Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
ARTICOLUL 42
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Soluția fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Acordul de preț în avans este actul administrativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condițiilor și modalităților în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, prețurile de transfer, în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans se comunică numai contribuabilului căruia îi sunt destinate. Jurisprudență

(4) Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans sunt opozabile și obligatorii față de organele fiscale, numai dacă termenii și condițiile acestora au fost respectate de contribuabil.

(5) Prin cerere contribuabilul propune conținutul soluției fiscale individuale anticipate sau al acordului de preț în avans, după caz.

(6) În soluționarea cererii contribuabilului se emite soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans. În situația în care contribuabilul nu este de acord cu soluția fiscală individuală anticipată sau cu acordul de preț în avans emis, va transmite, în termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect juridic.

(7) Contribuabilul, titular al unui acord de preț în avans, are obligația de a depune anual la organul emitent al acordului un raport privind modul de realizare a termenilor și condițiilor acordului în anul de raportare. Raportul se depune până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

(8) Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans nu mai sunt valabile dacă prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifică.

(9) Pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate, precum și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans, emitentul încasează tarife care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea soluției fiscale individuale anticipate sau a acordului de preț în avans ori se întrerupe procedura de emitere, în condițiile aprobate prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(11) Termenul pentru emiterea unui acord de preț în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate este de 45 de zile. Dispozițiile art. 70 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificări (1)

(12) Procedura referitoare la emiterea soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

SFIA, cu avantaje și dezavantaje. Alternativele - Horatiu Sasu
Față de faptul că soluția fiscală individuală anticipată (SFIA) aduce o soluție de necontestat, drept pentru are o utilitate deosebită – cel puțin la prima vedere – ne-am aștepta ca SFIA să fie folosită pe scară largă. În realitate, apelul la astfel de soluții este destul de rar printre contribuabili.
Printre avantaje se numără caracterul limpede al soluției și faptul că această soluție este aplicată exact speței contribuabilului, astfel încât soluția dată nu mai poate fi contestată în cadrul unui control fiscal. Dezavantajele percepute de contribuabil țin de faptul că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Soluția fiscală individuală anticipată (SFIA) încorporează opinia organului fiscal cu privire la interpretarea legii la o situație de fapt viitoare (deci nu avem de-a face cu o manifestare de voință în legătură cu nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice fiscale legate de o situație de fapt fiscală trecută sau curentă, ci doar referitoare la o situație ipotetică). 
    Dată fiind particularitatea soluției fiscale de a se referi la situații fiscale viitoare și ipotetice, s-a arătat că ea nu poate produce efecte juridice obligatorii pentru contribuabil (în sensul că ar naște vreo obligație de natură fiscală în sarcina contribuabilului), ci doar pentru organul fiscal (efect recunoscut expres de lege), și în cazul acestuia din urmă efectele juridice ale soluției fiscale fiind condiționate de întrunirea de către situația fiscală viitoare a particularităților descrise în cuprinsul cererii de emitere a soluției fiscale1. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Întreaga analiză prezentată mai sus trebuie structurată pe noțiunea de „acord de preț în avans”, așa cum aceasta este definită la art. 42 alin. (2) Codul de procedură fiscală. ca fiind: „actul administrativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea soluționării unei cereri acontribuabilului, referitoare la stabilirea condițiilor și modalităților în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, prețurile de transfer, în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal”. Deși acordul de preț în avans constituie un act unilateral emis de autoritățile fiscale (și nu unul bilateral, care să confere un rol activ și contribuabilului), acesta poate conduce la detensionarea relațiilor dintre organele fiscale și contribuabili, oferind un cadru predictibil pentru determinarea prețurilor de transfer, însă nivelul acestora este stabilit doar pentru operioadă de timp determinată și este valabil numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții prestabilite. De menționat este și faptul că acordul de preț în avans se emite ca urmare aunei cereri adresate de contribuabil în acest sens, se comunică numai contribuabilului în cauză și este opozabil și obligatoriu față de organele fiscale numai dacă termenii și condițiile în cauză au fost respectate15. În acest sens, contribuabilul care este deținător al unui acord de preț în avans are obligația de adepune anual (până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale), la organul fiscal competent, un raport privind modul de realizare atermenilor și condițiilor stipulate în respectivul act, pentru anul de raportare la care se referă16. Termenul pentru emiterea unui acord de preț în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral și de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz17, acesta derogând de la termenul general de 45 de zile, referitor la soluționarea cererilor contribuabililor18, cu mențiunea că acest termen de emitere se suspendă pentru perioada în care organul fiscal solicită date suplimentare în vederea clarificării situației care face obiectul cererii. Deși acordurile de preț unilaterale sunt mai facile, implicând doar autoritățile fiscale din țara noastră, pe viitor, acordurile bi sau multilaterale, ce implică și autoritățile fiscale ale altor state, se pot constitui într-un mijloc eficient de evitare adublei impuneri. 
    15 Conform prevederilor art. 42 alin. (4) Codul de procedură fiscală. 
    16 Conform prevederilor art. 42 alin. (7) Codul de procedură fiscală. 
    17 Conform prevederilor art. 42 alin. (11) Codul de procedură fiscală. 
    18 Reglementat la art. 70 Codul de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența generală
Competența teritorială
Competența în cazul sediilor secundare
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale
Competența specială
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Reviste:
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 22.03.2017 și 29.03.2017 - Impozitul specific unor activități
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...