Măsuri asigurătorii | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL VI
Măsuri asigurătorii Puneri în aplicare (1)

ARTICOLUL 129 Poprirea și sechestrul asigurătoriu Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun și se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Aceste măsuri pot fi luate și înainte de emiterea titlului de creanță, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât și de instanțele judecătorești ori de alte organe competente, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități. Odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului că prin constituirea unei garanții la nivelul creanței stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată și semnată de către conducătorul organului fiscal competent. Reviste (2)

(6) Măsurile asigurătorii dispuse potrivit alin. (2), precum și cele dispuse de instanțele judecătorești sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozițiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

(7) Bunurile perisabile și/sau degradabile sechestrate asigurătoriu pot fi valorificate, cu acordul organului de executare, de către debitor, sumele obținute consemnându-se la dispoziția organului de executare. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(8) În cazul înființării sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunică pentru înscriere Biroului de carte funciară. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Proceduri (1)

(9) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispoziție ce ar interveni ulterior înscrierii prevăzute la alin. (8) sunt lovite de nulitate absolută. Jurisprudență

(10) Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanța fiscală a bugetului general consolidat, măsurile asigurătorii pot fi înființate și asupra bunurilor deținute de către debitor în proprietate comună cu terțe persoane, pentru cota-parte deținută de acesta.

(11) Împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestație în conformitate cu prevederile art. 172. Jurisprudență, Reviste (3)

ARTICOLUL 130 Ridicarea măsurilor asigurătorii Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanției prevăzute la art. 127, după caz. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea reglementărilor legale paralele - Horatiu Sasu
Sechestrul asigurător dispus de instanță constă în indisponibilizarea unei cantități de bunuri mobile și/sau imobile ale pârâtului care se pot afla în detenția sa sau a unui terț și care urmează a fi vândute silit pentru realizarea creanței Statului în cazul în care în urma unei hotărâri definitive de condamnare nu-și va executa de bună voie obligația.
Sechestrul asigurător este reglementat și de art. 951-958 din Noul Cod de procedură civilă. În materia sechestrului se aplică, cu prioritate, reglementările din Codul de procedură fiscală și numai ulterior, acolo unde Codul de procedură fiscală nu prevede o anumită situație, se aplică normele Codului de procedură civilă. Un exemplu: dacă în materie civilă obiect al măsurii îl constituie numai bunuri mobile, Codul de procedură fiscală prevede posibilitatea instituirii unui sechestru și asupra imobilelor – dispoziție care se aplică cu prioritate.
[ Mai mult... ]

Ridicarea măsurilor asigurătorii de către instanță - Horatiu Sasu
Dincolo de ceea ce prevede textul legal, ridicarea măsurilor asigurătorii se poate face și de către instanță. Calea de atac împotriva actelor prin care se dispun și se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii din Codul de procedură fiscală este contestația la executare silită. Competența de soluționare a acestei contestații aparține judecătoriei în circumscripția căreia se face executarea, iar nu instanței de contencios administrativ, care este instanță de executare doar pentru hotărârile prin care a soluționat fondul litigiului de contencios administrativ (Î.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 5570 din 22 noiembrie 2005) [ Mai mult... ]

Ridicarea sechestrului asigurător sau a popririi în cazul creanței ce nu are caracter fiscal - Horatiu Sasu
Sechestrul și poprirea asigurătorii se dispun potrivit Codului de procedură fiscală numai pentru creanțe fiscale. Chiar dacă procedura instituirii sechestrului în materie civilă este asemănătoare cu cea din materie fiscală, având multe elemente comune, totuși, nu este permis a se aplica procedura fiscală a sechestrului în domeniul unor datorii de natură civilă. Iar aici dăm ca exemplu cazul contractelor administrative de gestiune (spre exemplu concesionarea de către o societate a unor bunuri din domeniul public al statului, contra unei redevențe plătite de societate), unde raportul juridic este civil, iar nu fiscal.
Într-un caz ilustrativ, prin cererea înregistrată la Judecătoria Bacău din 26.06.2009, contestatoarea S.C. T S.R.L. Bacău a formulat în contradictoriu cu intimata ANAF – Administrația Finanțelor Publice Comunală (A.F.P.) contestație la executare, solicitând anularea adresei de poprire nr. 7100/2009 emisă de intimată.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prin trei Decizii ale Curții Constituționale, respectiv nr. 118/20041, nr. 129/20042 și nr. 176/20043, s-a respins ca fiind neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor prezentului articol de lege. 
    1 M. Of. nr. 380 din 30 aprilie 2004. 
    2 M. Of. nr. 414 din 10 mai 2004. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Printre măsurile asigurătorii reglementate de art. 129 Codul de procedură fiscală., respectiv art. 163 și art. 167 C. proc. pen.., se află și măsura popririi. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prin trei Decizii ale Curții Constituționale, respectiv nr. 118/20041, nr. 129/20042 și nr. 176/20043, s-a respins ca fiind neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor prezentului articol de lege. 
    1 M. Of. nr. 380 din 30 aprilie 2004. 
    2 M. Of. nr. 414 din 10 mai 2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Reviste:
9. Suspendarea executării măsurilor asigurătorii. Admisibilitate
14. Necesitatea motivării corespunzătoare a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii fiscale
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Măsuri asiguratorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Studiu de caz: Este decizia de instituire a măsurilor asiguratorii un act de executare sau un act administrativ fiscal?
Măsurile asigurătorii din competența organelor fiscale. Ce modificări s-au făcut recent?
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Proceduri:
Procedură privind radierea din cartea funciară
;
se încarcă...