Termenele de plată | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 111
Termenele de plată Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Creanțele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora, astfel: Jurisprudență, Reviste (4)

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; Jurisprudență

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. Jurisprudență

(3) Pentru obligațiile fiscale eșalonate sau amânate la plată, precum și pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabilește prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă. Jurisprudență

(4) Pentru creanțele fiscale, administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, care nu au prevăzute termene de plată, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Jurisprudență

(5) Pentru creanțele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor. Jurisprudență

(6) Contribuțiile sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, după calcularea și reținerea acestora conform reglementărilor legale în materie, se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(7) Prin derogare de la dispozițiile legale în vigoare privind termenele de plată, impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii se plătesc astfel: Modificări (1), Jurisprudență

a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice care au statut de microîntreprindere, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și de către persoanele fizice care desfășoară activități independente; Modificări (1)

b) anual, până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului următor, de către asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, cu excepția instituțiilor publice.

(8) Contribuabilii prevăzuți la alin. (7) au obligația să declare impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii până la termenul de plată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contribuabilul „suportător” - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Impozitul datorat de contribuabilul „suportător” se calculează, se reține (în general, prin „stopaj la sursă”), și se plătește (virează) bugetului de stat de o altă persoană, numită contribuabil „plătitor”.
În cazul impozitelor directe, exemplul cel mai semnificativ de contribuabili „suportători” îl reprezintă salariații pentru impozitele datorate din veniturile lor salariale: aceștia sunt cei care suportă, direct și personal, impozitul din salariile lor, dar ei nu intră în contact direct cu organul fiscal pentru plata impozitului, nu ei sunt plătitori ai acestui impozit.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform modificărilor aduse art. 111 alin. (7) lit. a) prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 19/2008, termenul de plată pentru impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii este trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, în cazul tuturor persoanelor fizice care au calitatea de angajator, nu numai a acelora care desfășoară activități independente. De asemenea, conform art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 19/2008, prevederile anterior menționate intră în vigoare de la data de 1 iulie 2008, deci începând cu obligațiile fiscale de această natură aferente trimestrului II din anul 2008. În concluzie, pentru toate creanțele fiscale pentru care plata se face într-un cont unic se stabilește, ca regulă generală, indiferent de termenul prevăzut în actele care le reglementează, că plata are ca scadență data de 25 (a lunii ce este reglementată ca scadență de plată). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecției fiscale
Colectarea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale
Dispoziții privind efectuarea plății
Ordinea stingerii datoriilor
Compensarea
Restituiri de sume
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind majorări de întârziere
Majorări de întârziere
Majorări de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Reviste:
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Evaziunea fiscală
Noutăți privind decizia de impunere din oficiu a persoanelor fizice
Revista Curierul Fiscal nr. 2/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Ce modificări au fost făcute recent privind eșalonările la plată?
Modificări de procedură fiscală, propuse de Ministerul Finanțelor
SESIUNI DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 25.11, 03.12, 09.12.2015 - Anularea penalităților de întârziere, precum și a unei cote de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...