Contestația la executare silită | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL XI
Contestația la executare silită Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 172 Contestația la executare silită Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (318), Reviste (15), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (59), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanță președințială prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile. Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(3) Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (75), Reviste (6), Hotărâri judecătorești

(4) Contestația se introduce la instanța judecătorească competentă și se judecă în procedură de urgență. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (74), Reviste (1)

ARTICOLUL 173 Termen de contestare Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (141), Reviste (6), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Contestația se poate face în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data când: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

a) contestatorul a luat cunoștință de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somației sau din altă înștiințare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod; Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

b) contestatorul a luat cunoștință, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare; Caută hotărâri judecătorești

c) cel interesat a luat cunoștință, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă. Caută hotărâri judecătorești

(2) Contestația prin care o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Neintroducerea contestației în termenul prevăzut la alin. (2) nu îl împiedică pe cel de-al treilea să își realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun. Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 174 Judecarea contestației Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (3), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) La judecarea contestației instanța va cita și organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmărite ori, în cazul executării prin poprire, își are sediul sau domiciliul terțul poprit. Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) La cererea părții interesate instanța poate decide, în cadrul contestației la executare, asupra împărțirii bunurilor pe care debitorul le deține în proprietate comună cu alte persoane. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă admite contestația la executare, instanța, după caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseși, anularea sau lămurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În cazul anulării actului de executare contestat sau al încetării executării înseși și al anulării titlului executoriu, instanța poate dispune prin aceeași hotărâre să i se restituie celui îndreptățit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din reținerile prin poprire. Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

(5) În cazul respingerii contestației contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestația a fost exercitată cu rea-credință, el va fi obligat și la plata unei amenzi de la 50 lei la 1.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Soluții asupra contestației
Reviste:
1. Contestație la executare versus contestație administrativ-fiscală
Refuzul organului fiscal de a executa silit amenda contravențională
9. Suspendarea executării măsurilor asigurătorii. Admisibilitate
Studiu de caz: Este decizia de instituire a măsurilor asiguratorii un act de executare sau un act administrativ fiscal?
Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi și depune declarațiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile și răspunderea asiguratului. Admitere recurs
2. Contract de concesiune încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
Executarea silită începe odată cu comunicarea somației de plată. Ce soluții am?
Cum se depune o contestație la un act administrativ-fiscal
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
Executare creanță fiscală. intervenirea desființării titlului de creanță în cursul soluționării recursului declarat împotriva sentinței prin care s-a soluționat contestația la executare. Consecințe
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...