Soluționarea contestației | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Dispoziții procedurale -
ARTICOLUL 213
Soluționarea contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) În soluționarea contestației organul competent va verifica motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestației se face în raport de susținerile părților, de dispozițiile legale invocate de acestea și de documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea contestației se face în limitele sesizării. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Organul de soluționare competent pentru lămurirea cauzei poate solicita punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din minister sau al altor instituții și autorități. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Prin soluționarea contestației nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora pot să depună probe noi în susținerea cauzei. În această situație, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, i se va oferi posibilitatea să se pronunțe asupra acestora. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(5) Organul de soluționare competent se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Înțelesul expresiei „probe noi”. Aplicabilitate în materia abuzurilor fiscale - Horatiu Sasu
Ce se înțelege însă prin aceste “probe noi”: probe care au fost prezentate organelor de inspecție fiscală iar acestea nu au ținut cont de ele în stabilirea stării fiscale de fapt, sau probe ce nu au fost prezentate inițial organelor de inspecție fiscală, datorită necunoașterii, neglijenței contribuabilului, erorii acestuia sau put și simplu pentru că proba se afla în altă parte și nu a putut fi procurată în timpul controlului? Apreciem că poate fi vorba de oricare dintre variante. Într-un caz real, la un showroom din Cluj a venit DAF (Direcția Antifraudă Fiscală, și a cerut contribuabilului documentele de proveniență a mărfii. Contribuabilul i le-a prezentat, însă reprezentanții DAF au spus că ei nu consideră că sunt documente de proveniență, deși contribuabilul le-a arătat punct cu punct, pentru fiecare reper de marfă, că actele erau în regulă. DAF a dispus sechestrarea mărfii, inclusiv a mărfii care fusese achitată de cumpărători (deci marfa nu mai era proprietatea clientului meu!), adusă în showroom ca să fie predată clienților care erau deja acolo ca să ridice marfa! Când contribuabilul le-a atras atenția, reprezentanții DAF au spus că „n-aveți decât să contestați”…
În aceste condiții, la „obiecții” contribuabilul a scris: „am prezentat următoarele documente: declarație vamală seria F nr. ………………..; factura nr……………”, adică exact documentele pe care DAF nu au vrut să le ia în considerare, au spus că nu există, deși erau în fața lor!!!
[ Mai mult... ]

Prevedere de folosit cu bună credință - Horatiu Sasu
Prevederea trebuie folosită cu bună-credință de organul fiscal, iar nu pentru prelungirea nejustificată a procedurii. În caz contrar, instanțele au dreptul să intervină ca în cazul următor soluționat de Înalta Curte, în care un contribuabil a susținut că a înregistrat la A.N.A.F. o contestație împotriva unei decizii nr. 1.132/2007, respectiv la 13 februarie 2008, moment de la care, deși aceasta avea obligația soluționării în 30 de zile conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, nu s-a conformat.
Reclamanta a susținut că această tergiversare nejustificată îi aduce GRAVE PREJUDICII, dar A.N.A.F. s-a apărat prin aceea că anterior emiterii Deciziei nr. 1.132/2007 au fost emise în sarcina aceluiași contribuabil decizii similare pentru alte obligații bugetare și pentru care s-au calculat accesorii. Cum contestațiile contribuabilului împotriva acestor decizii au fost soluționate definitiv și irevocabil în sensul că i s-a dat câștig de cauză contribuabilului, organul local A.N.A.F. a solicitat Direcției Generale Juridice din cadrul A.N.A.F. un punct de vedere, până la obținerea căruia a apreciat că nu se impune soluționarea contestației înregistrate la 13 februarie 2008. În opinia A.N.A.F. această întârziere se încadrează în dispozițiile art. 70 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, fiind pe deplin justificată și de care instanța fondului ar fi trebuit să țină cont. Instanța supremă a fost de părerea contrară, arătând că solicitarea punctului de vedere al Direcției juridice din cadrul A.N.A.F., față de soluțiile adoptate de Curtea de Apel în cauze similare, nu echivalează cu „informația suplimentară relevantă" la care se referă excepția, fiind mai degrabă INTERPRETAREA pe care această Direcție o dă legislației fiscale aplicabile în speță (I.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1494 din 18 martie 2009).
[ Mai mult... ]

Procedura referitoare la administrarea noilor probe în cadrul contestației - Horatiu Sasu
Referitor la probele noi pe care contribuabilul sau împuterniciții le propun este de menționat, în aplicarea art. 65 C. proc. fiscală, că sarcina probei revine contribuabilului contestator, indiferent dacă probele sunt depuse din inițiativa contribuabilului sau la solicitarea (ulterioară) a organului fiscal. Contribuabilul urmează să indice în cuprinsul contestației probele pe care se sprijină motivele contestației (de la înscrisuri la expertiză, mărturie etc.), iar organul de soluționare a contestației are dreptul de a aprecia utilitatea și pertinența probei. Dacă probele propuse de contribuabil nu au fost acceptate de organul de soluționare a contestației, contribuabilul le va propune ulterior, dacă e cazul, în fața instanței de contencios administrativ-fiscal [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Deoarece se vorbește de „organul competent”, deducem că organul fiscal ce soluționează contestația trebuie să își verifice din oficiu competența de soluționare a contestației, pentru a evita posibilitatea anulării sale pe motiv de necompetență materială sau teritorială2. 
    2 D. Dascălu, C. Alexandru, op. cit., p. 542. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul este obligat să dea odeclarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate, precum și faptul că acestea au fost restituite. Această prevedere trebuie analizată prin raportare la reglementările art. 213 alin. (4) Codul de procedură fiscală., privind soluționarea contestației, care nu exclude posibilitatea oferită contestatorului de adepune probe noi în susținerea cauzei, asupra cărora trebuie să se pronunțe organul fiscal care aefectuat activitatea de control. Ce înseamnă însă aceste „probe noi”? Probe pe care organul fiscal de control nu le-a avut la dispoziție sau pe care le-a avut, dar nu aținut cont de ele? Cele două texte de lege sunt, oarecum, antagonice și contradictorii: ori există obligativitatea prezentării tuturor documentelor în timpul efectuării inspecției fiscale, ori contribuabilul are posibilitatea să „producă” noi înscrisuri în cazul în care formulează și depune contestație?! [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul este obligat să dea odeclarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate, precum și faptul că acestea au fost restituite. Această prevedere trebuie analizată prin raportare la reglementările art. 213 alin. (4) Codul de procedură fiscală., privind soluționarea contestației, care nu exclude posibilitatea oferită contestatorului de adepune probe noi în susținerea cauzei, asupra cărora trebuie să se pronunțe organul fiscal care aefectuat activitatea de control. Ce înseamnă însă aceste „probe noi”? Probe pe care organul fiscal de control nu le-a avut la dispoziție sau pe care le-a avut, dar nu aținut cont de ele? Cele două texte de lege sunt, oarecum, antagonice și contradictorii: ori există obligativitatea prezentării tuturor documentelor în timpul efectuării inspecției fiscale, ori contribuabilul are posibilitatea să „producă” noi înscrisuri în cazul în care formulează și depune contestație?! [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Condiții de admitere a cererii de asistență
Instrucțiuni de aplicare
Posibilitatea de contestare
Forma și conținutul contestației
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Reviste:
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Studiu de caz - Ce consecințe produce lipsa calității de reprezentant?
Anulare decizie de instituire a măsurilor asiguratorii. Condiției motivării deciziei, prin raportare la necesitatea detalierii unui anumit comportament fiscal al contribuabilului, cu privire directă la exigența legală a existenței "stării de pericol"
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
Inspecție fiscală. Mijloace de probă. Expertiza. Admitere recurs
Despre cum trebuie motivată o excepție de neconstituționalitate a unei prevederi legale
Măsuri asiguratorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...