Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale -
CAPITOLUL II
Competența de soluționare a contestațiilor. Decizia de soluționare

ARTICOLUL 209 Organul competent Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (691), Reviste (1), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum și a titlurilor de creanță privind datoria vamală se soluționează după cum urmează: Modificări (4), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (401), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite la nivelul direcțiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, după caz, de către organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); Referințe în jurisprudență (1734), Caută hotărâri judecătorești

b) contestațiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite în cadrul respectivelor direcții generale de administrare a marilor contribuabili; Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (102), Caută hotărâri judecătorești

c) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 500.000 lei sau mai mare, precum și cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale se soluționează de către organe competente de soluționare constituite la nivel central. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Contestațiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluționează de către organele fiscale emitente. Referințe în jurisprudență (164), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Contestațiile formulate de cei care se consideră lezați de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se soluționează de către organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act. Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

(4) Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autoritățile administrației publice locale, precum și de alte autorități publice care, potrivit legii, administrează creanțe fiscale se soluționează de către aceste autorități. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

(5) Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 210 Decizia sau dispoziția de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (879), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) În soluționarea contestației, organul competent se pronunță prin decizie sau dispoziție, după caz. Referințe în jurisprudență (86), Caută hotărâri judecătorești

(2) Decizia sau dispoziția emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Referințe în jurisprudență (349), Caută hotărâri judecătorești

ARTICOLUL 211 Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (134), Reviste (4), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Decizia de soluționare a contestației se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluționarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a contestației la organul de soluționare competent, obiectul cauzei, precum și sinteza susținerilor părților atunci când organul competent de soluționare a contestației nu este organul emitent al actului atacat. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului de soluționare competent în emiterea deciziei. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(5) Decizia se semnează de către conducătorul direcției generale, directorul general al organului competent constituit la nivel central, conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz. Referințe în jurisprudență (131), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Soluții asupra contestației
Reviste:
Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!
Cine are competența de a soluționa contestațiile la impunere? Modificările recente la Codul de procedură fiscală
Cum se contestă actele administrative fiscale?
Stingerea obligațiilor fiscale prin darea în plată
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Contestație administrativă. Impozit pe clădiri. Instituție publică. Obligația de plată a cheltuielilor accesorii. Admitere recurs
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Banca te creditează și când te garantează? Scrisoarea de garanție ca instrument de creditare
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...