Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL X
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită

ARTICOLUL 169 Sumele realizate din executare silită Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (35), Doctrină (2)

(1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate după comunicarea somației prin orice modalitate prevăzută de prezentul cod. Referințe în jurisprudență (6)

(2) Creanțele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), în ordinea vechimii, mai întâi creanța principală și apoi accesoriile acesteia. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Dacă suma ce reprezintă atât creanța fiscală, cât și cheltuielile de executare este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferența se va proceda la compensare, potrivit art. 116, sau se restituie, la cerere, debitorului, după caz. Referințe în jurisprudență (4)

(4) Despre sumele de restituit debitorul va fi înștiințat de îndată. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (17)

ARTICOLUL 170 Ordinea de distribuire Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (23), Reviste (5), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulți creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus și alți creditori titlurile lor, organele prevăzute la art. 136 vor proceda la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferință, dacă legea nu prevede altfel: Referințe în jurisprudență (3)

a) creanțele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie; Referințe în jurisprudență (1)

b) creanțele reprezentând salarii și alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întreținerea și îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătății, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale de stat, precum și creanțele reprezentând obligația de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății;

c) creanțele rezultând din obligații de întreținere, alocații pentru copii sau de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existență;

d) creanțele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuții și din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale;

e) creanțele rezultând din împrumuturi acordate de stat;

f) creanțele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietății publice prin fapte ilicite;

g) creanțele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de lucrări, precum și din chirii sau arenzi;

h) creanțele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

i) alte creanțe.

(2) Pentru plata creanțelor care au aceeași ordine de preferință, dacă legea nu prevede altfel, suma realizată din executare se repartizează între creditori proporțional cu creanța fiecăruia. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 171 Reguli privind eliberarea și distribuirea Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii și care îndeplinesc condiția de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate, în condițiile prevăzute la art. 142 alin. (7), la distribuirea sumei rezultate din vânzare față de alți creditori care au garanții reale asupra bunului respectiv. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Accesoriile creanței principale prevăzute în titlul executoriu vor urma ordinea de preferință a creanței principale. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi reale, despre care organul de executare a luat cunoștință în condițiile art. 152 alin. (6) și ale art. 154 alin. (9), la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanțele lor vor fi plătite înaintea creanțelor prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. b). În acest caz, organul de executare este obligat să îi înștiințeze din oficiu pe creditorii în favoarea cărora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea prețului. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Creditorii care nu au participat la executarea silită pot depune titlurile lor în vederea participării la distribuirea sumelor realizate prin executare silită, numai până la data întocmirii de către organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.

(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul de executare va proceda, după caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu înștiințarea părților și a creditorilor care și-au depus titlurile. Referințe în jurisprudență (3)

(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de executorul fiscal de îndată într-un proces-verbal, care se va semna de toți cei îndreptățiți.

(7) Cel nemulțumit de modul în care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită poate cere executorului fiscal să consemneze în procesul-verbal obiecțiile sale. Referințe în jurisprudență (1)

(8) După întocmirea procesului-verbal prevăzut la alin. (6) niciun creditor nu mai este în drept să ceară să participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Comentariu Art. 169. 
    Conform Codului fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite este considerat livrare de bunuri. Regimul TVA-ului aferent acestor bunuri urmează regimul TVA-ului aferent livrărilor de bunuri. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    – obligațiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excepția cazului în care s-a început executarea silită – când se aplică prevederile art. 169 Codul de procedură fiscală. în mod corespunzător. În cazul stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată se aplică prevederile art. 175 alin. (4)1 Codul de procedură fiscală.; [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Comentariu Art. 169. 
    Conform Codului fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite este considerat livrare de bunuri. Regimul TVA-ului aferent acestor bunuri urmează regimul TVA-ului aferent livrărilor de bunuri. [ Mai mult... ] 

.....
    Conform Deciziei nr. 256/20041 a Curții Constituționale, a fost respinsă excepția de neconstituționalitate a prezentului articol de lege. 
    1 M. Of. nr. 632 din 12 iulie 2004 

    Vă prezentăm în continuare un extras din Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 9/20042 aprobată prin O.M.F.P. nr. 1926/20043 cu privire la art. 166 (actualmente art. 170 – n.a.) alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (devenit între timp art. 167 – n.a.): [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Soluții asupra contestației
Reviste:
Evaziunea fiscală
Dobânzile: Ce obligații și drepturi avem în materie fiscală?
Ce modificări au fost aduse la regulile privind stingerea obligațiilor fiscale și compensarea creanțelor fiscale?
Ce obligații de procedură fiscală are terțul poprit?
Cererea de rambursare - modificări de reglementare și practica instanțelor
Procedură privind regularizarea obligațiilor fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare
;
se încarcă...