Contestația la executare silită | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL XI
Contestația la executare silită Jurisprudență

ARTICOLUL 172 Contestația la executare silită Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (3)

(1) Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Dispozițiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanță președințială prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (7)

(4) Contestația se introduce la instanța judecătorească competentă și se judecă în procedură de urgență. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 173 Termen de contestare Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Contestația se poate face în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data când: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) contestatorul a luat cunoștință de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somației sau din altă înștiințare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod; Jurisprudență

b) contestatorul a luat cunoștință, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare;

c) cel interesat a luat cunoștință, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.

(2) Contestația prin care o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Neintroducerea contestației în termenul prevăzut la alin. (2) nu îl împiedică pe cel de-al treilea să își realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.

ARTICOLUL 174 Judecarea contestației Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) La judecarea contestației instanța va cita și organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmărite ori, în cazul executării prin poprire, își are sediul sau domiciliul terțul poprit. Jurisprudență

(2) La cererea părții interesate instanța poate decide, în cadrul contestației la executare, asupra împărțirii bunurilor pe care debitorul le deține în proprietate comună cu alte persoane.

(3) Dacă admite contestația la executare, instanța, după caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseși, anularea sau lămurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazul anulării actului de executare contestat sau al încetării executării înseși și al anulării titlului executoriu, instanța poate dispune prin aceeași hotărâre să i se restituie celui îndreptățit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din reținerile prin poprire. Jurisprudență

(5) În cazul respingerii contestației contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestația a fost exercitată cu rea-credință, el va fi obligat și la plata unei amenzi de la 50 lei la 1.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Ori de câte ori sunt încălcate prescripțiile legale referitoare la procedura executării silite, persoana interesată - în cazul nostru contribuabilul supus executării silite - are posibilitatea să sesizeze instanța de executare, urmărind să obțină anularea actelor de executare silită contrare legii. Mijlocul procedural pe care legea îl pune în acest scop la dispoziția celui interesat este contestația la executare1. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    §Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate adebitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit dispozițiilor art. 141 alin. (1) și art. 145 alin. (1) Codul de procedură fiscală., somațiile de plată și titlurile executorii sunt acte de executare și nu acte administrative fiscale în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, care să poată face obiectul unei cereri de suspendare întemeiată pe dispozițiile art. 14-15 ale aceleiași legi organice. Rezultă că suspendarea titlurilor executorii și asomațiilor de plată privind creanțele fiscale nu poate fi dispusă decât în cadrul unei contestații la executare întemeiată pe dispozițiile art. 172 și urm. Codul de procedură fiscală., iar nu de către instanța de contencios administrativ sesizată conform art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Ori de câte ori sunt încălcate prescripțiile legale referitoare la procedura executării silite, persoana interesată - în cazul nostru contribuabilul supus executării silite - are posibilitatea să sesizeze instanța de executare, urmărind să obțină anularea actelor de executare silită contrare legii. Mijlocul procedural pe care legea îl pune în acest scop la dispoziția celui interesat este contestația la executare1. [ Mai mult... ] 

.....
    Termenul de introducere a contestației la executare este de 15 zile și curge de la data la care contestatorul a luat cunoștință de executarea sau actul de executare pe care le contestă, de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare sau de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă. Din analiza acestui text de lege rezultă că momentul când contestatorul a luat cunoștință de cele de mai sus este acela în care i s-a comunicat somația sau o altă înștiințare ori, în lipsa acestora, chiar momentul efectuării executării silite, după caz. Legea prevede, de asemenea, și posibilitatea luării la cunoștință de executare sau de actul de executare, de refuzul de a îndeplini un asemenea act sau de eliberearea sau distribuirea sumelor contestate în orice alt mod1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Soluții asupra contestației
Reviste:
1. Contestație la executare versus contestație administrativ-fiscală
Refuzul organului fiscal de a executa silit amenda contravențională
9. Suspendarea executării măsurilor asigurătorii. Admisibilitate
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Studiu de caz: Este decizia de instituire a măsurilor asiguratorii un act de executare sau un act administrativ fiscal?
Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi și depune declarațiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile și răspunderea asiguratului. Admitere recurs
2. Contract de concesiune încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
Executarea silită începe odată cu comunicarea somației de plată. Ce soluții am?
Cum se depune o contestație la un act administrativ-fiscal
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...