Informații și expertize | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Administrarea și aprecierea probelor -
SECȚIUNEA a 2-a
Informații și expertize

ARTICOLUL 52 Obligația de a furniza informații Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. Organul fiscal poate solicita informații și altor persoane numai atunci când starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către contribuabil. Informațiile furnizate de alte persoane vor fi luate în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cererea de furnizare a informațiilor se formulează în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate. Comentarii expert (1)

(3) Declarația persoanelor obligate potrivit alin. (1) să furnizeze informații va fi, după caz, prezentată sau consemnată în scris.

(4) În situația în care persoana obligată să furnizeze informația în scris este, din motive independente de voința sa, în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocmește un proces-verbal.

ARTICOLUL 53 Furnizarea periodică de informații Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Contribuabilii sunt obligați să furnizeze periodic organelor fiscale informații referitoare la activitatea desfășurată.

(2) Furnizarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declarații pe proprie răspundere.

(3) Natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 54 Obligația băncilor de a furniza informații Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Băncile sunt obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceștia o au și domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise în perioada anterioară acesteia și va fi adresată Ministerului Economiei și Finanțelor. Jurisprudență

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Banca Națională a României vor elabora proceduri privind transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Economiei și Finanțelor, la cererea justificată a autorităților publice centrale și locale, va transmite informațiile deținute în baza alin. (1), în scopul îndeplinirii de către aceste autorități a atribuțiilor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 55 Expertiza Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal are dreptul să apeleze la serviciile unui expert pentru întocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat să comunice contribuabilului numele expertului. Jurisprudență

(2) Contribuabilul poate să numească un expert pe cheltuiala proprie. Jurisprudență

(3) Experții au obligația să păstreze secretul fiscal asupra datelor și informațiilor pe care le dobândesc.

(4) Expertiza se întocmește în scris.

(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prevăzute de prezentul articol vor fi plătite de la bugetele organelor fiscale care au apelat la serviciile expertului, după caz.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Secretul bancar – principiu (aroape) fără fond - Horatiu Sasu
Prevederea de mai sus – și mai ales alin. (4) - trebuie coroborată cu prevederile legale în materie de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar, mai exact cu prevederile art. art. 111 alin. (1) și art. 113, care admite în alin. (2) derogări printre care și furnizarea de informații către instituțiile prevăzute de lege. Practic, prin această derogare secretul bancar este înlăturat în fața organului fiscal, devenind practic cu aplicabilitate doar față de terții în genul clienților obișnuiți ai băncii.
Singurul aspect deocamdată inaccesibil organului fiscal este conținutul casetei de valori.
[ Mai mult... ]

Un drept folosit prea puțin de către contribuabili - Horatiu Sasu
Alineatul (2) dispune cu literă de lege dreptul contribuabililor de a li se solicita în scris informațiile. Este un aspect pe care contribuabilii ce își cunosc drepturile îl folosesc adesea în favoarea lor:
a) pentru a transmite organului de control strict documentele solicitate
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cazul în care contribuabilul refuză furnizarea informațiilor pentru determinarea stării de fapt fiscale, una din consecințe este cea prevăzută la art. 66-67 Codul de procedură fiscală. 
    Din economia textului de lege rezultă că dreptul organelor fiscale de a solicita informații, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale, se circumscrie numai la nivelul persoanelor cu care contribuabilul supus verificării a avut raporturi economice sau juridice, fiind exclus a priori, din această procedură, „un martor care știe el ceva”. Informațiile furnizate în cauză dobândesc însă consistență, în înțelesul actului normativ, doar în măsura în care sunt susținute și de alte mijloace de probă (de regulă, probe materiale sub forma înscrisurilor). [ Mai mult... ] 

.....
    În cazul în care pentru refuzul prezentării de înscrisuri este prevăzută osancțiune contravențională, nu același lucru se întâmplă cu refuzul furnizării de informații, iar legea contravențională nu poate fi aplicată prin analogie altor fapte. Considerăm că, în lipsa unei prevederi exprese, singura sancțiune aplicabilă ar fi stabilirea stării de fapt fiscale fără ase lua în considerare punctul de vedere al contribuabilului (a se vedea și art. 67 Codul de procedură fiscală.). În cazul altor persoane decât contribuabilul nu este aplicabilă nici măcar această sancțiune (întrucât asemenea persoane nu sunt afectate de stabilirea situației de fapt fiscale), or lipsa sancțiunii juridice pune însă la îndoială însăși caracterul de „obligație juridică” de furnizare ainformațiilor2. [ Mai mult... ] 
.....
    Băncile vor comunica Ministerului Finanțelor Publice (actualmente Ministerul Economiei și Finanțelor), Direcția generală a tehnologiei informației, bilunar, informațiile despre titularii - persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică - care deschid ori închid conturi de disponibilități la băncile respective. 
    Actualizarea informațiilor privind clienții nou-apăruți sau cei pentru care a încetat calitatea de client al băncii respective se va comunica, pe același canal, astfel: [ Mai mult... ] 
.....
    Expertul nu este nici judecător și nici martor, ci un consultant, care ajută organul fiscal în rezolvarea unor probleme de specialitate1. Concret, expertiza se manifestă în forma unei declarații de obicei scrise (raport) provenind de la un specialist asupra unor stări și împrejurări de fapt, a căror lămurire este necesară pentru a se asigura o soluționare justă2. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Valorificarea bunurilor
Reviste:
Se modifică Formularul 088 folosit la înregistrarea în scopuri de TVA
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Ordinul ANAF nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național
Cum ne monitorizează organele fiscale conturile
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...