Inspecția fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VII Inspecția fiscală Referințe (3), Jurisprudență

CAPITOLUL I Sfera inspecției fiscale

ARTICOLUL 94 Obiectul și funcțiile inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Inspecția fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată, precum și a accesoriilor aferente acestora. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Inspecția fiscală are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) constatarea și investigarea fiscală a tuturor actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; Jurisprudență

b) analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse; Jurisprudență

c) sancționarea potrivit legii a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la alin. (2) organul de inspecție fiscală va proceda la: Jurisprudență, Reviste (1)

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; Jurisprudență

b) verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă a contribuabilului; Jurisprudență

c) discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor ori împuterniciții acestora, după caz; Jurisprudență

d) solicitarea de informații de la terți; Jurisprudență

e) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale; Jurisprudență

f) stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora; Jurisprudență

g) verificarea locurilor unde se realizează activități generatoare de venituri impozabile;

h) dispunerea măsurilor asigurătorii în condițiile legii;

i) efectuarea de investigații fiscale potrivit alin. (2) lit. a);

j) aplicarea de sancțiuni potrivit prevederilor legale;

k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

ARTICOLUL 95 Persoanele supuse inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

Inspecția fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligații de stabilire, reținere și plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege. Comentarii expert (2)

ARTICOLUL 96 Formele și întinderea inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Formele de inspecție fiscală sunt: Jurisprudență, Reviste (1)

a) inspecția fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligațiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată; Jurisprudență

b) inspecția fiscală parțială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligații fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. Jurisprudență

(2) Inspecția fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 97 Proceduri și metode de control fiscal Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: Jurisprudență

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; Jurisprudență

b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. Jurisprudență

(3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență

b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare și testare asistate de instrumente informatice specializate. Jurisprudență

ARTICOLUL 98 Perioada supusă inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior, în condițiile alin. (1). Jurisprudență

(3) La celelalte categorii de contribuabili inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Inspecția fiscală se poate extinde pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, dacă este identificată cel puțin una dintre următoarele situații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) nu au fost depuse declarații fiscale în interiorul termenului de prescripție; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) nu au fost îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

CAPITOLUL II Realizarea inspecției fiscale

ARTICOLUL 99 Competența Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Inspecția fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit și neîngrădit prin Agenția Națională de Administrare Fiscală ori, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentului titlu, sau de alte autorități care sunt competente, potrivit legii, să administreze impozite, taxe, contribuții ori alte sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență

(2) În cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competența de exercitare a inspecției fiscale se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat în condițiile legii. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Competența privind efectuarea inspecției fiscale se poate delega altui organ fiscal. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 100 Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul fiscal competent. Jurisprudență

(2) Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la procedura de selectare folosită. Jurisprudență

ARTICOLUL 101 Avizul de inspecție fiscală Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Înaintea desfășurării inspecției fiscale, organul fiscal are obligația să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală. Jurisprudență

(2) Avizul de inspecție fiscală va cuprinde: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) temeiul juridic al inspecției fiscale; Jurisprudență

b) data de începere a inspecției fiscale;

c) obligațiile fiscale și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției fiscale. Amânarea datei de începere a inspecției fiscale se poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate.

ARTICOLUL 102 Comunicarea avizului de inspecție fiscală Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel: Jurisprudență

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili; Jurisprudență

b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili. Jurisprudență

(2) Comunicarea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului;

b) în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii;

c) în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat;

d) în cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispoziții de reverificare cuprinse în decizia de soluționare a contestației. Jurisprudență

(3) Pe durata unei inspecții fiscale pentru soluționarea unei cereri a contribuabilului, organul de inspecție poate decide efectuarea unei inspecții generale sau parțiale. În acest caz, prin excepție de la prevederile alin. (1), avizul de inspecție se comunică contribuabilului chiar în cursul efectuării inspecției pentru soluționarea cererii. Jurisprudență

ARTICOLUL 103 Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, în spațiile de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Dacă nu există un spațiu de lucru adecvat pentru derularea inspecției fiscale, atunci activitatea de inspecție se va putea desfășura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Jurisprudență

(3) Indiferent de locul unde se desfășoară inspecția fiscală, organul fiscal are dreptul să inspecteze locurile în care se desfășoară activitatea, în prezența contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(4) Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului. Inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia și cu aprobarea conducătorului organului fiscal. Jurisprudență

ARTICOLUL 104 Durata efectuării inspecției fiscale Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Durata efectuării inspecției fiscale este stabilită de organele de inspecție fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, în funcție de obiectivele inspecției, și nu poate fi mai mare de 3 luni. Jurisprudență

(2) În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecției nu poate fi mai mare de 6 luni. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Perioadele în care derularea inspecției fiscale este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei acesteia, conform prevederilor alin. (1) și (2). Jurisprudență

(4) Conducătorul inspecției fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecții fiscale ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(5) Condițiile și modalitățile de suspendare a unei inspecții fiscale se vor stabili prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative, în cazul inspecțiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevăzute la art. 35, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 105 Reguli privind inspecția fiscală Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Inspecția fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt și raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(2) Inspecția fiscală va fi efectuată în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabililor și să utilizeze eficient timpul destinat inspecției fiscale. Jurisprudență

(3) Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Prin excepție, conducătorul inspecției fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii inspecției fiscale și până la data împlinirii termenului de prescripție, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influențează rezultatele acestora. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) În situația în care din instrumentarea cauzelor penale de către organele competente nu rezultă existența prejudiciului, reverificarea dispusă în temeiul alin. (3) nu este urmată de emiterea deciziei de impunere. Jurisprudență

(5) Inspecția fiscală se exercită pe baza principiilor independenței, unicității, autonomiei, ierarhizării, teritorialității și descentralizării. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Activitatea de inspecție fiscală se organizează și se desfășoară în baza unor programe anuale, trimestriale și lunare aprobate în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv prin acte ale autorităților administrației publice locale, după caz. Jurisprudență

(7) La începerea inspecției fiscale, inspectorul este obligat să prezinte contribuabilului legitimația de inspecție și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. Începerea inspecției fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control. Jurisprudență

(8) La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală. În declarație se va menționa și faptul că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de contribuabil. Jurisprudență

(9) Contribuabilul are obligația să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecției fiscale, în termenele și condițiile stabilite de organele de inspecție fiscală. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 106 Obligația de colaborare a contribuabilului Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contribuabilul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Jurisprudență, Comentarii expert (4)

(2) La începerea inspecției fiscale, contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să dea informații. Dacă informațiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(3) Pe toată durata exercitării inspecției fiscale contribuabilii supuși acesteia au dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică. Jurisprudență

ARTICOLUL 107 Dreptul contribuabilului de a fi informat Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfășurării inspecției fiscale asupra constatărilor rezultate din inspecția fiscală. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) La încheierea inspecției fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatările și consecințele lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excepția cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma inspecției fiscale sau a cazului în care contribuabilul renunță la acest drept și notifică acest fapt organelor de inspecție fiscală. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Data, ora și locul prezentării concluziilor vor fi comunicate contribuabilului în timp util. Jurisprudență

(4) Contribuabilul are dreptul să prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

ARTICOLUL 108 Sesizarea organelor de urmărire penală Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(1) Organele fiscale vor sesiza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) organele de inspecție au obligația de a întocmi proces-verbal semnat de organul de inspecție și de către contribuabilul supus inspecției, cu sau fără explicații ori obiecțiuni din partea contribuabilului. În cazul în care cel supus controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecție fiscală va consemna despre aceasta în procesul-verbal. În toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 109 Raportul privind rezultatul inspecției fiscale Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Rezultatul inspecției fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta constatările inspecției din punct de vedere faptic și legal. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) La finalizarea inspecției fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde și diferențe în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală existentă la momentul începerii inspecției fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modifică, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Are dreptul ANAF să controleze o societate lichidată? - Horatiu Sasu
Pentru controlul fiscal „obișnuit”, după lichidarea societății un eventual control nu mai este posibil. În primul rând din motive procedurale:
a) cui i se trimite avizul de inspecție fiscală, documentul obligatoriu la începerea unui control fiscal? (art. 101 Cod proc. fiscală). Avizul nu se poate trimite unei societăți inexistente
[ Mai mult... ]

Care este legalitatea controalelor Direcției Antifraudă Fiscală pentru societăți deja lichidate? - Horatiu Sasu
Controalele inopinate sunt specifice DAF (art. 14 alin. (1) OUG nr. 74/2013, modificată, care reglementează activitatea DAF), care are printre atribuții și pe aceea de a ridica orice documente, dar numai ale agenților economici în activitate, de la sediile acestora - se subînțelege: sedii care există, nu care au fost desființate ca urmare a lichidării societății.
Dacă există indiciile unei infracțiuni în cazul unei societăți desființate, după părerea noastră documentele acestei societăți se ridică numai prin percheziție, conform Codului de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Ce consecință are neîndeplinirea obligației de cooperare? - Horatiu Sasu
În cazul în care contribuabilul nu își îndeplinește obligația de cooperare, cu circumstanțierile pe care le-am arătat în celelalte comentarii la prezentul articol, organele fiscale au dreptul să aplice procedura estimării, conform art. 67 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Circumstanțieri în cadrul controlului fiscal - Horatiu Sasu
Informarea și solicitare de explicații la care se referă alineatul pe care îl adnotăm trebuie făcute:
a) în scris (art. 52 alin. (2) C. proc. fisc.)
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Definiția controlului fiscal este de maximă importanță, pentru a se cunoaște dacă unul sau altul dintre tipurile de control la care sunt supuși contribuabilii este reglementat de articolele următoare din Codul de procedură fiscală sau de legi speciale (privind controlul Gărzii financiare, spre exemplu). Definiția legală cuprinde două elemente2: 
    2 D. Drăniceanu, Considerații privind controlul fiscal, în R.D.C. nr. 5/2001, p. 58. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Obiectul și funcțiile inspecției fiscale sunt definite în cuprinsul art. 94 Codul de procedură fiscală., destul de exact și, ca atare, apreciem că nu se impune oanaliză in extenso aacestora. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Obiectul și funcțiile inspecției fiscale sunt definite în cuprinsul art. 94 Codul de procedură fiscală., destul de exact și, ca atare, apreciem că nu se impune oanaliză in extenso aacestora. Din punct de vedere al formei sub care se exercită, inspecția fiscală poate fi generală (se referă la verificarea tuturor obligațiilor fiscale ale contribuabililor, pe operioadă de timp determinată) sau parțială (se referă la verificarea uneia sau mai multor obligații fiscale ale contribuabililor, pe operioadă de timp determinată). Tendința efectuării unor verificări fiscale generale este specifică țărilor dezvoltate, cu un sistem fiscal coerent și bine„articulat”, reprezentând tendința de standardizare aexercitării controlului financiar-fiscal, în timp ce un control parțial este specific țărilor care au un sistem fiscal „dezintegrat”, cu administrații separate pe diferite tipuri de impozite și taxe. Deși, de regulă, în special datorită volumului mare de activitate, se efectuează un control prin sondaj (sau selectiv), în cazul în care acesta relevă nereguli de fond, inspecția fiscală este necesar ase extinde asupra tuturor documentelor și evidențelor contabile, pentru acuantifica cât mai fidel dimensiunea reală aobligațiilor fiscale ale contribuabilului. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Definiția controlului fiscal este de maximă importanță, pentru a se cunoaște dacă unul sau altul dintre tipurile de control la care sunt supuși contribuabilii este reglementat de articolele următoare din Codul de procedură fiscală sau de legi speciale (privind controlul Gărzii financiare, spre exemplu). Definiția legală cuprinde două elemente2: 
    2 D. Drăniceanu, Considerații privind controlul fiscal, în R.D.C. nr. 5/2001, p. 58. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Obiectul și funcțiile inspecției fiscale sunt definite în cuprinsul art. 94 Codul de procedură fiscală., destul de exact și, ca atare, apreciem că nu se impune oanaliză in extenso aacestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal
Dispoziții procedurale generale
Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
Declarația fiscală
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Inspecția fiscală
Colectarea creanțelor fiscale
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2017
Trimitere preliminară - Teodor Ispas, Anduța Ispas împotriva Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj - Principii generale ale dreptului Uniunii - Dreptul la o bună administrare și dreptul la apărare - Reglementare națională fiscală care prevede dreptul de a fi ascultat și dreptul de a fi informat în cursul unei proceduri administrative fiscale - Decizie de impunere a taxei pe valoarea adăugată emisă de autoritățile fiscale naționale fără a da acces contribuabilului la informațiile și la documentele care constituie temeiul deciziei menționate
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
11. Procedură de reverificare fiscală. Condiții
Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...