Contravenții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiuni -
ARTICOLUL 219
Contravenții Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte: Jurisprudență

a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuni; Jurisprudență, Doctrină (3), Comentarii expert (1)

b) neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 56 și art. 57 alin. (2); Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

d) nerespectarea obligației prevăzute la art. 105 alin. (8); Jurisprudență

e) neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 79 alin. (2) și art. 105 alin. (9); Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (2)

f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 53;

g) nerespectarea obligației înscrierii codului de identificare fiscală pe documente, potrivit art. 73; Jurisprudență

h) nerespectarea de către plătitorii de salarii și venituri asimilate salariilor a obligațiilor privind completarea și păstrarea fișelor fiscale;

i) neîndeplinirea obligațiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, după caz, la terțe persoane a formularelor și documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declarațiile fiscale și declarațiile de înregistrare fiscală sau de mențiuni; Jurisprudență

j) nerespectarea de către bănci a obligațiilor privind furnizarea informațiilor și a obligațiilor de decontare prevăzute de prezentul cod;

k) nerespectarea obligațiilor ce-i revin terțului poprit, potrivit prezentului cod; Jurisprudență, Doctrină (1)

l) nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 154 alin. (9);

m) refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziție acestuia pentru a fi identificate și evaluate;

n) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuțiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realității declarației fiscale; Reviste (1), Doctrină (1)

o) nereținerea, potrivit legii, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă; Jurisprudență, Doctrină (1)

p) reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni; Doctrină (1), Comentarii expert (2)

r) refuzul de a îndeplini obligația prevăzută la art. 52 alin. (1). Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: Modificări (1), Jurisprudență

a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c); Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) cu amendă de la 50 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. d);

c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. e) și f); Doctrină (2)

d) cu amendă de la 50 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), g)-m); Jurisprudență

e) cu amendă de la 50 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n)-r), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv; Jurisprudență

f) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n)-r), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv;

g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n)-r), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 lei la 100 lei. Modificări (1)

(4) În cazul asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică, contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amenda prevăzută pentru persoanele fizice.

(5) Nedepunerea la termen a declarațiilor fiscale pentru obligațiile datorate bugetelor locale se sancționează potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Sumele încasate în condițiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.
Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contravenție, nu infracțiune de evaziune fiscală! - Horatiu Sasu
Nedepunerea declarațiilor fiscale poate fi sancționată în multe moduri, dar nu ca evaziune fiscală. Un exemplu din practica instanțelor este relevant: prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea nr. 1107/P/2005/28.03.2006 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului L. I. pentru infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de art. 9 lit. a din Legea 241/2005, constând în aceea că, în calitate de administrator la S.C. (...) nu a virat la bugetul de stat suma de 334.132,74 lei reprezentând TVA și impozit pe profit.
În rechizitoriu s-a reținut, că societatea amintită a obținut în perioada februarie-septembrie 2005 venituri în sumă totală de 2.008.880 lei din comercializarea de carne și piei, conform raportului de inspecție al DGFP Vrancea – ANAF și nu a depus declarații privind taxele și impozitele datorate bugetului de stat și nici nu a achitat obligațiile pe care le avea.
[ Mai mult... ]

Jurisprudența CEDO: schimbare a concepției în materie contravențională, în favoarea contribuabilului - Horatiu Sasu
În Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, dată în cauza Anghel contra României, s-a stabilit că nu s-a ținut cont de garanțiile fundamentale consacrate de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, printre care figurează prezumția de nevinovăție.
Se arată că și în materie contravențională, care poate fi asimilată cu domeniul penal, este aplicabilă prezumția de nevinovăție, care protejează persoanele în fața posibilelor abuzuri ale autorităților. Curtea a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Nevărsarea în totalitate - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Prin introducerea, în prevederea legală în discuție, a sintagmei „în totalitate”, intenția legiuitorului a fost de a transmis următorul mesaj, formulat clar, precis și la modul imperativ în lege: în toate cazurile în care se constată „reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă” este obligatoriu aplicarea sancțiunilor respective, dacă aceste fapte nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni.
Extras din lucrarea "MAJORĂRI, PENALITĂȚI, AMENZI și SESIZĂRI PENALE, toate aplicate pentru aceeași faptă de neplată a obligațiilor fiscale cu reținere la sursă" , pag. 194
[ Mai mult... ]

Obligațiile fiscale sustrase la plată - Nicolae Grigorie - Lăcrița
Considerăm că în prevederile în discuție ale art. 219 din O.G. nr. 92/2003 trebuie înlocuită sintagma „obligațiile fiscale sustrase la plată” cu sintagma „obligațiile fiscale reținute și nevărsate în totalitate până la termenul legal de plată”.
Extras din lucrarea "MAJORĂRI, PENALITĂȚI, AMENZI și SESIZĂRI PENALE, toate aplicate pentru aceeași faptă de neplată a obligațiilor fiscale cu reținere la sursă" , pag. 80
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Lit. a) – Respectarea termenului de depunere adeclarației fiscale va fi analizată prin raportare la prevederile art. 72 alin. (6) Codul de procedură fiscală., iar cel privitor la declarația de mențiuni prin raportare la prevederile art. 77 alin. (1) Codul de procedură fiscală. 
    Lit. b) – Textul nu distinge suficient de explicit când fapta de nedeclarare abunurilor și veniturilor impozabile constituie oabatere contravențională sau una de natură penală, reglementată de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale1. Din economia celor două texte de lege rezultă că, în condițiile în care fapta în cauză afost săvârșită în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, aceasta îmbracă latura penală, fapt acărui probațiune revine exclusiv în sarcina organelor de urmărire penală, și nu acelor fiscale. Ambiguitatea se menține și în cazul neîndeplinirii la termen aobligațiilor de declarare aimpozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume, dacă ne raportăm la prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Față de cele expuse anterior, facem precizarea că, odată cu înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA, se aplică și sancțiunile referitoare la nedepunerea în termenele prevăzute de lege adeclarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuni, conform art. 219 Codul de procedură fiscală. (respectiv amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice). [ Mai mult... ] 

.....
    11 Având în vedere prevederile coroborate ale art. 74 (privind decla-rarea filialelor și sediilor secundare) și art. 77 (privind modificări ulte-rioare înregistrării fiscale) din Codul de procedură fiscală. 
    12 M.Of. nr. 864 din 18 decembrie 2007. 
    13 M.Of. nr. 473 din 13 iulie 2007. 
    14 M.Of. nr. 318 din 14 mai 2010.
[ Mai mult... ]
 
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    41 Având în vedere prevederile coroborate ale art. 74 Codul de procedură fiscală. (privind declararea filialelor și sediilor secundare) și art. 77 Codul de procedură fiscală. (privind modificări ulterioare înregistrării fiscale). 
    42 M.Of. nr. 864 din 18 decembrie 2007. 
    43 M.Of. nr. 473 din 13 iulie 2007.
[ Mai mult... ]
 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) Codul de procedură fiscală., constituie contravenție nedepunerea la termenele prevăzute de lege adeclarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuni, iar potrivit alin. (2) lit. d) din același articol de lege această faptă se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Dispoziții privind regimul vamal
Dispoziții privind stoparea ajutorului de stat
Dispoziții privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis
Dispoziții privind funcționarii publici din cadrul organelor fiscale
Acte normative de aplicare
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Reviste:
Evaziunea fiscală
"Reținerea la sursă" numită și "stopaj la sursă"
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...