal, contractul de garanție mobiliară (art. 17 din Legea nr. 99/1999), titlul de creanță, în materie fiscală, care devine și titlu executoriu de la data la care creanța este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în al mod prevăzut de lege art. 141 alin. (2) Codul de procedură fiscală.]; contractul de asistență juridică, legal încheiat și care urmează să fie învestit cu formulă executorie de judecătoria în acărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului art. 30 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, astfel cum acest text afost modificat prin Legea nr. 255/2004]; contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală încheiate de instituțiile de credit (art. 120 din Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 99/2006) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terțului poprit
Executarea silită a bunurilor mobile
Reviste:
7. Executarea silită a creanțelor fiscale. Condiții de comunicare către debitor a titlului de creanță
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
1. Amendă judiciară aplicată de organele penale. Executare silită prin intermediul administrației finanțelor publice. Distincție între noțiunile de "titlu de creanță" și "titlu executoriu". Consecințe asupra căilor de atac deschise de lege
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Refuzul organului fiscal de a executa silit amenda contravențională
16. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Condiții
2. Contract de concesiune încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...