Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Dispoziții procedurale -
ARTICOLUL 214
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Organul de soluționare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluționarea cauzei atunci când: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedură administrativă; Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (6)

b) soluționarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența sau inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Organul de soluționare competent poate suspenda procedura, la cerere, dacă sunt motive întemeiate. La aprobarea suspendării, organul de soluționare competent va stabili și termenul până la care se suspendă procedura. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluționare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

(4) Hotărârea definitivă a instanței penale prin care se soluționează acțiunea civilă este opozabilă organelor fiscale competente pentru soluționarea contestației, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condiții - Horatiu Sasu
Potrivit acestui text legal suspendarea operează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
* în cauza penală să se fi dispus începerea urmăririi penale (aspect dovedit prin înscrisurile de la dosar);
[ Mai mult... ]

Influența rezoluției Parchetului asupra aprecierii retroactive a legalității deciziei de suspendare - Horatiu Sasu
Apreciem ca fiind corectă și utilă precizarea Curții de Apel Craiova conform căreia împrejurarea că, prin rezoluție, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus scoaterea de sub urmărire penală nu poate să conducă la nelegalitatea și netemeinicia deciziei pronunțate de organul fiscal, aceea privind suspendarea soluționării plângerii prealabile.
Curtea a arătat că legalitatea și temeinicia unui act administrativ se examinează la data adoptării acestuia, situație în care analiza în speță privește numai împrejurarea dacă suspendarea soluționării contestației a fost dispusă de organul fiscal, cu respectarea prevederilor legale care reglementează domeniul respectiv.
[ Mai mult... ]

Instanța supremă despre influența HOTĂRÂTOARE - Horatiu Sasu
Prin procesul-verbal înregistrat sub nr. 340/1999, comisarii Gărzii Financiare - Secția lași, verificând vânzările la export efectuate de către SC „A" SA, în anul 1998, au constatat că, pentru un număr de 38 operațiuni de export, din cele 39 care au făcut obiectul verificării, exportul nu a fost realizat efectiv; cele 38 transporturi de alcool alimentar nu au părăsit teritoriul României, situație în care unitatea nu mai poate fi scutită de la plata accizelor iar TVA-ul nu mai poate fi aplicat la cota zero.
Actele depuse de pârâte în susține¬rea cererii de suspendare nu fac dovada constatării unei infracțiuni în care ar fi implicată conducerea SC "A" SA. Chiar și în ipoteza în care condu¬cerea unității ar fi implicată în săvârșirea vreunei infracțiuni în legătură cu operațiunile vamale de export supuse verificării, acest fapt nu ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să fie dată de instanța de fond, în soluționarea acțiunii reclamantei.
[ Mai mult... ]

Interpretarea corectă - Horatiu Sasu
Motivul de suspendare invocat în decizia atacată nu se justifică el referindu-se doar la situația când organele fiscale sesizează organele de cercetare penală, nu și invers (Curtea de Apel Mureș, decizia 1032/R/2008). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Pentru ane poziționa în circumstanțele descrise la alin. (1) lit. a) este obligatoriu ca, anterior, organele de inspecție fiscală să fi întocmit procesul-verbal la care se face referire la art. 108 alin. (2) Codul de procedură fiscală. și să comunice acest fapt organelor competente în soluționarea contestației, la întocmirea referatului cu propunerile de soluționare acontestației. În acest context, este de arătat că jurisprudența, secondată de literatura de specialitate, astabilit că, potrivit acestui text legal, suspendarea operează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Instrucțiuni de aplicare
Posibilitatea de contestare
Forma și conținutul contestației
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Dispoziții privind regimul vamal
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2017
Inspecție fiscală. Mijloace de probă. Expertiza. Admitere recurs
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației administrativ-fiscale
Contestarea deciziei prin care s-a suspendat soluționarea contestației administrative
Revista Curierul Fiscal nr. 2/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...