Cercetarea la fața locului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului -
ARTICOLUL 57
Cercetarea la fața locului Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În condițiile legii, organul fiscal poate efectua o cercetare la fața locului, întocmind în acest sens proces-verbal. Jurisprudență

(2) Contribuabilii au obligația să permită funcționarilor împuterniciți de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fața locului, precum și experților folosiți pentru această acțiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi și în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Deținătorii terenurilor ori incintelor respective vor fi înștiințați în timp util despre cercetare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b). Persoanele fizice vor fi informate asupra dreptului de a refuza intrarea în domiciliu sau reședință. Reviste (1)

(4) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reședința persoanei fizice se face cu autorizarea instanței judecătorești competente, dispozițiile privind ordonanța președințială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile. Reviste (1)

(5) La cererea organului fiscal, organele de poliție, jandarmerie ori alți agenți ai forței publice sunt obligați să îi acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atenție la clasificarea actelor de control! - Horatiu Sasu
… pentru că uneori se încearcă încadrarea acestora în alte categorii.
Procesul-verbal de control fiscal este atât un act administrativ în sensul art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004 cât și un act administrativ fiscal în sensul art. 41 C.pr.fisc, întrucât emană de la o autoritate publică, exprimă manifestarea unilaterală de voință a acesteia, urmărește executarea legii și, prin stabilirea în sarcina reclamantei a mai multor obligații fiscale, produce efecte juridice de necontestat. Este exclusă așadar calificarea lui – care a fost dată de instanță în speța pe care o analizăm - drept un simplu proces-verbal de constatare la fața locului, întocmit în baza art. 57 C. pr. fisc, al cărui scop este probarea unei situații fiscale de fapt.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Descinderea locală este de o importanță de necontestat, mai cu seamă în acele procese în care instanța poate constata personal anumite împrejurări, fără să fie necesar să solicite concursul unor specialiști. Dar cercetarea locală poate fi dispusă și pentru completarea altor probatorii, cum ar fi probele testimoniale. Apoi, pentru a obține lămuriri suplimentare, cu ocazia cercetării la fața locului, instanța poate audia martori sau experți, în acest sens aceștia urmând să fie citați pentru ziua și locul unde urmează să se efectueze cercetarea. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    37 Potrivit art. 17 dinO.G. nr. 92/2003, subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport. Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii. Statul este reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate cu personalitate juridică. Unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuțiilor delegate de către autoritățile respective. Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia, precum și compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Reviste:
Evaziunea fiscală
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Evaziunea fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...