Poprirea și sechestrul asigurătoriu | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Măsuri asigurătorii -
ARTICOLUL 129
Poprirea și sechestrul asigurătoriu Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun și se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Aceste măsuri pot fi luate și înainte de emiterea titlului de creanță, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât și de instanțele judecătorești ori de alte organe competente, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități. Odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului că prin constituirea unei garanții la nivelul creanței stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată și semnată de către conducătorul organului fiscal competent. Reviste (2)

(6) Măsurile asigurătorii dispuse potrivit alin. (2), precum și cele dispuse de instanțele judecătorești sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozițiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

(7) Bunurile perisabile și/sau degradabile sechestrate asigurătoriu pot fi valorificate, cu acordul organului de executare, de către debitor, sumele obținute consemnându-se la dispoziția organului de executare. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(8) În cazul înființării sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunică pentru înscriere Biroului de carte funciară. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Proceduri (1)

(9) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispoziție ce ar interveni ulterior înscrierii prevăzute la alin. (8) sunt lovite de nulitate absolută. Jurisprudență

(10) Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanța fiscală a bugetului general consolidat, măsurile asigurătorii pot fi înființate și asupra bunurilor deținute de către debitor în proprietate comună cu terțe persoane, pentru cota-parte deținută de acesta.

(11) Împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestație în conformitate cu prevederile art. 172. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea reglementărilor legale paralele - Horatiu Sasu
Sechestrul asigurător dispus de instanță constă în indisponibilizarea unei cantități de bunuri mobile și/sau imobile ale pârâtului care se pot afla în detenția sa sau a unui terț și care urmează a fi vândute silit pentru realizarea creanței Statului în cazul în care în urma unei hotărâri definitive de condamnare nu-și va executa de bună voie obligația.
Sechestrul asigurător este reglementat și de art. 951-958 din Noul Cod de procedură civilă. În materia sechestrului se aplică, cu prioritate, reglementările din Codul de procedură fiscală și numai ulterior, acolo unde Codul de procedură fiscală nu prevede o anumită situație, se aplică normele Codului de procedură civilă. Un exemplu: dacă în materie civilă obiect al măsurii îl constituie numai bunuri mobile, Codul de procedură fiscală prevede posibilitatea instituirii unui sechestru și asupra imobilelor – dispoziție care se aplică cu prioritate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prin trei Decizii ale Curții Constituționale, respectiv nr. 118/20041, nr. 129/20042 și nr. 176/20043, s-a respins ca fiind neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor prezentului articol de lege. 
    1 M. Of. nr. 380 din 30 aprilie 2004. 
    2 M. Of. nr. 414 din 10 mai 2004. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Printre măsurile asigurătorii reglementate de art. 129 Codul de procedură fiscală., respectiv art. 163 și art. 167 C. proc. pen.., se află și măsura popririi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale privind majorări de întârziere
Majorări de întârziere
Majorări de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Majorări de întârziere în cazul compensării și în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară
Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurătoriu
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Reviste:
9. Suspendarea executării măsurilor asigurătorii. Admisibilitate
14. Necesitatea motivării corespunzătoare a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii fiscale
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Măsuri asiguratorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
Studiu de caz: Este decizia de instituire a măsurilor asiguratorii un act de executare sau un act administrativ fiscal?
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil
Măsurile asigurătorii din competența organelor fiscale. Ce modificări s-au făcut recent?
Ce obligații de procedură fiscală are terțul poprit?
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Proceduri:
Procedură privind radierea din cartea funciară
;
se încarcă...