Actele emise de organele fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale -
CAPITOLUL II
Actele emise de organele fiscale

ARTICOLUL 41 Noțiunea de act administrativ fiscal Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1)

În înțelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

ARTICOLUL 42 Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Soluția fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Acordul de preț în avans este actul administrativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condițiilor și modalităților în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, prețurile de transfer, în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans se comunică numai contribuabilului căruia îi sunt destinate. Jurisprudență

(4) Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans sunt opozabile și obligatorii față de organele fiscale, numai dacă termenii și condițiile acestora au fost respectate de contribuabil.

(5) Prin cerere contribuabilul propune conținutul soluției fiscale individuale anticipate sau al acordului de preț în avans, după caz.

(6) În soluționarea cererii contribuabilului se emite soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans. În situația în care contribuabilul nu este de acord cu soluția fiscală individuală anticipată sau cu acordul de preț în avans emis, va transmite, în termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect juridic.

(7) Contribuabilul, titular al unui acord de preț în avans, are obligația de a depune anual la organul emitent al acordului un raport privind modul de realizare a termenilor și condițiilor acordului în anul de raportare. Raportul se depune până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

(8) Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans nu mai sunt valabile dacă prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifică.

(9) Pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate, precum și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans, emitentul încasează tarife care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea soluției fiscale individuale anticipate sau a acordului de preț în avans ori se întrerupe procedura de emitere, în condițiile aprobate prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(11) Termenul pentru emiterea unui acord de preț în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate este de 45 de zile. Dispozițiile art. 70 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificări (1)

(12) Procedura referitoare la emiterea soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului. Comentarii expert (1)

ARTICOLUL 43 Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă. Jurisprudență

(2) Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (8)

a) denumirea organului fiscal emitent; Jurisprudență

b) data la care a fost emis și data de la care își produce efectele; Jurisprudență

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz; Jurisprudență, Reviste (1)

d) obiectul actului administrativ fiscal; Jurisprudență

e) motivele de fapt; Jurisprudență, Reviste (1)

f) temeiul de drept; Jurisprudență

g) numele și semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; Jurisprudență

h) ștampila organului fiscal emitent; Jurisprudență

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația; Jurisprudență

j) mențiuni privind audierea contribuabilului. Jurisprudență

(3) Actul administrativ fiscal emis în condițiile alin. (2) prin intermediul mijloacelor informatice este valabil și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și ștampila organului emitent, dacă îndeplinește cerințele legale aplicabile în materie. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Prin ordin al ministrului economiei și finanțelor se stabilesc categoriile de acte administrative care se emit în condițiile alin. (3). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 44 Comunicarea actului administrativ fiscal Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situația contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care și-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum și în situația numirii unui curator fiscal, în condițiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează: Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent și primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; Jurisprudență

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; Jurisprudență

c) prin poștă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal și confirmarea primirii acestuia; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) prin publicitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afișarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afișarea se face, concomitent, la sediul acestora și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului județean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Dispozițiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 45 Opozabilitatea actului administrativ fiscal Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Jurisprudență

ARTICOLUL 46 Nulitatea actului administrativ fiscal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepția prevăzută la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

ARTICOLUL 47 Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desființat în condițiile prezentului cod. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 48 Îndreptarea erorilor materiale Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. Actul administrativ corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Problema actuală a proceselor verbale DAF. O decizie de referință pentru contribuabili - Horatiu Sasu
În mod tradițional, procesele-verbale DAF au fost considerate multă vreme ca nefiind acte administrativ-fiscale și în consecință inatacabile prin contencios administrativ. Cu alte cuvinte, închiderea restaurantului pe trei luni pentru un plus sau un minus în casă de câteva zeci de bani nu putea fi atacată în niciun fel! Astfel au judecat numeroase instanțe, până în momentul în care Tribunalul Cluj a forțat ANAF să răspundă contestației împotriva unui astfel de proces-verbal al DAF, într-o decizie de referință din care cităm doar dispozitivul (sublinierile ne aparțin): "Admite cererea formulată de reclamantul S.C. W. S.R.L. Iași, reprezentată legal prin administrator judiciar CRL S.P.R.L. Iași, în contradictoriu cu pârâții A.N.A.F. și Direcția Regională Antifraudă Fiscală nr. 1 Suceava. OBLIGĂ PÂRÂȚII SĂ SOLUȚIONEZE CONTESTAȚIA ADMINISTRATIVĂ (…) formulată de reclamant împotriva procesului-verbal nr. 622/1/3.03.2015, întocmit de D.R.A.F. nr.1 Suceava, și SĂ EMITĂ ACTUL ADMINISTRATIV FISCAL DE SOLUȚIONARE” (Tribunalul Iași, Secția II civilă-contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 952/30.06.2015). Iar după soluționare a urmat, firește, contestarea. [ Mai mult... ]

Problema mai veche a naturii juridice a procesului-verbal al fostei Gărzi Financiare - indiciu pentru situația actuală - Horatiu Sasu
În trecut definiția foarte sumară a articolului pe care îl adnotăm a ridicat dispute cu privire la natura juridică a procesului-verbal de control al Gărzii Financiare, problemă care - vom vedea - s-a acutizat în cazul Direcției Antifraudă Fiscală. În perioada în care a funcționat Garda Financiară s-au emis decizii precum cea de mai jos (sublinierile ne aparțin): "În cauză, procesul-verbal încheiat de inspectorii Gărzii Financiare a avut ca scop stabilirea unor FAPTE referitoare la activitatea reclamantei, constatări care pot fi valorificate de organele fiscale, fie printr-un raport de inspecție fiscală care să conducă la emiterea unei decizii de impunere, fie prin sesizarea organelor competente să cerceteze eventuala săvârșire a unor infracțiuni. Dat fiind că prin acest act nu s-au stabilit impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate bugetului de stat și nu s-au luat măsuri de virare la acest buget a unor sume de bani, procesul-verbal întocmit de inspectorii Gărzii Financiare NU ESTE ACT ADMINISTRATIV FISCAL ci doar o operațiune materială tehnică și nu poate fi contestat în procedura contenciosului administrativ. ACEASTA NU ÎNSEAMNĂ ÎNSĂ CĂ MĂSURILE ASIGURATORII DISPUSE PRIN RESPECTIVUL PROCES-VERBAL NU POT FI CONTESTATE ÎN PROCEDURA CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE, procedură la care contestatoarea a apelat deja, după cum rezultă din actele dosarului". (Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 319/2012).
Soluția este extrem de utilă în acest moment în care procesul verbal al DAF este considerat a NU avea caracter de act administrativ fiscal, cu o excepție notabilă de la această concepție, pe care am arătat-o de asemenea în comentariile de la art. 41.
[ Mai mult... ]

SFIA, cu avantaje și dezavantaje. Alternativele - Horatiu Sasu
Față de faptul că soluția fiscală individuală anticipată (SFIA) aduce o soluție de necontestat, drept pentru are o utilitate deosebită – cel puțin la prima vedere – ne-am aștepta ca SFIA să fie folosită pe scară largă. În realitate, apelul la astfel de soluții este destul de rar printre contribuabili.
Printre avantaje se numără caracterul limpede al soluției și faptul că această soluție este aplicată exact speței contribuabilului, astfel încât soluția dată nu mai poate fi contestată în cadrul unui control fiscal. Dezavantajele percepute de contribuabil țin de faptul că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Definiția legală a noțiunii de „act administrativ” fiscal este criticabilă, întrucât nu respectă întocmai regulile logice ale definiției, mulțumindu-se să enunțe ca gen proxim noțiunea echivocă de „act”, iar ca diferență specifică domeniul vizat - „aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale”1. [ Mai mult... ] 

.....
    Soluția fiscală individuală anticipată (SFIA) încorporează opinia organului fiscal cu privire la interpretarea legii la o situație de fapt viitoare (deci nu avem de-a face cu o manifestare de voință în legătură cu nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice fiscale legate de o situație de fapt fiscală trecută sau curentă, ci doar referitoare la o situație ipotetică). 
    Dată fiind particularitatea soluției fiscale de a se referi la situații fiscale viitoare și ipotetice, s-a arătat că ea nu poate produce efecte juridice obligatorii pentru contribuabil (în sensul că ar naște vreo obligație de natură fiscală în sarcina contribuabilului), ci doar pentru organul fiscal (efect recunoscut expres de lege), și în cazul acestuia din urmă efectele juridice ale soluției fiscale fiind condiționate de întrunirea de către situația fiscală viitoare a particularităților descrise în cuprinsul cererii de emitere a soluției fiscale1. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit O.M.E.F. nr. 1.364/20071 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, următoarele acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, în procesul de colectare a creanțelor fiscale, sunt valabile fără semnătura și ștampila organului emitent, îndeplinind cerințele legale aplicabile actelor administrative: [ Mai mult... ] 
.....
    Conform Codului de procedură civilă, înmânarea citației și tuturor actelor de procedură se face la domiciliul sau reședința celui citat. Când acesta are o așezare agricolă, comercială, industrială sau profesională în altă parte, înmânarea se poate face și la locul acestor așezări. Înmânarea se poate face oriunde, când cel citat primește citația. 
    Cu alte cuvinte, primirea citației la locul de muncă - spre exemplu - este valabilă, cu condiția ca și contribuabilul să fie de acord cu aceasta. [ Mai mult... ] 
.....
    În cazul persoanelor fizice ce sunt obligate să declare prin depunerea declarației 205 veniturile realizate, de exemplu, din cedarea folosinței bunurilor, determinarea impozitului anual definitiv și a diferenței de plată/de recuperat se calculează de organele fiscale. În cazul în care există diferență de plată, contribuabilul este obligat să o achite în termen de 60 de zile de la comunicarea acestui fapt de către organul fiscal. Practic termenul curge din momentul comunicării deciziei de impunere către contribuabil, necomunicarea acesteia negenerând în niciun fel obligația de plată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Raportul juridic fiscal
Dispoziții generale
Domiciliul fiscal
Competența organului fiscal
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Reviste:
16. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Condiții
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
Decizia de impunere – act de individualizare a obligației fiscale, titlu de creanță
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
PUBLICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PE PAGINA DE INTERNET A AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE. CONDIȚII PREALABILE
Contestație la executare împotriva titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate
Domiciliul fiscal – instrument util în relația contribuabilului cu administrația fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
7. Executarea silită a creanțelor fiscale. Condiții de comunicare către debitor a titlului de creanță
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 536/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
;
se încarcă...