Executarea silită a bunurilor imobile | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Colectarea creanțelor fiscale - Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită -
SECȚIUNEA a 4-a
Executarea silită a bunurilor imobile

ARTICOLUL 154 Executarea silită a bunurilor imobile Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situația în care debitorul deține bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept și asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.

(3) În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spațiul minim locuit de debitor și familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. Jurisprudență

(4) Dispozițiile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazurile în care executarea silită se face pentru stingerea creanțelor fiscale rezultate din săvârșirea de infracțiuni. Referințe (1), Jurisprudență

(5) Executorul fiscal care aplică sechestrul încheie un proces-verbal de sechestru, dispozițiile art. 151 alin. (9) și (10) și ale art. 152 alin. (1) și (2) fiind aplicabile. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile în temeiul alin. (5) constituie ipotecă legală. Jurisprudență, Reviste (2)

(7) Dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alți creditori aceleași drepturi ca și dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului comun. Jurisprudență

(8) Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de îndată biroului de carte funciară efectuarea inscripției ipotecare, anexând un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

(9) Biroul de carte funciară va comunica organelor de executare, la cererea acestora, în termen de 10 zile, celelalte drepturi reale și sarcini care grevează imobilul urmărit, precum și titularii acestora, care vor fi înștiințați de către organul de executare și chemați la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil și distribuirea prețului. Jurisprudență

(10) Creditorii debitorului, alții decât titularii drepturilor menționate la alin. (9), sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la înscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil în evidențele de publicitate imobiliară, să comunice în scris organului de executare titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.

ARTICOLUL 155 Instituirea administratorului-sechestru Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) La instituirea sechestrului și în tot cursul executării silite, organul de executare poate numi un administrator-sechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei și a altor venituri obținute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul respectiv.

(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori altă persoană fizică sau juridică. Reviste (1)

(3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile încasate potrivit alin. (1) la unitățile abilitate și va depune recipisa la organul de executare.

(4) Când administrator-sechestru este numită o altă persoană decât creditorul sau debitorul, organul de executare îi va fixa o remunerație ținând seama de activitatea depusă.

ARTICOLUL 156 Suspendarea executării silite a bunurilor imobile Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) După primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare, în termen de 15 zile de la comunicare, să îi aprobe ca plata integrală a creanțelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. Reviste (1)

(2) De la data aprobării cererii debitorului, executarea silită începută asupra bunului imobil se suspendă.

(3) Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silită imobiliară înainte de expirarea termenului de 6 luni.

(4) Dacă debitorul persoană juridică căruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la executare silită sau își provoacă insolvabilitatea, se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 27.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prin executarea sau urmărirea silită imobiliară - procedură execuțională indirectă - se valorifică bunurile imobile ale debitorului, în vederea realizării drepturilor creditorului. În general, această valorificare constituie o vânzare a bunurilor urmărite, creditorii fiind îndestulați din prețul realizat, în anumite cazuri ei fiind însă îndreptățiți a prelua bunul în contul creanței. [ Mai mult... ] 

.....
    Deoarece se folosește expresia „poate”, deducem din prevederile alin. (1) că numirea administratorului sechestru nu este obligatorie. 
    Codul de procedură civilă, în art. 501-502, aduce precizări care trebuie luate în considerare și în materia executării silite în materia creanțelor fiscale. 
    Astfel: 
    - după emiterea somației și în tot cursul executării silite executorul judecătoresc poate numi un administrator-sechestru dacă această măsură este necesară în vederea unei mai bune administrări a imobilului urmărit, precum încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare și apărarea în litigiile privitoare la acest bun. De asemenea, la cererea creditorului, executorul va numi un administrator-sechestru; [ Mai mult... ] 
.....
    Din economia textului de lege deducem că organul de executare poate aproba suspendarea executării silite a bunurilor imobile numai dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: 
    - există o cerere a debitorului formulată în acest sens, adresată în termen de maxim 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de sechestru; 
    - debitorul se angajează la plata integrală a creanțelor sale fiscale; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Valorificarea bunurilor
Dispoziții generale
Asistența pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise într un alt stat membru
Asistența pentru recuperarea într un stat membru a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise în România
Dispoziții finale
Reviste:
Contestație formulată împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a nu înscrie întreaga creanță în categoria creanțelor garantate. Avize de ipotecă inițiale depuse în dovedirea caracterului garantat al creanței. Efecte
Contestație formulată împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a nu înscrie întreaga creanță în categoria creanțelor garantate. Avize de ipotecă inițiale depuse în dovedirea caracterului garantat al creanței. Efecte
Prietenii Fiscalității nr. 51/2018
Raportarea sarcinilor fiscale. Răspunderea solidară în dreptul fiscal
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind radierea din cartea funciară
Referințe în cărți:
Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare
;
se încarcă...