Comunicarea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
ARTICOLUL 44
Comunicarea actului administrativ fiscal Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (346), Reviste (13), Doctrină (1)

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situația contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care și-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum și în situația numirii unui curator fiscal, în condițiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz. Referințe în jurisprudență (19), Reviste (3)

(2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează: Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (59), Reviste (7), Doctrină (2)

a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent și primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; Referințe în jurisprudență (38)

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; Referințe în jurisprudență (7)

c) prin poștă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal și confirmarea primirii acestuia; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (16)

d) prin publicitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11)

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afișarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afișarea se face, concomitent, la sediul acestora și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului județean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Dispozițiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător. Referințe în jurisprudență (4)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Competența în cazul sediilor secundare

    Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale

    Competența specială

    Conflictul de competență

    Acord asupra competenței

    Conflictul de interese

    Abținerea și recuzarea

    Noțiunea de act administrativ fiscal

    Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans

    Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal

    Comunicarea actului administrativ fiscal

    Opozabilitatea actului administrativ fiscal

    Nulitatea actului administrativ fiscal

    Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale

    Îndreptarea erorilor materiale

    Mijloace de probă

    Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său

    Comunicarea informațiilor între organele fiscale

    Obligația de a furniza informații

    Furnizarea periodică de informații

    Obligația băncilor de a furniza informații
Reviste:
16. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Condiții
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
7. Executarea silită a creanțelor fiscale. Condiții de comunicare către debitor a titlului de creanță
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
Anularea titlului executoriu fiscal. Competență materială. Admitere recurs
Dacă Fiscul vă comunică o decizie de plăți anticipate după expirarea termenelor de plată, nu mai datorați accesorii!
Cererea de revizuire din contenciosul administrativ în baza unor decizii ale CJUE
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Anularea impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 536/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
;
se încarcă...