Răspunderea solidară | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 27
Răspunderea solidară Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2)

(1) Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului cod răspund solidar cu acesta următoarele persoane: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

a) persoanele fizice sau juridice care, în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul, dacă desfășoară efectiv aceeași activitate sau aceleași activități ca și debitorul și dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) dobândește, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puțin jumătate din valoarea contabilă netă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului; Jurisprudență

b) are raporturi comerciale contractuale cu clienții și/sau cu furnizorii, alții decât cei de utilități, care, în proporție de cel puțin jumătate, au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) are raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puțin jumătate dintre angajații sau prestatorii de servicii ai debitorului. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În înțelesul alin. (2), termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaților unei societăți comerciale ori a unei asociații sau fundații, fie în consiliul de administrație al unei societăți comerciale ori consiliul director al unei asociații sau fundații; Jurisprudență

b) control indirect - activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Codul de procedură fiscală reglementează o procedură nouă de recuperare a impozitelor și taxelor ce nu pot fi încasate de la debitorii declarați insolvabili, instituind o răspundere denumită solidară, în sarcina altor persoane fizice și juridice decât contribuabilul debitor. Pentru ca această răspundere să opereze este necesar însă ca debitorul să fi fost declarat insolvabil în condițiile Codului de procedură fiscală, or faptul că debitorul principal este declarat mai întâi solvabil exclude ideea răspunderii solidare, termen folosit impropriu de legiuitor, în realitate aflându-ne în fața unei răspunderi subsidiare1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabililor
Domiciliul fiscal
Competența generală
Competența teritorială
Competența în cazul sediilor secundare
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale
Competența specială
Conflictul de competență
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Se modifică reglementările privind cazierul fiscal!
Ce urmărește organul fiscal la răspunderea solidară în materie fiscală? (I)
Acțiune având ca obiect anularea actului administrativ fiscal emis de autoritatea publică privind stabilirea răspunderii solidare a reclamantului în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu răspundere limitată
Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvență (II)
Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
Cine răspunde solidar pentru obligațiile fiscale?
Răspunderea solidară a codebitorilor privind obligațiile fiscale: S-au actualizat procedurile
Atragerea răspunderii în solidar: Ce etape trebuie să respecte autoritățile fiscale?
Cum se aplică procedura de angajare a răspunderii solidare?
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...