Obligația de colaborare a contribuabilului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Inspecția fiscală - Realizarea inspecției fiscale -
ARTICOLUL 106
Obligația de colaborare a contribuabilului Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contribuabilul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Jurisprudență, Comentarii expert (4)

(2) La începerea inspecției fiscale, contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să dea informații. Dacă informațiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(3) Pe toată durata exercitării inspecției fiscale contribuabilii supuși acesteia au dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce consecință are neîndeplinirea obligației de cooperare? - Horatiu Sasu
În cazul în care contribuabilul nu își îndeplinește obligația de cooperare, cu circumstanțierile pe care le-am arătat în celelalte comentarii la prezentul articol, organele fiscale au dreptul să aplice procedura estimării, conform art. 67 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Circumstanțieri în cadrul controlului fiscal - Horatiu Sasu
Informarea și solicitare de explicații la care se referă alineatul pe care îl adnotăm trebuie făcute:
a) în scris (art. 52 alin. (2) C. proc. fisc.)
[ Mai mult... ]

Corelația cu Legea evaziunii fiscale - Horatiu Sasu
Principiul cooperării cuprinde o serie de drepturi și de obligații ale contribuabilului. În articolul pe care îl adnotăm se insistă asupra obligațiilor contribuabilului de a colabora cu organul fiscal în vederea stabilirii situației corecte din punct de vedere fiscal. În cazul în care contribuabilul nu îndeplinește această obligație poate fi acuzat de infracțiunea de evaziune fiscală conform art. 4 și 5 din Legea evaziunii fiscale nr. 241/2005. Menționăm însă că, citirea atentă a celor două articole menționate circumstanțiază mult aplicarea legii:
a) la art. 4 trebuie îndeplinite condițiile pe care le subliniem: „refuzul NEJUSTIFICAT al unei persoane de a prezenta organelor COMPETENTE documentele legale și bunurile din patrimoniu, ÎN SCOPUL împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație”.
[ Mai mult... ]

Limitele obligației - Horatiu Sasu
Obligația cooperării este corelativă principiului ascultării contribuabilului. Astfel, dacă organul de control este ținut de obligația de a asculta susținerile contribuabilului (și numai apoi ale altor persoane), acesta este în mod corelativ obligat de a oferi informații complete și exacte în vederea determinării stării de fapt fiscale, dar fără să fie nevoit să transmită:
- informații nerelevante sub aspect fiscal sau sub aspectul tematicii controlului (spre exemplu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă poate să verifice respectarea Legii șomajului, dar nu și modul de clacul a contribuției la șomaj)
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Principiul cooperării constituie reflecția „în oglindă” a principiului ascultării contribuabilului. Astfel, dacă organul de control este ținut de obligația de a asculta susținerile contribuabilului, acesta este în mod corelativ obligat de a oferi informații complete și exacte în vederea determinării stării de fapt fiscale, atât sub aspectul prezentării faptelor cunoscute, cât și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute2. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    În practică poate apărea următoarea situație: un contribuabil solicită rambursarea TVA-ului, dar, până la începerea inspecției fiscale (de regulă, parțiale, privind taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare), contribuabilul notifică organul fiscal că renunță la solicitarea sa. În acest context, se naște întrebarea: dacă organele fiscale doresc efectuarea inspecției fiscale în cauză, opot demara fără întocmirea și comunicarea corespunzătoare aavizului de inspecție fiscală? Răspunsul nostru este negativ în acest sens, deoarece nu ne regăsim în niciuna din situațiile prevăzute de art. 102 alin. (2) Codul de procedură fiscală. În acest caz, refuzul contribuabilului de apermite accesul organelor fiscale, în scopul efectuării verificărilor, poate fi încadrat ca și infracțiune prevăzută de art. 5 din Legea nr. 241/2005? De asemenea, răspunsul este negativ, deoarece respectarea obligațiilor de către contribuabil trebuie să fie precedată de respectarea obligațiilor ce revin, la rândul lor, organelor fiscale. Altfel spus, obligațiile contribuabilului de prezentare de înscrisuri (registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri) – conform art. 56 alin. (1) Codul de procedură fiscală., de cooperare – conform art. 10 Codul de procedură fiscală., de furnizare de informații – conform art. 52 alin. (1) Codul de procedură fiscală., și de colaborare în vederea determinării stărilor de fapt fiscale – conform art. 106 Codul de procedură fiscală., iau naștere numai ulterior îndeplinirii de către organele fiscale aîndatoririlor ce le revin. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecției fiscale
Colectarea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale
Dispoziții privind efectuarea plății
Ordinea stingerii datoriilor
Compensarea
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...