Perioada supusă inspecției fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Inspecția fiscală - Sfera inspecției fiscale -
ARTICOLUL 98
Perioada supusă inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior, în condițiile alin. (1). Jurisprudență

(3) La celelalte categorii de contribuabili inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Inspecția fiscală se poate extinde pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, dacă este identificată cel puțin una dintre următoarele situații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) nu au fost depuse declarații fiscale în interiorul termenului de prescripție; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) nu au fost îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nerespectarea perioadei supuse inspecției fiscale - Horatiu Sasu
Dispozițiile legale de mai sus prevăd că la celelalte categorii de contribuabili decât contribuabilii mari inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Inspecția fiscală se poate extinde pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, în condițiile art. 98 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură fiscală. Ce se întâmplă dacă la un contribuabil mijlociu inspecția inițială se întinde direct pe trei ani și 6 luni (deci nu prin extindere, ci direct pe 3,5 ani)? Într-o decizie de Curte de Apel se arată că „Normele legale invocate nu prevăd o sancțiune expresă în cazul în care inspecția fiscală a depășit perioada arătată, fapt pentru care instanța consideră că o eventuală sancționare a actelor încheiate în cadrul inspecției fiscale sunt anulabile DOAR DACĂ SE DOVEDEȘTE O VĂTĂMARE a celui supus inspecției produsa prin depășirea perioadei de inspecție.
Ori, în cauză, organul fiscal a constatat că recurenta reclamantă nu a achitat impozitul pe clădiri considerând în mod greșit că beneficiază de scutire, iar într-o atare situație, existând indicii privind diminuarea impozitelor, inspecția fiscală SE PUTEA EXTINDE pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligațiile fiscale. (Curtea de Apel Constanța - Secția comercială, decizia nr. 755/CA/2010).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Textul legal instituie o regulă și o excepție. 
    Regula este că numai pentru contribuabilii mari inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, adică în cazul termenului de 5 ani. 
    Excepția este că la celelalte categorii de contribuabili inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligația depunerii declarațiilor fiscale. În practică însă, adesea și la contribuabilii din „celelalte categorii”, inspecția are în vedere ultimii 5 ani, ceea ce ar însemna că, dacă contribuabilii au depus declarații fiscale în interiorul termenului de prescripție și au fost îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat, singura rațiune a controlului (pentru a nu fi calificat ca abuz) este aceea că s-ar fi descoperit anterior controlului indiciile săvârșirii unei infracțiuni. Despre acest aspect contribuabilii au dreptul de a fi informați, prin analogie cu drepturile persoanei cercetate într-un dosar penal. Credem că contribuabilul se poate opune unui control exercitat pentru mai mult de trei ani dacă nu sunt îndeplinite condițiile de la alin. (3) de mai sus. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    În cazul contribuabililor care dețin și sedii secundare, verificarea fiscală se va efectua, de regulă, concomitent la sediul social (sediul principal) și sediile secundare, iar organul fiscal competent poate delega competența de efectuare ainspecției fiscale [conform reglementărilor art. 98 alin. (3) Codul de procedură fiscală.] către organele fiscale în acăror rază teritorială se află sediile secundare; actele care se întocmesc la sediile secundare urmează ulterior să fie centralizate, în vederea definitivării raportului de inspecție fiscală, de organul fiscal în acărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului. [ Mai mult... ] 

.....
    Într-adevăr, situația menționată la art. 98 alin. (3) lit. a) Codul de procedură fiscală. nu poate fi prevăzută anterior începerii inspecției fiscale, aceasta putând fi confirmată doar pe parcursul derulării verificărilor în cauză. În acest context, apare următoarea întrebare: dacă apar indicii privind diminuarea obligațiilor fiscale, verificarea poate merge până la împlinirea termenului de prescripție, chiar dacă există un alt act de control fiscal anterior pentru perioada în cauză? Pornind de la garantarea principiului unicității inspecției fiscale, acest fapt este posibil doar dacă apar date suplimentare, relevante privind stabilirea stării de fapt fiscale acontribuabilului și necunoscute organului fiscal la momentul efectuării verificării inițiale; în această situație, organul fiscal întocmește un referat motivat, iar conducătorul organului de inspecție fiscală apreciază asupra oportunității reverificării întocmind, după caz, odecizie de reverificare care se comunică și contribuabilului. Practica și literatura de specialitate au reținut că nu este posibilă reluarea inspecției fiscale din motive care se datorează neglijenței sau neatenției organului fiscal, fiind astfel imputabile exclusiv acestuia. [ Mai mult... ] 
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Într-adevăr, situația menționată la art. 98 alin. (3) lit. a) Codul de procedură fiscală. nu poate fi prevăzută anterior începerii inspecției fiscale, aceasta putând fi confirmată doar pe parcursul derulării verificărilor în cauză. În acest context, apare următoarea întrebare: dacă apar indicii privind diminuarea obligațiilor fiscale, verificarea poate merge până la împlinirea termenului de prescripție, chiar dacă există un alt act de control fiscal anterior pentru perioada în cauză? Pornind de la garantarea principiului unicității inspecției fiscale, acest fapt este posibil doar dacă apar date suplimentare, relevante privind stabilirea stării de fapt fiscale acontribuabilului și necunoscute organului fiscal la momentul efectuării verificării inițiale; în această situație, organul fiscal întocmește un referat motivat iar conducătorul organului de inspecție fiscală apreciază asupra oportunității reverificării întocmind, după caz, odecizie de reverificare care se comunică și contribuabilului. Practica și literatura de specialitate au reținut că nu este posibilă reluarea inspecției fiscale din motive care se datorează neglijenței sau neatenției organului fiscal, fiind astfel imputabile exclusiv acestuia. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Într-adevăr, situația menționată la art. 98 alin. (3) lit. a) Codul de procedură fiscală. nu poate fi prevăzută anterior începerii inspecției fiscale, aceasta putând fi confirmată doar pe parcursul derulării verificărilor în cauză. În acest context, apare următoarea întrebare: dacă apar indicii privind diminuarea obligațiilor fiscale, verificarea poate merge până la împlinirea termenului de prescripție, chiar dacă există un alt act de control fiscal anterior pentru perioada în cauză? Pornind de la garantarea principiului unicității inspecției fiscale, acest fapt este posibil doar dacă apar date suplimentare, relevante privind stabilirea stării de fapt fiscale acontribuabilului și necunoscute organului fiscal la momentul efectuării verificării inițiale; în această situație, organul fiscal întocmește un referat motivat, iar conducătorul organului de inspecție fiscală apreciază asupra oportunității reverificării întocmind, după caz, odecizie de reverificare care se comunică și contribuabilului. Practica și literatura de specialitate au reținut că nu este posibilă reluarea inspecției fiscale din motive care se datorează neglijenței sau neatenției organului fiscal, fiind astfel imputabile exclusiv acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Suspendarea prescripțiilor extinctive în materie fiscală prin aplicarea art. 2532 pct. 5 din Codul civil în vigoare
Corelații privind prescripția extinctivă în Codul de procedură fiscală, Codul civil și noul Cod de procedură civilă
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...