Majorări de întârziere^1 ) | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL III
Majorări de întârziere1) Modificări (1), Referințe (3), Comentarii expert (1)

___________

1) În conformitate cu dispozițiile art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2005, noțiunile de "dobânzi și/sau penalități de întârziere" se înlocuiesc cu noțiunea de "majorări de întârziere".

ARTICOLUL 119 Dispoziții generale privind majorări de întârziere Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală. Jurisprudență

(4) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condițiile aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, cu excepția situației prevăzute la art. 142 alin. (6). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

ARTICOLUL 120 Majorări de întârziere Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care sa stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care diferențele rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite inițial, se datorează majorări de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia inclusiv. Jurisprudență

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se datorează majorări de întârziere după cum urmează: Jurisprudență

a) pentru impozitele, taxele și contribuțiile stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plății prețului în rate, majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător; Jurisprudență

b) pentru impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri și bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidența separată, potrivit art. 176. Jurisprudență

(5) Modul de calcul al majorărilor de întârziere aferente sumelor reprezentând eventuale diferențe între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere și impozitul pe profit datorat conform declarației de impunere întocmite pe baza situației financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Referințe (1), Jurisprudență

(6) Pentru obligațiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venitul global, se datorează majorări de întârziere după cum urmează: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plățile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăți anticipate se calculează până la data plății debitului sau, după caz, până la data de 31 decembrie; Jurisprudență

b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora, inclusiv; Jurisprudență

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăți anticipate, majorările de întârziere se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală, urmând a se face regularizarea majorărilor de întârziere în mod corespunzător. Jurisprudență

(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, și poate fi modificat prin legile bugetare anuale. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

ARTICOLUL 121 Majorări de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, nu îl exonerează pe plătitor de obligația de plată a sumelor respective și atrage pentru acesta majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 120, după termenul de 3 zile. Jurisprudență

(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului și nedecontate de unitățile bancare, precum și a majorărilor de întârziere prevăzute la alin. (1), plătitorul se poate îndrepta împotriva unității bancare respective.

ARTICOLUL 122 Majorări de întârziere în cazul compensării și în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În cazul creanțelor fiscale stinse prin compensare, majorările de întârziere se datorează până la data stingerii inclusiv, astfel: Jurisprudență

a) pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; Jurisprudență

b) pentru compensările din oficiu, data stingerii este data înregistrării operației de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială, conform notei de compensare întocmite de către organul competent;

c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire. Jurisprudență

(2) În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare, majorările de întârziere se recalculează pentru diferența rămasă de la data înregistrării cererii de compensare. Jurisprudență

(3) Pentru obligațiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale, data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

ARTICOLUL 123 Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante se datorează majorări de întârziere.

ARTICOLUL 124 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 117 alin. (2) sau la art. 2311), după caz. Acordarea dobânzilor astfel acumulate se face la cererea contribuabililor. Modificări (3), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere prevăzute de prezentul cod și se suportă din același buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

1) Prin Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, după art. 68 a fost introdus art. 681 - Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor, care a preluat, în esență, dispozițiile alin. (1) și alin. (2) de la art. 199.

Având în vedere că, în prezent, termenul de soluționare a cererilor contribuabililor este prevăzut la art. 70, trimiterea de la art. 124 alin. (1) se consideră făcută la art. 70.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Calcul majorări/dobânzi pentru obligațiile datorate la bugetul de stat - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Problema stabilirii (calculării) corecte a majorărilor de întârziere și a penalităților constituie una dintre problemele cele mai importante.
Practic, nu există persoană juridică și persoană fizică să nu ajungă în situația de a plăti majorări și/sau penalități pentru neachitarea integrală și în termenul legal a obligațiilor bugetare (impozite, taxe, contribuții etc.).
[ Mai mult... ]

Cota penalităților de întârziere - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Pentru contribuabili și organele fiscale este important a se cunoaște (1) temeiul legal, cota penalităților de întârziere și perioadele de aplicare a fiecărei cote, și (2) metodologia practică și legală de calcul a penalităților pentru plata cu întârziere a obligațiilor fiscale, pe întreaga perioadă a termenului de prescripție.
Extras din lucrarea "MAJORĂRI, PENALITĂȚI, AMENZI și SESIZĂRI PENALE, toate aplicate pentru aceeași faptă de neplată a obligațiilor fiscale cu reținere la sursă" , pag. 69
[ Mai mult... ]

Majorări de întârziere - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Aceste modificări fluctuante au generat și generează, atât în rândul contribuabililor, cât și al organelor fiscale, neclarități în interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor legale care le conțin, cu atât mai mult cu cât niciodată nu s-a explicat: (a) care este rațiunea acestor schimbări, dacă există vreo rațiune; (b) care este sensul și conținutul lor; (c) care este deosebirea dintre „majorări”, „dobânzi” (fiscale) și „penalități”.
Extras din lucrarea "MAJORĂRI, PENALITĂȚI, AMENZI și SESIZĂRI PENALE, toate aplicate pentru aceeași faptă de neplată a obligațiilor fiscale cu reținere la sursă" , pag. 31
[ Mai mult... ]

Noțiunile „majorări de întârziere” și „dobânzi" - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Ori, în condițiile în care contribuabilii, organele fiscale, specialiștii în drept fiscal și în fiscalitate, și lingviștii (a se vedea, spre exemplu, și DEX-ul) consideră (1) că există o mare deosebire (din punctul de vedere al sensului și al conținutului), de neconfundat, între noțiunile „majorări de întârziere” și „dobânzi", (2) că aceste nu sunt sinonime, că nu pot fi înlocuite una cu alta, sunt de neînțeles aceste iraționale și fluctuante prevederi legale (asemenea unui ștergător de parbriz) prin care se înlocuiesc cele două noțiuni.
Extras din lucrarea "MAJORĂRI, PENALITĂȚI, AMENZI și SESIZĂRI PENALE, toate aplicate pentru aceeași faptă de neplată a obligațiilor fiscale cu reținere la sursă" , pag. 51
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prin Decizia nr. 214/20041 a Curții Constituționale s-a respins ca fiind neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor prezentului articol de lege. Ca o completare a acestui fapt, prin Decizia nr. 917/20062 a Curții Constituționale s-a respins ca fiind neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (1) și (4) din prezentul articol de lege. [ Mai mult... ] 

.....
    Anterior reglementărilor actuale (valabile de la 1 ianuarie 2006), în locul majorărilor de întârziere erau dobânzi și penalități de întârziere (obligația plății uneia nu elimina obligația plății celeilalte). 
    Nivelul acestora în perioadele de dinaintea înlocuirii lor cu majorările de întârziere a fost următorul: 
    - dobânzi de întârziere (se calculau ca procent din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare celei în care era scadența de plată): [ Mai mult... ] 
.....
    Comentariu Art. 121. [ Mai mult... ] 
.....
    În aplicarea articolului de mai sus, dacă un contribuabil a solicitat rambursarea taxei pe valoarea adăugată și nu a primit răspuns la această solicitare a sa în termen de 45 de zile, acesta este îndreptățit să solicite organelor fiscale dobândă, calculată din ziua imediat următoare expirării termenului în cauză și până la data soluționării cererii sale. Față de acest aspect, se impun următoarele precizări: [ Mai mult... ] 
.....
    Conform art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/20052, în toate actele normative în care se face referire la noțiunile de „dobânzi” și/sau „penalități de întârziere” aceste noțiuni se înlocuiesc cu noțiunea de „majorări de întârziere”. 
    2 M. Of. nr. 580 din 5 iulie 2005. 

    Prin Decizia Curții Constituționale nr. 492/2005 s-a respins excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 113 și 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (în numerotarea de la acea dată). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența organului fiscal
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Anularea titlului executoriu fiscal. Competență materială. Admitere recurs
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
Când se aplică penalități de întârziere?
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Ce dobândă datorează statul la restituirea taxei auto?
Taxa de primă înmatriculare, de poluare sau pentru emisii poluante, restituită cu dobândă de la data plății
Dobânzile: Ce obligații și drepturi avem în materie fiscală?
Regimul juridic al creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței. Aspecte procedurale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 694/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 14/2015 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Avocatul Poporului și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
;
se încarcă...