Posibilitatea de contestare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Dreptul la contestație -
ARTICOLUL 205
Posibilitatea de contestare Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (42), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestație potrivit legii. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (1)

(2) Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Baza de impunere și impozitul, taxa sau contribuția stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună. Jurisprudență

(4) Pot fi contestate în condițiile alin. (3) și deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 89 alin. (1), contestația se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului. Jurisprudență

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adresele A.N.A.F. NU pot fi atacate conform art. 205 - Horatiu Sasu
În înțelesul Codului de procedură fiscală, actul administrativ fiscal – actul care poate fi contestat potrivit articolului pe care îl adnotăm - este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale (art. 41 din Cod). Instanțele au delimitat sfera actelor administrative-fiscale de actele care nu au această caracteristică, în hotărâri în care s-a arătat: „În speță, (…) adresa din 25 aprilie 2007, emisă de pârâta A.N.A.F., D.G.A.M.C., nu are natura unui act administrativ, în sensul textelor legale mai sus menționate deoarece NU STABILEȘTE, MODIFICĂ SAU STINGE, PRIN EA ÎNSĂȘI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII. Prin intermediul adresei respective, reclamanta a fost încunoștințată asupra unor obligații către bugetul de stat constituite în anii fiscali precedenți, în legătură cu care ea a și formulat contestație la organul administrativ - fiscal competent. Mai mult chiar, existența pe rolul Secției comerciale a Tribunalului București a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 10121/2/2006, nu face decât să confirme concluzia că adresa a cărei executare a fost cerută are caracterul unei simple operațiuni materiale tehnice și nu caracterul uni act administrativ unilateral, producător de efecte juridice” (Î.C.C.J., Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 2423/2008). [ Mai mult... ]

Procesul-verbal întocmit de Direcția Antifraudă Fiscală poate fi contestat în instanță? - Horatiu Sasu
Așa ar fi logic, în virtutea dreptului la apărare, însă astfel de contestații au fost respinse ca fiind „fără obiect”, deoarece respectivele procese verbale nu stabilesc obligații fiscale și – în opinia instanțelor - nu aduc atingere unor drepturi ale contribuabililor. În schimb, în vara lui 2015 a apărut o soluție care a rupt practica judiciară anti-contribuabil. Cazul s-a prezentat astfel: un contribuabil primește controlul Direcției Antifraudă Fiscală, care întocmește proces verbal de control. DAF dispune măsuri asigurătorii (sechestru, poprire), pe motivul că niște furnizori ai contribuabilului au avut „comportament fiscal neadecvat”, adică nu și-au plătit contribuțiile, au devenit inactivi între timp etc. Contribuabilul a contestat atât sechestrul cât și procesul-verbal. În ce privește procesul-verbal Direcția Antifraudă Fiscală a refuzat să soluționeze contestația, motivând că procesul-verbal nu e act administrativ fiscal (pentru că, în opinia DAF, nu stabilește, ci doar estimează obligațiile de plată), deci nu poate fi contestat.
Contribuabilul a obținut de la instanță recunoașterea procesului-verbal ca și act administrativ-fiscal, adică recunoașterea ca ACT ATACABIL ÎN INSTANȚĂ, motivat de faptul că în baza lui au fost dispuse măsuri asigurătorii.
[ Mai mult... ]

Punctele de vedere ale A.N.A.F. nu pot fi atacate conform procedurii din art. 205 - Horatiu Sasu
În cazul în care se solicită un punct de vedere, într-o anumită problemă, organelor fiscale, aceste puncte de vedere, chiar dacă lezează un interes, nu produc efecte juridice și în consecință nu pot fi contestate în contencios administrativ.
O arată limpede Înalta Curte într-o decizie din care spicuim următoarele argumente: “Așa cum rezultă din cererile adresate Direcției Regionale Vamale Oradea și Autorității Naționale a Vămilor, recurenta-reclamantă a solicitat celor două autorități vamale să dea „o interpretare justă Legii nr. 507/2004, în conformitate cu litera și spiritul O.G. nr. 24/1998”. Punctul de vedere al intimatelor-pârâte a fost comunicat prin adresele contestate în prezentul litigiu. Niciunul din aceste acte (adrese de răspuns) nu se circumscrie definiției date actului administrativ prin art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    2. Procedura de contestare prevăzută la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, raportat la art. 205-218 Codul de procedură fiscală., nu se aplică în cazul cererilor de restituire ataxei de poluare întemeiate pe dispozițiile art. 117 alin. (1) lit. d) din același cod”. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Instrucțiunile pentru aplicarea art. 205, referitoare la posibilitatea de contestare, au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 519/20051, care, pe fond, precizează următoarele: 
    1 M. Of. nr. 893 din 6 octombrie 2005. 

    - orice persoană care formulează o contestație privind lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să probeze lezarea dreptului sau interesului său legitim, ca urmare a acestei inacțiuni; [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Decizia de impunere fiscală poate fi atacată în condițiile art. 205 și urm. Codul de procedură fiscală din 2003, pe calea unei contestații fiscale, la organul fiscal competent și doar decizia de soluționare acontestației poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ, potrivit art. 218 alin. (2) Codul de procedură fiscală din 2003. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Modificarea sau stingerea creanței
Limba utilizată în procedura de asistență
Formularistica
Contestarea creanței sau a titlului executoriu
Prescripția dreptului de a cere executarea silită
Rambursarea cheltuielilor de recuperare
Transmiterea informațiilor pe cale electronică
Biroul central și birourile de legătură
Condiții de admitere a cererii de asistență
Instrucțiuni de aplicare
Posibilitatea de contestare
Forma și conținutul contestației
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Reviste:
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
STUDIU DE CAZ: Ce condiții de formă trebuie îndeplinite pentru promovarea contestației la deciziile de impunere ale organului fiscal?
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
în cazul actelor administrativ-fiscale, comunicarea prin publicitate nu s-a realizat în mod corect, câtă vreme comunicarea prin scrisoare recomandată s-a făcut la o adresă greșită
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...