Declarația fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL V Declarația fiscală

ARTICOLUL 81 Obligația de a depune declarații fiscale Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Declarația fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei și Finanțelor va stabili termenul de depunere a declarației fiscale. Jurisprudență

(3) Obligația de a depune declarația fiscală se menține și în cazurile în care: Jurisprudență

a) a fost efectuată plata obligației fiscale; Jurisprudență

b) obligația fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale; Jurisprudență

c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere și obligația fiscală; Jurisprudență

d) pentru obligația fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligația declarativă, conform legii. Jurisprudență

(4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligațiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale. Asupra termenelor și condițiilor va decide organul fiscal potrivit competențelor aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 82 Forma și conținutul declarației fiscale Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Declarația fiscală se întocmește prin completarea unui formular pus la dispoziție gratuit de organul fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) În declarația fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Contribuabilul are obligația de a completa declarațiile fiscale înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației sale fiscale. Declarația fiscală se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Obligația de semnare a declarației fiscale se consideră a fi îndeplinită și în următoarele situații:

a) în cazul transmiterii declarațiilor fiscale prin sistemul electronic de plăți. Data depunerii declarației se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia;

b) în cazul transmiterii declarațiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanță în condițiile art. 83 alin. (1).

(5) Declarația fiscală trebuie însoțită de documentația cerută de prevederile legale.

(6) Pentru anumite categorii de obligații fiscale, stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, instrucțiunile de completare a acestora, alte informații utile, precum și plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea corespondenței se suportă de către organul fiscal.

ARTICOLUL 83 Depunerea declarațiilor fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Declarația fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată. Declarația fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanță, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Declarațiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub formă de proces-verbal, dacă din motive independente de voința contribuabilului acesta este în imposibilitatea de a scrie. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Data depunerii declarației fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației fiscale. În cazul contribuabililor care au obligația declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligației fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Impunerea din oficiu nu se face în cazul contribuabililor inactivi sau al celor din evidența specială, atât timp cât se găsesc în această situație. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 84 Corectarea declarațiilor fiscale Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Declarațiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie inițiativă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelații legale - Horatiu Sasu
Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil - prin intermediul declarațiilor depuse - a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat reprezintă infracțiunea sancționată de art. 8 din Legea evaziunii fiscale nr. 241/2005. [ Mai mult... ]

Regula: formă tipizată și obligatorie a declarației - Horatiu Sasu
Dincolo de această excepție, forma declarației este ad validitatem, aceea aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice, nefiind valabilă depunerea declarației într-o altă formă (fie ea și în formă autentică). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Declarația de impunere constituie înscrisul întocmit de către contribuabil sau plătitorul de impozite, taxe, contribuții sau alte venituri publice, în care se declară veniturile realizate sau bunurile deținute, într-o anumită perioadă stabilită prin lege, ori se calculează și determină cuantumul impozitului pe venit sau pe avere, după caz, datorat bugetelor publice1. [ Mai mult... ] 

.....
    Obiectul declarațiilor fiscale constă, de regulă, în declararea bunurilor sau veniturilor supuse impunerii (masa impozabilă), însă, în cazurile exprese prevăzute de lege, poate consta și în calcularea impozitului datorat, caz în care declarația fiscală reprezintă titlu de creanță fiscală. În cazul în care legea nu prevede expres această obligație, declarantul nu trebuie să calculeze cuantumul obligației de plată la bugetul general consolidat. [ Mai mult... ] 
.....
    Legea nu prevede nicio sancțiune în cazul în care declarația fiscală nu conține toate informațiile prevăzute în formularul respectiv de declarație. În ceea ce ne privește, credem că nu s-ar putea aplica sancțiunea considerării ca neîndeplinită a obligației legale de a depune acea declarație decât în măsura în care din cauza acestor informații lipsă din declarație este imposibilă determinarea bunurilor sau veniturilor supuse impozitării. [ Mai mult... ] 
.....
    Conform Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006, aprobată prin O.M.F.P. nr. 1551/20063, în situația în care sumele rezultate după rectificarea declarațiilor fiscale sunt mai mici decât obligațiile declarate inițial, se datorează obligații fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, numai pentru sumele datorate ca urmare a rectificării, cu modificarea corespunzătoare a actelor administrative de calcul al obligațiilor fiscale accesorii, după caz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal
Dispoziții procedurale generale
Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
Declarația fiscală
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Inspecția fiscală
Colectarea creanțelor fiscale
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Pensionar. Venituri din activității independente. Decizie de impunere emisa de C.A.S.
Ordinul ANAF nr. 1703/2014 pentru modificarea Ordinului nr. 1950/2012 privind formularele utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor
Ordinul ANAF nr. 1292/2014 pentru aprobarea formularului 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor"
Se modifică regimul de declarare derogatoriu
12. Taxă locală pentru cultură și sport
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...