Guvernul României

Codul de Procedură Fiscală din 2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 2007 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Codul de Procedură Fiscală 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 16

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(4) Obligația de semnare a declarației fiscale se consideră a fi îndeplinită și în următoarele situații:

a) în cazul transmiterii declarațiilor fiscale prin sistemul electronic de plăți. Data depunerii declarației se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia;

b) în cazul transmiterii declarațiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanță în condițiile art. 83 alin. (1).

(5) Declarația fiscală trebuie însoțită de documentația cerută de prevederile legale.

(6) Pentru anumite categorii de obligații fiscale, stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, instrucțiunile de completare a acestora, alte informații utile, precum și plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea corespondenței se suportă de către organul fiscal.

ARTICOLUL 83 Depunerea declarațiilor fiscale Jurisprudență (23)

(1) Declarația fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată. Declarația fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanță, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (4)

(2) Declarațiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub formă de proces-verbal, dacă din motive independente de voința contribuabilului acesta este în imposibilitatea de a scrie. Jurisprudență (1), Comentarii expert (1)

(3) Data depunerii declarației fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(4) Nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației fiscale. În cazul contribuabililor care au obligația declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligației fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Impunerea din oficiu nu se face în cazul contribuabililor inactivi sau al celor din evidența specială, atât timp cât se găsesc în această situație. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (69), Reviste (1)

ARTICOLUL 84 Corectarea declarațiilor fiscale Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență (32), Referințe în cărți (1)

Declarațiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie inițiativă.

TITLUL VI Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat Jurisprudență (1)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 85 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență (181)

(1) Impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: Jurisprudență (95), Reviste (1)

a) prin declarație fiscală, în condițiile art. 82 alin. (2) și art. 86 alin. (4); Jurisprudență (10)

b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. Jurisprudență (15)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în cazurile în care impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat sunt scutite la plată conform reglementărilor legale, precum și în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență (8)

ARTICOLUL 86 Decizia de impunere Referințe (2), Jurisprudență (97), Reviste (1)

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifică baza de impunere. Modificări (1), Jurisprudență (29)

(2) Pentru creanțele administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin ordin al ministrului economiei și finanțelor se pot stabili și alte competențe pentru emiterea deciziilor de impunere ca urmare a inspecției fiscale. Jurisprudență (1)

(3) Decizia de impunere se emite, dacă este necesar, și în cazul în care nu s-a emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 89. Comentarii expert (1)

(4) Declarația fiscală întocmită potrivit art. 82 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (57), Comentarii expert (1)

(5) În situația în care legea nu prevede obligația de calculare a impozitului, declarația fiscală este asimilată unei decizii referitoare la baza de impunere. Jurisprudență (1)

(6) Decizia de impunere și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii constituie și înștiințări de plată, de la data comunicării acestora, în condițiile în care se stabilesc sume de plată. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (43)

(7) Până la 1 iulie 2005, sumele reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, înscrise în deciziile de impunere, în actele administrative fiscale asimilate acestora, precum și în declarațiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere când suma ce urmează a fi rotunjită este sub 500 lei și prin majorare când aceasta este peste 500 lei1).

1) Sumele sunt exprimate în monedă veche.

ARTICOLUL 87 Forma și conținutul deciziei de impunere Jurisprudență (70), Reviste (1)

Decizia de impunere trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 43. Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), și categoria de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat, baza de impunere, precum și cuantumul acestora, pentru fiecare perioadă impozabilă. Jurisprudență (3), Comentarii expert (2)

ARTICOLUL 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Jurisprudență (108)

Sunt asimilate deciziilor de impunere și următoarele acte administrative fiscale: Jurisprudență (4)

a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată și deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat; Referințe (1), Jurisprudență (7)

b) deciziile referitoare la bazele de impunere;

c) deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii; Jurisprudență (231)

d) procesele-verbale prevăzute la art. 142 alin. (6) și art. 168 alin. (2).

ARTICOLUL 89 Deciziile referitoare la bazele de impunere Jurisprudență (10)

(1) Bazele de impunere se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, în următoarele situații: Jurisprudență (7)

a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia va cuprinde și repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului;

b) când sursa venitului impozabil se află pe raza altui organ fiscal decât cel competent teritorial. În acest caz competența de a stabili baza de impunere o deține organul fiscal pe raza căruia se află sursa venitului. Jurisprudență (1)

(2) Dacă venitul impozabil este realizat de mai multe persoane, atunci acestea pot să-și numească un împuternicit comun în relația cu organul fiscal. Jurisprudență (5), Reviste (1)

ARTICOLUL 90 Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare Jurisprudență (19)

(1) Cuantumul obligațiilor fiscale se stabilește sub rezerva verificării ulterioare. Jurisprudență (13), Reviste (1)

(2) Decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare poate fi desființată sau modificată, din inițiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza constatărilor organului fiscal competent. Jurisprudență (10), Comentarii expert (1)

(3) Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripție sau ca urmare a inspecției fiscale efectuate în cadrul termenului de prescripție. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale

ARTICOLUL 91 Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (99)

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (85), Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (53), Comentarii expert (1)

(3) Dreptul de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Jurisprudență (6)

ARTICOLUL 92 Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (16), Referințe în cărți (1)

(1) Termenele prevăzute la art. 91 se întrerup și se suspendă în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune potrivit dreptului comun. Jurisprudență (11)

(2) Termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale se suspendă pe perioada cuprinsă între momentul începerii inspecției fiscale și momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale. Jurisprudență (8)

ARTICOLUL 93 Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale Jurisprudență (25)

Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale, va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală. Comentarii expert (2)

TITLUL VII Inspecția fiscală Referințe (3), Jurisprudență (1)

CAPITOLUL I Sfera inspecției fiscale

ARTICOLUL 94 Obiectul și funcțiile inspecției fiscale Jurisprudență (79)

(1) Inspecția fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată, precum și a accesoriilor aferente acestora. Modificări (1), Jurisprudență (35), Reviste (1)

(2) Inspecția fiscală are următoarele atribuții: Jurisprudență (33)

a) constatarea și investigarea fiscală a tuturor actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; Jurisprudență (3)

b) analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse; Jurisprudență (1)

c) sancționarea potrivit legii a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale. Jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la alin. (2) organul de inspecție fiscală va proceda la: Jurisprudență (10)

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; Jurisprudență (2)

b) verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă a contribuabilului; Jurisprudență (3)

c) discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor ori împuterniciții acestora, după caz; Jurisprudență (6)

d) solicitarea de informații de la terți; Jurisprudență (4)

e) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale; Jurisprudență (24)

f) stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora; Jurisprudență (8)

g) verificarea locurilor unde se realizează activități generatoare de venituri impozabile;

h) dispunerea măsurilor asigurătorii în condițiile legii;

i) efectuarea de investigații fiscale potrivit alin. (2) lit. a);

j) aplicarea de sancțiuni potrivit prevederilor legale;

k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

ARTICOLUL 95 Persoanele supuse inspecției fiscale Jurisprudență (19), Referințe în cărți (1)

Inspecția fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligații de stabilire, reținere și plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege. Comentarii expert (2)

ARTICOLUL 96 Formele și întinderea inspecției fiscale Jurisprudență (9)

(1) Formele de inspecție fiscală sunt: Jurisprudență (4)

a) inspecția fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligațiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată; Jurisprudență (8)

b) inspecția fiscală parțială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligații fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. Jurisprudență (6)

(2) Inspecția fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Jurisprudență (4), Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 97 Proceduri și metode de control fiscal Jurisprudență (10), Comentarii expert (1)

(1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: Jurisprudență (2)

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; Jurisprudență (8)

b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. Jurisprudență (5), Comentarii expert (2)

(2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. Jurisprudență (5)

(3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: Jurisprudență (1), Comentarii expert (1)

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență (10)

b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare și testare asistate de instrumente informatice specializate. Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 98 Perioada supusă inspecției fiscale Jurisprudență (25), Referințe în cărți (1)

(1) Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (10)

(2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior, în condițiile alin. (1). Jurisprudență (2)

(3) La celelalte categorii de contribuabili inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Inspecția fiscală se poate extinde pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, dacă este identificată cel puțin una dintre următoarele situații: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (28)

a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; Jurisprudență (9)

b) nu au fost depuse declarații fiscale în interiorul termenului de prescripție; Jurisprudență (1)

c) nu au fost îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat. Jurisprudență (7), Comentarii expert (1)

CAPITOLUL II Realizarea inspecției fiscale


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...