Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IX Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (5)

CAPITOLUL I Dreptul la contestație Jurisprudență

ARTICOLUL 205 Posibilitatea de contestare Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestație potrivit legii. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Baza de impunere și impozitul, taxa sau contribuția stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună. Jurisprudență

(4) Pot fi contestate în condițiile alin. (3) și deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 89 alin. (1), contestația se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului. Jurisprudență

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. Jurisprudență

ARTICOLUL 206 Forma și conținutul contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Contestația se formulează în scris și va cuprinde: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) datele de identificare a contestatorului; Jurisprudență

b) obiectul contestației; Jurisprudență

c) motivele de fapt și de drept; Jurisprudență, Reviste (2)

d) dovezile pe care se întemeiază; Jurisprudență, Reviste (1)

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Obiectul contestației îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excepția contestației împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. Jurisprudență

(3) Contestația se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este atacat și nu este supusă taxelor de timbru. Jurisprudență

ARTICOLUL 207 Termenul de depunere a contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Contestația se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care competența de soluționare nu aparține organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestația va fi înaintată de către acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluționare competent. Jurisprudență

(3) În cazul în care contestația este depusă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Jurisprudență

(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conține elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestația poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, organului de soluționare competent. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 208 Retragerea contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Contestația poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia. Organul de soluționare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la contestație. Jurisprudență

(2) Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia. Jurisprudență

CAPITOLUL II Competența de soluționare a contestațiilor. Decizia de soluționare

ARTICOLUL 209 Organul competent Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum și a titlurilor de creanță privind datoria vamală se soluționează după cum urmează: Modificări (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite la nivelul direcțiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, după caz, de către organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); Jurisprudență

b) contestațiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite în cadrul respectivelor direcții generale de administrare a marilor contribuabili; Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

c) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 500.000 lei sau mai mare, precum și cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale se soluționează de către organe competente de soluționare constituite la nivel central. Jurisprudență

(2) Contestațiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluționează de către organele fiscale emitente. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Contestațiile formulate de cei care se consideră lezați de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se soluționează de către organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act. Jurisprudență

(4) Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autoritățile administrației publice locale, precum și de alte autorități publice care, potrivit legii, administrează creanțe fiscale se soluționează de către aceste autorități. Jurisprudență

(5) Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 210 Decizia sau dispoziția de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În soluționarea contestației, organul competent se pronunță prin decizie sau dispoziție, după caz. Jurisprudență

(2) Decizia sau dispoziția emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Jurisprudență

ARTICOLUL 211 Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Decizia de soluționare a contestației se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul. Jurisprudență

(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluționarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a contestației la organul de soluționare competent, obiectul cauzei, precum și sinteza susținerilor părților atunci când organul competent de soluționare a contestației nu este organul emitent al actului atacat. Jurisprudență

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului de soluționare competent în emiterea deciziei. Jurisprudență

(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă. Jurisprudență

(5) Decizia se semnează de către conducătorul direcției generale, directorul general al organului competent constituit la nivel central, conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz. Jurisprudență

CAPITOLUL III Dispoziții procedurale Jurisprudență

ARTICOLUL 212 Introducerea altor persoane în procedura de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Organul de soluționare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluționarea contestației, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluționare a contestației. Înainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9. Jurisprudență, Comentarii expert (6)

(2) Persoanele care participă la realizarea venitului în sensul art. 205 alin. (5) și nu au înaintat contestație vor fi introduse din oficiu.

(3) Persoanei introduse în procedura de contestație i se vor comunica toate cererile și declarațiile celorlalte părți. Această persoană are drepturile și obligațiile părților rezultate din raportul de drept fiscal ce formează obiectul contestației și are dreptul să înainteze propriile sale cereri.

(4) Dispozițiile Codului de procedură civilă referitoare la intervenția forțată și voluntară sunt aplicabile. Jurisprudență

ARTICOLUL 213 Soluționarea contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) În soluționarea contestației organul competent va verifica motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestației se face în raport de susținerile părților, de dispozițiile legale invocate de acestea și de documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea contestației se face în limitele sesizării. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Organul de soluționare competent pentru lămurirea cauzei poate solicita punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din minister sau al altor instituții și autorități. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Prin soluționarea contestației nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora pot să depună probe noi în susținerea cauzei. În această situație, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, i se va oferi posibilitatea să se pronunțe asupra acestora. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(5) Organul de soluționare competent se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

ARTICOLUL 214 Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Organul de soluționare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluționarea cauzei atunci când: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedură administrativă; Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (6)

b) soluționarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența sau inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Organul de soluționare competent poate suspenda procedura, la cerere, dacă sunt motive întemeiate. La aprobarea suspendării, organul de soluționare competent va stabili și termenul până la care se suspendă procedura. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluționare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

(4) Hotărârea definitivă a instanței penale prin care se soluționează acțiunea civilă este opozabilă organelor fiscale competente pentru soluționarea contestației, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4)

ARTICOLUL 215 Suspendarea executării actului administrativ fiscal Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Introducerea contestației pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauțiune de până la 2.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (7)

CAPITOLUL IV Soluții asupra contestației Jurisprudență

ARTICOLUL 216 Soluții asupra contestației Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Prin decizie contestația va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. Jurisprudență

(2) În cazul admiterii contestației se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Prin decizie se poate desființa total sau parțial actul administrativ atacat, situație în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluționare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Prin decizie se poate suspenda soluționarea cauzei, în condițiile prevăzute de art. 214. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

ARTICOLUL 217 Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Dacă organul de soluționare competent constată neîndeplinirea unei condiții procedurale, contestația va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Contestația nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită. Jurisprudență

ARTICOLUL 218 Comunicarea deciziei și calea de atac Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2)

(1) Decizia privind soluționarea contestației se comunică contestatorului, persoanelor introduse, în condițiile art. 44, precum și organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adresele A.N.A.F. NU pot fi atacate conform art. 205 - Horatiu Sasu
În înțelesul Codului de procedură fiscală, actul administrativ fiscal – actul care poate fi contestat potrivit articolului pe care îl adnotăm - este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale (art. 41 din Cod). Instanțele au delimitat sfera actelor administrative-fiscale de actele care nu au această caracteristică, în hotărâri în care s-a arătat: „În speță, (…) adresa din 25 aprilie 2007, emisă de pârâta A.N.A.F., D.G.A.M.C., nu are natura unui act administrativ, în sensul textelor legale mai sus menționate deoarece NU STABILEȘTE, MODIFICĂ SAU STINGE, PRIN EA ÎNSĂȘI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII. Prin intermediul adresei respective, reclamanta a fost încunoștințată asupra unor obligații către bugetul de stat constituite în anii fiscali precedenți, în legătură cu care ea a și formulat contestație la organul administrativ - fiscal competent. Mai mult chiar, existența pe rolul Secției comerciale a Tribunalului București a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 10121/2/2006, nu face decât să confirme concluzia că adresa a cărei executare a fost cerută are caracterul unei simple operațiuni materiale tehnice și nu caracterul uni act administrativ unilateral, producător de efecte juridice” (Î.C.C.J., Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 2423/2008). [ Mai mult... ]

Arătarea titularului dreptului – aplicabilitatea procedurii în materie fiscală - Horatiu Sasu
Arătarea titularului dreptului este reglementată în art. 75-77 Noul Cod de procedură civilă. Semnificația instituției rezidă în posibilitatea indicării titularului dreptului în cadrul unei acțiuni reale, și în mod deosebit în posibilitatea scoaterii din cauză a pârâtului. Într-o asemenea împrejurare procesul va continua numai între reclamant și cel arătat ca titular al dreptului. Legea noastră procesuală nu impune însă pârâtului obligația de a indica pe adevăratul titular al dreptului .
Legea nu cuprinde precizări privitoare la forma cererii; ea se referă doar la simpla formalitate a motivării cererii (art. 76 Noul Cod de Procedură Civilă). Astfel, organul de soluționare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluționarea contestației, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluționare a contestației, ascultarea prealabilă a contestatorului fiind obligatorie în acest caz.
[ Mai mult... ]

Care sunt consecințele nesemnării contestației de către contestator sau împuternicit? - Horatiu Sasu
Curtea de Apel Iași a arătat că lipsa semnăturii contestatorului sau anexarea la contestația administrativă a unei împuterniciri avocațiale ce nu poartă semnătura clientului, trebui considerată ca o nerespectare atât a cerințelor Statutului profesiei de avocat, cât și a prevederilor Codului de procedură fiscală. Refuzul contestatorului sau al împuternicitului acestuia de a acoperi această lipsă justifică pe deplin soluția de respingere a contestației și de decădere a contestatorului din dreptul de a cere soluționarea contestației pe fond (Curtea de Apel Iași, Secția Contencios Administrativ si Fiscal, decizia nr. 705/2011). [ Mai mult... ]

Chemarea în garanție în materia contestației împotriva actelor administrativ-fiscale - Horatiu Sasu
Chemarea în garanție este reglementată în art. art. 72-74 Cod de procedură civilă. Chemarea în garanție poate fi definită ca o formă de participare a terților la activitatea judiciară care conferit uneia din părți posibilitatea de a solicita introducerea în proces a acelor persoane ce ar avea obligația de garanție sau de despăgubire în ipoteza în care partea respectivă ar pierde procesul.
Garanția poate să reiasă din lege (în materie de vânzare, schimb, cesiune de creanță, mandat, partaj succesoral etc.) sau. din contractul încheiat de părți. De exemplu, dacă cumpărătorul unui bun imobil este chemat în judecată de o persoană care revendică acel bun (spre exemplu ANAF), poate chema în garanție pe vânzător, cerându-i să-l apere de evicțiune prin respingerea cererii introduse de reclamant, iar dacă totuși cererea acestuia se admite, să-l despăgubească. În practică s-a decis că, ori de câte ori se atacă un contract, pentru orice motiv, chemarea în proces a ambelor părți din contract este o necesitate juridică obiectivă, deoarece nu este de conceput ca același act, expresie a unuia și aceluiași consimțământ, să fie în același timp valabil față de o parte și nevalabil față de cealaltă parte.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    2. Procedura de contestare prevăzută la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, raportat la art. 205-218 Codul de procedură fiscală., nu se aplică în cazul cererilor de restituire ataxei de poluare întemeiate pe dispozițiile art. 117 alin. (1) lit. d) din același cod”. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Instrucțiunile pentru aplicarea art. 205, referitoare la posibilitatea de contestare, au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 519/20051, care, pe fond, precizează următoarele: 
    1 M. Of. nr. 893 din 6 octombrie 2005. 

    - orice persoană care formulează o contestație privind lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să probeze lezarea dreptului sau interesului său legitim, ca urmare a acestei inacțiuni; [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Decizia de impunere fiscală poate fi atacată în condițiile art. 205 și urm. Codul de procedură fiscală din 2003, pe calea unei contestații fiscale, la organul fiscal competent și doar decizia de soluționare acontestației poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ, potrivit art. 218 alin. (2) Codul de procedură fiscală din 2003. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Instrucțiunile pentru aplicarea art. 205, referitoare la posibilitatea de contestare, au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 519/20051, care, pe fond, precizează următoarele: 
    1 M. Of. nr. 893 din 6 octombrie 2005. 

    - orice persoană care formulează o contestație privind lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să probeze lezarea dreptului sau interesului său legitim, ca urmare a acestei inacțiuni; [ Mai mult... ] 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    2. Procedura de contestare prevăzută la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, raportat la art. 205-218 Codul de procedură fiscală., nu se aplică în cazul cererilor de restituire ataxei de poluare întemeiate pe dispozițiile art. 117 alin. (1) lit. d) din același cod”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal
Dispoziții procedurale generale
Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
Declarația fiscală
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Inspecția fiscală
Colectarea creanțelor fiscale
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Inspecție fiscală. Mijloace de probă. Expertiza. Admitere recurs
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2017
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației administrativ-fiscale
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
STUDIU DE CAZ: Ce condiții de formă trebuie îndeplinite pentru promovarea contestației la deciziile de impunere ale organului fiscal?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 24/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2011
;
se încarcă...