Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL IX Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Practică judiciară (127), Reviste (4)

CAPITOLUL I Dreptul la contestație Practică judiciară (2)

ARTICOLUL 205 Posibilitatea de contestare Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (9), Practică judiciară (2919), Reviste (28), Doctrină (3), Comentarii expert (2), Hotărâri judecătorești

(1) Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestație potrivit legii. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1352), Reviste (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Practică judiciară (90), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Baza de impunere și impozitul, taxa sau contribuția stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună. Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

(4) Pot fi contestate în condițiile alin. (3) și deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate bugetului general consolidat. Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 89 alin. (1), contestația se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 206 Forma și conținutul contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2407), Reviste (5), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Contestația se formulează în scris și va cuprinde: Jurisprudență (1), Practică judiciară (267), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

a) datele de identificare a contestatorului; Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

b) obiectul contestației; Practică judiciară (26), Caută hotărâri judecătorești

c) motivele de fapt și de drept; Practică judiciară (198), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

d) dovezile pe care se întemeiază; Practică judiciară (135), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. Practică judiciară (197), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Obiectul contestației îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excepția contestației împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. Practică judiciară (175), Caută hotărâri judecătorești

(3) Contestația se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este atacat și nu este supusă taxelor de timbru. Practică judiciară (16), Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 207 Termenul de depunere a contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1395), Reviste (4), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Contestația se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (2), Practică judiciară (3414), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care competența de soluționare nu aparține organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestația va fi înaintată de către acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluționare competent. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul în care contestația este depusă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conține elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestația poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, organului de soluționare competent. Modificări (1), Practică judiciară (37), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 208 Retragerea contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (131), Reviste (8), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Contestația poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia. Organul de soluționare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la contestație. Practică judiciară (61), Caută hotărâri judecătorești

(2) Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL II Competența de soluționare a contestațiilor. Decizia de soluționare

ARTICOLUL 209 Organul competent Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (691), Reviste (1), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum și a titlurilor de creanță privind datoria vamală se soluționează după cum urmează: Modificări (4), Referințe (1), Practică judiciară (401), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite la nivelul direcțiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, după caz, de către organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); Practică judiciară (1734), Caută hotărâri judecătorești

b) contestațiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite în cadrul respectivelor direcții generale de administrare a marilor contribuabili; Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (102), Caută hotărâri judecătorești

c) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 500.000 lei sau mai mare, precum și cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale se soluționează de către organe competente de soluționare constituite la nivel central. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Contestațiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluționează de către organele fiscale emitente. Practică judiciară (164), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Contestațiile formulate de cei care se consideră lezați de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se soluționează de către organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act. Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

(4) Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autoritățile administrației publice locale, precum și de alte autorități publice care, potrivit legii, administrează creanțe fiscale se soluționează de către aceste autorități. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(5) Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 210 Decizia sau dispoziția de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (879), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) În soluționarea contestației, organul competent se pronunță prin decizie sau dispoziție, după caz. Practică judiciară (86), Caută hotărâri judecătorești

(2) Decizia sau dispoziția emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Practică judiciară (349), Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 211 Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (134), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Decizia de soluționare a contestației se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluționarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a contestației la organul de soluționare competent, obiectul cauzei, precum și sinteza susținerilor părților atunci când organul competent de soluționare a contestației nu este organul emitent al actului atacat. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului de soluționare competent în emiterea deciziei. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

(5) Decizia se semnează de către conducătorul direcției generale, directorul general al organului competent constituit la nivel central, conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz. Practică judiciară (131), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL III Dispoziții procedurale Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 212 Introducerea altor persoane în procedura de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (44), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Organul de soluționare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluționarea contestației, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluționare a contestației. Înainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9. Practică judiciară (3), Comentarii expert (6)

(2) Persoanele care participă la realizarea venitului în sensul art. 205 alin. (5) și nu au înaintat contestație vor fi introduse din oficiu.

(3) Persoanei introduse în procedura de contestație i se vor comunica toate cererile și declarațiile celorlalte părți. Această persoană are drepturile și obligațiile părților rezultate din raportul de drept fiscal ce formează obiectul contestației și are dreptul să înainteze propriile sale cereri.

(4) Dispozițiile Codului de procedură civilă referitoare la intervenția forțată și voluntară sunt aplicabile. Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 213 Soluționarea contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (242), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În soluționarea contestației organul competent va verifica motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestației se face în raport de susținerile părților, de dispozițiile legale invocate de acestea și de documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea contestației se face în limitele sesizării. Practică judiciară (258), Reviste (4)

(2) Organul de soluționare competent pentru lămurirea cauzei poate solicita punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din minister sau al altor instituții și autorități. Practică judiciară (10), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Prin soluționarea contestației nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac. Practică judiciară (27), Reviste (2)

(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora pot să depună probe noi în susținerea cauzei. În această situație, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, i se va oferi posibilitatea să se pronunțe asupra acestora. Practică judiciară (93), Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(5) Organul de soluționare competent se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (774)

ARTICOLUL 214 Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă Respingeri de neconstituționalitate (6), Practică judiciară (135), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Organul de soluționare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluționarea cauzei atunci când: Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (68), Reviste (5)

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedură administrativă; Respingeri de neconstituționalitate (7), Practică judiciară (200), Reviste (4), Comentarii expert (6)

b) soluționarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența sau inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți. Practică judiciară (35), Comentarii expert (1)

(2) Organul de soluționare competent poate suspenda procedura, la cerere, dacă sunt motive întemeiate. La aprobarea suspendării, organul de soluționare competent va stabili și termenul până la care se suspendă procedura. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată. Practică judiciară (28), Comentarii expert (2)

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluționare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (187), Reviste (3), Comentarii expert (2)

(4) Hotărârea definitivă a instanței penale prin care se soluționează acțiunea civilă este opozabilă organelor fiscale competente pentru soluționarea contestației, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (21), Reviste (2)

ARTICOLUL 215 Suspendarea executării actului administrativ fiscal Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (207), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Introducerea contestației pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (79), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauțiune de până la 2.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (180), Reviste (1), Comentarii expert (7), Hotărâri judecătorești

CAPITOLUL IV Soluții asupra contestației Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 216 Soluții asupra contestației Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (1574), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Prin decizie contestația va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. Practică judiciară (1051)

(2) În cazul admiterii contestației se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat. Practică judiciară (137), Comentarii expert (1)

(3) Prin decizie se poate desființa total sau parțial actul administrativ atacat, situație în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluționare. Jurisprudență (2), Practică judiciară (436)

(4) Prin decizie se poate suspenda soluționarea cauzei, în condițiile prevăzute de art. 214. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (37), Reviste (2)

ARTICOLUL 217 Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (283), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Dacă organul de soluționare competent constată neîndeplinirea unei condiții procedurale, contestația va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. Practică judiciară (614), Reviste (2)

(2) Contestația nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită. Practică judiciară (7)

ARTICOLUL 218 Comunicarea deciziei și calea de atac Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (326), Reviste (8), Doctrină (2)

(1) Decizia privind soluționarea contestației se comunică contestatorului, persoanelor introduse, în condițiile art. 44, precum și organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5), Reviste (1)

(2) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență (7), Practică judiciară (704), Reviste (7), Doctrină (1)

Mergi la:
Dispoziții generale
Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal
Dispoziții procedurale generale
Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
Declarația fiscală
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Inspecția fiscală
Colectarea creanțelor fiscale
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...