Suspendarea executării actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Dispoziții procedurale -
ARTICOLUL 215
Suspendarea executării actului administrativ fiscal Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Introducerea contestației pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauțiune de până la 2.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (7)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condițiile de suspendarea executării trebuie întrunite cumulativ - Horatiu Sasu
Suspendarea executării actelor administrative intervine atunci când legea o prevede în limitele și condițiile instituite de aceasta. În acest sens legea contenciosului administrativ, prin art. 15 prevede că, suspendarea executării actului administrativ unilateral Tot astfel, prin art. 14 se prevede că „în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente… persoana vătămată poate cere instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral.”
Din prevederile enunțate reiese că poate fi dispusă măsura suspendării ori de câte ori există CUMULATIV un caz bine justificat ((definit de art. 2 lit. t din Legea nr. 554/2004) și o pagubă iminentă (definit de art. 2 lit. ș) din Legea nr. 554/2004) pe care executarea actului autorității ar produce-o reclamantei.
[ Mai mult... ]

Cum se analizează de către instanțe cazul bine justificat și paguba iminentă? - Horatiu Sasu
Sunt considerate cazuri bine justificate, conform art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004, împrejurările legate de starea de fapt și de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ. Este considerată pagubă iminentă, potrivit art. 2 alin. (1) lit. ș) din același act normativ, prejudiciul material viitor și previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice sau a unui serviciu public.
Cazul bine justificat și iminența unei pagube sunt analizate în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărei cauze, pe baza împrejurărilor de fapt și de drept prezentate de partea interesată; acestea trebuie, incontestabil, să ofere indicii suficiente de răsturnare a prezumției de legalitate și să facă verosimilă iminența producerii unei pagube, în cazul individual supus analizei.
[ Mai mult... ]

Este admisibilă procedura ordonanței președințiale pentru suspendarea actului administrativ? - Horatiu Sasu
Într-o decizie de referință, Înalta Curte a arătat că cererea de ordonanță președințială este inadmisibilă în materia contenciosului administrativ, în condițiile în care art. 14 și art. 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ reglementează o procedură specială pentru suspendarea executării actului administrativ (Î.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 4189 din 1 iulie 2005). [ Mai mult... ]

Exemplu de admitere a cererii de suspendare - Horatiu Sasu
Într-un caz, Curtea de Apel București a admis acțiunea și a dispus suspendarea executării Deciziei de impunere nr. 313/2008, constatând îndeplinite cerințele Legii nr. 554/2004 art. 14. După recursul organelor fiscale, Înalta Curte a reținut următoarea stare de fapt prin care a întărit poziția Curții de Apel: „referitor la cazul bine justificat, prima instanță, din actele aflate la dosar a constatat fără să intre pe fondul pricinii că actul în litigiu este emis cel puțin aparent cu încălcarea dispozițiilor legale, organele de control refuzând să ia în considerare certificatul de rezidență fiscală al asociatului M.I. și astfel majorând fără temei baza de impunere în privința acestui tip de impozit.
Referitor la paguba iminentă, și această condiție este îndeplinită datorită faptului că pentru neplata obligațiilor fiscale reclamantei-intimate i se anulează licența pentru exploatarea jocurilor de noroc, conform temeiului din decizia de impunere.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Deciziile emise de Consiliul Concurenței sunt executorii de drept, dar pot fi suspendate la cererea contestatorului de către instanța de judecată. Ca orice altă creanță fiscală, amenda contravențională poate fi suspendată doar în condițiile prevăzute de art. 215 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, adică cu condiția plății unei cauțiuni de până la 20% din cuantumul amenzii. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Alineatul (1) al acestui articol specifică limpede că introducerea contestației nu are efect suspensiv de executare, având în vedere că titlurile de creanță fiscală devin titluri executorii ope legis la data scadenței obligației fiscale1. Excepțiile sunt reglementate în cuprinsul alin. (2). În practică, a fost ridicată de mai multe ori excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215 alin. (2). Cauțiunea - s-a decis în 20042 - este neconstituțională, drept pentru care un timp s-a renunțat la ea. Motivarea a fost simplă: „În practică însă obligativitatea plății cauțiunii, ca o condiție de acces la calea de atac a contestației la executare, s-a relevat a fi un impediment de multe ori insurmontabil, cu atât mai dificil de calificat ca rezonabil cu cât, potrivit legii, o asemenea cale de atac este deschisă oricărei persoane lezate în drepturile și interesele sale legitime. Este motivul pentru care reglementarea în cauză a făcut obiectul a repetate sesizări de neconstituționalitate, acestea constituindu-se - în opinia Curții - într-un element de noutate, de natură să impună reexaminarea atât a soluției adoptate în precedent, cât și a considerentelor pe care se întemeiază și, pe cale de consecință, reconsiderarea jurisprudenței în materie, în sensul celor ce urmează. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Posibilitatea de contestare
Forma și conținutul contestației
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Dispoziții privind regimul vamal
Dispoziții privind stoparea ajutorului de stat
Reviste:
Creanță înscrisă sub condiție/Conditional receivable
Regimul juridic al deciziilor de sancționare emise de Consiliul Concurenței
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 04 noiembrie 2015 - Dreptul la contestare
Studiu de caz: Este decizia de instituire a măsurilor asiguratorii un act de executare sau un act administrativ fiscal?
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației administrativ-fiscale
Suspendare soluționare contestație administrativă întemeiată pe dispozițiile art. 277 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Condiții
Doctrină:
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...