Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală -
ARTICOLUL 80
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Evidențele contabile și fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredințate spre păstrare unei societăți autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), evidențele contabile și fiscale ale exercițiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, în perioada 1-25 a lunii următoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declarațiilor fiscale. Jurisprudență

(3) Dispozițiile legale privind păstrarea, arhivarea și limba folosită pentru evidențele contabile sunt aplicabile și pentru evidențele fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care evidențele contabile și fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul este obligat să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat. Jurisprudență

(5) Contribuabilii sunt obligați să evidențieze veniturile realizate și cheltuielile efectuate din activitățile desfășurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(6) Contribuabilii sunt obligați să utilizeze pentru activitatea desfășurată documente primare și de evidență contabilă stabilite prin lege, achiziționate numai de la unitățile stabilite prin normele legale în vigoare, și să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operațiunilor înregistrate. Jurisprudență

(7) Organul fiscal poate lua în considerare orice evidențe relevante pentru impunere ținute de contribuabil. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelații cu alte norme privind păstrarea și arhivarea documentelor - Horatiu Sasu
Cu privire la arhivare prevederile de mai sus fac trimitere la:
• art. 25-26 și 35 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată
[ Mai mult... ]

La ce NU ne obligă textul legal? - Horatiu Sasu
Conform textului de lege, nu este obligatorie păstrarea evidențelor contabile și fiscale exclusiv la sediul social al contribuabilului, acestea putând fi păstrate și la sediile secundare ale acestuia sau chiar la o societate autorizată conform legii să presteze servicii de arhivare. Desigur, contribuabilii pot să păstreze aceste evidențe financiar-contabile la un sediu secundar din afara granițelor țării sau la o societate autorizată, din afara granițelor țării, care prestează servicii de arhivare. [ Mai mult... ]

Obligație de reconstituire a documentelor la societățile lichidate? - Horatiu Sasu
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile – arată Legea contabilității nr. 82/1991 - se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare. Se pune întrebarea dacă această obligație subzistă și la societățile lichidate. Evident, și în cazul acestora este valabilă obligația păstrării documentelor în termenul prevăzut de lege. Procedural, însă, punctul 42 din Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, punct care vizează reconstituirea documentelor la inițiativa organului de conducere, nu mai poate fi pus în aplicare deoarece nu mai există organe de conducere pentru societatea lichidată.
Este foarte adevărat că un alt act normativ – Legea arhivelor nr. 16/1996 – dispune că în cazul încetării, în condițiile legii, a activității unei persoane fizice autorizate sau a activității unui profesionist care își desfășoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceștia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizația profesională din care aceștia fac parte, dar:
[ Mai mult... ]

Veniturile trecute în caiet: consecințe privind evaziunea fiscală și evitarea acestora de către contribuabil - Horatiu Sasu
În practica judiciară, într-o speță de referință s-a decis că un caiet cu evidența încasărilor zilnice, provenite din vânzările de mărfuri - întocmit de o vânzătoare, fără cunoștința administratorului - trimis în judecată pentru săvârșirea altei infracțiuni de evaziune fiscală, NU CONSTITUIE DOCUMENT DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ DUBLĂ și, în consecință, nu este realizată infracțiunea de evaziune fiscală. Pentru a se dovedi evaziunea nu este suficientă existența unui caiet cu cifre: datele trebuie coroborate cu mărturiile salariaților și numai atunci se poate condamna cineva pentru o faptă gravă cum este evaziunea fiscală (Tribunalul București, secția a II-a penală, decizia penală nr. 308 A/24 februarie 1999). Speța este valabilă în prezent pentru livrările de produse și prestările de servicii efectuate către persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Ceea ce dorim să subliniem este că simpla prezumție a organelor de control nu este suficientă pentru a incrimina un contribuabil. Această prezumție trebuie coroborate cu alte mijloace de probă – cum sunt de exemplu declarațiile vânzătorilor, facturi neînregistrate etc. – pentru ca sistemul de probe să prindă contur. În lipsa recunoașterii martorilor evaziunea fiscală – chiar reală – nu poate fi dovedită. Așadar, organele de control trebuie să obțină declarații complete ale vânzătorilor, conducătorilor auto ai societății etc., pentru a avea câștig de cauză. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform textului de lege, rezultă că a fost eliminată obligația de păstrare a evidențelor contabile și fiscale exclusiv la sediul social al contribuabilului, acestea putând fi păstrate și la sediile secundare ale acestuia sau putând fi încredințate, spre păstrare, unei societăți autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. Iată de ce obligativitatea declarării în termen și conform formularisticii reglementate a sediilor secundare capătă noi conotații. Nu putem să nu remarcăm că, în actuala formulare, textul de lege poate genera anumite interpretabilități și controverse între organele fiscale și contribuabili, în situația în care aceștia optează pentru păstrarea evidențelor financiar-contabile la un sediu secundar din afara granițelor țării. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    11 Având în vedere prevederile coroborate ale art. 74 (privind decla-rarea filialelor și sediilor secundare) și art. 77 (privind modificări ulte-rioare înregistrării fiscale) din Codul de procedură fiscală. 
    12 M.Of. nr. 864 din 18 decembrie 2007. 
    13 M.Of. nr. 473 din 13 iulie 2007. 
    14 M.Of. nr. 318 din 14 mai 2010.
[ Mai mult... ]
 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    41 Având în vedere prevederile coroborate ale art. 74 Codul de procedură fiscală. (privind declararea filialelor și sediilor secundare) și art. 77 Codul de procedură fiscală. (privind modificări ulterioare înregistrării fiscale). 
    42 M.Of. nr. 864 din 18 decembrie 2007. 
    43 M.Of. nr. 473 din 13 iulie 2007.
[ Mai mult... ]
 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 80 Codul de procedură fiscală., evidențele contabile și fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredințate spre păstrare unei societăți autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 79 alin. (1) Codul de procedură fiscală., în vederea stabilirii stării de fapt fiscale și aobligațiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligați să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare, care, potrivit art. 80 alin. (1) din același act normativ, trebuie păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare ale acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Reviste:
Evaziunea fiscală
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...