Nulitatea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
ARTICOLUL 46
Nulitatea actului administrativ fiscal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepția prevăzută la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În sistemul dreptului nostru nulitatea este o sancțiune legală care lipsește actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. Deși nulitatea nu se bucură de o definiție legală nici în dreptul civil, care este dreptul comun, nici în legislația fiscală, numeroase texte de lege reglementează această instituție. 
    Concepția cristalizată în doctrina și practica judecătorească exprimă ideea că nulitatea nu este o sancțiune îndreptată împotriva actului juridic, ci exclusiv împotriva acelor efecte ce ar contrazice scopul dispozițiilor legale încălcate. Astfel, nulitatea nu constituie decât mijlocul de restabilire a concordanței dintre prevederea legală și actul juridic ce o încalcă1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența specială
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Reviste:
Decizie de impunere emisă de Casa de asigurări de Sănătate prin s-au stabilit plăți contribuții la FNUASS. Legalitate
Asigurări sociale. Regimul juridic al dobânzilor și penalităților de întârziere datorate pentru neachitarea la termen de către angajator
Raportarea sarcinilor fiscale. Răspunderea solidară în dreptul fiscal
Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S. Admitere recurs
Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Contestație la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...