Dispoziții generale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ARTICOLUL 110 Colectarea creanțelor fiscale Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) În sensul prezentului titlu, colectarea constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale. Jurisprudență

(2) Colectarea creanțelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz. Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(3) Titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7)

ARTICOLUL 111 Termenele de plată Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Creanțele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora, astfel: Jurisprudență, Reviste (4)

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; Jurisprudență

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. Jurisprudență

(3) Pentru obligațiile fiscale eșalonate sau amânate la plată, precum și pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabilește prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă. Jurisprudență

(4) Pentru creanțele fiscale, administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, care nu au prevăzute termene de plată, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Jurisprudență

(5) Pentru creanțele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor. Jurisprudență

(6) Contribuțiile sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, după calcularea și reținerea acestora conform reglementărilor legale în materie, se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(7) Prin derogare de la dispozițiile legale în vigoare privind termenele de plată, impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii se plătesc astfel: Modificări (1), Jurisprudență

a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice care au statut de microîntreprindere, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și de către persoanele fizice care desfășoară activități independente; Modificări (1)

b) anual, până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului următor, de către asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, cu excepția instituțiilor publice.

(8) Contribuabilii prevăzuți la alin. (7) au obligația să declare impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii până la termenul de plată. Jurisprudență

ARTICOLUL 112 Certificatul de atestare fiscală Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului. Jurisprudență

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent și cuprinde creanțele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referință. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală în care se menționează creanțele fiscale exigibile, existente în sold la sfârșitul lunii anterioare lunii de referință. Derogări (1), Jurisprudență

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către contribuabil și poate fi utilizat de contribuabil pe o perioadă de până la 30 de zile de la data emiterii. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. Jurisprudență

(5) În situația în care, în conformitate cu art. 116 alin. (3), există cereri de compensare aflate în termenul legal de soluționare, certificatul fiscal se eliberează cu mențiunea "Cerere de compensare în curs de soluționare pentru suma de ...". Jurisprudență

ARTICOLUL 113 Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, la solicitarea contribuabilului. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent și cuprinde creanțele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, denumită lună de referință. Jurisprudență

(3) În certificatul de atestare fiscală se menționează creanțele fiscale exigibile, cu termene de plată expirate până la data de întâi a lunii următoare emiterii acestuia. Modificări (1)

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către contribuabil și poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de atestare fiscală emis în intervalul 25 a lunii - finele lunii este valabil pe toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6)

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale locale datorate autorității administrației publice locale pe a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(6) În situația în care, în conformitate cu art. 116 alin. (3), există cereri de compensare aflate în termenul legal de soluționare, certificatul fiscal se eliberează cu mențiunea "Cerere de compensare în curs de soluționare pentru suma de ...". Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicație: de ce și cum suntem obligați să plătim contribuția la sănătate? - Horatiu Sasu
În aplicarea prezentului articol, oricât de mult s-ar întreba unii contribuabili „de ce sunt obligat să plătesc contribuția la sănătate?”, răspunsul este unul singur: obligația este stabilită prin lege, cu foarte puține derogări, astfel încât la scadență toți contribuabilii sunt obligați să achite taxa.
Ilustrativ este și un caz în care s-a arătat: „Obligația de plată a persoanelor care realizează venituri este prevăzută de art. 51 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 150/2002.
[ Mai mult... ]

Contribuabilul „suportător” - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Impozitul datorat de contribuabilul „suportător” se calculează, se reține (în general, prin „stopaj la sursă”), și se plătește (virează) bugetului de stat de o altă persoană, numită contribuabil „plătitor”.
În cazul impozitelor directe, exemplul cel mai semnificativ de contribuabili „suportători” îl reprezintă salariații pentru impozitele datorate din veniturile lor salariale: aceștia sunt cei care suportă, direct și personal, impozitul din salariile lor, dar ei nu intră în contact direct cu organul fiscal pentru plata impozitului, nu ei sunt plătitori ai acestui impozit.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    De lege lata, materia colectării creanțelor fiscale este reglementată în principal de Codul de procedură fiscală, dar și de o serie de alte acte normative (cu caracter subsidiar sau special), dintre care menționăm1: 
    1 D. Dascălu, C. Alexandru, op. cit., p. 299-300. 

    a) O.G. nr. 22/20022 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (cu modificările ulterioare, aduse de legea sa de aprobare), aprobată prin Legea nr. 288/20023, iar ulterior modificată și completată prin Legea nr. 110/20074; [ Mai mult... ] 

.....
    Conform modificărilor aduse art. 111 alin. (7) lit. a) prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 19/2008, termenul de plată pentru impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii este trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, în cazul tuturor persoanelor fizice care au calitatea de angajator, nu numai a acelora care desfășoară activități independente. De asemenea, conform art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 19/2008, prevederile anterior menționate intră în vigoare de la data de 1 iulie 2008, deci începând cu obligațiile fiscale de această natură aferente trimestrului II din anul 2008. În concluzie, pentru toate creanțele fiscale pentru care plata se face într-un cont unic se stabilește, ca regulă generală, indiferent de termenul prevăzut în actele care le reglementează, că plata are ca scadență data de 25 (a lunii ce este reglementată ca scadență de plată). [ Mai mult... ] 
.....
    Din economia textului de lege rezultă că în cuprinsul certificatului de atestare fiscală se face referire la creanțe fiscale care sunt exigibile. Certificatul de atestare fiscală reprezintă un act administrativ fiscal și, pe cale de consecință, acesta trebuie să conțină toate elementele generale menționate la art. 43 alin. (2) Codul de procedură fiscală., în cuprinsul articolului de lege supus analizei nefiind înscrise și alte elemente suplimentare privind forma și conținutul acestuia. [ Mai mult... ] 
.....
    Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale prezintă următoarele diferențieri față de certificatul de atestare fiscală menționat și analizat la art. 112 Codul de procedură fiscală.: 
    din punct de vedere conceptual, termenul „lună de referință” este definit ca luna următoare depunerii cererii, și nu luna anterioară depunerii cererii (ca în cazul precedent); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Domiciliul fiscal
Competența organului fiscal
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Reviste:
Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Decizia nr. 42 din 29 mai 2017
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Certificatul de atestare fiscală și natură juridică a certificatului de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală și natura juridică a acestuia
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Contestație la executare împotriva titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate
Declarația fiscală în reglementarea Codului de procedură fiscală
Reflecții pe marginea art. 159 alin. (5) și (6) din Codul de procedură fiscală (transferul dreptului de proprietate asupra unui autoturism de ocazie între rezidenți ai unor state membre ale Uniunii Europene)
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...