Introducerea altor persoane în procedura de soluționare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Dispoziții procedurale -
ARTICOLUL 212
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Organul de soluționare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluționarea contestației, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluționare a contestației. Înainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9. Jurisprudență, Comentarii expert (6)

(2) Persoanele care participă la realizarea venitului în sensul art. 205 alin. (5) și nu au înaintat contestație vor fi introduse din oficiu.

(3) Persoanei introduse în procedura de contestație i se vor comunica toate cererile și declarațiile celorlalte părți. Această persoană are drepturile și obligațiile părților rezultate din raportul de drept fiscal ce formează obiectul contestației și are dreptul să înainteze propriile sale cereri.

(4) Dispozițiile Codului de procedură civilă referitoare la intervenția forțată și voluntară sunt aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Arătarea titularului dreptului – aplicabilitatea procedurii în materie fiscală - Horatiu Sasu
Arătarea titularului dreptului este reglementată în art. 75-77 Noul Cod de procedură civilă. Semnificația instituției rezidă în posibilitatea indicării titularului dreptului în cadrul unei acțiuni reale, și în mod deosebit în posibilitatea scoaterii din cauză a pârâtului. Într-o asemenea împrejurare procesul va continua numai între reclamant și cel arătat ca titular al dreptului. Legea noastră procesuală nu impune însă pârâtului obligația de a indica pe adevăratul titular al dreptului .
Legea nu cuprinde precizări privitoare la forma cererii; ea se referă doar la simpla formalitate a motivării cererii (art. 76 Noul Cod de Procedură Civilă). Astfel, organul de soluționare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluționarea contestației, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluționare a contestației, ascultarea prealabilă a contestatorului fiind obligatorie în acest caz.
[ Mai mult... ]

Chemarea în garanție în materia contestației împotriva actelor administrativ-fiscale - Horatiu Sasu
Chemarea în garanție este reglementată în art. art. 72-74 Cod de procedură civilă. Chemarea în garanție poate fi definită ca o formă de participare a terților la activitatea judiciară care conferit uneia din părți posibilitatea de a solicita introducerea în proces a acelor persoane ce ar avea obligația de garanție sau de despăgubire în ipoteza în care partea respectivă ar pierde procesul.
Garanția poate să reiasă din lege (în materie de vânzare, schimb, cesiune de creanță, mandat, partaj succesoral etc.) sau. din contractul încheiat de părți. De exemplu, dacă cumpărătorul unui bun imobil este chemat în judecată de o persoană care revendică acel bun (spre exemplu ANAF), poate chema în garanție pe vânzător, cerându-i să-l apere de evicțiune prin respingerea cererii introduse de reclamant, iar dacă totuși cererea acestuia se admite, să-l despăgubească. În practică s-a decis că, ori de câte ori se atacă un contract, pentru orice motiv, chemarea în proces a ambelor părți din contract este o necesitate juridică obiectivă, deoarece nu este de conceput ca același act, expresie a unuia și aceluiași consimțământ, să fie în același timp valabil față de o parte și nevalabil față de cealaltă parte.
[ Mai mult... ]

Chemarea în judecată a altor persoane – aplicabilitate limitată - Horatiu Sasu
Această primă formă de intervenție forțată nu este reglementată expres de Codul de procedură fiscală, în schimb este reglementată de art. 68-71 din Codul de procedură civilă. Potrivit art. 68 din Codul de procedură civilă oricare din părți poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul. Așa fiind, chemarea în judecată a altor persoane este o formă de participare a terților la activitatea judiciară care conferă părților principale, în scopul preîntâmpinării unui litigiu viitor, posibilitatea de a solicita introducerea în proces a acelor persoane ce ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul.
Prin urmare, deși art. 68 Noul Cod de Procedură Civilă sugerează posibilitatea introducerii unui terț în proces ca pârât, în realitatea legea permite doar introducerea unei persoane în procedura judiciară în calitate de reclamant. Această opinie a fost urmată și în practica instanței noastre supreme.
[ Mai mult... ]

Cum se completează aceste prevederi cu cele ale Codului de procedură civilă? - Horatiu Sasu
Dispozițiile Codului de procedură fiscală referitoare la introducerea altor persoane în litigiul fiscal nu reglementează în amănunt această instituție. În consecință, acolo unde Codul de procedură fiscală nu prevede, vor trebui aplicate cu titlu de drept comun regulile din Codul de procedură civilă referitoare la intervenția voluntară și intervenția forțată (art. 68-71 și art. 78-79 C. proc. civilă) – desigur, în măsura în care sunt compatibile cu procedura administrativ jurisdicțională fiscală. Cu alte cuvinte, în materia introducerii altor persoane se aplică regulile stabilite de Codul de procedură fiscală și, unde acesta nu prevede, se aplică regulile din Codul de procedură civilă. Spre exemplu, în cadrul procedurii contencioase administrativ-fiscale, organul competent să soluționeze contestația poate să introducă un terț în cauză și din oficiu. Aceasta spre deosebire de Codul de procedură civilă care, în materie contencioasă, prevede că introducerea în cauză se face numai cu acordul părților, iar dacă părțile nu solicită introducerea forțată și judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluționată fără participarea terțului, va respinge cererea, fără a se pronunța pe fond (art. 78 alin. (2)). Aceste reguli din procedura civilă NU sunt aplicabile în materie fiscală, unde Codul de procedură fiscală stabilește dreptul organului de soluționare de a introduce alte persoane fără acordul părților. În schimb, se aplică regulile din procedura civilă potrivit cărora cel introdus în cauză va fi citat (art. 79 alin. (1) C. proc. civilă) și, pe lângă dreptul de a introduce propriile sale cereri (art. 212 alin. (3) Codul de procedură civilă), are și dreptul de a introduce propriile sale dovezi, așa cum completează Codul de procedură fiscală, în art. 79 alin. (1).
Așa fiind, prevederile Codului de procedură civilă referitoare la intervenția forțată și voluntară sunt aplicabile în mod subsidiar, acolo unde Codul de procedură fiscală nu prevede o soluție în materie.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Referitor la alin. (1), este de remarcat că în Codul de procedură fiscală nu se arată ce se înțelege prin „interes juridic de natură fiscală”, dar pe cale de interpretare considerăm că elementele definitorii ale contestației sunt următoarele: 
    - interesul juridic - interesul proteguit de lege și în acord cu regulile moralei; 
    - interesul de natură fiscală - interesul care izvorăște din activitatea de administrare a creanțelor bugetare1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Biroul central și birourile de legătură
Condiții de admitere a cererii de asistență
Instrucțiuni de aplicare
Posibilitatea de contestare
Forma și conținutul contestației
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...