Termene | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale -
CAPITOLUL IV
Termene

ARTICOLUL 68 Calcularea termenelor Jurisprudență, Doctrină (1)

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum și de alte dispoziții legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. Jurisprudență, Comentarii expert (7)

ARTICOLUL 69 Prelungirea termenelor Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Termenele pentru depunerea declarațiilor fiscale și termenele stabilite în baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite în situații temeinic justificate, potrivit competenței stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Comentarii expert (2)

ARTICOLUL 70 Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluționează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(2) În situațiile în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor solicitate. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 71 Cazul de forță majoră și cazul fortuit Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, după caz, nu încep să curgă sau se suspendă în situația în care îndeplinirea acestor obligații a fost împiedicată de ivirea unui caz de forță majoră sau a unui caz fortuit. Jurisprudență

(2) Obligațiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de majorări de întârziere sau aplicarea de sancțiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de la încetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1). Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completarea cu normele procedurale civile - Horatiu Sasu
Articolul de mai sus trimite la (și se completează în mod obligatoriu cu) art. 181-186 din Noul Cod de procedură civilă. Modul corect de calcul al termenelor în procedura fiscală este important atât pentru introducerea acțiunilor sau aprecierea caracterului lor tardiv (cu depășirea termenului, uneori și numai cu câteva ore) cât și pentru suspendarea sau întreruperea și reluarea cursului prescripției fiscale, aspect extrem de important în procedura fiscală.
De aceea vom analiza separat fiecare situație care poate să aducă dificultăți sau excepții în materia termenelor procedurale fiscale.
[ Mai mult... ]

Consecințe ale nerespectării termenelor rezultate din coroborarea prevederilor legale - Horatiu Sasu
Așa cum am arătat în comentariile anterioare, în privința calculului termenelor Codul de procedură fiscală se completează cu Codul de procedură civilă. Aceasta se întâmplă inclusiv în materia sancțiunilor pentru nerespectarea termenelor procesuale, prevăzute de art. 185 din Codul de procedură civilă.
În materie fiscală nerespectarea unor termene este sancționată cu amendă (nedepunerea declarațiilor la timp, spre exemplu) sau prin curgerea accesoriilor fiscale (în cazul nerespectării termenelor de plată a obligațiilor fiscale). Există însă în anumite situații și sancțiunea decăderii, pe care nu o menționează prezentul capitol, dar apare în materie procesual-civilă și este aplicabilă și în domeniul fiscal. Decăderea constituie o sancțiune pentru neglijența de care a dat dovadă partea care nu și-a exercitat dreptul procesual în intervalul de timp fixat de lege. Prin consecințele sale grave, decăderea înlătură situații juridice incerte și care trenează din culpa unei părți, obligând părțile să-și exercite drepturile procesuale în termenele stabilite prin lege, în caz contrar acestea nemaiavând posibilitatea de exercițiu a dreptului. Decăderea intervine nu numai atunci când legea stabilește un termen fix pentru îndeplinirea unui anumit act de procedură (spre exemplu termenul de 30 de zile de atacare a actelor de impunere sau de 15 zile de atacare a proceselor-verbale de contravenție), iar partea a lăsat să expire acel termen fără a beneficia de el, ci și atunci când se prevede că exercitarea unui drept trebuie să se facă într-un anumit moment procesual sau într-o anumită etapă a procesului (la prima zi de înfățișare, înainte de începerea oricărei dezbateri etc.).
[ Mai mult... ]

Corelații cu repunerea în termen din materie procesual-civilă - Horatiu Sasu
Prelungirea termenelor pentru situații de forță majoră sau caz fortuit aduce analogii cu instituția repunerii în termen potrivit art. 186 din Codul de procedură fiscală, ca un beneficiu acordat de lege titularului unui drept procesual, care din motive temeinic justificate nu și-a putut exercita dreptul înăuntrul termenului imperativ, de a-și îndeplini acest drept și ulterior, fără ca titularul acțiunii (contribuabilul) să fie sancționat cu decăderea pentru nerespectarea termenului. Cert e că practica judiciară (și nu organul fiscal) e chemată să decidă de la caz la caz dacă împiedicarea e „mai presus de voința părților” sau nu. Spre exemplu, instanța supremă a arătat că „absența asociaților de la sediul societății nu reprezintă o situație excepțională, mai presus de voința asociaților, ci chiar voința acestora, respectiv a societății comerciale, persoană juridică. Susținerea potrivit căreia activitatea societății a fost temporar închisă nu a fost dovedită, conform legii. Era necesar ca asociații societății pârâte, în situația unei absențe mai îndelungate, să depună diligențele necesare pentru a desemna o persoană care să se îngrijească de afacerile curente ale societății sau să încredințeze un mandat general, în acest sens, ceea ce, în speță, pârâta nu a făcut” (Î.C.C.J., Secția comercială, decizia nr. 1822 din 24 mai 2006). [ Mai mult... ]

Decalarea termenelor fixe - Horatiu Sasu
După cum se cunoaște, multe termene de plată a contribuțiilor sunt fixe; spre exemplu o serie de obligații fiscale trebuie achitate până în data de 25. Dacă data de 25 este o zi în care nu se lucrează (i9ndiferent dacă sunt zile libere acordate prin lege sau sunt zile în care nu lucrează instituțiile bugetare, așadar nici Trezoreria), termenul se va prelungi până la sfârșitul primei zile lucrătoare (26 sau 27). Excepție fac cazurile în care prin acte normative specifice se decide că termenul maxim se împlinește în alte zile, ca spre exemplu în decembrie, când data limită este 20 decembrie. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Coroborând articolul de mai sus cu art. 101-102 și art. 104 C. proc. civ.., referitoare la termene, deducem că: 
    1) Termenele se înțeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când aînceput, nici ziua când s-a sfârșit termenul. Spre exemplu, potrivit art. 72 alin. (6) Codul de procedură fiscală., declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică. Dacă osocietate comercială este înființată (înmatriculată în Registrul comerțului în 8 iulie, termenul începe să curgă din 9 iulie, 30 de zile se împlinesc în 7 august, dată care de asemenea nu se ia în calcul, conform cu cele de mai sus. Cu alte cuvinte, dacă contribuabilul depune declarația fiscală în 8 august, declarația este făcută în termen. [ Mai mult... ] 

.....
    Comentariu Art. 69. 
    Conform Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/20006, aprobată prin O.M.F.P. nr. 617/20061, prevederile articolului de lege analizat se aplică și în cazul termenelor stabilite prin actele de acordare a înlesnirilor la plată obligațiilor bugetare restante. 
    1 M. Of. nr. 377 din 3 mai 2006. [ Mai mult... ] 
.....
    Comentariu Art. 70. 
    Situația derogatorie prevăzută la alin. (2) trebuie să fie folosită cu bună-credință, iar nu să fie un pretext utilizat de organul fiscal pentru prelungirea termenului prevăzut la alin. (1). [ Mai mult... ] 
.....
    Acest articol face inaplicabil art. 103 C. proc. civ..1, deoarece Codul de procedură fiscală prevede că termenele se calculează potrivit Codului de procedură civilă numai „dacă legea fiscală nu dispune altfel”. 
    1 Art. 103 C. proc. civ.. prevede că: (1) Neexercitarea oricărei căi de atac și neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedește că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voința ei. (2) În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării; în același termen vor fi arătate și motivele împiedicării”. [ Mai mult... ] 
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Curtea de Apel Bacău – Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 6488/110/2009 (parte SC DRA SPEED SRL), prin decizia din 19 mai 2011 aadmis recursurile și amodificat în parte sentința civilă nr. 773 din 9 noiembrie 2009 aTribunalului Bacău, în sensul că dobânda urma ase calcula potrivit dispozițiilor art. 124 coroborat cu art. 70 alin. (1) Codul de procedură fiscală., cu începere de la expirarea termenului de 45 de zile de la înregistrarea la pârâtă acererii reclamantei de restituire ataxei, fiind menținute celelalte dispoziții ale sentinței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Raportul juridic fiscal
Dispoziții generale
Domiciliul fiscal
Competența organului fiscal
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Reviste:
Momentul de la care trebuie acordate dobânzile fiscale pentru sumele de restituit de către organele fiscale conform vechiului Cod de procedura fiscală
10. Refuzul nejustificat de acordare a dobânzilor pentru soluționarea cu întârziere a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare. Calificarea termenului de 45 de zile prevăzut de art. 70 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003. Efecte
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
Modificări la procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
Anularea impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013
Cine va beneficia de restituirea taxei auto, după noile reglementări?
Sume de restituit sau de rambursat de la buget: de când se datorează dobânda?
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 14/2015 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Avocatul Poporului și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
;
se încarcă...