Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat - Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale -
ARTICOLUL 91
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (3)

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(3) Dreptul de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Analogia cu prescripția civilă - Horatiu Sasu
Prescripția extinctivă este în domeniul fiscal, la fel ca și în dreptul civil, stingerea dreptului la acțiune neexercitat în termenul prevăzut de lege. În ciuda poziției de inegalitate existente între stat și contribuabil, totuși, dreptul statului de a executa silit titlul de creanță fiscală, având ca obiect patrimonial sumele datorate bugetului de stat, se stinge prin prescripție dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege.
Putem defini prescripția extinctivă în dreptul material fiscal (prescripția răspunderii fiscale) ca fiind stingerea creanței fiscale de orice fel, din cauza nevalorificării acesteia în termenul de prescripție stabilit de lege.
[ Mai mult... ]

Care este termenul real de prescripție fiscală? - Horatiu Sasu
Pentru impozitul pe salarii care - să presupunem - trebuia achitat de contribuabil la 25 ianuarie 2014, termenul începe să curgă de la 1 ianuarie 2015 și se încheie la 31 decembrie 2019. Așadar este vorba de mult peste 5 ani – în acest caz 5 ani, 11 luni și 5 zile, adică aproape 6 ani.
În 2016 termenul de prescripție fiscală este chiar mai lung, deoarece începe să curgă de la 1 iulie a anului următor.
[ Mai mult... ]

Comparație cu drepturile contribuabilului - Horatiu Sasu
Dacă Codul de procedură fiscală valabil până la 31 decembrie 2015 prevedea că termenul de prescripție al contribuabilului împotriva organului fiscal se calculează în condiții identice ca și prescripția organului fiscal contra contribuabilului (a se vedea art. 135 din Cod), din 2016 prescripția contribuabilului contra statului se calculează de la 1 ianuarie a anului următor (art. 219 din Noul Cod procedură fiscală), în vreme ce prescripția organului fiscal împotriva contribuabilului se calculează de la 1 iulie a anului următor (art. 110 alin. (2) din Noul Cod de procedură fiscală). Aceasta prelungește termenul de prescripție pentru organul fiscal, în defavoarea contribuabilului. [ Mai mult... ]

Efectele prescripției: privire specială relativ la raporturile fiscale - Horatiu Sasu
În materie fiscală prescripția produce efecte juridice importante în relația dintre contribuabil și organul fiscal competent:
- stinge dreptul creditorului de a obține executarea silită;
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Deoarece despre prescripție discutăm pe larg la art. 131 Codul de procedură fiscală., arătăm acum că termenul de prescripție în materie fiscală (în general 5 ani, cu excepția săvârșirii unei fapte penale) este mai mare decât în dreptul comun (3 ani – termen general). Rațiunea constă în faptul că trebuie protejat interesul statului, care prin organele sale administrativ-financiare își valorifică politica fiscală pe de oparte, iar, pe de altă parte, este generată de numărul mare de contribuabili posibil rău-platnici1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Suspendarea prescripțiilor extinctive în materie fiscală prin aplicarea art. 2532 pct. 5 din Codul civil în vigoare
17. Prescripție extinctivă în materia contenciosului administrativ
Apel. Anularea sentinței apelate. Condiții și efecte din perspectiva dispozițiilor art. 480 din Codul de procedură civilă
Executarea silită a creanțelor fiscale: prescripția
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
Regimul juridic al creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței. Aspecte procedurale
Despre natura creanței și obligația de plată prevăzută de art. 40 din Legea 10/1995; prescripția în cazul dreptului patrimonial respectiv
Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecție fiscală și relevanța acesteia în ce privește prescripția dreptului de a se stabili creanțe fiscale. Venitul din cesiuni și obligația de a proceda la calculare și reținere de impozit pe venit
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...