Comunicarea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
ARTICOLUL 44
Comunicarea actului administrativ fiscal Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situația contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care și-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum și în situația numirii unui curator fiscal, în condițiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează: Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent și primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; Jurisprudență

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; Jurisprudență

c) prin poștă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal și confirmarea primirii acestuia; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) prin publicitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afișarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afișarea se face, concomitent, la sediul acestora și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului județean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Dispozițiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform Codului de procedură civilă, înmânarea citației și tuturor actelor de procedură se face la domiciliul sau reședința celui citat. Când acesta are o așezare agricolă, comercială, industrială sau profesională în altă parte, înmânarea se poate face și la locul acestor așezări. Înmânarea se poate face oriunde, când cel citat primește citația. 
    Cu alte cuvinte, primirea citației la locul de muncă - spre exemplu - este valabilă, cu condiția ca și contribuabilul să fie de acord cu aceasta. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Conform prevederilor art. 109 Codul de procedură fiscală., inspecția fiscală se finalizează prin întocmirea raportului de inspecție fiscală, care stă la baza emiterii, după caz, fie adeciziei de impunere, fie aunei decizii de nemodificare abazei de impunere (deoarece, în sine, raportul de inspecție fiscală nu este un act administrativ fiscal și, ca atare, nu constituie un titlu de creanță fiscală!), cu mențiunea obligativității comunicării acestora în termen de 7 zile de la data finalizării raportului de inspecție fiscală. În anumite cazuri particulare, termenul respectiv de comunicare nu va putea fi respectat; astfel, fiind un act administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să aibă în vedere comunicarea deciziei de impunere conform modalităților și procedurilor generale de comunicare ale unui act administrativ fiscal, reglementate la art. 44 alin. (2) Codul de procedură fiscală. (iar aici avem în vedere comunicarea prin publicitate, în care termenul de comunicare se consideră afi de 15 zile de la data afișării anunțului); deși la prima vedere pare un aspect minor, să nu uităm că un act administrativ fiscal va produce efecte juridice doar din momentul efectiv al comunicării acestuia, aspect foarte important din perspectiva atât aformulării în termenul legal aeventualelor contestații – atenție: întotdeauna obiectul contestației va cuprinde și decizia de impunere (în baza căruia iau naștere, de altfel, creanțele bugetului general consolidat), nu numai raportul de inspecție fiscală – cât și amodului de calcul și anivelului obligațiilor fiscale accesorii. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Conform prevederilor art. 109 Codul de procedură fiscală., inspecția fiscală se finalizează prin întocmirea raportului de inspecție fiscală, care stă la baza emiterii, după caz, fie adeciziei de impunere, fie aunei decizii de nemodificare abazei de impunere (deoarece, în sine, raportul de inspecție fiscală nu este un act administrativ fiscal și, ca atare, nu constituie un titlu de creanță fiscală!), cu mențiunea obligativității comunicării acestora în termen de 7 zile de la data finalizării raportului de inspecție fiscală. În anumite cazuri particulare, termenul respectiv de comunicare nu va putea fi respectat; astfel, fiind un act administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să aibă în vedere comunicarea deciziei de impunere conform modalităților și procedurilor generale de comunicare ale unui act administrativ fiscal, reglementate la art. 44 alin. (2) și (3) Codul de procedură fiscală. (iar aici avem în vedere comunicarea prin publicitate, în care termenul de comunicare se consideră afi de 15 zile de la data afișării anunțului); deși la prima vedere pare un aspect minor, să nu uităm că un act administrativ fiscal va produce efecte juridice doar din momentul efectiv al comunicării acestuia. Raportat la cele menționate anterior, în contextul analizei, trebuie să avem în vedere și reglementările corelative ale următoarelor acte normative: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența în cazul sediilor secundare
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale
Competența specială
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Reviste:
16. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Condiții
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
7. Executarea silită a creanțelor fiscale. Condiții de comunicare către debitor a titlului de creanță
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
Anularea titlului executoriu fiscal. Competență materială. Admitere recurs
Dacă Fiscul vă comunică o decizie de plăți anticipate după expirarea termenelor de plată, nu mai datorați accesorii!
Contestație la executare împotriva titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate
Cererea de revizuire din contenciosul administrativ în baza unor decizii ale CJUE
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 536/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
;
se încarcă...