Dispoziții generale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Colectarea creanțelor fiscale - Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

ARTICOLUL 136 Organele de executare silită Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acțiuni de executare silită, potrivit prezentului cod. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Organele fiscale care administrează creanțe fiscale sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Creanțele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizează și se utilizează de instituțiile publice, provenite din venituri proprii și cele rezultate din raporturi juridice contractuale, precum și creanțele care se încasează, se administrează, se contabilizează și se utilizează de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., provenite din fondurile alocate de la bugetul de stat, se execută prin organe proprii, acestea fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Organele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt denumite în continuare organe de executare silită. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de executare în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent, desemnat potrivit art. 33, după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare coordonator. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) În cazul în care, potrivit legii, s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, în conformitate cu dispozițiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, și pentru creanțe fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, executarea silită se efectuează de organul de executare în condițiile prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(7) Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea și executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. Comentarii expert (1)

(8) Organul de executare coordonator va sesiza în scris celelalte organe prevăzute la alin. (5), comunicându-le titlul executoriu în copie certificată, situația debitorului, contul în care se vor vira sumele încasate, precum și orice alte date utile pentru identificarea debitorului și a bunurilor ori veniturilor urmăribile.

(9) În cazul în care asupra acelorași venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creanțe fiscale, cât și pentru titluri ce se execută în condițiile prevăzute de alte dispoziții legale, executarea silită se va face, potrivit dispozițiilor prezentului cod, de către organele de executare prevăzute de acesta. Jurisprudență, Reviste (2)

(10) Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării vor fi trimise acestuia, înștiințându-se, dacă este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu. Jurisprudență

ARTICOLUL 137 Executarea silită în cazul debitorilor solidari Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Organul de executare coordonator, în cazul debitorilor solidari, este cel în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul despre care există indicii că deține mai multe venituri sau bunuri urmăribile. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Organul de executare coordonator înscrie în întregime debitul în evidențele sale și ia măsuri de executare silită, comunicând întregul debit organelor de executare în a căror rază teritorială se află domiciliile fiscale ale celorlalți codebitori, aplicându-se dispozițiile art. 136. Jurisprudență

(3) Organele de executare sesizate, cărora li s-a comunicat debitul, după înscrierea acestuia într-o evidență nominală, vor lua măsuri de executare silită și vor comunica organului de executare coordonator sumele realizate în contul debitorului, în termen de 10 zile de la realizarea acestora. Jurisprudență

(4) Dacă organul de executare coordonator, care ține evidența întregului debit, constată că acesta a fost realizat prin actele de executare silită făcute de el însuși și de celelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat să ceară în scris acestora din urmă să înceteze de îndată executarea silită. Jurisprudență

ARTICOLUL 138 Executorii fiscali Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceștia trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activității. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Executorul fiscal este împuternicit în fața debitorului și a terților prin legitimația de executor fiscal și delegație emisă de organul de executare silită. Jurisprudență

(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii fiscali pot: Reviste (1)

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum și să cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile; Jurisprudență

c) să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(4) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reședința unei persoane fizice, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanței judecătorești competente potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

(5) Accesul executorului fiscal în locuință, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 - 20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeași zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc și la alte ore decât cele menționate, precum și în zilele nelucrătoare, în baza autorizației prevăzute la alin. (4).

(6) În absența debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (3), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezența unui reprezentant al poliției ori al jandarmeriei sau a altui agent al forței publice și a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) și (5). Jurisprudență

ARTICOLUL 139 Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Impozitele, taxele, contribuțiile și orice alte venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmărite de niciun creditor pentru nicio categorie de creanțe în cadrul procedurii de executare silită. Comentarii expert (3)

ARTICOLUL 140 Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Pentru executarea silită a creanțelor fiscale datorate de o asociere fără personalitate juridică, chiar dacă există un titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atât bunurile mobile și imobile ale asocierii, cât și bunurile personale ale membrilor acesteia. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 141 Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Modificarea titlului de creanță atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare competent va conține, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), următoarele: codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal al acestuia, precum și orice alte date de identificare; cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului. Jurisprudență

(5) Pentru debitorii obligați în mod solidar la plata creanțelor fiscale se va întocmi un singur titlu executoriu. Jurisprudență

(6) Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creanțe fiscale, se transmit în termen de cel mult 30 de zile de la emitere, spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 136. Jurisprudență

(7) Netransmiterea titlurilor executorii provenite în urma sancționării contravenționale, în termen de 90 de zile de la emiterea de către organele competente, conduce la anularea acestora. Conducătorul organului emitent al titlului executoriu are obligația emiterii deciziei de imputare a contravalorii contravenției personalului care se face vinovat de întârziere. Termenul de 90 de zile se prelungește cu perioada scursă în procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contravenției. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(8) În cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 33 alin. (1) nu cuprind unul dintre următoarele elemente: numele și prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis și dovada comunicării acestora, organul de executare va restitui de îndată titlurile executorii organelor emitente. Jurisprudență, Reviste (2)

(9) În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de către un alt organ, organul de executare îi va confirma primirea, în termen de 30 de zile.

(10) În cazul în care instituțiile publice transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silită organelor fiscale, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau local, după caz. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(11) În cazul în care autoritățile administrației publice locale transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silită organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 142 Reguli privind executarea silită Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Executarea silită se poate întinde asupra tuturor veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Bunurile supuse unui regim special de circulație pot fi urmărite numai cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență

(3) În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitățile de executare silită prevăzute de prezentul cod. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimează. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Executarea silită se desfășoară până la stingerea creanțelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a majorărilor de întârziere ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum și a cheltuielilor de executare. Modificări (1), Jurisprudență

(6) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare și consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(7) Față de terți, inclusiv față de stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabilește de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de lege. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 143 Obligația de informare Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

În vederea începerii executării silite, organul de executare competent se poate folosi de mijloacele de probă prevăzute la art. 49, în vederea determinării averii și a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat să furnizeze în scris, pe propria răspundere, informațiile solicitate.

ARTICOLUL 144 Precizarea naturii debitului Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu și să se arate natura și cuantumul debitului ce face obiectul executării.

ARTICOLUL 145 Somația Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Executarea silită începe prin comunicarea somației. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Somația cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum și indicarea consecințelor nerespectării acesteia. Jurisprudență

ARTICOLUL 146 Drepturi și obligații ale terțului Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Terțul nu se poate opune sechestrării unui bun al debitorului, invocând un drept de gaj, drept de ipotecă sau un privilegiu. Terțul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii.

ARTICOLUL 147 Evaluarea bunurilor supuse executării silite Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de organul de executare prin experți evaluatori proprii sau prin experți evaluatori independenți. Evaluatorii independenți sunt desemnați în condițiile art. 55. Atât evaluatorii proprii, cât și evaluatorii independenți sunt obligați să își îndeplinească atribuțiile ce le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum și din actul prin care au fost numiți.

(2) Organul de executare va actualiza prețul de evaluare ținând cont de rata inflației.

(3) Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare.

ARTICOLUL 148 Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Executarea silită se poate suspenda, întrerupe sau poate înceta în cazurile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Executarea silită se suspendă: Jurisprudență

a) când suspendarea a fost dispusă de instanță sau de creditor, în condițiile legii; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

b) la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condițiile legii; Jurisprudență

c) în cazul prevăzut la art. 156;

d) pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepționale, și doar o singură dată pentru același debitor, prin hotărâre a Guvernului; Reviste (1)

e) în alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Executarea silită se întrerupe în cazurile prevăzute expres de lege. Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil este declarat insolvabil.

(4) Executarea silită încetează dacă:

a) s-au stins integral obligațiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii;

b) a fost desființat titlul executoriu; Jurisprudență, Reviste (1)

c) în alte cazuri prevăzute de lege.

(5) Măsurile de executare silită aplicate în condițiile prezentului cod se ridică prin decizie întocmită în cel mult 5 zile de la data la care a încetat executarea silită, de către organul de executare. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(6) În cazul în care popririle înființate de organul de executare generează imposibilitatea debitorului de a-și continua activitatea economică, cu consecințe sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului și ținând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parțială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt terț poprit a suspendării popririi de către organul fiscal. Jurisprudență

(7) Odată cu cererea de suspendare prevăzută la alin. (6) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, sau alte garanții prevăzute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită. Jurisprudență

(8) Dispozițiile alin. (7) nu se aplică în cazul în care valoarea bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal acoperă valoarea creanței pentru care s-a început executarea silită prin poprire.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare cu prevederile în materie civilă referitoare la garanții - Horatiu Sasu
Garanțiile reale la care face referire alin. (7) sunt: gajul, ipoteca, privilegiile și, ca formă imperfectă de garanție, dreptul de retenție, toate prevăzute în legislația civilă.
1. Ipoteca este reglementată în art. 2.343-2.479 Cod civil și se înscrie în cartea funciară, conform art. 23 pct. C. lit. a) din Legea 7/1996 republicată și modificată. Conform aceleiași legi, înscrierile în cartea funciară își vor produce efectele de opozabilitate fata de terți de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va determina rangul înscrierilor. De interes este și art. 890 din Codul civil, în privința datei producerii efectelor înscrierilor ipotecare.
[ Mai mult... ]

Cum se execută creanțele împotriva bugetelor publice? - Horatiu Sasu
Potrivit O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată prin Legea nr. 288/2002, executarea obligațiilor de plată a instituțiilor publice în temeiul executării se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la capitolul cheltuieli la care se încadrează creanța respectivă. Dacă executarea creanței stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituția debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-și îndeplini obligația de plată. Ce se întâmplă dacă instituțiile publice nu își îndeplinesc obligația de plată în termen de 6 luni de la data la care debitorul a primit somația de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea contribuabilului? În acest caz contribuabilului are dreptul să solicite efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă și/sau potrivit altor dispoziții legale aplicabile în materie.
Aceste norme speciale au PRIORITATE față de normele generale din codul de procedură fiscală privind executarea silită, inclusiv față de interdicția din prezentul articol.
[ Mai mult... ]

Executare fără diferențieri. Consecințe - Horatiu Sasu
Prin asociere fără personalitate juridică înțelegem o asociere între persoane fizice, între persoane juridice sau între persoane fizice și juridice în vederea desfășurării unei activități impozabile. Aceste persoane pun împreună bunuri (inclusiv bani), ca într-un „coș”, în vederea desfășurării activității, urmând să deducă cheltuielile și să împartă între ele venitul net. Astfel de forme sunt asocierile în participație (art. 1.949-1.954 Cod civil), societățile simple - spre exemplu de avocatură, societățile medicale etc.
Observăm că textul legal nu se referă la vreo prioritate în urmărirea bunurilor unuia sau altuia dintre asociați, ceea ce este logic față de principiul „coșului comun” menționat mai sus. În consecință, organul de executare silită poate să se îndrepte asupra oricărui bun din asociere, indiferent cui aparține și indiferent dacă s-au executat silit doar bunurile unui singur asociat.
[ Mai mult... ]

Executarea silită poate fi pornită fără a exista o decizie de impunere cunoscută de contribuabil? - Horatiu Sasu
Decizia Înaltei Curți în cazul de mai jos tranșează o discuție extrem de des întâlnită. Corolarul e încă și mai interesant: cunoscând răspunsul corect, unde se atacă titlul executoriu? Necunoașterea răspunsului corect a făcut ca procesul să parcurgă timp de un an și jumătate toate fazele, până la Înalta Curte, pentru ca apoi întreg procesul să se reia... de la Judecătorie!
Speța vizează impozite și taxe locale, care au caracter fiscal, conform art. 1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Diferitele reglementări în materia impozitelor și taxelor fixează și un termen (fix, interval, sub formă de eșalonări etc.) la care trebuie achitate obligațiile către bugetul de stat. Nu mai puțin adevărat este că, pornindu-se de la necesitatea recuperării creanțelor fiscale restante legislația fiscală cuprinde norme privind executarea silită a plății impozitelor și taxelor neachitate la termen, organele administrative fiscale având dreptul de a porni executarea silită împotriva celorlalte subiecte participante, în ipoteza în care acestea nu își îndeplinesc de bunăvoie, integral și la termenele specificate de lege obligațiile lor fiscale1. [ Mai mult... ] 

.....
    Solidaritatea este acea obligație, cu subiecte multiple, în care fiecare creditor solidar poate cere debitorului întreaga datorie sau oricare dintre debitorii solidari poate fi ținut la executarea în întregime aprestației, la care are dreptul creditorul. Obligațiile solidare, reglementate de art. 1034-1056 C. civ.., fac parte din categoria obligațiilor indivizibile, fiind omodalitate care împiedică diviziunea creanțelor și datoriilor. Solidaritatea poate fi activă, când există mai mulți creditori, și poate fi pasivă, când există mai mulți debitori. În materie comercială, mai frecventă este solidaritatea pasivă. Solidaritatea pasivă se caracterizează prin următoarele trăsături1: [ Mai mult... ] 
.....
    Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 781/20071 s-a aprobat modelul legitimațiilor eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită a creanțelor fiscale. 
    1 M. Of. nr. 484 din 19 iulie 2007. 

    Deși formularea textului legal pe care îl comentăm se apropie de reglementarea percheziției, organul fiscal nu este îndreptățit să facă percheziție. Percheziția urmărește scoaterea la iveală a unor obiecte sau înscrisuri care se află ascunse sau care, fiind descoperite, sunt de natură să constituie elemente de informare în vederea aflării adevărului și justei soluționări a cauzei penale2. [ Mai mult... ] 
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 138 Codul de procedură fiscală., în exercitarea atribuțiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii fiscali pot: [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 781/20071 s-a aprobat modelul legitimațiilor eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită a creanțelor fiscale. 
    1 M. Of. nr. 484 din 19 iulie 2007. 

    Deși formularea textului legal pe care îl comentăm se apropie de reglementarea percheziției, organul fiscal nu este îndreptățit să facă percheziție. Percheziția urmărește scoaterea la iveală a unor obiecte sau înscrisuri care se află ascunse sau care, fiind descoperite, sunt de natură să constituie elemente de informare în vederea aflării adevărului și justei soluționări a cauzei penale2. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Valorificarea bunurilor
Dispoziții generale
Asistența pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise într un alt stat membru
Asistența pentru recuperarea într un stat membru a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise în România
Dispoziții finale
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
Acțiunile în anularea transferurilor patrimoniale efectuate în perioada suspectă, efectul răspunderii personale în insolvență
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
7. Executarea silită a creanțelor fiscale. Condiții de comunicare către debitor a titlului de creanță
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești definitive prin care a fost antrenată răspunderea organelor de conducere a debitorului în procedura insolvenței pentru neîndeplinirea obligațiilor privitoare la plată creanțelor fiscale și a altor venituri bugetare (creanțe nefiscale)
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Executarea silită începe odată cu comunicarea somației de plată. Ce soluții am?
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S. Admitere recurs
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Modele:
Punerea în executare a cheltuielilor judiciare/ amenzii judiciare - comunicarea extrasului de pe titlul executoriu
Referințe în cărți:
Drept financiar
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2012
;
se încarcă...