Somația | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 145
Somația Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (91), Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Executarea silită începe prin comunicarea somației. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Somația cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum și indicarea consecințelor nerespectării acesteia. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația, conduce la declanșarea procedurii de executare silită, organul de executare utilizând una din cele patru forme prevăzute de Codul de procedură fiscală. Această somație comunicată debitorului de organul de executare va reprezenta, pentru toate modalitățile de executare silită, actul începător al executării, fiind primul act de executare efectuat de organele competente1. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit dispozițiilor art. 141 alin. (1) și art. 145 alin. (1) Codul de procedură fiscală., somațiile de plată și titlurile executorii sunt acte de executare și nu acte administrative fiscale în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, care să poată face obiectul unei cereri de suspendare întemeiată pe dispozițiile art. 14-15 ale aceleiași legi organice. Rezultă că suspendarea titlurilor executorii și asomațiilor de plată privind creanțele fiscale nu poate fi dispusă decât în cadrul unei contestații la executare întemeiată pe dispozițiile art. 172 și urm. Codul de procedură fiscală., iar nu de către instanța de contencios administrativ sesizată conform art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terțului poprit
Executarea silită a bunurilor mobile
Procesul verbal de sechestru
Custodele
Executarea silită a bunurilor imobile
Instituirea administratorului sechestru
Reviste:
Executarea silită începe odată cu comunicarea somației de plată. Ce soluții am?
7. Executarea silită a creanțelor fiscale. Condiții de comunicare către debitor a titlului de creanță
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...