Prezentarea de înscrisuri | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului -
ARTICOLUL 56
Prezentarea de înscrisuri Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligația să pună la dispoziția organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri. Organul fiscal are dreptul de a solicita și altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de către contribuabili. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziție a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Organul fiscal are dreptul să rețină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării și achitării obligațiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepționale, cu aprobarea conducătorului organului fiscal, perioada de reținere poate fi prelungită cu maximum 90 de zile. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Întrunește însușirea de înscris orice fel de scriere: cu mâna, prin dactilografiere, prin înregistrare, imprimare sau tipărire. 
    Obligația contribuabilului de apune la dispoziția organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri ia naștere numai ulterior îndeplinirii de către organele fiscale aîndatoririlor ce le revin, conform prevederilor art. 101, art. 102 (privind modul de întocmire și comunicare aavizului de inspecție fiscală) și art. 103 Codul de procedură fiscală. (privind locul și timpul desfășurării inspecției fiscale). Altfel spus, contribuabilul este îndreptățit să refuze accesul organelor fiscale și punerea înscrisurilor la dispoziția acestora, în vederea efectuării verificărilor financiar-fiscale, în condițiile în care organele fiscale nu și-au îndeplinit, la rândul lor, obligațiile care le revin, conform reglementărilor Codului de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Răspunsul la întrebările de mai sus îl regăsim în cuprinsul art. 56 alin. (2) Codul de procedură fiscală., conform căruia organul fiscal poate solicita punerea la dispoziție aînscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. De asemenea, atât Codul de procedură fiscală (conform art. 50), cât și Normele metodologice date în aplicarea acestuia, prevăd posibilitatea acordată organelor fiscale de asolicita, ori de câte ori consideră necesar, prezența la sediul său acontribuabilului, fără însă adelimita situațiile în care organele fiscale pot uzita de acest drept al lor, fapt care, cel puțin la nivel teoretic, poate da naștere unor situații discreționare. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Răspunsul la întrebările de mai sus îl regăsim în cuprinsul art. 56 alin. (2) Codul de procedură fiscală., conform căruia organul fiscal poate solicita punerea la dispoziție aînscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. De asemenea, atât Codul de procedură fiscală (conform art. 50), cât și Normele metodologice date în aplicarea acestuia, prevăd posibilitatea acordată organelor fiscale de asolicita, ori de câte ori consideră necesar, prezența la sediul său acontribuabilului, fără însă adelimita situațiile în care organele fiscale pot uzita de acest drept al lor, fapt care, cel puțin la nivel teoretic, poate da naștere unor situații conflictuale. [ Mai mult... ] 

.....
    101 Iar aici avem în vedere prevederile Titlului III, Capitolul I, „Competența organului fiscal” din Codul de procedură fiscală. 
    102 Având în vedere prevederile pct. 94.3 din Normele metodologice date în aplicarea Codului de procedură fiscală. 
    103 Conform art. 56 alin. (3) Codul de procedură fiscală, referențialul normativ nu definește care sunt acele situații „excepționale” care conferă organelor fiscale dreptul reținerii documentelor pe o perioadă mai mare de 30 de zile și până la maximum 90 zile, putându-se ajunge în practică la „generalizarea” acestei rețineri până la termenul maxim prevăzut, cel de 90 de zile.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Reviste:
Evaziunea fiscală
Casare cu trimitere pentru o nouă judecare. Nemotivarea hotărârii judecătorești
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...