Executarea silită prin poprire | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Colectarea creanțelor fiscale - Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită -
SECȚIUNEA a 2-a
Executarea silită prin poprire

ARTICOLUL 149 Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (6)

(2) Sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanțări primite de la instituții sau organizații internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite. Jurisprudență

(3) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimțământul titularului de cont, la cursul de schimb afișat de acestea pentru ziua respectivă.

(4) Sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi numai în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înființează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu dovada de primire, terțului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înștiințat și debitorul despre înființarea popririi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(6) Poprirea nu este supusă validării. Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(7) Poprirea înființată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută terțului poprit, și înștiințarea despre aceasta a debitorului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(8) Poprirea se consideră înființată din momentul primirii adresei de înființare de către terțul poprit. În acest sens, terțul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât și ora primirii adresei de înființare a popririi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(9) După înființarea popririi, terțul poprit este obligat: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) să plătească, de îndată sau după data la care creanța devine exigibilă, organului fiscal, suma reținută și cuvenită, în contul indicat de organul de executare; Jurisprudență

b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înștiințând despre aceasta organul de executare.

(10) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulți creditori, terțul poprit îi va anunța în scris despre aceasta pe creditori și va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferință prevăzute la art. 170. Jurisprudență, Doctrină (1)

(11) Pentru stingerea creanțelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriți prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, odată cu comunicarea somației și a titlului executoriu, făcută debitorului potrivit art. 44, o copie certificată de pe acest titlu va fi comunicată băncii la care se află deschis contul debitorului. Despre această măsură va fi înștiințat și debitorul. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(12) În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum și cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora primirii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, și nu vor accepta alte plăți din conturile acestora până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale înscrise în adresa de înființare a popririi, cu excepția sumelor necesare plății drepturilor salariale. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(13) Încălcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) și (15) atrage nulitatea oricărei plăți și răspunderea solidară a terțului poprit cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență

(14) Dacă debitorul face plata în termenul prevăzut în somație, organul de executare va înștiința de îndată în scris băncile pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizării conturilor și reținerilor. În caz contrar banca este obligată să procedeze conform dispozițiilor alin. (12). Modificări (1)

(15) În situația în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeași zi, băncile vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(16) Dispozițiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 150 Executarea silită a terțului poprit Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dacă terțul poprit înștiințează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum și în cazul în care se invocă alte neregularități privind înființarea popririi, instanța judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terțului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părți interesate, pe baza probelor administrate, va pronunța menținerea sau desființarea popririi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Judecata se face de urgență și cu precădere.

(3) Pe baza hotărârii de menținere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate începe executarea silită a terțului poprit, în condițiile prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atenție la o excepție extrem de utilă! - Horatiu Sasu
Așa cum este prevăzută procedura popririi, ea nu îndreptățește pe ANAF să ceară poprirea, deoarece nu este parte în raportul juridic dintre A și B. De aceea mai există o procedură intermediară între creditorul A și Finanțe, anume procedura cesiunii de creanță, care nu se găsește în Codul de procedură fiscală, ci în Codul civil.
În rezumat, cesiunea de creanță este convenția (înțelegerea, contractul) prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț.
[ Mai mult... ]

Ce se poate popri? - Horatiu Sasu
Conform textului legal pe care îl adnotăm, se popresc:
• venituri și disponibilități bănești în lei și în valută,
[ Mai mult... ]

Drepturile debitorului - Horatiu Sasu
Drepturile debitorului reies din legislația civilă:
• potrivit art. 1.578 din Noul Cod civil, atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiunii. Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata.
[ Mai mult... ]

Extinderea executării silite - Horatiu Sasu
Dincolo de reglementarea amănunțită a popririi, care face din aceasta o procedură eficientă datorită elementului surpriză și evitării contactului între debitor și creditor, este de precizat că, dacă se constată că prin poprire nu se obțin în favoarea creditorului sumele necesare pentru acoperirea creanței fiscale, se poate trece la utilizarea concomitentă a oricărei alte forme de executare silită (sechestrul asigurător ca măsură asiguratorie, valorificarea la licitație ca procedură etc.).
De interes în extinderea măsurilor asigurătorii sunt și precizările art. 129 alin. (10) din C. proc. fisc.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Poprirea este acea formă de executare silită indirectă prin care creditorul urmărește sumele sau efectele pe care o terță persoană le datorează debitorului poprit. Poprirea constă în indisponibilizarea sumelor sau efectelor în mâinile terțului popritor al datornicului urmărit și în obligarea acestuia de a plăti direct creditorului urmăritor ceea ce datorează creditorului său (debitorul urmărit)1. Poprirea este, așadar, acea formă a executării silite indirecte prin care se valorifică sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului urmărit de către o terță persoană, creditorul subrogându-se în mod condiționat și provizoriu în drepturile acestuia din urmă1. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Cu privire la obligațiile terțului poprit, art. 149 Codul de procedură fiscală., prevede următoarele: [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Poprirea este acea formă de executare silită indirectă prin care creditorul urmărește sumele sau efectele pe care o terță persoană le datorează debitorului poprit. Poprirea constă în indisponibilizarea sumelor sau efectelor în mâinile terțului popritor al datornicului urmărit și în obligarea acestuia de a plăti direct creditorului urmăritor ceea ce datorează creditorului său (debitorul urmărit)1. Poprirea este, așadar, acea formă a executării silite indirecte prin care se valorifică sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului urmărit de către o terță persoană, creditorul subrogându-se în mod condiționat și provizoriu în drepturile acestuia din urmă1. [ Mai mult... ] 

.....
    Conform Deciziei nr. 343/20071 a Curții Constituționale a fost respinsă excepția de neconstituționalitate a prezentului articol de lege. 
    1 M. Of. nr. 308 din 9 mai 2007. 

    O problemă interesantă cu privire la competența de soluționare a contestației la executare se pune în cazul executării silite prin poprire, dacă banca la care se află conturile debitorului are sediul central într-o localitate (de exemplu, București), dar și sucursale în alte localități, la una dintre acestea aflându-se conturile în care se găsesc banii debitorului contribuabil. Cum, într-o astfel de situație comunicarea cu privire la poprire se face la sediul central al băncii, concluzionăm că și competența de soluționare a contestației la executare aparține instanței în a căreia rază teritorială se află sediul central al băncii, iar nu celei în a cărei rază teritorială se află sucursala la care sunt efectiv deschise conturile debitorului. Bineînțeles, într-o astfel de situație, instanța ce soluționează contestația la executare are obligația să urmeze regulile speciale de citare impuse de Codul de procedură fiscală1. [ Mai mult... ] 
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    De asemenea, în baza lit. b) aart. 27 alin. (1) se instituie răspunderea solidară și în sarcina terților popriți, dacă aceștia nu respectă obligațiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) și (15) Codul de procedură fiscală. și, desigur, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. Deși acest text de lege nu reprezintă onoutate – fiind reglementat anterior la art. 149 alin. (13) Codul de procedură fiscală. – această nouă repoziționare asa în corpul textului de lege aduce oviziune unitară asupra situațiilor și cazurilor de atragere arăspunderii solidare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Valorificarea bunurilor
Dispoziții generale
Asistența pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise într un alt stat membru
Asistența pentru recuperarea într un stat membru a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise în România
Dispoziții finale
Reviste:
I. Decizia nr. 3/2016
Validarea popririi în reglementarea actualului Cod de procedură civilă
6. Executare prin poprire pentru impozitul datorat pentru întreaga clădire, chiar dacă bunul imobil a fost ulterior partajat fără partajarea datoriilor
Ce obligații de procedură fiscală are terțul poprit?
Dividendele, diamante prețuite sau zirconii prespălate, pot intra în calcul la pensia de întreținere a minorului vs. interpretări legale
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Executarea silită în noile dispoziții ale Codului de procedură fiscală
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...