Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL II
Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat Jurisprudență

ARTICOLUL 5 Aplicarea unitară a legislației Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislației fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență

ARTICOLUL 6 Exercitarea dreptului de apreciere Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Organul fiscal este îndreptățit să aprecieze, în limitele atribuțiilor și competențelor ce îi revin, relevanța stărilor de fapt fiscale și să adopte soluția admisă de lege, întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 7 Rolul activ Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Organul fiscal înștiințează contribuabilul asupra drepturilor și obligațiilor ce îi revin în desfășurarea procedurii potrivit legii fiscale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Organul fiscal este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabilului. În analiza efectuată organul fiscal va identifica și va avea în vedere toate circumstanțele edificatoare ale fiecărui caz. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Organul fiscal are obligația să examineze în mod obiectiv starea de fapt, precum și să îndrume contribuabilii pentru depunerea declarațiilor și a altor documente, pentru corectarea declarațiilor sau a documentelor, ori de câte ori este cazul. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Organul fiscal decide asupra felului și volumului examinărilor, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte și de limitele prevăzute de lege. Jurisprudență

(5) Organul fiscal îndrumă contribuabilul în aplicarea prevederilor legislației fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din inițiativa organului fiscal. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 8 Limba oficială în administrația fiscală Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Jurisprudență

(2) Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați. Jurisprudență

(3) Dispozițiile legale cu privire la folosirea limbii minorităților naționale se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 9 Dreptul de a fi ascultat Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Înaintea luării deciziei organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: Jurisprudență

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

b) situația de fapt prezentată urmează să se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creanțelor fiscale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) se acceptă informațiile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat într-o declarație sau într-o cerere; Jurisprudență

d) urmează să se ia măsuri de executare silită. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3)

ARTICOLUL 10 Obligația de cooperare Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contribuabilul este obligat să coopereze cu organele fiscale în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realității, și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contribuabilul este obligat să întreprindă măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităților juridice și efective ce îi stau la dispoziție. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 11 Secretul fiscal Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Funcționarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai dețin această calitate, sunt obligați, în condițiile legii, să păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență

(2) Informațiile referitoare la impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai: Modificări (1), Jurisprudență

a) autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege; Jurisprudență

b) autorităților fiscale ale altor țări, în condiții de reciprocitate în baza unor convenții;

c) autorităților judiciare competente, potrivit legii;

d) în alte cazuri prevăzute de lege. Jurisprudență

(3) Autoritatea care primește informații fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informațiilor primite.

(4) Este permisă transmiterea de informații cu caracter fiscal în alte situații decât cele prevăzute la alin. (2), în condițiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. Jurisprudență

(5) Nerespectarea obligației de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.

ARTICOLUL 12 Buna-credință Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Relațiile dintre contribuabili și organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credință, în scopul realizării cerințelor legii. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea principiului: unde legea nu prevede sancțiuni legale, nici organul fiscal nu le poate inventa - Horatiu Sasu
Speța este un exemplu rar întâlnit privind etapele și raționamentele de interpretare corectă a normelor legale, chiar dacă aparent „litera” legii este alta. Chiar dacă în prezent actul normativ care a generat, litigiul este abrogat Raționamentul Înaltei Curți este memorabil pentur aplicarea principiului bunei-credințe.
Potrivit art. 17 din O.U.G. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (în prezent abrogată prin O.U.G. nr. 26/2005), debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante au obligația de a transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții, orice intenție de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirii la plată.
[ Mai mult... ]

Buna credință a contribuabilului – aplicarea corectă a principiului - Horatiu Sasu
Un exemplu relevant de aplicare corectă a articolului pe care îl adnotăm este Cauza Teleos și alții c. Commissioners of Custom & Excise – soluționată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a dat prioritate aplicării principiului bunei-credințe a contribuabilului, arătând în esență următoarele (sublinierile ne aparțin): „chiar în prezența unor documente fictive, FĂRĂ A EXISTA O IMPLICARE (PRACTICĂ ABUZIVĂ) DIN PARTEA FURNIZORULUI, acesta este considerat de bună-credință, pe cale de consecință putând aplica regimul de TVA scutit cu drept de deducere“.
Contribuabilul este considerat de bună-credință chiar și în cazul în care este implicat într-o tranzacție frauduloasă, atâta vreme cât nu s-a dovedit implicarea sa voită, intenționată, cunoașterea caracterului fraudulos al activității partenerului de afaceri.
[ Mai mult... ]

Consecințele nerespectării acestui principiu - Horatiu Sasu
În cazul în care contribuabilul nu dă curs acestei obligații sunt posibile două consecințe:
1) evaziune fiscală – pornind de la textul incriminator al art. 4 din legea nr. 241/2005 a evaziunii fiscale. A se vedea însă comentariul aferent art. 105 indice 1 din Codul de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]

Corelație legală - Horatiu Sasu
Prevederile acestui articol își găsesc dezvoltarea în art. 66-67 din Codul de procedură fiscală, sens în care trimitem și la comentariile de la aceste articole. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Aplicarea unitară a legislației fiscale devine principiu în actualul Cod de procedură fiscală, fiind o oglindire a art. 16 (egalitatea în drepturi) din Constituția României, republicată, conform căruia cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege. 
    Aplicarea unitară a legislației vizează așezarea corectă a sarcinilor fiscale și egalitatea contribuabililor, aflați în aceeași situație, în fața organelor fiscale. Curtea Constituțională a statuat în repetate rânduri că principiul egalității în fața legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite. În consecință, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice rațional, în respectul principiului egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice. Evident, arată Curtea, principiul egalității nu presupune uniformitate, iar la situații diferite se impune aplicarea unui tratament juridic deosebit. [ Mai mult... ] 

.....
    Prevederile acestui articol își găsesc aplicare în art. 66-67 Codul de procedură fiscală., sens în care trimitem și la comentariile de la aceste articole. 
    Una dintre principalele aplicații ale acestui principiu este posibilitatea organului fiscal de a constata simulația unei operațiuni juridice în vederea generării unor consecințe fiscale diferite. De asemenea, în baza aceluiași principiu, organele fiscale au dreptul de a recalifica actele juridice în cazul în care constată, din analiza elementelor acestora și a comportamentului părților în executarea lor, că intenția reală a fost de a încheia un alt act juridic1. [ Mai mult... ] 
.....
    În formularea art. 7 Codul de procedură fiscală., dreptul de afi ascultat al contribuabilului apare ca existând de sine stătător, nefiind condiționat de nevoia organului fiscal de informații și este extins la deciziile pe care le ia organul fiscal în general, nu numai în cazul controlului fiscal. Că aceasta este situația, rezultă și din prevederile alin. (2) ale art. 7 care reglementează excepțiile de la dreptul de afi ascultat1 (când organul fiscal culege datele din oficiu, iar nu în urma dialogului cu contribuabilul). [ Mai mult... ] 
.....
    Constituția României conține următoarele prevederi: 
    • art. 13: „În România, limba oficială este limba română”. 
    • art. 23 alin. (8): „Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință, în limba pe care o înțelege, motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoștință numai în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu”. [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Codul de procedură fiscală, în art. 8, prevede că limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Raportul juridic fiscal
Dispoziții generale
Domiciliul fiscal
Competența organului fiscal
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Reviste:
Evaziunea fiscală
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
Certificarea declarațiilor fiscale ar putea deveni opțională în curând
Trimitere preliminară - Teodor Ispas, Anduța Ispas împotriva Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj - Principii generale ale dreptului Uniunii - Dreptul la o bună administrare și dreptul la apărare - Reglementare națională fiscală care prevede dreptul de a fi ascultat și dreptul de a fi informat în cursul unei proceduri administrative fiscale - Decizie de impunere a taxei pe valoarea adăugată emisă de autoritățile fiscale naționale fără a da acces contribuabilului la informațiile și la documentele care constituie temeiul deciziei menționate
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Fraudă fiscală. Examinare globală a tuturor circumstanțelor speței
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...