Banca Europeană de Investiții - BEI

Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 63.000.000 EUR, referitor la finanțarea Proiectului privind modernizarea metroului din București - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

FI Nr. ........... (RO)

Serapis N. 2005 0505

PROIECT DE MODERNIZARE
A METROULUI - BUCUREȘTI - etapa a III-a

CONTRACT DE FINANȚARE

Între
ROMÂNIA
și
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
și
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL
BUCUREȘTI - METROREX S.A.

Atena, 20 octombrie 2006

PREZENTUL CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT ÎNTRE:

România, reprezentată de Ministerul Finanțelor,

având sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, RO-70060,

București, România, reprezentat prin

Dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

Ministru al Finanțelor Publice,

(denumită în continuare "Împrumutat")

ca primă parte,

Banca Europeană de Investiții, având sediul

în Ed. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg,

Marele Ducat al Luxembourgului,

reprezentată prin Dl. Philippe Maystadt - Președinte,

(denumită în continuare "Banca")

ca a doua parte, și

Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METROREX S.A.,

având sediul în Bd. Dinicu Golescu 38,

sector I, 010873 București, România

reprezentată prin Dl. Liviu ȘOAVĂ - Director General

(denumită în continuare "Metrorex")

ca a treia parte.

Având în vedere că:

1. La data de 1 februarie 1993, Comunitățile Europene și Împrumutatul au încheiat un Acord european de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și România, pe de altă parte (denumit în continuare "Acord european de asociere").

2. În cadrul Acordului european de asociere, Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiții pe teritoriul României.

3. La data de 4/5 iunie 1997, un Acord Cadru (denumit în continuare "Acord Cadru") privind cooperarea financiară menționată a fost semnat de Bancă și de Împrumutat iar prevederile acestuia se aplică prezentului acord (denumit în continuare "Contractul")

4. Împrumutatul a propus inițierea unui proiect (denumit în continuare "Proiectul") care se va realiza de către METROREX, constând din patru obiective de investiții diferite și complementare ce vizează extinderea operațională și modernizarea rețelei de metrou din București, precum și îmbunătățirea calității stațiilor și a instalațiilor electrice, așa cum este prezentat mai în detaliu în Descrierea Tehnică - Anexa A (denumită în continuare "Descriere Tehnică"). Pentru implementarea Proiectului, Metrorex este responsabilă pentru execuția și derularea tuturor activităților Proiectului, iar Împrumutatul este responsabil pentru plata lucrărilor și livrărilor prin intermediul unui Acord de sub-împrumut în favoarea Metrorex și printr-o scrisoare de împuternicire a Parlamentului României către Metrorex prin care se asigură fondurile bugetare necesare.

5. Costul total al Proiectului, incluzând prețul, cheltuielile neprevăzute, dobânda pe perioada de construcție, fără impozite și taxe, așa cum a fost estimat de către Bancă, este de 134.800.000 EUR (unasutătreizecișipatrumilioaneoptsutemiieuro), va fi finanțat după cum urmează:

- Resurse de la bugetul de stat 71.800.000 EUR
- Credit acordat de Bancă 63.000.000 EUR
TOTAL 134.800.000 EUR

6. Pentru realizarea planului financiar prezentat la numărul 5, Împrumutatul a solicitat de la Bancă un credit în valoare de 63.000.000 EUR (șaizecișitreimilioane euro).

7. Prin articolul 3 din Acordul Cadru, Împrumutatul se angajează ca dobânda și toate celelalte plăți datorate Băncii și care decurg din activitățile prevăzute de Acordul Cadru, precum și activele și veniturile Băncii în legătură cu astfel de activități, vor fi exceptate de la impozitare.

8. Prin articolul 4 din Acordul Cadru, Împrumutatul a fost de acord ca pe durata oricărei operațiuni financiare încheiate în conformitate cu prevederile Acordului Cadru:

(a) va asigura:

(i) că beneficiarii pot schimba în orice valută total convertibilă, la cursul de schimb utilizat cel mai frecvent, sumele în monedă națională ale Împrumutatului necesare pentru a efectua plata la timp a sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile și garanțiile aferente oricărui proiect; și

(ii) că aceste sume vor putea fi transferate liber, imediat și efectiv

b) va asigura:

(i) că Banca poate schimba în orice valută total convertibilă, la cursul de schimb utilizat cel mai frecvent, sumele în monedă națională a Împrumutatului primite de Bancă sub formă de plăți în legătură cu împrumuturile și garanțiile aferente sau orice alte activități și că Banca poate transfera în mod liber, imediat și efectiv sumele astfel convertite; sau la opțiunea Băncii;

(ii) că poate dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

9. Ca răspuns la cererea Împrumutatului și convinsă că finanțarea Proiectului intră în sfera de cuprindere a funcțiilor sale și este conformă cu scopurile Acordului Cadru, și ținând seama de aspectele menționate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordând acestuia un credit în sumă echivalentă cu 63.000.000 EUR (șaizecișitrei milioane euro).

10. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale vor fi folosite cât mai rațional posibil în interesul Comunității Europene, și în mod corespunzător termenii și condițiile operațiunilor de creditare sunt conforme cu politicile Comunității Europene.

11. Execuția acestui Contract în numele Împrumutatului și în numele Metrorex a fost pe deplin autorizată conform termenilor stabiliți în Anexa I.

12. Referirile din prezentul Acord la Articole, Paragrafe, Sub-paragrafe, Preambul, Anexe și Apendice sunt, dacă nu se menționează altfel în mod explicit, referiri la articolele, paragrafele, subparagrafele, anexele și apendicele prezentului Contract, iar următorii termeni au semnificația ce le-a fost atribuită în Preambulul și în Articole, menționată după cum urmează:

Termeni definiți în textul Acordului Articol sau Preambul
Termen limită de acceptare 4.02.C
Contract Preambul (3)
Credit 1.01
Curte 11.02
Curtea Auditorilor 6.11
Aviz de Tragere 1.02.C
Cerere de Tragere 1.02.B
Rata de Redistribuire a BEI 4.02.B
Acord European Preambul (1)
Instrumentul de Datorie Externă 7.01
Acord Cadru Preambul (3)
Eveniment de Plată în Avans generator de Despăgubire 4.03.C
Împrumut 2.01
Zi lucrătoare Luxembourg 1.02.C
Efecte adverse 10.01.A
Data scadentă 4.01.B
Tranșă Notificată 1.05.B
Data plății 5.01
Sumă plată în avans 4.02.A
Data plății în avans 4.02.A
Notificare plată în avans 4.02.A
Proiect Preambul (4)
R1 1.05.B
R2 1.05.B
Zi lucrătoare relevantă 5.01
Rată interbancară relevantă 1.05.B
Dată programată de tragere 1.02.C
Descriere Tehnică Preambul (4)
Perioada Împrumutului 4.03.A (b)
Tranșă 1.02.A
Termeni definiți în Anexe Anexa
EURIBOR Anexa B
LIBOR Anexa B
Zi lucrătoare Londra Anexa B
Zi lucrătoare New York Anexa B
Bănci de referință Anexa B
Perioadă reprezentativă Anexa B
Dată reprogramată Anexa B

Ca urmare, se convin prin prezentul Acord următoarele:

ARTICOLUL 1 Credit și trageri

1.01. Suma Creditului

Prin prezentul Contract, Banca instituie în favoarea Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit (denumit în continuare "Credit"), în sumă echivalentă cu 63.000.000 EUR (șaizecișitrei milioane euro), destinat exclusiv finanțării parțiale a costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

1.02.A. Tranșe

Banca va acorda Creditul până la data de 31 octombrie 2009 în cel mult 8 (opt) tranșe. Suma fiecărei tranșe, în cazul în care nu a fost inclusă în soldul Creditului, va fi într-o sumă cel puțin echivalentă cu 2.000.000 Euro (două milioane euro), fără a depăși echivalentul a 15.000.000 Euro fiecare (cincisprezece milioane euro). O tranșă solicitată de Împrumutat conform Articolului 1.02.B este denumită în continuare "Tranșă". Modificări (1)

1.02.B. Cererea de Tragere Modificări (1)

Periodic, până la data de 30 iunie 2009, Împrumutatul, prin Metrorex, poate prezenta Băncii o cerere scrisă ("Cerere de Tragere"), elaborată în forma stabilită în Anexa C, pentru tragerea unei Tranșe. Cererea de Tragere va cuprinde: Modificări (1)

(a) Valoarea tragerii din Tranșă;

(b) Valuta Tranșei ce va fi trasă, fiind o valută menționată la paragraful 1.03;

(c) Data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare relevantă (așa cum este definită la Articolul 5.01) ce cade cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice după data Cererii de Tragere, înțelegându-se că Banca poate elibera Tranșa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la Data Cererii;

(d) la discreția sa, rata fixă a dobânzii, dacă este cazul, așa cum a fost indicat anterior de către Bancă fără ca vreun angajament din partea Băncii să fie aplicabil Tranșei pe toată durata sa;

(e) contul bancar în care va fi virată Tranșa.

Sub rezerva penultimului paragraf al Articolului 1.02.C, fiecare Cerere de Tragere este irevocabilă.

1.02.C. Aviz de Tragere Modificări (1)

Dacă cererea este în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02.B, într-un interval cuprins între 10 (zece) și 15 (cincisprezece) zile înainte de data data tragerii Tranșei, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit "Aviz de Tragere") în care se vor specifica:

(a) suma și valuta tragerii;

(b) data la care Tranșa este programată a fi trasă (denumită în continuare "Data Programată de Tragere"), tragerea fiind în orice caz supusă condițiilor Articolului 1.04; și

(c) rata fixă a dobânzii aplicabilă Tranșei, conform Articolului 3.01;

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în Avizul de Tragere nu sunt conforme cu elementele corespondente din Cererea de Tragere, dacă este cazul, Împrumutatul prin Metrorex, poate, în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare în Luxembourg de la primirea Avizului de Tragere, să revoce Cererea prin notificare către Bancă și, în consecință, Cererea și Avizul de Tragere vor rămâne fără efect.

În general, în sensul acestui Contract, "Zi lucrătoare în Luxemburg" reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existenței disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare Tranșă în valuta pentru care Împrumutatul, prin METROREX și-a exprimat preferința. Fiecare valută a tragerii va fi Euro, USD sau GBP sau orice altă valută frecvent tranzacționată pe principalele piețe monetare. Modificări (1)

Pentru calcularea sumelor disponibile ce urmează a fi trase în alte valute decât Euro și pentru determinarea echivalentului lor în Euro, Banca va aplica cursul de schimb de referință calculat și publicat de Banca Centrală Europeană cu sediul la Frankfurt, iar în lipsa acestuia, cursul de schimb care predomină pe orice altă piață financiară aleasă de Bancă, la o dată cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, după cum va hotărî Banca.

1.04. Condiții de intrare în vigoare a Cererilor de Tragere și a tragerilor

1.04.A. Cererea de Tragere pentru prima Tranșă

Cererea de Tragere pentru prima Tranșă va fi considerată a fi în vigoare cu condiția primirii de către Bancă, până la data Cererii de Tragere respective inclusiv, a următoarelor documente, evidențe sau confirmări, având forma și conținutul satisfăcător pentru Bancă:

(a) un aviz juridic în limba engleză privind legalitatea semnării acestui Contract de către Împrumutat și documentele relevante, acest aviz fiind acceptabil sub toate aspectele pentru Bancă;

(b) o împuternicire autentificată emisă în limba engleză autorizând pe Dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu să semneze acest Contract din partea Împrumutatului;

(c) un aviz juridic în limba engleză privind legalitatea semnării acestui Contract de către Metrorex și documentele relevante, acest aviz fiind acceptabil sub toate aspectele pentru Bancă;

(d) O împuternicire autentificată emisă în limba engleză autorizând pe Dl. Liviu ȘOAVĂ să semneze acest Contract din partea Metrorex și o copie satisfăcătoare a rezoluției organismelor competente referitoare la autorizarea Metrorex de a semna acest Contract;

(e) dovada, în limba engleză, a autorității persoanei sau persoanelor împuternicite să semneze Cererile de Tragere în numele Împrumutatului și specimenele autorizate de semnătură ale acestor persoane;

(f) dovada, în limba engleză, că toate avizele privind controlul de schimb menționat de către Bancă sau indicate în avizul juridic transmis în conformitate cu alineatul (a) de mai sus ca fiind necesar de obținut pentru a permite Împrumutatului să primească trageri conform prevederilor Contractului, de a rambursa Împrumutul și de a plăti dobânda și toate celelalte sume datorate conform prezentului; astfel de avize trebuie să fie prelungite în vederea deschiderii și menținerii conturilor în care Împrumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze Creditul; și

(g) dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, privind faptul că o Unitate de Implementare a Proiectului cu o structură adecvată a fost înființată corespunzător de către METROREX, și că va rămâne în funcție pe toată durata Împrumutului și în conformitate cu paragraful 6.09 consultanții au fost angajați să desfășoare activitățile specificate.

1.04.B. Cerere de tragere pentru toate tranșele ulterioare primei tranșe

Cererea de Tragere pentru fiecare Tranșă din cadrul Articolului 1.02 ulterioare primei tranșe vor fi considerate în vigoare cu condiția primirii de către Bancă a următoarelor, având forma și conținutul satisfăcătoare pentru ea, până la data Cererii respective de Tragere inclusiv:

(a) dovada că există fonduri disponibile suficiente, în conformitate cu Articolul 6.06 pentru a asigura implementarea și finalizarea Proiectului la timp; și

(b) dovada satisfăcătoare pentru Bancă care să ateste că METROREX a efectuat cheltuieli pentru componentele Proiectului care urmează să fie finanțate de Bancă, așa cum sunt prezentate în Descrierea Tehnică (exclusiv impozitele și taxele plătibile în România), în sumă globală egală cu toate Tranșele anterioare disponibilizate, mai puțin suma de 2.000.000 Euro (două milioane Euro) aferentă ultimei trageri. Această dovadă va fi pusă la dispoziția Băncii în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la tragerea oricărei Tranșe, iar pentru calculul echivalentului în Euro a sumelor cheltuite de Metrorex, Banca va aplica cursul de schimb aplicabil cu 30 (treizeci) de zile anterior Datei Cererii de Tragere.

Dacă vreo parte a dovezilor furnizate conform acestui sub-paragraf 1.04.B.(b), nu este considerată satisfăcătoare pentru Bancă, atunci:

(i) Cererea de Tragere poate fi considerată de către Bancă ca fiind fără efect, sau

(ii) Banca poate disponibiliza proporțional o sumă mai mică decât cea solicitată.

(c) un Certificat de la Împrumutat în forma prevăzută în Anexa D;

1.05. Amânarea tragerii

1.05.A. Motivele amânării

La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna parțial sau integral tragerea oricărei Tranșe la data specificată de Împrumutat, aceasta fiind o dată de cel mult 6 (șase) luni de la Data Programată de Tragere. În acest caz, Împrumutatul va plăti penalizarea de amânare, așa cum este determinată conform Articolului 1.05.B de mai jos. O cerere de amânare va avea efect în legătură cu o Tranșă numai dacă este făcută cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de Data Programată de Tragere.

În cazul în care vreuna dintre condițiile prevăzute la Articolul 1.04 nu sunt îndeplinite până la data menționată și la Data Programată de Tragere, Tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă și Împrumutat, dar la cel puțin de 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg după îndeplinirea tuturor condițiilor de tragere.

1.05.B. Despăgubirea de amânare

Dacă tragerea oricărei Tranșe Notificate (așa cum este definită mai jos în acest Articol 1.05.B) este amânată, fie la solicitarea Împrumutatului fie datorită neîndeplinirii condițiilor de tragere, Împrumutatul va plăti, la cererea Băncii, o despăgubire la suma pentru care a fost amânată tragerea. Această despăgubire se va aplica de la Data Programată de Tragere până la Data efectivă de Tragere sau, după caz, până la Data Anulării Tranșei, în rată egală cu R1 minus R2, unde:

"R1" - semnifică rata dobânzii ce s-ar fi aplicat periodic conform Articolului 3.01 și Avizului respectiv de Tragere, dacă Tranșa ar fi fost trasă la Data Programată de Tragere;

și

"R2" - semnifică Rata Interbancară Relevantă mai puțin 0,125% (12,5 puncte); cu condiția ca în scopul determinării Ratei Interbancare Relevante pentru acest Articol 1.05, perioadele relevante prevăzute în Anexa B să reprezinte perioade succesive de 1 (una) lună începând cu Data Programată de Tragere.

În plus, despăgubirea:

(a) se va capitaliza la finele fiecărei luni, în cazul în care compensarea depășește 1 (una) lună;

(b) se va calcula utilizând convenția de calcul zilnic aplicabilă RI

(c) atunci când R2 depășește R1 va fi stabilită la zero; și

(d) va fi plătibilă în conformitate cu Articolul 1.07.

În sensul acestui Contract,

(e) "Tranșa Notificată" reprezintă o tranșă pentru care Banca a emis un Aviz de Tragere; și

(f) "Rata interbancară relevantă" înseamnă:

(i) EURIBOR (așa cum este definită în Anexa B), în cazul în care o Tranșă este exprimată în Euro;

(ii) LIBOR (așa cum este definită în Anexa B), în cazul în care o Tranșă este exprimată în GBP sau USD; și

(iii) Rata pieței și definiția acesteia aleasă de către Bancă și comunicată separat Împrumutatului, în cazul unei Tranșe denominate în orice altă valută.

1.05.C. Anularea tragerii amânate cu șase luni Modificări (1)

Banca poate, prin notificarea Împrumutatului și METROREX, să anuleze o tragere care a fost amânată cu mai mult de 6 (șase) luni, conform Articolului 1.05.A. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru Tragere, conform Articolului 1.02.

1.06. Anularea și Suspendarea Creditului

1.06.A. Dreptul Împrumutatului de a anula

Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare transmisă Băncii, să anuleze în totalitate sau parțial, și cu efect imediat, partea netrasă a Creditului. Cu toate acestea, Notificarea nu va avea efect asupra Tranșei Notificate pentru care Data Programată de Tragere cade în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg după Data Notificării.

1.06.B. Dreptul Băncii de suspendare și anulare Modificări (1)

Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului și Metrorex, să suspende și/sau să anuleze în totalitate sau parțial partea netrasă a Creditului, în orice moment și cu efect imediat:

(a) ca urmare a apariției unui eveniment menționat în Articolul 10.01; și

(b) dacă vor surveni situații excepționale care să afecteze negativ accesul Băncii la piețele de capital, mai puțin în cazul Tranșei Notificate.

Mai mult de atât, în măsura în care Banca poate anula Creditul, conform Articolului 4.03.A, de asemenea, Banca îl poate suspenda. Orice suspendare va continua până ce Banca pune capăt suspendării sau anulează suma suspendată.

1.06.C. Despăgubirea aferentă suspendării și anulării unei Tranșe

(a) Suspendarea

Dacă Banca suspendă o Tranșă Notificată, fie că este cazul unui Eveniment de Plată în Avans Generator de Penalizări (așa cum este definit în Articolul 4.03.C) sau al unui eveniment menționat în cadrul Articolului 10.01 dar nu altfel, Împrumutatul va compensa Banca conform Articolului 1.05.B.

(b) Anularea

Dacă Împrumutatul anulează o Notificare de Tragere, va compensa Banca conform Articolului 4.02.B. Dacă Împrumutatul anulează vreo parte a Creditului, alta decât Tranșa Notificată, nu va fi plătită nici o despăgubire.

Dacă Banca anulează o Notificare de Tragere, în cazul unui Eveniment de Plată în Avans Generator de Penalizări sau anulează o tragere, conform Articolului 1.05.C, Împrumutatul va compensa Banca conform Articolului 4.02.B. Dacă Banca anulează o Tranșă Notificată, în cazul unui eveniment menționat la Articolul 10.01, Împrumutatul va compensa Banca, conform Articolului 10.03. Cu excepția acestor cazuri, nici o compensare nu va fi plătită până la anularea de către Bancă.

O despăgubire va fi calculată pornind de la faptul că suma anulată se consideră trasă și rambursată la Data Programată de Tragere sau, în măsura în care tragerea Tranșei este în prezent amânată sau suspendată, la Data notificării de anulare.

(c) Anularea după expirarea creditului

Oricând, după termenul limită de transmitere a Cererii de Tragere de către Împrumutat, în conformitate cu Articolul 1.02.B, Banca poate să notifice Împrumutatul și, fără nici o obligație pentru nici una dintre părți poate anula orice parte a Creditului, în afară de Tranșa Notificată.

1.07. Sume datorate conform Articolului 1

Sumele datorate conform Articolului 1.05 și Art 1.06 vor fi plătite în valuta Tranșei respective. Acestea vor fi plătibile în termen de 7 (șapte) zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării Băncii sau în cadrul oricărei perioade de timp mai lungi specificate de Bancă în avizul de solicitare.

ARTICOLUL 2 Împrumutul

2.01. Suma Împrumutului

Împrumutul efectuat în cadrul acestui Credit (denumit în continuare "Împrumutul") va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Bancă în valuta tragerii, așa cum au fost notificate de Bancă cu ocazia tragerii fiecărei Tranșe.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare a unei Tranșe conform prevederilor Articolului 4 sau, după caz, ale Articolului 10, va fi efectuată în valuta Tranșei respective.

2.03. Valuta dobânzii și a altor speze

Dobânda și celelalte speze ce vor fi plătite de către Împrumutat în conformitate cu Articolul 1, Articolul 3, Articolul 4 și (unde este aplicabil) Articolul 10 vor fi calculate și vor fi plătite pentru fiecare Tranșă, în valuta Tranșei respective.

Orice alte plăți vor fi efectuate în valuta specificată de Bancă având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acele plăți.

2.04. Confirmarea de către Bancă Modificări (1)

După tragerea fiecărei Tranșe, Banca va transmite Împrumutatului și METROREX o situație centralizatoare cuprinzând data tragerii, valuta și suma, condițiile de rambursare și rata dobânzii pentru acea Tranșă. Această confirmare va include și Tabelul de amortizare.

ARTICOLUL 3 Dobânda

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobândă la soldul restant al fiecărei Tranșe, semestrial la sfârșitul perioadei, la Datele respective de Plată, așa cum este specificat în Avizul de Tragere, începând cu prima Dată de Plată ce urmează datei de tragere a Tranșei.

Dobânda va fi calculată pe baza Articolului 5.02 la o Rată specificată în Avizul de Tragere, rată ce va reprezenta o rată fixă anuală a dobânzii determinată de Bancă, în conformitate cu principiile aplicabile stabilite periodic de organismele de conducere a Băncii pentru împrumuturile acordate cu o rată fixă a dobânzii, exprimate în valuta Tranșei și care vor fi efectuate în condiții echivalente de rambursare a capitalului și de plată a dobânzii.

3.02. Dobânda pentru sume restante

Fără a încălca prevederile Articolului 10 și prin excepție de la prevederile paragrafului 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă conform prevederilor prezentului Contract, de la data scadenței până la data plății și în rată anuală egală cu Rata Interbancară Relevantă plus 2% (200 puncte de bază) și va fi plătibilă conform solicitării Băncii. În scopul determinării Ratei Interbancare Relevante în legătură cu Articolul 3.02, perioadă relevantă, conform Anexei B, va consta din perioade succesive de o lună începând cu data scadenței.

Totuși, dobânda va fi percepută la o rată anuală egală cu suma dintre rata menționată la Articolul 3.01 plus 0,25% (douăzecișicinci puncte de bază) dacă acea rată anuală depășește, pentru orice perioadă relevantă, rata specificată în paragraful precedent al Articolului 3.02.

Dacă sumele restante sunt exprimate într-o altă valută decât valuta Tranșei respective, se va aplica următoarea rată pe an, și anume Rata Interbancară Relevantă care este reținută, în general, de către Bancă pentru tranzacții în acea valută plus 2% (două sute puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile pieței pentru astfel de rate.

ARTICOLUL 4 Rambursarea

4.01. Rambursarea normală

4.01.A. Tabelul de amortizare

Împrumutatul va rambursa fiecare Tranșă a împrumutului în 38 (treizecișiopt) rate egale semestriale de capital; prima rată a fiecărei Tranșe va fi scadentă la data de 16 Decembrie 2012, iar ultima rată a fiecărei Tranșe va fi scadentă la data de 16 Iunie 2031, conform tabelului de amortizare prevăzut în Anexa E.

4.01.B. Definiția datei maturității

Ultima dată de rambursare a împrumutului specificată în Articolul 4.01.A este denumită în continuare "Data de maturitate".

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

4.02.A. Opțiunea de rambursare

Sub rezerva:

(i) plății de către Împrumutat a penalizării, dacă este cazul, datorată Băncii în conformitate cu Articolul 4.02.B și

(ii) Articolului 4.04, Împrumutatul poate rambursa integral sau parțial orice Tranșă împreună cu dobânda acumulată aferentă, după notificarea în prealabil în scris cu cel puțin 1 (una) lună înainte (denumită în continuare "Aviz de rambursare anticipată") menționând suma ce va fi rambursată anticipat ("Suma rambursată anticipat") și data la care Împrumutatul propune să efectueze rambursarea anticipată ("Data Rambursării anticipate"), dată ce va fi considerată Data de Plată pentru acea Tranșă.

4.02.B. Despăgubirea pentru rambursarea anticipată

Pentru fiecare sumă rambursată anticipat dintr-o Tranșă, Împrumutatul va plăti Bacii, la Data Rambursării anticipate, o despăgubire egală cu valoarea curentă (la data rambursării anticipate) a surplusului, dacă este cazul, pentru:

(a) dobânda ce s-ar acumula conform prezentului pentru Suma Rambursată Anticipat în perioada dintre Data Rambursării Anticipate și Data Scadenței, dacă nu s-ar fi efectuat plata anticipată; față de

(b) dobânda ce s-ar acumula astfel în acea perioadă, dacă ar fi fost calculată la rata de redistribuire a BEI (definită mai jos) mai puțin 15 puncte de bază.

Valoarea curentă menționată va fi calculată la o rată compensată egală cu rata de redistribuire a BEI aplicată la fiecare Dată de Plată relevantă.

În acest Contract "Rata de redistribuire a BEI" reprezintă rata fixă a dobânzii valabilă cu 1 (una) lună înainte de Data Rambursării Anticipate și având aceleași condiții de plată a dobânzii și același profil de rambursare la Data de maturitate ca și Suma Rambursată Anticipat.

4.02.C. Mecanismul de rambursare ancticipată

Banca va notifica Împrumutatul, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de Data de Rambursare Anticipată, cu privire la suma de rambursat anticipat, la dobânda datorată și la despăgubire plătibilă conform Articolului 4.02.B. sau, după cazul, că nu se datorează nici o despăgubire:

Cel târziu la Termenul Limită de Acceptare (definit mai jos), Împrumutatul va notifica Băncii:

(a) Fie că va confirma Avizul de Rambursare Anticipată la termenele specificate de Bancă;

(b) Fie că retrage Avizul de Rambursare Anticipată.

În cazul în care Împrumutatul transmite confirmarea, așa cum s-a menționat la punctul (a) de mai sus, acesta va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage Avizul de Rambursare Anticipată sau nu îl confirmă în timp util, Avizul de Rambursare Anticipată nu va avea nici un efect. Cu excepția celor menționate mai sus, Avizul de Rambursare Anticipată va fi irevocabil și obligatoriu.

Împrumutatul va însoți rambursarea anticipată de plata dobânzii acumulate și a penalizării datorate pentru suma rambursată anticipat, dacă este cazul.

În sensul acestui Articol 4.02.C., "Termenul limită de Acceptare" pentru un aviz este:

(a) Ora 16.00 la Luxemburg în ziua transmiterii, dacă Avizul se transmite într-o zi lucrătoare în Luxemburg; sau

(b) Ora 11.00 a zilei ce urmează unei zile lucrătoare în Luxemburg, dacă Avizul se transmite după ora 14.00 la Luxemburg, în orice astfel de zi sau se transmite într-o zi care nu este Zi lucrătoare la Luxemburg.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

4.03.A. Motivele rambursării în avans

(a) Reducerea costului proiectului

În cazul în care costul total al proiectului se reduce față de cifra menționată la paragraful (5) la un nivel la care suma Creditului depășește 50% dintr-un astfel de cost, Banca, prin notificarea Împrumutatului, poate anula Creditul sau poate solicita rambursarea anticipată a împrumutului proporțional cu reducerea mai sus menționată.

(b) Pari passu pentru alt împrumut la termen

Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut, sau orice datorie financiară sau credit, ce i s-a acordat inițial pentru o perioada mai mare de 5 (cinci) ani (denumit în continuare "Împrumut la Termen"), altfel decât din sumele unui alt împrumut având un termen cel puțin egal cu termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze Creditul sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului proporțional cu ponderea pe care o are suma rambursată a Împrumutului la Termen în suma agregată nerambursată a tuturor Împrumuturilor la Termen.

Banca va transmite notificarea împrumutatului în termen de 4 (patru) săptămâni de la primirea Avizului conform Articolului 8.02(b).

(c) Încălcarea anumitor condiții

Dacă Banca ia la cunoștință că Împrumutatul sau Metrorex, după caz, încalcă obligațiile asumate conform Articolului 6.12 și Articolului 8.04 cu privire la Proiect, poate notifica în consecință Împrumutatul sau Metrorex, dacă este relevant. Dacă într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile după o astfel de notificare, Împrumutatul sau Metrorex, după caz, nu iau măsuri de remediere a încălcării într-o manieră acceptabilă Băncii, Banca poate să solicite printr-un nou Aviz ca Împrumutatul să ramburseze anticipat împrumutul sau o fracțiune din acesta în termen de alte 30 (treizeci) de zile.

4.03.B. Mecanismul de rambursare anticipată

Orice sumă solicitată de Bancă în conformitate cu Articolul 4.03.A împreună cu orice dobândă acumulată și orice despăgubire datorată conform Articolului 4.02.B vor fi plătite la data indicată de Bancă, dată ce va cădea cel devreme după 30 (treizeci) de zile de la data Avizului de solicitare al Băncii.

4.03.C. Despăgubire pentru rambursarea anticipată

În cazul rambursării anticipate ca urmare a unui eveniment menționat la Articolul 4.03.A.(c) (un astfel de eveniment fiind denumit în continuare "Eveniment de Rambursare Anticipată Generator de Despăgubire"), despăgubirea, dacă există, va fi determinată conform Articolului 4.02.B.

În plus, dacă în conformitate cu prevederile Articolului 4.03.B Împrumutatul rambursează anticipat o Tranșă la o altă dată decât Data de Plată Relevantă, Împrumutatul va despăgubi Banca cu suma pe care Banca o va certifica ca fiind necesară pentru a o despăgubi pentru primirea fondurilor altfel decât la Data de Plată Relevantă.

4.04. Aplicarea plăților anticipate parțiale

Dacă Împrumutatul rambursează anticipat parțial o tranșă, suma rambursării anticipate va fi aplicată pro-rata sau, în funcție de opțiunea sa, în ordinea inversă a maturității fiecărei rate restante.

Dacă Banca solicită o rambursare anticipată parțială a împrumutului, Împrumutatul, conform solicitării, poate prin notificare către Bancă, transmisă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg de la primirea solicitării Băncii, să aleagă tranșele ce vor fi rambursate anticipat și să își exercite opțiunea pentru aplicarea sumelor rambursate anticipat.

Acest Articol 4 nu va prejudicia Articolul 10.

ARTICOLUL 5 Plățile

5.01. Definirea Datei Plății

În acest Contract:

(a) "Data de Plată" reprezintă:

fiecare 16 iunie și 16 decembrie până la Data Scadenței, cu excepția cazului în care oricare din aceste date nu este o Zi Lucrătoare Relevantă, caz în care reprezintă următoarea Zi Lucrătoare Relevantă, fără modificarea dobânzii datorate conform Articolului 3.01; și

(b) "Zi Lucrătoare Relevantă" reprezintă:

(i) pentru EUR, o zi în care operează sistemul de plată numit Sistemul de Transfer Rapid Automat Trans-European cu privire la decontările brute în timp real (TARGET); și

(ii) pentru orice altă valută o zi în care băncile sunt deschise pentru operațiuni bancare uzuale în principalele centre financiare ce operează cu valute.

5.02. Convenția privind Numărarea Zilelor

Orice sumă datorată de Împrumutat în cadrul acestui Contract sub formă de dobândă, despăgubire sau taxă și calculată pe baza unei fracții anuale va fi determinată pe baza unui an de 360 de zile și a unei luni de 30 de zile.

5.03. Data și locul plății

Toate sumele, altele decât dobânda, despăgubirea și rata de capital, sunt plătibile în termen de 7 (șapte) zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării Băncii.

Fiecare sumă plătibilă de către Împrumutat în cadrul acestui contract va fi plătită în contul comunicat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica respectivul cont cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de scadența primei plăți efectuate de către Împrumutat și va notifica orice modificare de cont cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data primei plăți pentru care se aplică modificarea. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plății efectuate conform Articolului 10.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită când o primește Banca.

ARTICOLUL 6 Angajamente ale Împrumutatului

6.01. Utilizarea Împrumutului și a altor fonduri disponibile Modificări (1)

METROREX, în numele Împrumutatului, va utiliza sumele Împrumutului și alte fonduri menționate în planul de finanțare descris în preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului

METROREX, în numele Împrumutatului, se angajează să realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnică și să îl finalizeze până la data specificată în Descrierea Tehnică, modificată periodic cu acordul Băncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depășește cifra estimată prezentată la punctul 5 din Preambul, Împrumutatul și/sau METROREX vor obține finanțare pentru a acoperi surplusul de cost, fără a apela la Bancă, astfel încât să permită METROREX să finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnică. Planurile de finanțare a surplusului de cost vor fi comunicate imediat Băncii.

6.04. Procedura de achiziție

Împrumutatul va determina Metrorex, iar Metrorex se angajează să achiziționeze bunuri, să procure servicii și să comande lucrări pentru Proiect:

(i) în conformitate cu Directivele UE, în măsura în care acestea sunt aplicabile;

și

(ii) în cazul în care Directivele UE nu sunt aplicabile, prin proceduri de achiziție care, spre satisfacția Băncii, respectă criteriului economic și al eficienței.

6.05. Angajamente de continuare a Proiectului

Atâta timp cât Împrumutul este nerambursat, Metrorex se angajează:

(a) Întreținere: va asigura că toate proprietățile care fac parte din Proiect sunt întreținute, reparate, revizuite și înnoite după cum este necesar pentru a fi păstrate în stare bună de funcționare.

(b) Activele Proiectului: în cazul în care Banca nu va fi agreat altfel în scris, va menține titlul de proprietate și posesia asupra activelor aferente Proiectului sau, dacă este cazul, va înlocui și reînnoi aceste active și va menține Proiectul în stare de funcționare continuă, conform scopului inițial; cu condiția ca Banca să poată să nu își acorde consimțământul numai dacă acțiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii, în calitate de Împrumutător pentru Împrumutat sau ar determina ca Proiectul respectiv să nu fie eligibil spre a fi finanțat de către Bancă, în conformitate cu Statutul Băncii sau cu Articolul 267 al Tratatului de la Roma;

(c) Asigurare: va asigura corespunzător toate lucrările și proprietățile ce fac parte din Proiect, în conformitate cu practicile uzuale pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României (inclusiv auto-asigurare);

(d) Drepturi și permise: va menține în vigoare toate drepturile de bază și va utiliza toate permisele necesare pentru execuția și funcționarea Proiectului;

(e) Mediul înconjurător și legislația UE:

(i) va desfășura activitățile în conformitate cu legile de mediu ce îi sunt aplicabile și cu standardele Uniunii Europene privind protecția mediului, amendate sau modificate, și va asigura și menține toate autorizațiile guvernamentale necesare aplicabile proiectului;

(ii) va desfășura toate lucrările de întreținere și reabilitare și va întreprinde măsurile care să atenueze impactul asupra mediului care vor fi necesare în cadrul Proiectului conform bunelor practici și standardelor Ia care se face referire în alineatul (a) al acestui paragraf;

(iii) va desfășura toate lucrările de întreținere și reabilitare pentru dotările Proiectului, ce pot fi impuse de autoritățile competente; și

(iv) va asigura că nici un material sau nici o substanță care ar putea avea efecte adverse asupra mediului, cum ar fi halogeni, PCB sau azbestul, nu vor fi folosite în realizarea Proiectului.

(f) Monitorizare: va menține politici și proceduri pentru a facilita monitorizarea și evaluarea Proiectului.

6.06. Alocarea fondurilor Modificări (1)

Împrumutatul se angajează că va asigura alocarea anuală a unor resuse bugetare și/sau alte resurse financiare suficiente pentru Proiect, pentru a asigura contribuția la planul de finanțare a Proiectului care nu este acoperit din Împrumut și pentru a permite finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea Tehnică.

6.07. Auditarea conturilor

Metrorex:

(a) va menține evidențe și documente financiare și contabile în conformitate cu standardele internaționale acceptate, satisfăcătoare pentru Bancă;

(b) va asigura auditarea anuală a conturilor sale, a situațiilor sale financiare și bugetare, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate; și

(c) va angaja ca auditor o firmă de renume internațional, care și-a dovedit capacitatea de a audita în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și care este acceptabilă pentru Bancă.

6.08. Angajament financiar

Împrumutatul și Metrorex se angajează ca Metrorex, printr-o administrare eficientă și o politică tarifară corespunzătoare, să mențină o activitate operațională corespunzătoare și o structură financiară adecvată, în mod special să realizeze un nivel suficient al fondurilor generate intern care să acopere într-o proporție rezonabilă cheltuielile de funcționare.

6.09. Servicii de consultanță

Metrorex va angaja, în urma unei proceduri de selecție satisfăcătoare Băncii, consultanți internaționali a căror calificare, experiență și termeni de referință vor fi satisfăcători Băncii, în următoarele scopuri:

(a) să furnizeze asistență Metrorex pentru proiectarea, întocmirea specificațiilor Proiectului și pentru pregătirea documentelor de licitație corespunzătoare;

(b) să furnizeze asistență Metrorex pentru pregătirea licitațiilor pentru lucrările și serviciile aferente Proiectului;

(c) să certifice documentele privind cheltuielile efectuate la care se face referire în subparagraful 1.04.B(b); și

(d) să supervizeze și să raporteze cu privire la implementarea Proiectului.

6.10. Angajamente speciale

Metrorex se angajează:

(a) să semneze un contract pentru întreținerea materialului rulant ce face obiectul Proiectului, cu o companie acceptată în scris de către Bancă;

(b) să informeze Banca asupra termenilor și condițiilor contractuale în care va fi derulată întreținerea noilor trenuri ce fac obiectul Proiectului conform subparagrafului 6.10(a) de mai sus, înainte de punerea în funcțiune a acestor noi trenuri; și

(c) să furnizeze Băncii documentația contractuală relevantă, la cererea acesteia,

dacă Metrorex nu decide să asigure în mod direct întreținerea noilor trenuri, în acest caz notificând Băncii această decizie înainte de punerea în funcțiune a noilor trenuri care fac obiectul Proiectului.

6.11. Vizite

A. Împrumutatul confirmă că Banca poate fi obligată să divulge Curții Auditorilor a Comisiei Europene (denumită în continuare "Curtea Auditorilor") documente legate de Împrumutat și de Proiect, în cazul în care acestea sunt necesare îndeplinirii atribuțiilor pe care Curtea Auditorilor le are în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

B. Împrumutatul va determina Metrorex să permită persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoțite de reprezentanți ai Curții Auditorilor, să viziteze amplasamente, instalații și lucrări care fac parte din Proiect și să efectueze verificările pe care aceștia le consideră necesare. În acest scop Împrumutatul va acorda acestora sau se va asigura că li se acordă tot sprijinul necesar. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanții Curții Auditorilor pot solicita Metrorex să furnizeze documentele care cad sub incidența acestui Articol 6.11.

6.12. Angajament de integritate

Metrorex garantează și se angajează, iar Împrumutatul se va asigura că Metrorex garantează și se angajează că nu a comis și după știința sa, nici o persoană nu a comis și nu va comite cu consimțământul sau informarea sa prealabilă nici una dintre următoarele fapte:

(a) să ofere, să dea, să primească sau să solicite vreun avantaj necuvenit pentru a influența acțiunea unei persoane ce deține o funcție publică sau este director sau angajat al unei autorități publice, al unei întreprinderi publice, sau este director sau reprezentant oficial al unei organizații publice internaționale, în legătură cu vreun proces de achiziții sau în cursul execuției vreunui contract în legătură cu elementele Proiectului descrise și stipulate în Descrierea Tehnică; sau

(b) orice acțiune care influențează în mod necorespunzător sau vizează în mod necorespunzător influențarea procesului de achiziții sau de implementare a Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv complicitatea între ofertanți.

Metrorex sau, după caz, Împrumutatul se angajează să informeze Banca dacă va lua la cunoștință despre vreo faptă sau informație ce sugerează comiterea unei asemenea fapte.

ARTICOLUL 7 Garanții

7.01. Pari Passu

Atâta vreme cât vreo parte a Împrumutului este restantă, Împrumutatul se va asigura că acest Credit este cotat și va fi cotat cel puțin cu clauza de pari passu în ceea ce privește plata, față toate celelalte obligații negarantate prezente și viitoare aferente oricărui Instrument de Datorie Externă al Împrumutatului.

În mod expres, dacă Împrumutatul emite o solicitare în condițiile menționate la Articolul 10.01 sau dacă are loc și continuă un eveniment sau un potențial eveniment de neîndeplinire a obligațiilor în cadrul oricărui Instrument de Datorie Externă negarantat și nesubordonat Împrumutatului sau oricărei agenții a acestuia, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nici o plată aferentă vreunui astfel de Instrument de Datorie Externă (indiferent dacă este planificată periodic sau altfel) fără a plăti în același timp, sau fără a depune într-un cont special desemnat pentru plată la următoarea Dată de Plată o sumă egală cu partea din datoria restantă în cadrul acestui Contract proporțională ponderii pe care o are plata efectuată în cadrul respectivului Instrument de Datorie Externă în totalul sumei restante a acelui Instrument. În acest sens, orice plată a unui Instrument de Datorie Externă efectuată din sumele rezultate din emisiunea unui alt instrument, la care au subscris în mod general aceleași persoane ca cele ce dețin drepturi de creanță în cadrul Instrumentului de Datorie Externă, nu va fi luată în considerare.

În acest Contract "Instrument de Datorie Externă" înseamnă (i) un instrument ce include orice chitanță sau extras de cont, ce demonstrează sau constitue o obligație de rambursare a unui împrumut, depozit, avans, sau a oricărei forme de acordare a unui credit (incluzând fără a fi limitat la orice acordare de credit în cadrul unui acord de refinanțare sau reeșalonare), (ii) o obligație atestată de o obligațiune, un titlu de creanță sau de orice alt înscris generator de datorie, și (iii) o garanție a unei obligații decurgând dintr-un Instrument de Datorie Externă sau altul; cu condiția ca în fiecare din aceste cazuri o astfel de obligație să fie guvernată de un alt sistem juridic decât legea Împrumutatului.

7.02. Garanții

În cazul în care Împrumutatul acordă unei terțe părți vreo garanție asupra oricăruia dintre activele sale, pentru îndeplinireare obligațiilor sale în cadrul unui Instrument de Datorie Externă sau orice fel de preferință sau prioritate în acest sens, Împrumutatul va furniza Băncii, dacă Banca solicită acest lucru, o garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord, sau va acorda Băncii o preferință sau o prioritate echivalentă. Împrumutatul declară că în prezent nu există nici o asemenea garanție, preferință sau prioritate.

ARTICOLUL 8 Informații

8.01. Informații privind Proiectul

Metrorex:

(a) va asigura că evidențele sale reflectă toate operațiunile referitoare la finanțarea și execuția Proiectului;

(b) va furniza Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

(i) în termen de 3 (trei) luni de la data semnării acestui contract de finanțare și după această dată trimestrial până la finalizarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, care va fi întocmit de consultantul independent menționat la alineatul (f) al subparagrafului 1.04.A;

(ii) la 6 (șase) luni după încheierea Proiectului, un raport privind finalizarea acestuia; și

(iii) periodic, orice alt document sau informație privind finanțarea, implementarea și funcționarea Proiectului solicitat de Bancă în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind întocmite și aprobate de către consultantul independent menționat la alineatul (f) al subparagrafului 1.04.A;

(c) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de conținut adusă prețului, conceptului, planurilor generale, graficului de realizare, planurilor de finanțare sau programului de cheltuieli ale Proiectului, față de cele aduse la cunoștința Băncii înainte de semnarea acestui Contract;

(d) va informa în timp util Banca despre orice situație care necesită acordul acesteia conform paragrafului 6.05(b);

(e) va informa Banca despre orice litigiu de conținut inițiat sau doar anunțat împotriva sa, legat de aspecte de mediu sau de orice alte aspecte ce afectează Proiectul;

(f) va informa, în general, Banca despre orice fapt sau eveniment ce ar putea prejudicia sau afecta în mod substanțial condițiile realizării sau execuției Proiectului.

8.02. Informații privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa imediat Banca:

(a) despre orice fapt ce îl obligă să ramburseze anticipat orice datorie financiară;

(b) despre orice hotărâre luată de el din orice motiv și/sau despre orice cerere adresată acestuia pentru rambursarea anticipată a oricărui Împrumut la Termen, așa cum se face referire în Articolul 4.03.A.(b);

(c) despre orice intenție din partea sa de a crea vreo garanție, prioritate sau preferință asupra oricăruia dintre activele sale în favoarea unei terțe părți pentru realizarea obligațiilor decurgând dintr-un Instrument de Datorie Externă sau despre orice plată a unui Instrument de Datorie Externă ca urmare a unui eveniment sau potențial eveniment de neîndeplinire a obligațiilor Împrumutatului sau a oricărei agenții a acestuia sau a instrumentelor lor; și

(d) despre orice eveniment sau potențial eveniment de neîndeplinire a obligațiilor în cadrul oricărui Instrument de Datorie Externă și, în general, despre orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea vreunei obligații a Împrumutatului în cadrul prezentului Contract, sau care ar putea prejudicia sau afecta substanțial condițiile executării sau funcționării Proiectului.

8.03. Informații privind Metrorex

Metrorex:

a) va furniza Băncii în fiecare an, în interval de 1 (una) lună de la publicare, raportul anual, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de audit realizat în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate; și

b) va informa imediat Banca:

(i) despre orice modificare adusă documentelor sale de bază și despre orice schimbări în statutul său juridic și în mandatul său; sau

(ii) despre orice intenție de a se dispensa de dreptul de proprietate asupra vreunei componente a Proiectului; sau

(iii) în general, cu privire la orice situații sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligații ce îi revin prin prezentul Contract.

8.04. Verificări și informații

În plus Împrumutatul sau, după caz, Metrorex:

(a) va face demersurile necesare solicitate de Bancă în mod rezonabil, pentru verificarea și/sau încetarea oricăror acte presupuse sau invocate de natura celor descrise la paragraful 6.12;

(b) va informa Banca despre măsurile luate pentru obținerea de despăgubiri de la persoanele responsabile pentru orice pagube rezultate din astfel de acte; și

(c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate efectua cu privire la orice astfel de acte.

ARTICOLUL 9 Speze și cheltuieli

9.01. Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul și/sau Metrorex, după caz, va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului Contract, sau a oricărui document legat de acesta și în legătură cu constituirea oricărei garanții pentru Împrumut.

Împrumutatul va rambursa integral Împrumutul și va plăti dobânda, despăgubirile și alte sume datorate conform prezentului Contract, în sumă brută, fără deducerea niciunei impuneri naționale sau locale de orice fel; dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă vreo astfel de deducere, el va majora plata în sumă brută către Bancă, astfel încât după deducere valoarea netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele și costurile, inclusiv costurile profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, efectuate pentru elaborarea și implementarea prezentului Contract sau a documentelor asociate acestuia, inclusiv orice amendament la prezentul Contract, și pentru constituirea, gestionarea și realizarea oricărei garanții a Împrumutului.

ARTICOLUL 10 Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa Împrumutul sau orice parte a acestuia, împreună cu dobânda acumulată la acesta, pe baza cererii scrise făcute în acest sens de Bancă, în conformitate cu următoarele prevederi:

10.01.A. Solicitare imediată

Banca poate emite o astfel de solicitare imediată:

(a) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentă orice parte din Împrumut, nu plătește dobânda aferentă acestuia sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum este prevăzut în prezentul Contract;

(b) dacă orice informație sau document remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului, în legătură cu negocierea prezentului Contract sau pe durata acestuia, se dovedește a fi fost incorect în orice aspect relevant;

(c) dacă, în urma neîndeplinirii oricărei obligații prevăzute în acest Contract, Împrumutatului i se solicită să ramburseze anticipat orice împrumut acordat inițial pentru un termen mai mare de 5 (cinci) ani;

(d) dacă survine o Modificare Adversă Relevantă în legătură cu Împrumutatul. "Modificare Adversă Relevantă" înseamnă, în legătură cu Împrumutatul, orice eveniment sau modificare de condiții față de condițiile de la data semnării acestui Contract, ce afectează Împrumutatul, și care în opinia rezonabilă a Băncii - împiedică în mod semnificativ realizarea obligațiilor sale în cadrul acestui Contract, sau care afectează în mod semnificativ orice garanție furnizată de Împrumutat;

(e) dacă oricare dintre obligațiile asumate de Împrumutat la care se face referire în punctele 7 și 8 din Preambul, încetează a mai fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

(f) dacă Împrumutatul sau Metrorex nu își îndeplinește vreo obligație financiară cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau

(g)

(i) dacă un titular al unui drept intră în posesia oricărei părți a activelor Metrorex sau dacă un creditor, lichidator sau administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau

(ii) dacă proprietatea Metrorex face obiectul oricărei proceduri de confiscare, executare, sechestru sau al altei proceduri.

10.01.B. Solicitare ulterioară notificării de remediere

Banca poate de asemenea emite o astfel de solicitare, după expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificată de Bancă în notificarea remisă Împrumutatului, fără ca problema să fi fost rezolvată în mod satisfăcător pentru Bancă:

(a) dacă Împrumutatul sau Metrorex nu își îndeplinește vreo obligație ce îi revine conform prezentului Contract, alta decât cele menționate în subparagraful 10.01.A, sau

(b) dacă vreun fapt relevant prevăzut în mod expres în Preambul se modifică substanțial sau se dovedește eronat și dacă modificarea prejudiciază fie interesele Băncii în calitate de împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau funcționarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipată a Împrumutului.

10.03. Despăgubire

În cazul unei solicitări conform Articolului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată împreună cu o sumă calculată conform Articolului 4.02. B aferentă sumei ce a devenit scadentă și de plată. Această suma se va acumula de la data scadenței plății specificate în Avizul de Solicitare al Băncii și se va calcula considerând că rambursarea este efectuată la data specificată.

Sumele datorate de către Împrumutat în conformitate cu acest Articol 10.03 se vor plăti la data scadenței specificată în solicitarea Băncii.

10.04. Nerenunțare

Nici o neexercitare sau întârziere a Băncii în exercitarea oricăruia din drepturile sale conform Articolului 10 nu va fi interpretată ca o renunțare la respectivul drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite de către Bancă în urma unei solicitări formulate conform Articolului 10.01 vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata cheltuielilor, dobânzilor și despăgubirilor și, apoi pentru reducerea ratelor restante, în ordinea inversă a maturității. Banca poate utiliza sumele primite între Tranșe după cum consideră.

ARTICOLUL 11 Legea și jurisdicția

11.01. Legea care guvernează

Acest Contract va fi guvernat de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.

11.02. Jurisdicția

Părțile acestui Contract se supun jurisdicției Curții de Justiție a Comunităților Europene ("Curtea").

Părțile acestui Contract renunță prin acesta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții.

O decizie a Curții, emisă conform prezentului Paragraf 11.02 va fi definitivă și obligatorie pentru părți, fără restricții sau rezerve

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice acțiune juridică care decurge din prezentul Contract, certificarea de către Bancă a oricărei sume datorate Băncii în cadrul prezentului Acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

ARTICOLUL 12 Clauze finale

12.01. Notificări adresate părților

Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul Contract vor fi efectuate în scris și vor fi trimise la adresele de mai jos sau la alte adrese comunicate în prealabil în scris celeilalte părți.

Pentru Bancă În atenția: Departamentul Risc de Credit 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
Pentru Împrumutat (1) Str. Apolodor 17, Sector 5 RO-70060 București, România (2) Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene 12, rue Montoyer, B-1000 Bruxelles
Pentru METROREX (1) B-dul Dinicu Golescu 38, Sector 1 RO-010873 București, România (2) Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene 12, rue Montoyer, B-1000 Bruxelles

Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte, să își schimbe adresele menționate mai sus, cu condiția ca adresele de la punctul (2) de mai sus să fie schimbate numai cu o altă adresă din Uniunea Europeană.

12.02. Forma notificării

Notificările și alte comunicări, pentru care sunt prevăzute în prezentul Contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, fax sau alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis, va fi definitivă pentru determinarea unei astfel de perioade.

Notificările emise de Împrumutat sau de Metrorex ca urmare a oricărei prevederi din prezentul Contract, atunci când sunt solicitate de către Bancă, vor fi transmise Băncii împreună cu dovezi satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau persoanelor împuternicite să semneze astfel de notificări în numele Împrumutatului sau al Metrorex și cu specimenele legalizate de semnătură ale persoanei sau persoanelor împuternicite.

12.03. Preambul, Anexe și Apendice

Preambulul și următoarele Anexe fac parte din prezentul Contract:
- Anexa A.1 Descrierea Tehnică
- Anexa A.2 Informațiile privind Proiectul ce vor fi transmise
Băncii și Modalitatea de Transmitere
- Anexa B Definiția EURIBOR și LIBOR
- Anexa C Formular Cerere de Tragere (Articolul 1.02.B)
- Anexa D Formular Certificat de la Împrumutat (Articolul 1.04.B. (c))
- Anexa E Tabel privind amortizare
Următorul Apendice este atașat la prezentul Contract:
- Apendice I Împuternicire de semnare pentru Împrumutat și Metrorex (inclusiv
rezoluțiile relevante ale Împrumutatului și Metrorex).

PENTRU A ATESTA CELE DE MAI SUS, părțile la acest Contract au convenit să semneze prezentul Contract în patru exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind inițializată în numele Împrumutatului, de Dna. Boni Florinela Cucu - Șef Serviciu credite externe și garanții pentru departamentul de infrastructură, în numele Băncii de Dl. Fulceri Bruni Foccia, Director Adjunct de Compartiment, și în numele Metrorex de Dl. Liviu Șoavă, Director General.

Atena, 20 octombrie 2006

Semnat pentru și în numele Semnat pentru și în numele
BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII ROMÂNIEI
Președinte Ministru
Philippe Maystadt Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Semnat pentru și în numele
SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRANSPORT CU METROUL
BUCUREȘTI METROREX S.A.
Director General
Liviu Șoavă

ANEXA A.1

A.1. Descriere Tehnică

Scop, Locație

Proiectul constă în patru obiective diferite de investiții menite să permită extinderea operațională și modernizarea rețelei de metrou din București (România), și să îmbunătățească nivelul de calitate al stațiilor și instalațiilor electrice. Proiectul include, de asemenea, achiziția a 6 trenuri noi.

Descriere

Proiectul cuprinde patru componente:

1. Îmbunătățirea eficienței rețelei de metrou prin punerea în funcțiune a tronsonului Nicolae Grigorescu - Linia de Centură (în lungime de 4,8 Km și cu 4 stații noi) în scopul sporirii atractivității potențiale a rețelei de metrou prin restructurarea profundă a serviciilor curente de exploatare existente pe Magistralele 1 și 3.

2. Modernizarea instalațiilor electrice ale sistemului existent de metrou (instalații de alimentare cu energie electrică pe Magistralele 1 și 3) în scopul de a beneficia pe deplin de perfecționările tehnice realizate în ultimii ani, pentru a deveni compatibile cu noile trenuri.

3. Adaptarea instalațiilor de metrou pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR), aliniate la tendința adoptată de majoritatea operatorilor de metrou din Europa. Un total de 73 de scări rulante, 38 lifturi și 58 platforme vor fi instalate în 41 de stații ce fac parte din rețeaua de metrou (Magistralele 1, 2 și 3).

4. Achiziția a 6 trenuri noi de metrou (6 vagoane fiecare), pentru întărirea capacității operaționale pe Magistrala 2, care reprezintă o extindere acceptabilă a contractului de bunuri negociat în cadrul Proiectului de Modernizare a Metroului - etapa II (pentru achiziția a 20 de trenuri).

Calendar

Toate componentele Proiectului ar trebui finalizate și integral puse în funcțiune înainte de sfârșitul anului 2009. Modificări (1)

ANEXA A.2

INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL CE VOR FI TRANSMISE BĂNCII
ȘI MODUL DE TRANSMITERE

1. Transmiterea informațiilor: desemnarea persoanei responsabile

Informațiile de mai jos vor fi transmise Băncii sub responsabilitatea:

Compania S.C. Metrorex S.A. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Persoana de contact Dl. Liviu ȘOAVĂ
Funcția Director General
Adresă Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, 010873, București
Telefon +40 21 319 36 00
Fax +40 21 312 51 49
E-mail contact@metrorex.ro

Persoana (persoanele) de contact de mai sus este/sunt responsabil(ă) la acest moment. Împrumutatul va informa BEI în cazul oricărei modificări.

2. Informații privind unele subiecte specifice

Împrumutatul, prin Metrorex, va transmite Băncii următoarele informații cel mai târziu la termenul limită menționat mai jos:

Document/Informații Termen limită
Înființarea și structura UIP, susținută de consultanți internaționali. Înainte de lansarea primului contract de lucrări.
Banca va fi informată despre rezultatele negocierilor dintre Promotor și Compania aleasă de Metrorex și acceptabilă pentru Bancă cu privire la întreținerea noilor trenuri înainte ca acestea să fie puse în funcțiune. La finalizarea negocierilor.
În mod special, în cazul în care materialul rulant achiziționat în cadrul Proiectului va fi încorporat în contractul existent de întreținere cu Alstom și, în scopul evitării unei probleme de ajutor de stat indirect, Banca trebuie informată despre rezultatele negocierilor dintre Metrorex și Alstom (termenii și condițiile în care noile trenuri vor fi întreținute de Alstom).

3. Informații privind implementarea Proiectului

Împrumutatul, prin Metrorex, va transmite Băncii următoarele informații privind stadiul de realizare a Proiectului pe parcursul implementării, cel mai târziu la termenul limită menționat mai jos.

Document/Informații Termen limită Frecvența raportării
Raport privind stadiul Proiectului. Trimestrial, în cursul perioadei de construcție (pentru toate).
- o actualizare sumară a descrierii tehnice explicând motivele modificărilor semnificative față de scopul inițial;
- actualizarea datei de finalizare a fiecărei componente a Proiectului explicând motivele oricărei posibile întârzieri;
- actualizarea costului Proiectului explicând motivele oricăror posibile majorări de preț față de bugetul inițial;
- descriere a oricărei probleme majore cu impact asupra mediului înconjurător;
- actualizarea procedurilor de achiziție (în afara U.E.);
- actualizarea cererii sau utilizării Proiectului și observații;
- orice problemă importantă apărută și orice risc important ce ar putea afecta realizarea Proiectului;
- orice acțiune juridică cu privire la Proiect ce poate fi în derulare.

4. Informații la sfârșitul lucrărilor și în primul an de exploatare

Împrumutatul, prin Metrorex, va transmite Băncii următoarele informații privind finalizarea Proiectului și funcționarea inițială cel mai târziu la termenul limită menționat mai jos.

Document/Informații Data transmiterii către Banca
Raport de finalizare al Proiectului incluzând: 31.12.2009 (totul)
- o descriere sumară a caracteristicilor tehnice ale Proiectului finalizat, explicând motivele oricăror modificări semnificative;
- data finalizării fiecărei componente principale a Proiectului, explicând motivele oricărei posibile întârzieri;
- costul final al Proiectului explicând motivele oricăror posibile majorări de cost față de bugetul inițial;
- numărul noilor locuri de muncă create de către Proiect: atât locurile de muncă din timpul implementării, cât și noile locuri permanente de muncă create;
- descrierea oricărei probleme majore cu impact asupra mediului înconjurător;
- actualizarea procedurilor de achiziție (în afara U.E.);
- actualizarea cererii sau utilizării Proiectului și observații;
- orice problemă importantă apărută și orice risc important ce ar putea afecta realizarea Proiectului;
- orice acțiune juridică cu privire la Proiect ce poate fi în derulare.
Limba rapoartelor Engleză

Modificări (1)

ANEXA B

Definițiile EURIBOR și LIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" semnifică:

a) referitor la orice perioadă relevantă sau la orice altă perioadă de timp de o (1) lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pe un termen ce constă în numărul total de luni ce corespunde în cea mai mare măsură cu durata perioadei; și

b) referitor la o perioadă relevantă de mai puțin de o (1) lună, rata dobânzii pentru depozite în EUR pe termen de o (1) lună;

(perioada pentru care se ia în calcul rata fiind denumită în continuare "Perioadă Reprezentativă") publicată la ora 11.00 ora Bruxelles sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă din ziua reprogramată ("Data Reprogramată") ce cade cu două (2) Zile Lucrătoare Relevante înaintea primei zile a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pe pagina succesoare sau, în lipsa acestora, în orice alte publicații alese în acest scop de Bancă.

Dacă această rată nu este publicată, Banca va solicita principalelor birouri din zona euro de la patru bănci importante din zona euro, alese de Bancă, să coteze rata la care sunt oferite depozitele în EURO în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11 a.m. aproximativ, ora Bruxelles, în Data Reprogramată către băncile principale din piața interbancară a zonei euro pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel puțin două cotații, rata pentru acea Dată Reprogramată va fi media aritmetică a celor două cotații.

Dacă în urma solicitării sunt furnizate mai puțin de două cotații, rata pentru acea Dată Reprogramată va fi media aritmetică a ratelor cotate de băncile importante din zona euro, alese de Bancă, la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Bruxelles, în ziua ce cade cu două (2) Zile Lucrătoare Relevante după Data Reprogramată, pentru împrumuturi în EURO în sumă comparabilă către Băncile Europene principale pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

B. LIBOR USD

"LIBOR" semnifică pentru dolari S.U.A.:

a) referitor la orice perioadă relevantă sau la orice altă perioadă de timp de o (1) lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă ce constă în numărul total de luni ce corespunde în cea mai mare măsură cu durata perioadei; și

b) referitor la o perioadă relevantă de mai puțin de o (1) lună, rata dobânzii pentru depozite în dolari S.U.A. pe termen de o (1) lună;

(perioada pentru care se ia în calcul rata fiind denumită în continuare "Perioadă Reprezentativă") stabilită de Asociația Bancherilor Britanici și transmisă de furnizorii de știri financiare la ora 11.00 a.m. ora Londrei sau la o altă oră ulterioară acceptabilă de către Bancă în ziua ("Data Reprogramată") care cade cu cele două (2) Zile Lucrătoare la Londra înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă o asemenea rată nu este transmisă de nici un furnizor de știri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita principalelor birouri din Londra ale patru bănci importante de pe piața interbancară londoneză, alese de Bancă, să coteze rata la care sunt oferite depozite în dolari S.U.A. în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în Data Reprogramată, către principalele bănci de pe piața interbancară londoneză pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel puțin două cotații, rata va fi media aritmetică a celor două cotații.

Dacă în urma solicitării sunt furnizate mai puțin de două cotații, Banca va solicita principalelor birouri din New York ale patru Bănci importante de pe piața interbancară a New York-ului, alese de Bancă, să coteze rata la care sunt oferite depozite în dolari S.U.A. în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora New York-ului în ziua ce cade cu două Zile Lucrătoare ale New York-ului după Data Reprogramată, către Băncile Europene principale pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel puțin două cotații, rata va fi media aritmetică a celor două cotații.

C. LIBOR GBP

"LIBOR" semnifică pentru GBP:

a) referitor la orice perioadă relevantă sau la orice altă perioadă de timp de o (1) lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă ce constă în numărul total de luni ce corespunde în cea mai mare măsură cu durata perioadei; și

b) referitor la o perioadă relevantă de mai puțin de o (1) lună, rata dobânzii pentru depozite în GBP pe termen de o (1) lună;

(perioada pentru care se ia în calcul rata fiind denumită în continuare "Perioadă Reprezentativă")

stabilită de Asociația Bancherilor Britanici și transmisă de furnizorii de știri financiare la ora 11.00 a.m. ora Londrei sau la o altă oră ulterioară acceptabilă de către Bancă în ziua ("Data Reprogramată") în care începe perioada relevantă sau, dacă această zi nu este o Zi Lucrătoare la Londra, ziua imediat următoare care este Zi Lucrătoare.

Dacă o asemenea rată nu este transmisă de nici un furnizor de știri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita principalelor birouri din Londra ale patru bănci importante de pe piața interbancară londoneză, alese de Bancă ("Bănci de Referință"), să coteze rata la care sunt oferite depozite în GBP în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în Data Reprogramată, către principalele bănci de pe piața interbancară londoneză pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel puțin două cotații, rata va fi media aritmetică a celor două cotații.

Dacă în urma solicitării sunt furnizate mai puțin de două cotații, rata va fi media aritmetică a ratelor cotate de principalele bănci din Londra (selectate de Bancă) la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în Data Reprogramată, pentru împrumuturi în GBP în sumă comparabilă către Băncile Europene principale pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

D. Aspecte generale

În sensul definițiilor menționate anterior:

a) "Zi Lucrătoare la Londra" semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacții obișnuite în Londra iar "Zi Lucrătoare la New York" semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacții obișnuite în New York.

b) Toate procentele ce rezultă din oricare dintre calcule la care s-a făcut referire în această Anexă vor fi rotunjite, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de miimi dintr-un punct procentual, jumătățile fiind rotunjite în plus.

c) Banca îl va informa fără întârziere pe Împrumutat în legătură cu cotațiile primite de aceasta.

d) În cazul în care vreuna din prevederile anterioare devine neconformă cu prevederile adoptate sub egida FBE EURIBOR și ACI EURIBOR pentru EURIBOR sau a Asociației Bancherilor Britanici, pentru LIBOR, Banca poate, după notificarea Împrumutatului, să amendeze prevederile pentru a le alinia cu prevederile acestor foruri.

ANEXA C Modificări (1)

Model de cerere de tragere

Cerere de tragere Tranșa nr.: Data: .................
Vă rugăm să dați curs următoarei trageri:
Nume Împrumut:
Proiect de Modernizare a Metroului București - etapa III Rezervat pentru BEI
Data semnării: 20 octombrie 2006 Valoarea creditului: 63.000.000
Numărul de referință: Valoarea tragerilor la zi:
Numărul tragerii: Soldul tragerilor:
Propunerea datei de tragere: Data limită de tragere: 31 octombrie 2009
Cererea totală (moneda contractului): Numărul maxim de trageri: 8
Tragerea se va face astfel: Valoarea minimă a Tranșei: 2.000.000
Alocare totală la data:
Moneda (Articolul 1.03) Condiții precedente:
Suma
Rata dobânzii (Articolul 3.01) Rata fixă de dobândă
Frecvența dobânzii (Articolul 3.01) Semestrial
Rambursarea (Articolul 4.01) Semestrial
Datele de plată (Articolul 5.01) 16 iunie/ 16 decembrie
Data primei rambursări 16 decembrie 2012
Data ultimei rambursări 16 iunie 2031
Contul Metrorex ce va fi creditat:
Nr. cont:
Numele și adresa Băncii:
Vă rugăm transmiteți informațiile relevante pentru cerere la:
Persoana autorizată și semnătura Împrumu

ANEXA D

Forma Certificatului de la Împrumutat (Articolul 1.04.B(c))

Către: Banca Europeană de Investiții
Din partea: Ministerul Finanțelor Publice
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5
RO-70060 București
ROMÂNIA
[Data]
Stimați Domni,
Subiect: Proiect de modernizare a metroului București - etapa III
Contract de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., din data de 20 octombrie 2006 (denumit în continuare "Contract de Finanțare"), ref. nr. .............
Termenii definiți în Contractul de Finanțare au aceeași semnificație atunci când sunt utilizați în prezenta scrisoare:
În conformitate cu Articolul 1.04 al Contractului de Finanțare, vă certificăm prin prezenta următoarele:
(i) nu a fost efectuată nici o schimbare relevantă la nici un aspect al Proiectului pentru care Metrorex este obligat să raporteze în conformitate cu Articolul 8.01, cu excepția celor comunicate anterior de către Metrorex;
(ii) există fonduri suficiente disponibile pentru a asigura finalizarea și implementarea la timp a Proiectului în conformitate cu Anexa A; și
(iii) nici un eveniment dintre cele menționate la Articolul 10.01 nu s-a produs.
Cu deosebită stimă,
Pentru și în numele
României

ANEXA E

Tabel de amortizare

Data scadentă pentru rambursarea ratelor Sumele ce trebuie plătite exprimate ca procent din împrumut
16/12/2012 2,63%
16/06/2013 2,63%
16/12/2013 2,63%
16/06/2014 2,63%
16/12/2014 2,63%
16/06/2015 2,63%
16/12/2015 2,63%
16/06/2016 2,63%
16/12/2016 2,63%
16/06/2017 2,63%
16/12/2017 2,63%
16/06/2018 2,63%
16/12/2018 2,63%
16/06/2019 2,63%
16/12/2019 2,63%
16/06/2020 2,63%
16/12/2020 2,63%
16/06/2021 2,63%
16/12/2021 2,63%
16/06/2022 2,63%
16/12/2022 2,63%
16/06/2023 2,3%
16/12/2023 2,3%
16/06/2024 2,63%
16/12/2024 2,63%
16/06/2025 2,63%
16/12/2025 2,63%
16/06/2026 2,63%
16/12/2026 2,63%
16/06/2027 2,63%
16/12/2027 2,63%
16/06/2028 2,63%
16/12/2028 2,63%
16/06/2029 2,63%
16/12/2029 2,63%
16/06/2030 2,63%
16/12/2030 2,63%
16/06/2031 2,69%

Apendice I

Semnături autorizate ale Împrumutatului
..............................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...