Ordinea de distribuire | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Colectarea creanțelor fiscale - Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită -
ARTICOLUL 170
Ordinea de distribuire Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulți creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus și alți creditori titlurile lor, organele prevăzute la art. 136 vor proceda la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferință, dacă legea nu prevede altfel: Jurisprudență

a) creanțele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie;

b) creanțele reprezentând salarii și alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întreținerea și îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătății, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale de stat, precum și creanțele reprezentând obligația de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății;

c) creanțele rezultând din obligații de întreținere, alocații pentru copii sau de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existență;

d) creanțele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuții și din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale;

e) creanțele rezultând din împrumuturi acordate de stat;

f) creanțele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietății publice prin fapte ilicite;

g) creanțele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de lucrări, precum și din chirii sau arenzi;

h) creanțele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

i) alte creanțe.

(2) Pentru plata creanțelor care au aceeași ordine de preferință, dacă legea nu prevede altfel, suma realizată din executare se repartizează între creditori proporțional cu creanța fiecăruia. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform Deciziei nr. 256/20041 a Curții Constituționale, a fost respinsă excepția de neconstituționalitate a prezentului articol de lege. 
    1 M. Of. nr. 632 din 12 iulie 2004 

    Vă prezentăm în continuare un extras din Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 9/20042 aprobată prin O.M.F.P. nr. 1926/20043 cu privire la art. 166 (actualmente art. 170 – n.a.) alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (devenit între timp art. 167 – n.a.): [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Valorificarea bunurilor potrivit înțelegerii părților
Valorificarea bunurilor prin vânzare directă
Vânzarea bunurilor la licitație
Comisia de licitație
Adjudecarea
Plata în rate
Procesul verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli de executare silită
Sumele realizate din executare silită
Ordinea de distribuire
Reguli privind eliberarea și distribuirea
Contestația la executare silită
Termen de contestare
Judecarea contestației
Darea în plată
Insolvabilitatea
Deschiderea procedurii insolvenței
Anularea creanțelor fiscale
Scopul
Sfera de aplicare
Reviste:
Evaziunea fiscală
Dobânzile: Ce obligații și drepturi avem în materie fiscală?
Ce modificări au fost aduse la regulile privind stingerea obligațiilor fiscale și compensarea creanțelor fiscale?
Ce obligații de procedură fiscală are terțul poprit?
Cererea de rambursare - modificări de reglementare și practica instanțelor
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Referințe în cărți:
Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare
;
se încarcă...