Creanțele fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 21
Creanțele fiscale Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Creanțele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) Din raporturile de drept prevăzute la alin. (1) rezultă atât conținutul, cât și cuantumul creanțelor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în: Jurisprudență, Reviste (2)

a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite creanțe fiscale principale; Jurisprudență, Reviste (2)

b) dreptul la perceperea majorărilor de întârziere, în condițiile legii, denumite creanțe fiscale accesorii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazurile prevăzute de lege, organul fiscal este îndreptățit să solicite stingerea obligației fiscale de către cel îndatorat să execute acea obligație în locul debitorului. Reviste (3)

(4) În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nu toate taxele reprezintă creanță fiscală! - Horatiu Sasu
Spre exemplu, creanțele izvorâte din contractele de închiriere și concesiune încheiate cu consiliile locale nu au caracterul de creanțe fiscale, ci sunt creanțe de natură civilă. În acest sens o hotărâre a Curții de Apel Bacău (Decizia nr. 616/2010) reține că „organele fiscale au competență generală privind administrarea creanțelor fiscale, ori creanțe fiscale, în accepțiunea codului de procedură fiscală îl reprezintă drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal reglementate de legi fiscale. Or, sumele înscrise în decizia de impunere cu titlul de taxă închiriere și venituri din concesiuni nu rezultă din raporturi de drept fiscal, ci din contracte de închiriere și concesiune. Prin urmare, sumele datorate de reclamantă în temeiul acestor contracte de închiriere și concesiune nu se înscriu în sintagma folosită de legiuitor „alte sume care constituie venit la bugetul local", nu reprezintă o creanță fiscală și nu trebuie incluse în decizia de impunere. Instanța nu se pronunță în legătură cu faptul dacă aceste sume erau datorate sau nu în temeiul contractului, ci doar constată că ACESTE SUME NU REPREZINTĂ CREANȚE FISCALE”.
Consecințele se referă la faptul că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Noțiunea de „creanță fiscală” acoperă noțiunea de „creanță bugetară” prezentă în legislația procedurală fiscală, anterioară adoptării Codului de procedură fiscală, dar și creanțele contribuabililor împotriva organelor fiscale rezultând din plata nedatorată aimpozitelor și taxelor. Ce aduce nou art. 20 Codul de procedură fiscală. este includerea în categoria obligațiilor fiscale aobligației de aplăti majorări de întârziere, aferente impozitelor și taxelor, denumite obligații de plată accesorii. Obligația de plată amajorărilor de întârziere pentru neplata la scadență aimpozitelor și taxelor datorate la buget nu este desigur una nouă, fiind specifică oricărei legislații de colectare acreanțelor fiscale. Codul de procedură fiscală unifică aceste obligații de plată ale contribuabilului sub denumirea de „obligații fiscale”1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabililor
Domiciliul fiscal
Reviste:
Despre natura creanței și obligația de plată prevăzută de art. 40 din Legea 10/1995; prescripția în cazul dreptului patrimonial respectiv
Decizia de impunere – act de individualizare a obligației fiscale, titlu de creanță
Apel. Anularea sentinței apelate. Condiții și efecte din perspectiva dispozițiilor art. 480 din Codul de procedură civilă
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Conflict de competență. Acțiune în restituirea sumelor plătite de angajator la Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate, care depășesc valoarea cotei de contribuție datorate conform legii. Competența instanței de contencios administrativ
CCR: Se introduce o triplă taxare în cazul persoanei care edifică o construcție?
Creanță fiscală. Taxa de regularizare datorată Inspectoratului de Stat în Construcții la terminarea lucrărilor. Momentul de începere a cursului prescripției de 5 ani
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...