Inspecția fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL VII Inspecția fiscală Referințe (3), Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL I Sfera inspecției fiscale

ARTICOLUL 94 Obiectul și funcțiile inspecției fiscale Referințe în jurisprudență (84), Doctrină (3)

(1) Inspecția fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată, precum și a accesoriilor aferente acestora. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (1)

(2) Inspecția fiscală are următoarele atribuții: Referințe în jurisprudență (33)

a) constatarea și investigarea fiscală a tuturor actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; Referințe în jurisprudență (3)

b) analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse; Referințe în jurisprudență (1)

c) sancționarea potrivit legii a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2)

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la alin. (2) organul de inspecție fiscală va proceda la: Referințe în jurisprudență (11)

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; Referințe în jurisprudență (3)

b) verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă a contribuabilului; Referințe în jurisprudență (3)

c) discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor ori împuterniciții acestora, după caz; Referințe în jurisprudență (7)

d) solicitarea de informații de la terți; Referințe în jurisprudență (4)

e) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale; Referințe în jurisprudență (24)

f) stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora; Referințe în jurisprudență (8)

g) verificarea locurilor unde se realizează activități generatoare de venituri impozabile;

h) dispunerea măsurilor asigurătorii în condițiile legii;

i) efectuarea de investigații fiscale potrivit alin. (2) lit. a);

j) aplicarea de sancțiuni potrivit prevederilor legale;

k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

ARTICOLUL 95 Persoanele supuse inspecției fiscale Referințe în jurisprudență (19), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Inspecția fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligații de stabilire, reținere și plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege. Comentarii expert (2)

ARTICOLUL 96 Formele și întinderea inspecției fiscale Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (1)

(1) Formele de inspecție fiscală sunt: Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

a) inspecția fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligațiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată; Referințe în jurisprudență (8)

b) inspecția fiscală parțială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligații fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. Referințe în jurisprudență (6)

(2) Inspecția fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Referințe în jurisprudență (4), Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 97 Proceduri și metode de control fiscal Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: Referințe în jurisprudență (2)

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; Referințe în jurisprudență (9)

b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. Referințe în jurisprudență (5)

(3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (1)

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; Referințe în jurisprudență (11)

b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare și testare asistate de instrumente informatice specializate. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 98 Perioada supusă inspecției fiscale Referințe în jurisprudență (27), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1)

(2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior, în condițiile alin. (1). Referințe în jurisprudență (2)

(3) La celelalte categorii de contribuabili inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Inspecția fiscală se poate extinde pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, dacă este identificată cel puțin una dintre următoarele situații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (30), Doctrină (1)

a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (2)

b) nu au fost depuse declarații fiscale în interiorul termenului de prescripție; Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

c) nu au fost îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat. Referințe în jurisprudență (8), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

CAPITOLUL II Realizarea inspecției fiscale

ARTICOLUL 99 Competența Referințe în jurisprudență (14), Doctrină (1)

(1) Inspecția fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit și neîngrădit prin Agenția Națională de Administrare Fiscală ori, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentului titlu, sau de alte autorități care sunt competente, potrivit legii, să administreze impozite, taxe, contribuții ori alte sume datorate bugetului general consolidat. Referințe în jurisprudență (6)

(2) În cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competența de exercitare a inspecției fiscale se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat în condițiile legii. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (8)

(3) Competența privind efectuarea inspecției fiscale se poate delega altui organ fiscal. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 100 Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul fiscal competent. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la procedura de selectare folosită. Referințe în jurisprudență (2)

ARTICOLUL 101 Avizul de inspecție fiscală Modificări (1), Referințe în jurisprudență (30), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Înaintea desfășurării inspecției fiscale, organul fiscal are obligația să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală. Referințe în jurisprudență (9)

(2) Avizul de inspecție fiscală va cuprinde: Referințe în jurisprudență (8), Doctrină (1)

a) temeiul juridic al inspecției fiscale; Referințe în jurisprudență (1)

b) data de începere a inspecției fiscale;

c) obligațiile fiscale și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției fiscale. Amânarea datei de începere a inspecției fiscale se poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate.

ARTICOLUL 102 Comunicarea avizului de inspecție fiscală Modificări (1), Referințe în jurisprudență (23), Doctrină (3)

(1) Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel: Referințe în jurisprudență (7)

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili; Referințe în jurisprudență (2)

b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Comunicarea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

a) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului;

b) în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii;

c) în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat;

d) în cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispoziții de reverificare cuprinse în decizia de soluționare a contestației. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Pe durata unei inspecții fiscale pentru soluționarea unei cereri a contribuabilului, organul de inspecție poate decide efectuarea unei inspecții generale sau parțiale. În acest caz, prin excepție de la prevederile alin. (1), avizul de inspecție se comunică contribuabilului chiar în cursul efectuării inspecției pentru soluționarea cererii. Referințe în jurisprudență (14)

ARTICOLUL 103 Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale Referințe în jurisprudență (8), Doctrină (1)

(1) Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, în spațiile de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale. Referințe în jurisprudență (5), Comentarii expert (1)

(2) Dacă nu există un spațiu de lucru adecvat pentru derularea inspecției fiscale, atunci activitatea de inspecție se va putea desfășura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Referințe în jurisprudență (2)

(3) Indiferent de locul unde se desfășoară inspecția fiscală, organul fiscal are dreptul să inspecteze locurile în care se desfășoară activitatea, în prezența contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(4) Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului. Inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia și cu aprobarea conducătorului organului fiscal. Referințe în jurisprudență (2)

ARTICOLUL 104 Durata efectuării inspecției fiscale Referințe în jurisprudență (39), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Durata efectuării inspecției fiscale este stabilită de organele de inspecție fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, în funcție de obiectivele inspecției, și nu poate fi mai mare de 3 luni. Referințe în jurisprudență (37)

(2) În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecției nu poate fi mai mare de 6 luni. Referințe în jurisprudență (16), Comentarii expert (1)

(3) Perioadele în care derularea inspecției fiscale este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei acesteia, conform prevederilor alin. (1) și (2). Referințe în jurisprudență (17)

(4) Conducătorul inspecției fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecții fiscale ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(5) Condițiile și modalitățile de suspendare a unei inspecții fiscale se vor stabili prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative, în cazul inspecțiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevăzute la art. 35, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 105 Reguli privind inspecția fiscală Referințe în jurisprudență (74), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Inspecția fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt și raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. Referințe în jurisprudență (67), Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(2) Inspecția fiscală va fi efectuată în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabililor și să utilizeze eficient timpul destinat inspecției fiscale. Referințe în jurisprudență (10)

(3) Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Prin excepție, conducătorul inspecției fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii inspecției fiscale și până la data împlinirii termenului de prescripție, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influențează rezultatele acestora. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (78), Reviste (2), Doctrină (1)

(4) În situația în care din instrumentarea cauzelor penale de către organele competente nu rezultă existența prejudiciului, reverificarea dispusă în temeiul alin. (3) nu este urmată de emiterea deciziei de impunere. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Inspecția fiscală se exercită pe baza principiilor independenței, unicității, autonomiei, ierarhizării, teritorialității și descentralizării. Referințe în jurisprudență (7)

(6) Activitatea de inspecție fiscală se organizează și se desfășoară în baza unor programe anuale, trimestriale și lunare aprobate în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv prin acte ale autorităților administrației publice locale, după caz. Referințe în jurisprudență (1)

(7) La începerea inspecției fiscale, inspectorul este obligat să prezinte contribuabilului legitimația de inspecție și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. Începerea inspecției fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control. Referințe în jurisprudență (7)

(8) La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală. În declarație se va menționa și faptul că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de contribuabil. Referințe în jurisprudență (10)

(9) Contribuabilul are obligația să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecției fiscale, în termenele și condițiile stabilite de organele de inspecție fiscală. Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 106 Obligația de colaborare a contribuabilului Referințe în jurisprudență (14), Doctrină (2)

(1) Contribuabilul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Referințe în jurisprudență (6), Comentarii expert (4)

(2) La începerea inspecției fiscale, contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să dea informații. Dacă informațiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații. Referințe în jurisprudență (4), Comentarii expert (2)

(3) Pe toată durata exercitării inspecției fiscale contribuabilii supuși acesteia au dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică. Referințe în jurisprudență (3)

ARTICOLUL 107 Dreptul contribuabilului de a fi informat Referințe în jurisprudență (46), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfășurării inspecției fiscale asupra constatărilor rezultate din inspecția fiscală. Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (2)

(2) La încheierea inspecției fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatările și consecințele lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excepția cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma inspecției fiscale sau a cazului în care contribuabilul renunță la acest drept și notifică acest fapt organelor de inspecție fiscală. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (24)

(3) Data, ora și locul prezentării concluziilor vor fi comunicate contribuabilului în timp util. Referințe în jurisprudență (9)

(4) Contribuabilul are dreptul să prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2)

ARTICOLUL 108 Sesizarea organelor de urmărire penală Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (55), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Organele fiscale vor sesiza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală. Referințe în jurisprudență (8), Comentarii expert (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) organele de inspecție au obligația de a întocmi proces-verbal semnat de organul de inspecție și de către contribuabilul supus inspecției, cu sau fără explicații ori obiecțiuni din partea contribuabilului. În cazul în care cel supus controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecție fiscală va consemna despre aceasta în procesul-verbal. În toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

ARTICOLUL 109 Raportul privind rezultatul inspecției fiscale Modificări (1), Referințe în jurisprudență (104), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Rezultatul inspecției fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta constatările inspecției din punct de vedere faptic și legal. Referințe în jurisprudență (40), Reviste (2)

(2) La finalizarea inspecției fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde și diferențe în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală existentă la momentul începerii inspecției fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modifică, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere. Referințe în jurisprudență (70), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Are dreptul ANAF să controleze o societate lichidată? - Horatiu Sasu
Pentru controlul fiscal „obișnuit”, după lichidarea societății un eventual control nu mai este posibil. În primul rând din motive procedurale: a) cui i se trimite avizul de inspecție fiscală, documentul obligatoriu la începerea unui control fiscal? (art. 101 Cod proc. fiscală). Avizul nu se poate trimite unei societăți inexistente b) cine semnează de primire și cu ce ștampilează de luare la cunoștință și în ce calitate, dacă ștampila nu mai e valabilă, iar persoane de conducere, ca să primească documentele, nu mai sunt? Să zicem - în al doilea rând - că din eroare fostul administrator semnează de primire avizul și vin inspectorii în control. Controlul se efectuează într-un spațiu adecvat, aparținând societății lichidate (art. 103 alin. (1)– așadar un spațiu care nu mai există. Deci, ce spațiu se va pune la dispoziția inspectorilor? Art. 103 oferă soluția unui spațiu în cadrul ANAF, cu acordul contribuabilului – care nu mai există… Dacă la finalul acestui control – cu o procedură devenită deja absurdă sub aspect legal – se constată că societatea are datorii la bugetul de stat, apar întrebările: - care societate are datorii? În sarcina cui sunt determinate acestea? În sarcina unei entități care nu mai există? - ce administrator răspunde, câtă vreme… în primul rând nu mai există societatea și nu mai există funcția de administrator al acesteia? [ Mai mult... ]
Care este legalitatea controalelor Direcției Antifraudă Fiscală pentru societăți deja lichidate? - Horatiu Sasu
Controalele inopinate sunt specifice DAF (art. 14 alin. (1) OUG nr. 74/2013, modificată, care reglementează activitatea DAF), care are printre atribuții și pe aceea de a ridica orice documente, dar numai ale agenților economici în activitate, de la sediile acestora - se subînțelege: sedii care există, nu care au fost desființate ca urmare a lichidării societății. Dacă există indiciile unei infracțiuni în cazul unei societăți desființate, după părerea noastră documentele acestei societăți se ridică numai prin percheziție, conform Codului de procedură penală. [ Mai mult... ]
Ce consecință are neîndeplinirea obligației de cooperare? - Horatiu Sasu
În cazul în care contribuabilul nu își îndeplinește obligația de cooperare, cu circumstanțierile pe care le-am arătat în celelalte comentarii la prezentul articol, organele fiscale au dreptul să aplice procedura estimării, conform art. 67 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]
Circumstanțieri în cadrul controlului fiscal - Horatiu Sasu
Informarea și solicitare de explicații la care se referă alineatul pe care îl adnotăm trebuie făcute: a) în scris (art. 52 alin. (2) C. proc. fisc.) b) în așa fel încât contribuabilul să aibă timpul necesar pentru a-și apăra punctul de vedere în timpul acțiunii de control; c) fără a afecta activitatea contribuabilului (art. 105 alin. (2) Codul de procedură fiscală). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal
Dispoziții procedurale generale
Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
Declarația fiscală
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Inspecția fiscală
Colectarea creanțelor fiscale
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2017
Trimitere preliminară - Teodor Ispas, Anduța Ispas împotriva Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj - Principii generale ale dreptului Uniunii - Dreptul la o bună administrare și dreptul la apărare - Reglementare națională fiscală care prevede dreptul de a fi ascultat și dreptul de a fi informat în cursul unei proceduri administrative fiscale - Decizie de impunere a taxei pe valoarea adăugată emisă de autoritățile fiscale naționale fără a da acces contribuabilului la informațiile și la documentele care constituie temeiul deciziei menționate
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
11. Procedură de reverificare fiscală. Condiții
Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
Studiu de caz - Balanța de verificare a profesionistului are caracterul unui document oficial de gestiune
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
;
se încarcă...