Sfera inspecției fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Inspecția fiscală -
CAPITOLUL I
Sfera inspecției fiscale

ARTICOLUL 94 Obiectul și funcțiile inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Inspecția fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată, precum și a accesoriilor aferente acestora. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Inspecția fiscală are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) constatarea și investigarea fiscală a tuturor actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; Jurisprudență

b) analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse; Jurisprudență

c) sancționarea potrivit legii a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la alin. (2) organul de inspecție fiscală va proceda la: Jurisprudență, Reviste (1)

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; Jurisprudență

b) verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă a contribuabilului; Jurisprudență

c) discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor ori împuterniciții acestora, după caz; Jurisprudență

d) solicitarea de informații de la terți; Jurisprudență

e) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale; Jurisprudență

f) stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora; Jurisprudență

g) verificarea locurilor unde se realizează activități generatoare de venituri impozabile;

h) dispunerea măsurilor asigurătorii în condițiile legii;

i) efectuarea de investigații fiscale potrivit alin. (2) lit. a);

j) aplicarea de sancțiuni potrivit prevederilor legale;

k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

ARTICOLUL 95 Persoanele supuse inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Inspecția fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligații de stabilire, reținere și plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege. Comentarii expert (2)

ARTICOLUL 96 Formele și întinderea inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Formele de inspecție fiscală sunt: Jurisprudență, Reviste (1)

a) inspecția fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligațiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată; Jurisprudență

b) inspecția fiscală parțială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligații fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. Jurisprudență

(2) Inspecția fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 97 Proceduri și metode de control fiscal Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: Jurisprudență

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; Jurisprudență

b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. Jurisprudență

(3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență

b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare și testare asistate de instrumente informatice specializate. Jurisprudență

ARTICOLUL 98 Perioada supusă inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior, în condițiile alin. (1). Jurisprudență

(3) La celelalte categorii de contribuabili inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Inspecția fiscală se poate extinde pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, dacă este identificată cel puțin una dintre următoarele situații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) nu au fost depuse declarații fiscale în interiorul termenului de prescripție; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) nu au fost îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Are dreptul ANAF să controleze o societate lichidată? - Horatiu Sasu
Pentru controlul fiscal „obișnuit”, după lichidarea societății un eventual control nu mai este posibil. În primul rând din motive procedurale:
a) cui i se trimite avizul de inspecție fiscală, documentul obligatoriu la începerea unui control fiscal? (art. 101 Cod proc. fiscală). Avizul nu se poate trimite unei societăți inexistente
[ Mai mult... ]

Care este legalitatea controalelor Direcției Antifraudă Fiscală pentru societăți deja lichidate? - Horatiu Sasu
Controalele inopinate sunt specifice DAF (art. 14 alin. (1) OUG nr. 74/2013, modificată, care reglementează activitatea DAF), care are printre atribuții și pe aceea de a ridica orice documente, dar numai ale agenților economici în activitate, de la sediile acestora - se subînțelege: sedii care există, nu care au fost desființate ca urmare a lichidării societății.
Dacă există indiciile unei infracțiuni în cazul unei societăți desființate, după părerea noastră documentele acestei societăți se ridică numai prin percheziție, conform Codului de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Consecință - Horatiu Sasu
În interpretarea acestui alineat deducem că, controlul încrucișat se poate efectua și fără emiterea avizului de inspecție fiscală. [ Mai mult... ]

Corelație obligatorie cu prezumția de bună-credință și de nevinovăție - Horatiu Sasu
Există o tendință psihologică a tuturor categoriilor de contribuabili, de a considera că sunt obligați la plata unor impozite mari, comparativ cu veniturile pe care le realizează sau față de alte categorii de contribuabili. Ca urmare a acestei tendințe naturale, informațiile furnizate de contribuabili trebuiesc verificate de aparatul fiscal. Aceasta nu înseamnă însă – așa cum din păcate adesea s-ar da de înțeles în practica inspecțiilor fiscale - că orice contribuabil trebuie considerat posibil contravenient sau infractor de către organele de control, câtă vreme contribuabilii beneficiază de prezumția de bună-credință (art. 14 alin. (2) Cod fiscal) și respectiv prezumția de nevinovăție (art. 99 din Codul de procedură penală). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Definiția controlului fiscal este de maximă importanță, pentru a se cunoaște dacă unul sau altul dintre tipurile de control la care sunt supuși contribuabilii este reglementat de articolele următoare din Codul de procedură fiscală sau de legi speciale (privind controlul Gărzii financiare, spre exemplu). Definiția legală cuprinde două elemente2: 
    2 D. Drăniceanu, Considerații privind controlul fiscal, în R.D.C. nr. 5/2001, p. 58. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Obiectul și funcțiile inspecției fiscale sunt definite în cuprinsul art. 94 Codul de procedură fiscală., destul de exact și, ca atare, apreciem că nu se impune oanaliză in extenso aacestora. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Obiectul și funcțiile inspecției fiscale sunt definite în cuprinsul art. 94 Codul de procedură fiscală., destul de exact și, ca atare, apreciem că nu se impune oanaliză in extenso aacestora. Din punct de vedere al formei sub care se exercită, inspecția fiscală poate fi generală (se referă la verificarea tuturor obligațiilor fiscale ale contribuabililor, pe operioadă de timp determinată) sau parțială (se referă la verificarea uneia sau mai multor obligații fiscale ale contribuabililor, pe operioadă de timp determinată). Tendința efectuării unor verificări fiscale generale este specifică țărilor dezvoltate, cu un sistem fiscal coerent și bine„articulat”, reprezentând tendința de standardizare aexercitării controlului financiar-fiscal, în timp ce un control parțial este specific țărilor care au un sistem fiscal „dezintegrat”, cu administrații separate pe diferite tipuri de impozite și taxe. Deși, de regulă, în special datorită volumului mare de activitate, se efectuează un control prin sondaj (sau selectiv), în cazul în care acesta relevă nereguli de fond, inspecția fiscală este necesar ase extinde asupra tuturor documentelor și evidențelor contabile, pentru acuantifica cât mai fidel dimensiunea reală aobligațiilor fiscale ale contribuabilului. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Definiția controlului fiscal este de maximă importanță, pentru a se cunoaște dacă unul sau altul dintre tipurile de control la care sunt supuși contribuabilii este reglementat de articolele următoare din Codul de procedură fiscală sau de legi speciale (privind controlul Gărzii financiare, spre exemplu). Definiția legală cuprinde două elemente2: 
    2 D. Drăniceanu, Considerații privind controlul fiscal, în R.D.C. nr. 5/2001, p. 58. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Obiectul și funcțiile inspecției fiscale sunt definite în cuprinsul art. 94 Codul de procedură fiscală., destul de exact și, ca atare, apreciem că nu se impune oanaliză in extenso aacestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Raportul juridic fiscal
Dispoziții generale
Domiciliul fiscal
Competența organului fiscal
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Reviste:
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Studiu de caz - Balanța de verificare a profesionistului are caracterul unui document oficial de gestiune
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...