Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale -
CAPITOLUL II
Competența de soluționare a contestațiilor. Decizia de soluționare

ARTICOLUL 209 Organul competent Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum și a titlurilor de creanță privind datoria vamală se soluționează după cum urmează: Modificări (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite la nivelul direcțiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, după caz, de către organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); Jurisprudență

b) contestațiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite în cadrul respectivelor direcții generale de administrare a marilor contribuabili; Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

c) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 500.000 lei sau mai mare, precum și cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale se soluționează de către organe competente de soluționare constituite la nivel central. Jurisprudență

(2) Contestațiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluționează de către organele fiscale emitente. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Contestațiile formulate de cei care se consideră lezați de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se soluționează de către organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act. Jurisprudență

(4) Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autoritățile administrației publice locale, precum și de alte autorități publice care, potrivit legii, administrează creanțe fiscale se soluționează de către aceste autorități. Jurisprudență

(5) Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 210 Decizia sau dispoziția de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În soluționarea contestației, organul competent se pronunță prin decizie sau dispoziție, după caz. Jurisprudență

(2) Decizia sau dispoziția emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Jurisprudență

ARTICOLUL 211 Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Decizia de soluționare a contestației se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul. Jurisprudență

(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluționarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a contestației la organul de soluționare competent, obiectul cauzei, precum și sinteza susținerilor părților atunci când organul competent de soluționare a contestației nu este organul emitent al actului atacat. Jurisprudență

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului de soluționare competent în emiterea deciziei. Jurisprudență

(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă. Jurisprudență

(5) Decizia se semnează de către conducătorul direcției generale, directorul general al organului competent constituit la nivel central, conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Într-o primă opinie, s-a apreciat că acțiunea este admisibilă, fără afi necesară parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de art. 205-209 Codul de procedură fiscală. În argumentare, s-a arătat că art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, este doar onormă de trimitere, astfel că nu se poate susține că în aplicarea sa devine obligatorie parcurgerea procedurii administrativ-fiscale prealabile prevăzute de art. 205 și urm. Codul de procedură fiscală., care este ocale administrativă de atac și nu înlătură dreptul persoanei care se consideră lezată în drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal sau prin lipsa acestuia, în condițiile legii, de ase adresa instanței de judecată. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform modificărilor aduse art. 209 alin. (1) lit. b) prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 19/20081, contestațiile formulate împotriva actelor de control financiar urmează a fi soluționate de către Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. De asemenea, conform art. II alin. (3) din O.U.G. nr. 19/2008, prevederile anterior menționate se aplică inclusiv în cazul contestațiilor formulate în acest sens și nesoluționate până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență [respectiv data de 3 martie 2008, așa cum rezultă din conținutul art. II alin. (1) al O.U.G. nr. 19/2008]. [ Mai mult... ] 

.....
    Instrucțiunile pentru aplicarea art. 210, referitoare la decizia sau dispoziția de soluționare, au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 519/2005, care, pe fond, precizează următoarele: 
    - în cazul în care una din persoanele care au participat la soluționarea unei contestații, potrivit competențelor ce îi revin în acest sens, nu este de acord cu soluția propusă, are posibilitatea de a semna cu opinie separată exemplarul deciziei care rămâne la dosarul contestației și pe cel care se păstrează la dosarul deciziilor; [ Mai mult... ] 
.....
    Instrucțiunile pentru aplicarea acestui articol, referitoare la forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 519/20051, care, pe fond, precizează următoarele: 
    1 M. Of. nr. 893 din 6 octombrie 2005. 

    decizia privind soluționarea contestației se întocmește și se comunică astfel: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Soluții asupra contestației
Reviste:
Aspecte privitoare la contenciosul administrativ fiscal și la aplicabilitatea principiului non bis in idem în materia contenciosului administrativ fiscal
Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!
Cine are competența de a soluționa contestațiile la impunere? Modificările recente la Codul de procedură fiscală
Domiciliul fiscal – instrument util în relația contribuabilului cu administrația fiscală
Cum se contestă actele administrative fiscale?
Aspecte privitoare la implicațiile noului Cod de procedură civilă în materia determinării competenței instanțelor de contencios administrativ care soluționează litigii derivate din acte administrative și contracte administrative
Stingerea obligațiilor fiscale prin darea în plată
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Contestație administrativă. Impozit pe clădiri. Instituție publică. Obligația de plată a cheltuielilor accesorii. Admitere recurs
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...