Sesizarea organelor de urmărire penală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Inspecția fiscală - Realizarea inspecției fiscale -
ARTICOLUL 108
Sesizarea organelor de urmărire penală Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(1) Organele fiscale vor sesiza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) organele de inspecție au obligația de a întocmi proces-verbal semnat de organul de inspecție și de către contribuabilul supus inspecției, cu sau fără explicații ori obiecțiuni din partea contribuabilului. În cazul în care cel supus controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecție fiscală va consemna despre aceasta în procesul-verbal. În toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Sesizările penale - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Sesizările penale se întocmesc în cazurile în care se constată o întârziere de peste 30 de zile de la scadență în nevărsarea, cu intenție, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă.
Unui contribuabil i se poate întocmi o singură sesizare penală pentru nevărsarea, cu intenție, de peste 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă, constatate la data controlului [...]
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Anterior sesizării organelor de urmărire penală, organele fiscale sunt obligate să întocmească procesul-verbal la care se face referire în alin. (2), aducând astfel la cunoștința contribuabilului aspectele în cauză. În cazul în care acesta refuză semnarea procesului-verbal în cauză, acesta îi va fi comunicat conform procedurilor reglementate la art. 44 Codul de procedură fiscală., referitor la comunicarea actelor administrativ-fiscale. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Un aspect util îl găsim reglementat în cuprinsul art. 108 Codul de procedură fiscală., privind modalitățile de sesizare aorganelor de urmărire penală. Așa cum reiese din cuprinsul alin. (2) al art. 108, rezultă că organele fiscale au obligația întocmirii unui proces-verbal, prin care să-l înștiințeze pe contribuabil despre acest fapt, anterior sesizării organelor de urmărire penală; în cazul în care contribuabilul refuză semnarea procesului-verbal în cauză, acesta îi va fi comunicat ulterior. Textul de lege nu reglementează însă, suficient de explicit, situația în care organele fiscale întocmesc sesizare penală, fără a-i aduce la cunoștință acest fapt și contribuabilului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecției fiscale
Colectarea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale
Dispoziții privind efectuarea plății
Ordinea stingerii datoriilor
Compensarea
Restituiri de sume
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Reviste:
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2017
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației administrativ-fiscale
"Penalul ține în loc civilul în fiscal"
Manipularea prețurilor de transfer
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...