Forma și conținutul declarației fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Declarația fiscală -
ARTICOLUL 82
Forma și conținutul declarației fiscale Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Declarația fiscală se întocmește prin completarea unui formular pus la dispoziție gratuit de organul fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) În declarația fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Contribuabilul are obligația de a completa declarațiile fiscale înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației sale fiscale. Declarația fiscală se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Obligația de semnare a declarației fiscale se consideră a fi îndeplinită și în următoarele situații:

a) în cazul transmiterii declarațiilor fiscale prin sistemul electronic de plăți. Data depunerii declarației se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia;

b) în cazul transmiterii declarațiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanță în condițiile art. 83 alin. (1).

(5) Declarația fiscală trebuie însoțită de documentația cerută de prevederile legale.

(6) Pentru anumite categorii de obligații fiscale, stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, instrucțiunile de completare a acestora, alte informații utile, precum și plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea corespondenței se suportă de către organul fiscal.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Obiectul declarațiilor fiscale constă, de regulă, în declararea bunurilor sau veniturilor supuse impunerii (masa impozabilă), însă, în cazurile exprese prevăzute de lege, poate consta și în calcularea impozitului datorat, caz în care declarația fiscală reprezintă titlu de creanță fiscală. În cazul în care legea nu prevede expres această obligație, declarantul nu trebuie să calculeze cuantumul obligației de plată la bugetul general consolidat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
12. Taxă locală pentru cultură și sport
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Proiect: Ce s-ar putea schimba în privința certificării declarațiilor fiscale ale contribuabililor?
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...