Proceduri și metode de control fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Inspecția fiscală - Sfera inspecției fiscale -
ARTICOLUL 97
Proceduri și metode de control fiscal Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: Jurisprudență

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; Jurisprudență

b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. Jurisprudență

(3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență

b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare și testare asistate de instrumente informatice specializate. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecință - Horatiu Sasu
În interpretarea acestui alineat deducem că, controlul încrucișat se poate efectua și fără emiterea avizului de inspecție fiscală. [ Mai mult... ]

Corelație obligatorie cu prezumția de bună-credință și de nevinovăție - Horatiu Sasu
Există o tendință psihologică a tuturor categoriilor de contribuabili, de a considera că sunt obligați la plata unor impozite mari, comparativ cu veniturile pe care le realizează sau față de alte categorii de contribuabili. Ca urmare a acestei tendințe naturale, informațiile furnizate de contribuabili trebuiesc verificate de aparatul fiscal. Aceasta nu înseamnă însă – așa cum din păcate adesea s-ar da de înțeles în practica inspecțiilor fiscale - că orice contribuabil trebuie considerat posibil contravenient sau infractor de către organele de control, câtă vreme contribuabilii beneficiază de prezumția de bună-credință (art. 14 alin. (2) Cod fiscal) și respectiv prezumția de nevinovăție (art. 99 din Codul de procedură penală). [ Mai mult... ]

Precizare privind furnizarea informațiilor de către alte persoane - Horatiu Sasu
Indiferent de metoda de control, ANAF dispune de un ansamblu de drepturi privind evaluarea (inclusiv prin estimare), stabilirea și încasarea (inclusiv prin executare silită) a creanțelor fiscale. La rândul lor societățile care desfășoară activități cu caracter comercial (de producție, servicii, agricole, zootehnice etc.), precum și instituțiile bancare au obligația de a furniza informații fiscale. Menționăm însă că prima persoană de la care trebuie solicitate informațiile este contribuabilul supus inspecției fiscale (conform Cartei drepturilor contribuabilului – Ordin Preș. A.N.A.F. nr. 713/2004) și numai după aceea alți contribuabili cu care aceștia au relație de tip furnizor-client. [ Mai mult... ]

Proceduri specifice controlului încrucișat - Horatiu Sasu
În practică, în situația în care echipa de inspecție fiscală are suspiciuni fundamentate cu privire la realitatea și legalitatea uneia sau mai multor operațiuni economice efectuate de persoana impozabilă supusă inspecției fiscale cu parteneri stabiliți pe teritoriul României, pentru clarificarea stării de fapt, în vederea evitării unui risc fiscal mare, se poate solicita efectuarea unui control sau a mai multor controale încrucișate.
Solicitarea controlului încrucișat trebuie motivată în scris de către echipa de inspecție fiscală și semnată de către conducătorul organului fiscal competent.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Controlul inopinat este specific Gărzii Financiare2. 
    2 M. Boulescu, M. Ghiță, Controlul financiar și expertiza contabilă, Ed. Mondo-Ec, Craiova, 1992, p. 40. 

    Indiferent de metoda de control, aparatul fiscal dispune de un ansamblu de drepturi privind evaluarea, stabilirea și încasarea creanțelor fiscale, la care se adaugă dreptul de a aplica sancțiuni cu caracter pecuniar pentru abaterile de la normele de drept aprobate care au legătură cu aceștia. Inspectorilor fiscali le revine obligația de a păstra secretul informațiilor cuprinse în documentele contribuabililor sau terților și de a le utiliza pentru verificarea exactității obligațiilor fiscale ale contribuabililor. La rândul lor, societățile care desfășoară activități cu caracter industrial, comercial și agricol, instituțiile de credit, întreprinderile de asigurări, persoanele care desfășoară activități liberale și toate persoanele care plătesc venituri salariale sau alte venituri au obligația de a furniza informații fiscale. Informațiile solicitate de inspectorii fiscali provin atât de la contribuabilii de drept, cât și de la terțe persoane cu care aceștia au relații de natură economică3. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Deținătorii terenurilor ori incintelor respective vor fi înștiințați în timp util despre cercetare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b) Codul de procedură fiscală. Persoanele fizice vor fi informate asupra dreptului de arefuza intrarea în domiciliu sau reședință. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...