Guvernul României

Hotărârea nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale și a Programului de acțiuni privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Strategia națională de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale și Programul de acțiuni privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Se autorizează Comisia Națională de Informatică să coordoneze aplicarea Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale și a Programului de acțiuni privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Comisia Națională de Informatică
Iustin Tănase,
secretar de stat
Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Ministrul comunicațiilor,
Sorin Pantiș
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Șerbănescu
Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Mircea Ciumara
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru integrare europeană,
Alexandru Herlea

București, 2 februarie 1998.

Nr. 58.

ANEXA Nr. 1

STRATEGIA NAȚIONALĂ
de informatizare și implementare în ritm accelerat a
societății informaționale

Art. 1. -

În vederea realizării societății informaționale*) în România și a pregătirii aderării la Uniunea Europeană se prevăd următoarele obiective globale:

(1) pe termen scurt, până în anul 2000:

a) realizarea infrastructurii informaționale naționale, suport al informatizării administrației publice centrale și locale (până la nivelul municipiilor);

b) dezvoltarea industriei naționale de produse și servicii specifice tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), cu prioritate a industriei de software;

c) crearea contextului favorabil utilizării pe scară largă a tehnologiilor informației și comunicațiilor în industrie, comerț, transporturi, agricultură, apărare și siguranță națională, turism, sănătate, protecția mediului, educație, cercetare, cultură și armonizarea cu reglementările Uniunii Europene.

(2) pe termen mediu-lung, până în anul 2005:

a) extinderea infrastructurii informaționale (până la nivelul comunelor);

b) atingerea unui nivel de informatizare a societății românești care să permită integrarea în societatea informațională europeană.

*) Termen sinonim cu "societate a informației" și "societate bazată pe informație".

Art. 2. -

Realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 va contribui la:

a) realizarea reformei politice, economice și sociale;

b) creșterea competitivității operatorilor economici pe piața internă și internațională;

c) adaptarea, integrarea și compatibilitatea cu mediul economic, de cultură și civilizație din Uniunea Europeană.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectivelor globale de la art. 1 se prevăd următoarele direcții de acțiune:

a) extinderea și modernizarea infrastructurii informaționale naționale;

b) asigurarea resurselor umane și pregătirea populației pentru societatea informațională;

c) dezvoltarea industriei de produse și servicii TIC, cu prioritate a producției de software pentru export;

d) utilizarea TIC pentru susținerea reformei în administrația publică.

Art. 4. -

În vederea extinderii și modernizării infrastructurii informaționale naționale se prevăd:

a) realizarea nucleului informațional, constituit din nomenclatoare și clasificări de interes general, registre permanente (populație; unități teritorial-administrative și artere de circulație; agenți economici și sociali; cadastru; dicționarul documentelor și procedurilor administrative), bănci de date publice (legislație, indicatori statistici, obiecte de patrimoniu, brevete și invenții etc.);

b) realizarea infrastructurii de comunicații de date a administrației publice, inclusiv în sistemul justiției, bazată pe dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de telecomunicații, în vederea asigurării capacităților de transport și de acces necesare comunicațiilor de date la nivel național, regional și local;

c) asigurarea cadrului legislativ specific dezvoltării și utilizării tehnologiei informației, compatibil cu reglementările europene și internaționale, care să trateze libertatea informației, protecția și securitatea datelor, protecția persoanelor fizice față de prelucrarea datelor cu caracter personal, protecția drepturilor intelectuale din domeniul tehnologiei informației, documentul electronic, răspunderi și sancțiuni pentru frauda informatică, sistemul instituțional necesar realizării societății informaționale; modificarea reglementărilor existente și elaborarea de noi acte normative pentru susținerea Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale.

Art. 5. -

Pentru asigurarea resurselor umane și pentru pregătirea populației pentru societatea informațională se prevăd:

a) formarea de specialiști de înaltă competență în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

b) susținerea cercetării-dezvoltării și a transferului tehnologic pentru societatea informațională;

c) ridicarea nivelului de cultură generală prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor;

d) conștientizarea și formarea unei atitudini favorabile a publicului.

Art. 6. -

În vederea dezvoltării industriei de produse și servicii TIC, cu prioritate a producției de software pentru export, se prevăd:

a) stimularea ofertei de produse ale industriei TIC, prin încheierea de parteneriate strategice cu mari producători de TIC, pentru a dezvolta în România capacități locale de producție, în primul rând pentru componente software, dezvoltarea de parcuri tehnologice software, facilități fiscale și alte măsuri de stimulare economică pentru societățile românești din domeniul TIC;

b) stimularea cererii de produse și servicii TIC prin introducerea treptată a circulației sub formă electronică a documentelor din sfera administrativă, civilă, comercială și din alte sectoare; stimularea utilizării unor forme electronice de plată între persoane fizice/juridice și administrația publică; susținerea unor proiecte-pilot pentru comerțul electronic;

c) îmbunătățirea calității produselor și serviciilor TIC, prin introducerea unui sistem riguros de asigurare și certificare a calității conform standardelor internaționale.

Art. 7. -

(1) Partener strategic poate fi orice organizație sau societate comercială care îndeplinește următoarele condiții:

a) are ca obiectiv principal furnizarea de produse și/sau servicii în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

b) deține segmente importante din piața mondială;

c) oferă garanții tehnice, juridice, financiare și de asigurare a calității;

d) are o poziție activă pe piața României, ca furnizor de produse și servicii TIC;

e) cooperează cu firme românești din domeniu;

f) realizează transferul efectiv de produse și tehnologii din domeniul TIC în România;

g) declară oficial intenția de a fi recunoscut ca partener strategic și susține declarația prin acțiuni promoționale;

h) poate oferi soluții complete, inclusiv finanțarea unor proiecte complexe de interes național.

(2) Partenerilor strategici le sunt oferite următoarele avantaje:

a) invitarea din oficiu la licitații pentru achiziții publice în domeniul produselor și/sau serviciilor TIC;

b) invitarea din oficiu la activitățile de standardizare din domeniul TIC;

c) invitarea din oficiu la licitații având ca obiect concesionări din domeniul serviciilor TIC.

(3) Acordarea calității de partener strategic se va face pe baza unei proceduri stabilite de Comisia Națională de Informatică prin ordin al președintelui acesteia.

Acordarea calității de partener strategic se va face de către Comisia Națională de Informatică, în numele Guvernului României.

Calitatea de partener strategic se acordă pentru o perioadă limitată de maximum 36 de luni și poate fi retrasă de către Comisia Națională de Informatică, în numele Guvernului României, în cazul încălcării regulilor comerciale și/sau deontologice recunoscute de legislația română.

Calitatea de partener strategic poate fi reînnoită la cererea partenerului, pe baza aceleiași proceduri.

Art. 8. -

Parcul tehnologic software (PTS) este o schemă de promovare a exportului de software.

Parcurile tehnologice software sunt zone cu statut special, care oferă societăților orientate către export de software următoarele facilități fiscale, administrative și de infrastructură:

a) regim de scutire vamală privind importurile pentru propriile necesități;

b) punere în funcțiune și gestiune de resurse proprii de infrastructură, precum: facilități de telecomunicații, putere de tehnică de calcul comună, spații construite, amenajări comune etc.;

c) servicii administrative funcționând pe principiul ghișeului unic (licențe de import, aprobări de proiecte, vamă etc.);

d) suport tehnologic, de analiză și segmentare a pieței, suport de marketing etc.;

e) instruire în inginerie software și tehnologii software;

f) colaborare cu institutele de învățământ superior.

Art. 9. -

În vederea susținerii reformei în administrația publică prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, se prevăd:

a) asigurarea informatizării omogene și coordonate a instituțiilor din administrația publică centrală și locală, inclusiv în sistemul justiției, pentru îmbunătățirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor și practicilor administrative, înlăturarea arbitrarului și corupției;

b) optimizarea comunicării și a fluxurilor de informații între instituțiile de la nivel central și local, asigurarea cooperării interdepartamentale;

c) generalizarea treptată a schimbului de informații bazat pe documente electronice;

d) asigurarea accesului cetățenilor la informația publică (centre de informare, chioșcuri electronice plasate în locuri publice);

e) asigurarea compatibilității și interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică, la nivel național și internațional, prin accelerarea elaborării și aplicării de metodologii, norme și standarde;

f) coordonarea achizițiilor publice de produse și servicii TIC, conforme cu reglementările europene, și monitorizarea fondurilor de informatizare prevăzute în proiectele de asistență și cooperare internațională.

Art. 10. - Jurisprudență

Dintre acțiunile prevăzute la art. 4, 5, 6 și 9 sunt prioritare următoarele:

a) realizarea infrastructurii informaționale naționale, bazată pe dezvoltarea infrastructurii de comunicații și pe sistemele de nomenclatoare, registre și bănci de date de interes național;

b) crearea condițiilor stimulative pentru dezvoltarea industriei naționale de produse și servicii TIC, cu prioritate a industriei de software pentru export;

c) încurajarea proiectelor informatice, menite să susțină reforma în administrația publică și în justiție, și îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni;

d) participarea activă la programele europene privind societatea informațională și armonizarea legislației naționale cu cea europeană;

e) asigurarea specialiștilor de înaltă competență în domeniul TIC și creșterea expertizei profesionale prin programele de cercetare-dezvoltare naționale;

f) educarea și formarea continuă a tinerilor și a populației active pentru societatea informațională.

Art. 11. -

În scopul implementării în ritm accelerat a strategiei naționale de informatizare și a programului de acțiuni care o susțin, sunt necesare:

a) creșterea rolului Comisiei Naționale de Informatică, ca organ de specialitate al Guvernului și autoritate de stat, pentru: elaborarea și actualizarea periodică a strategiei de informatizare în conformitate cu prioritățile naționale și cu tendințele mondiale în domeniu, monitorizarea acțiunilor de implementare a strategiei și evaluarea periodică a stadiului de realizare;

b) constituirea unui consiliu consultativ permanent privind strategia națională de informatizare și implementare a societății informaționale, care va revedea prioritățile strategiei naționale de informatizare și implementare a societății informaționale la fiecare început de exercițiu bugetar și va identifica reglementările necesare de elaborat sau de modificat, conforme cu aceste priorități, cu cerințele de armonizare cu legislația și cu practicile comunitare, stabilind, totodată, autoritățile administrației publice centrale responsabile;

c) resursele financiare necesare implementării acțiunilor înscrise în strategia națională de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale se vor aloca prin legea bugetului de stat, pe ordonatorii de credite responsabili pentru acțiunile respective, identificându-se și surse extrabugetare;

d) realizarea obiectivelor prevăzute de către ministerele și alte organe centrale menționate, cu responsabilități în programul de acțiuni; actualizarea strategiilor sectoriale de informatizare pe această bază;

e) stabilirea și urmărirea unui set de indicatori statistici privind stadiul informatizării în România și avansul spre societatea informațională, aliniată la cerințele Uniunii Europene;

f) organizarea de acțiuni de publicitate, educație și sensibilizare a opiniei publice în favoarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor informației și comunicațiilor.

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL DE ACȚIUNI
privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului
tehnologiilor informației în România

1. Insfrastructura informațională

1.1. Nucleu informațional

1.1.1. Obiective:

Constituirea și utilizarea în comun a colecțiilor de informații de interes general (nomenclatoare, registre permanente, bănci de date publice), care asigură coerența informațională în administrația publică și în relația cu publicul, prin:

unicitatea codificării și a identificării informațiilor;
desemnarea instituțiilor responsabile pentru administrarea și asigurarea calității acestor colecții de informații;
dezvoltarea progresivă, pe niveluri: central, județean, local;
asigurarea accesului la informații în baza unui temei legal.

Facilitarea punerii rapide în aplicare, la nivel național, a unor reglementări privind: fondul funciar, fiscalitatea, protecția socială, asistența medicală etc.

a) Acțiuni

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
A. Nomenclatoare și clasificări de interes general
1. Modificarea/actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992, privind nomenclatoarele de interes general, responsabilii și instituțiile implicate Comisia Națională pentru Statistică și instituțiile implicate Trimestrul II 1998
2. Organizarea și punerea progresivă în funcțiune a serverului național de nomenclatoare (SNN), cu asigurarea accesului public Comisia Națională pentru Statistică și instituțiile implicate Trimestrul IV 1998 50 Diseminarea informațiilor la nivel județean beneficiază de dotarea prevăzută pentru registre
B. Registre permanente
3. Elaborarea unei hotărâri a Guvernului care să reglementeze principii, frecvențe minime de actualizare, drepturi de acces, sancțiuni, inclusiv constituirea unui organism de control al drepturilor de acces și asigurarea protecției datelor personale Comisia Națională de Informatică, Ministerul Justiției și ministerele implicate Trimestrul II 1998
4. Registrul permanent al persoanelor fizice (R.P.P.F.):
analiza oportunității modificării Hotărârii Guvernului nr. 113/1997, privind condițiile de acces la Registrul permanent de evidență a populației Comisia Națională de Informatică, Ministerul de Interne Trimestrul I 1998 Costurile estimate nu includ și cheltuielile de exploatare și întreținere curentă
proiectare sistem, punere în funcțiune, școlarizare personal Comisia Națională de Informatică 1998-1999 800
dotarea Departamentului pentru Administrație Publică Locală cu server central pentru R.P.P.F. și pentru Registrul permanent al unităților teritorial-administrative și arterelor de circulație (RUTAC) Departamentul pentru Administrație Publică Locală 1998 250
dotarea cu servere județene și conectarea consiliilor județene/prefecturilor ca furnizori principali de date la serverul R.P.P.F. Departamentul pentru Administrație Publică Locală 1998-1999 2.500
conectarea Registrului permanent de evidență a populației la R.P.P.F., în scopul încărcării inițiale a acestuia, precum și al sincronizării actualizărilor periodice ale ambelor registre Ministerul de Interne 1998 20
dotarea și conectarea primăriilor municipiilor la serverele județene ale R.P.P.F. Departamentul pentru Administrație Publică Locală 1999 6.000
extinderea dotării și conectării surselor de date până la nivelul primăriei comunale Departamentul pentru Administrație Publică Locală 2002 9.000 etapa I - 800 comune
generalizarea pentru restul primăriilor comunale Departamentul pentru Administrație Publică Locală 2005 20.000 etapa a II-a - 1.888 comune
5. Registrul permanent al unităților teritorial administrative și arterelor de circulație (RUTAC): Costurile estimate nu includ și cheltuielile de exploatare și de întreținere curentă; celelalte resurse sunt comune cu cele de la pct. 4
proiectare sistem, punere în funcțiune, școlarizare personal Comisia Națională de Informatică 1998-1999 500
dotarea și conectarea consiliilor județene/ prefecturilor ca furnizori de date la serverul RUTAC Departamentul pentru Administrație Publică Locală 1998-1999
conectarea Comisiei Naționale pentru Statistică la serverul RUTAC pentru furnizarea de date și actualizarea Sistemului informatic al Registrului unităților teritorial-administrative Comisia Națională pentru Statistică 1998 20
dotarea și conectarea primăriilor municipiilor la serverele județene ale RUTAC Departamentul pentru Administrație Publică Locală 1999
extinderea dotării și conectării surselor de date până la nivelul primăriei comunale Departamentul pentru Administrație Publică Locală 2002 etapa I - 800 comune
generalizarea pentru restul primăriilor comunale Departamentul pentru Administrație Publică Locală 2005 etapa a II-a - 1.888 comune
6. Registrul permanent al persoanelor juridice (R.P.P.J.) (organele administrației publice, unități bugetare, agenți economici, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane juridice): Costurile estimate nu includ și cheltuielile de exploatare și întreținere curentă
proiectare sistem, punere în funcțiune, școlarizare personal Comisia Națională de Informatică și Ministerul Finanțelor 1998-1999 600
conectarea surselor de date (Ministerul Finanțelor, Comisia Națională pentru Statistică, oficiul registrului comerțului) la serverul R.P.P.J., cu sincronizarea informațiilor între surse Ministerul Finanțelor 1998 30
dotarea Ministerului Finanțelor cu un server central pentru R.P.P.J. Ministerul Finanțelor 1998 50
distribuirea informațiilor la nivel teritorial prin conectarea serverelor județene (consilii județene/prefecturi) la R.P.P.J. Departamentul pentru Administrație Publică Locală 1998-1999 Resursele necesare sunt comune cu cele de la pct. 4
7. Registrul permanent al cadastrului (R.P.C.) și al publicității imobiliare: Comisia Națională de Informatică, Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și alte ministere/instituții titulare ale cadastrelor de specialitate 1998 1.000 Nu sunt incluse cheltuielile de culegere/ introducere de date, de exploatare și întreținere curentă
proiectarea sistemului R.P.C., cu specificarea schimbului de informații cu cadastrele de specialitate și cu alți utilizatori
punere progresivă în funcțiune, școlarizare personal Comisia Națională de Informatică și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie 2004 1.000
dotarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie cu server central pentru R.P.C. Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie 2004 250
dotarea consiliilor județene/prefecturilor cu servere; dotarea și conectarea la serverele județene a surselor de date primare (oficii de cadastru general și birouri de publicitate imobiliară), pentru efectuarea operativă a tranzacțiilor imobiliare Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și Ministerul Justiției 2004 2.250
C. Dicționarul documentelor și procedurilor administrative: Secretariatul General al Guvernului 1998-2000 150 Pentru administrația publică locală resursele sunt comune cu cele de la registre
dotarea și conectarea surselor de date primare (ministere și alte instituții ale administrației publice locale cu atribuții în modificarea fluxurilor informaționale)
D. Bănci de date: 1998-2002 1.600
dotarea și conectarea în rețelele publice
legislație Consiliul Legislativ
indicatori statistici Comisia Națională pentru Statistică și instituțiile implicate în furnizarea datelor
obiecte de patrimoniu cultural Ministerul Culturii
opere (obiect al dreptului de autor) Ministerul Culturii
catalog colectiv național al bibliotecilor și muzeelor Ministerul Culturii
brevete și invenții Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
standarde și reglementări tehnice Organismul național de standardizare
educație-învățământ Ministerul Educației Naționale
Fondul Arhivistic Național Ministerul de Interne - Arhivele Naționale

b) Efecte scontate:

reducerea costului total datorat multiplicării eforturilor de realizare/difuzare;
facilitarea schimbului internațional de informații;
realizarea coerenței și calității informației;
creșterea calității serviciilor prestate de administrația publică;
reducerea evaziunii fiscale prin asigurarea rigurozității evidențelor privind activitățile economice ale persoanelor juridice;
respectarea legalității.

1.2. Comunicații de date

1.2.1. Obiectiv:

Accelerarea dezvoltării și modernizării infrastructurii de telecomunicații și asigurarea capacităților de transport și acces necesare comunicațiilor de date la nivel național, regional și local

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri*) (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Realizarea magistralelor digitale de transport pe fibră optică la nivel național, între nodurile celor 7 centre de zonă, cu o capacitate de transmisie determinată de studiile de trafic, în tehnologie SDH ▪ Ministerul Comunicațiilor 1999-2000 (1998 - București)
2. Securizarea rețelei naționale de transport prin realizarea inelelor SDH naționale ▪ Ministerul Comunicațiilor 1998
3. Realizarea magistralelor digitale de transport pe fibră optică la nivel regional cu o capacitate de minimum 622 Mbps în tehnologie STM4; aceste magistrale vor conecta nodurile zonale cu reședințele de județ și cu municipiile arondate ▪ Ministerul Comunicațiilor iunie 1998
4. Securizarea rețelelor regionale de transport prin realizarea inelelor SDH regionale ▪ Ministerul Comunicațiilor iunie 1998
5. Realizarea accesului prin fibră optică la magistralele regionale pentru toate orașele României (260 de orașe) în tehnologie STM1 la 155 Mbps sau PDH la 34 Mbps, în funcție de volumul de trafic ▪ Ministerul Comunicațiilor 2002
6. Realizarea unei rețele metropolitane de fibră optică în București, cu atingerea tuturor sediilor instituțiilor publice ▪ Ministerul Comunicațiilor 1998-1999
7. Asigurarea unui nivel de penetrare de cel puțin 22 de linii principale la 100 de locuitori. Toate liniile nou-instalate vor permite viteze de transmisii de date de cel puțin 64 Kbps, iar liniile în funcțiune vor permite minimum 14,4 Kbps pentru minimum 90% dintre cazuri ▪ Ministerul Comunicațiilor 2003-2004 (pentru 500.000 linii/an)
2001-2002 (pentru 700.000 linii/an)
8. Introducerea și extinderea serviciilor ISDN pentru minimum 10% din numărul abonaților în toate reședințele de județ și în municipii ▪ Ministerul Comunicațiilor 2% în 1998 Pentru punctele 8-11: ritmul de dezvoltare va fi determinat de apariția cererilor corespunzătoare
9. Introducerea și extinderea tehnologiilor de acces radio în rețeaua de abonat, în vederea rezolvării rapide a cererilor de circuite de acces la servicii telematice ▪ Ministerul Comunicațiilor
10. Proiectarea și realizarea rețelelor fixe de telecomunicații de transport și de acces, cu rezerve de capacitate care să permită evoluția pe termen lung a capacității de transmisii de date ▪ Ministerul Comunicațiilor
11. Conectarea zonelor libere în sistemele de comunicații europene și internaționale ▪ Ministerul Comunicațiilor
12. Realizarea rețelei de transmisiuni permanente (RTP) a Ministerului Apărării Naționale și interconectarea acesteia cu rețelele publice și private de date din România, la o capacitate convenită între părți ▪ Ministerul Apărării Naționale 1998-2003 În derulare din anul 1997, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Guvern și Ministerul Apărării Naționale
13. Realizarea rețelei naționale de transmisii de date a Ministerului de Interne și interconectarea acesteia cu rețelele publice din România, la o capacitate convenită între părți ▪ Ministerul de Interne 1998-2002

*) Costurile de la pct. 1-11 vor fi prevăzute în cadrul strategiei de dezvoltare a infrastructurii de telecomunicații.

b) Efecte scontate:

realizarea, la sfârșitul perioadei prevăzute prin termenele de mai sus, a unei infrastructuri de telecomunicații, capabilă să suporte volumul maxim de trafic generat de cerințele de comunicație de date, la un nivel calitativ corespunzător standardelor internaționale.

1.2.2. Obiectiv: Realizarea infrastructurii naționale de transport și de acces, folosind drept suport infrastructura de telecomunicații și furnizarea de servicii de transport de date cu acoperire națională, la calitatea și performanțele corespunzătoare standardelor europene

1.2.3. Obiectiv: Actualizarea și completarea cadrului normativ în domeniu, în vederea alinierii la normativele și legislația europeană și pentru facilitarea dezvoltării infrastructurii de telecomunicații și a serviciilor de comunicații de date

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Amendarea Legii telecomunicațiilor pentru satisfacerea cerințelor specifice pieței serviciilor de transport și acces la date Ministerul Comunicațiilor 1998
2. Liberalizarea utilizării și ocupării benzilor de frecvențe, conform recomandărilor CEPT Comisia Superioară de Radiocomunicații și Ministerul Comunicațiilor sfârșitul anului 1998
3. Reglementarea obligațiilor operatorilor de transport de date privind acoperirea geografică, interconectarea și interoperabilitatea serviciilor, performanța, calitatea și tarifele Ministerul Comunicațiilor sfârșitul anului 1998
4. Propuneri pentru acordarea de facilități financiare și fiscale operatorilor de rețele și servicii de transport de date Ministerul Finanțelor 1998 Prin Comisia Națională de Informatică și Ministerul Comunicațiilor
5. Inițierea măsurilor legislative pentru stimularea investițiilor în infrastructura de telecomunicații și de transmisii de date, prin scutiri de taxe și impozite, garanții de stat Comisia Națională de Informatică și Ministerul Comunicațiilor 1998 Prin Ministerul Finanțelor
6. Elaborarea de specificații tehnice minime, obligatorii pentru achiziția și instalarea echipamentelor de telecomunicații și transmisii de date care să promoveze tehnologiile și standardele Uniunii Europene Ministerul Comunicațiilor și Comisia Națională de Informatică 1999 400 Fondurile alocate de la buget în acest scop vor fi gestionate de Ministerul Comunicațiilor
7. Elaborarea normelor tehnice minime, obligatorii pentru rețelele de acces, care să asigure calitatea și performanța transmisiei de date pentru utilizatori Ministerul Comunicațiilor și Comisia Națională de Informatică 1999 300 Fondurile alocate de la buget în acest scop vor fi gestionate de Ministerul Comunicațiilor

b) Efecte scontate:

creșterea pieței de servicii de comunicații de date și apariția unor operatori puternici, capabili să ofere servicii diverse, de calitate, la nivel național;
creșterea ponderii în oferta de servicii și echipamente pentru transmisie de date a produselor aliniate la standardele internaționale, cu satisfacerea cerințelor de integrare europeană.

1.2.4. Obiectiv: Realizarea infrastructurii de comunicații de date a administrației publice și încredințarea operării acesteia

Estimarea preliminară a investiției minimale, în echipamentele active pentru infrastructura de comunicații de date a administrației publice: 60-100 milioane $; costul va fi recalculat la realizarea caietului de sarcini pentru rețeaua administrației publice.

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Elaborarea caietului de sarcini și atribuirea pe bază de licitație a licenței de operare pentru rețeaua de comunicații de date a administrației publice. Cerințele funcționale și de acoperire pentru această rețea vor include: Comisia Națională de Informatică și Ministerul Comunicațiilor 1998 30 Fondurile alocate de la buget în acest scop vor fi gestionate de Comisia Națională de Informatică
asigurarea serviciului de rețele virtuale;
garantarea unor caracteristici de calitate a serviciilor;
oferirea de lărgime de bandă flexibilă (la cerere)
conectarea tuturor sediilor administrației publice centrale și locale din toate reședințele de județ în maximum 2 ani de la începerea proiectului;
conectarea tuturor sediilor administrației publice din toate orașele în maximum 5 ani de la demararea proiectului;
conectarea tuturor sediilor administrației publice din comune în maximum 8 ani de la demararea proiectului;
instalarea în locuri publice, a cel puțin 5.000 de chioșcuri informatizate în termen de 8 ani.
2. Reglementarea investițiilor administrației publice în elemente de infrastructură de comunicații de date până la realizarea rețelei administrației publice, în vederea garantării posibilității de integrare cu această rețea Comisia Națională de Informatică 1998
3. Promovarea utilizării unor soluții alternative pentru infrastructura de comunicații de date pentru instituțiile administrației publice, cu limitarea investițiilor proprii cu termen de amortizare mediu-lung în infrastructură Comisia Națională de Informatică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Regia Autonomă "Societatea Națională a Căilor Ferate Române", Regia Autonomă de Electricitate "Renel" și Regia Autonomă "Apele Române" 1998

b) Efecte scontate:

o soluție unitară și modernă pentru cerințele de comunicații de date ale administrației publice, realizată în condiții de utilizare eficientă a investițiilor;
integrarea eficientă a soluțiilor de comunicație deja existente sau în curs de realizare, la nivelul unor segmente ale administrației publice, pentru comunicații de date.

1.3. Cadru legislativ

1.3.1. Obiectiv: Elaborarea unei reglementări la nivel de lege având ca obiect activitatea informatică, tehnologiile informației și comunicațiilor și desfășurarea procesului de informatizare

Proiectul va trebui să trateze materia libertății informației, a protecției persoanelor fizice față de prelucrarea datelor cu caracter personal, să epuizeze reglementările privind dreptul de autor în domeniu, să rezolve problema instituțiilor specifice care să permită aplicarea legii și să contureze elementele corespunzătoare de drept civil și penal.

1.3.2. Obiectiv: Modificarea reglementărilor existente și elaborarea de noi acte normative în conformitate cu Programul de acțiuni privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiei informației în România (conform pct. 4)

1.4. Educație, cercetare și cultură pentru societatea informațională

1.4.1. Obiectiv: Crearea deprinderilor și asimilarea cunoștințelor informatice specifice la nivelul elevilor, studenților, cadrelor didactice, în vederea ridicării calității vieții și a standardului de civilizație în societatea românească printr-un acces cât mai larg la resursele informaționale naționale și mondiale

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Asigurarea cu resurse TI a instituțiilor de educație și cultură prin dotare hardware și software, asigurare service, conectare la INTERNET: ▪ Ministerul Educației Naționale
dotarea hardware și software (minimum 2 LAN x 8 calculatoare) și conectarea la INTERNET a școlilor generale din România 2001-2002 230.000 7.623 școli
dotarea hardware și software (minimum 4 LAN x 12 calculatoare) și conectarea la INTERNET a liceelor din România 1999, jumătate din numărul liceelor; până în anul 2000, restul 80.000 1.295 licee
dotarea hardware și software (LAN, WAN de dimensiuni diferite) și conectarea la INTERNET a tuturor universităților din România 1999 50.000 48 instituții
dotarea hardware și software (WAN de minimum 100 de calculatoare și sistem integrat de bibliotecă) și asigurarea conectivității la INTERNET a celor 4 biblioteci centrale universitare din România (Biblioteca Centrală Universitară din București, Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară din Iași și Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara) 1999 600
dotarea hardware și software (LAN sau WAN de dimensiuni diferite) și conectarea la INTERNET a tuturor bibliotecilor universitare din România. 750 50 unități
2. Introducerea de noi discipline care să ofere cunoștințe de calculatoare adecvate specialităților și materiilor predate la diferite forme de învățământ ▪ Ministerul Educației Naționale 1998
3. Formarea profesorilor în utilizarea TI, în viziunea noului curriculum, și actualizarea conținutului cursurilor de TI la nivel tehnologic mondial ▪ Ministerul Educației Naționale începând cu anul 1998
4. Introducerea graduală în rețeaua de învățământ, pe niveluri, a disciplinelor de informatică ▪ Ministerul Educației Naționale începând cu anul 1998
5. Introducerea, ca disciplină obligatorie pentru promoția cu început de an școlar 1998-1999, a informaticii în toate instituțiile de învățământ superior ▪ Ministerul Educației Naționale începând cu anul 1998

1.4.2. Obiectiv: Diversificarea și pregătirea de specialiști de înaltă competență pentru industria TIC

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Schimbarea structurii învățământului superior, astfel încât numărul anual de absolvenți de specialitate (software) să ajungă la minimum 1.500 până în anul 2000. Înființarea de secții ale unor institute de învățământ superior, dedicate managementului, marketingului și asigurării calității în TIC. Adaptarea, din punct de vedere calitativ, a învățământului superior la nevoile industriei TIC Ministerul Educației Naționale începând cu anul 1998
2. Diversificarea formelor de învățământ superior de specialitate. Crearea învățământului superior de scurtă durată în domeniul industriei de software. Crearea specializărilor în managementul proiectelor de software și în asigurarea calității. Crearea specializării de marketing în domeniul TIC Ministerul Educației Naționale 1998-1999
3. Alocarea bugetului necesar învățământului TIC, pentru asigurarea resurselor materiale și umane necesare creșterii calității și a numărului de absolvenți Ministerul Educației Naționale 1998 1.000
4. Întărirea cooperării între industria de software și învățământ, prin stimularea efectuării de stagii în industrie, a realizării proiectelor de diplomă orientate către și în cadrul industriei. Neimpozitarea burselor oferite studenților de către industrie Ministerul Educației Naționale și Comisia Națională de Informatică începând cu anul 1998

1.4.3. Obiectiv:

Susținerea cu prioritate a programelor pentru societatea informațională în cadrul Planului național de cercetare-dezvoltare

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
1. Armonizarea Programului de cercetare-dezvoltare privind societatea informațională cu prioritățile Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale, prin includerea celor mai relevante proiecte Ministerul Cercetării și Tehnologiei 1998
2. Dezvoltarea cooperării și cofinanțării internaționale, în special cu Uniunea Europeană, cu acordarea de prioritate proiectelor naționale prevăzute în Strategia Națională de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale Comisia națională de Informatică, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Cercetării și Tehnologiei începând cu anul 1998

1.4.4. Obiectiv: Susținerea prin mijloace TIC a integrării educației, cercetării și culturii în circuitul de valori european și mondial

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
1. Constituirea bazelor de date integrate (bibliografice, documentare, full text, imagini digitizate, înregistrări sonore și video digitizate), accesibile prin INTERNET, la nivelul instituțiilor din educație, cultură, cercetare Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Ministerul Culturii și Fundația Culturală Română 2000 2.500
2. Integrarea resurselor informaționale românești în circuitul internațional prin disponibilizarea acestora, prin asigurarea interconectivității și interoperabilității informaționale și tehnologice cu sistemele informaționale mondiale, în vederea inițierii schimbului de informații, a comunicațiilor interpersonale și interinstituționale (împrumut interbibliotecar național și internațional, achiziții, rezervări sau programări) Comisia Națională de Informatică, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării și Tehnologiei și Ministerul Culturii 2002 300

2. Industrie TIC (tehnologia informației și comunicațiilor)

2.1. Obiectiv: Stimularea ofertei de produse și servicii ale industriei TIC, în special a producției de software pentru export

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Sursele de finanțare*) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Încheierea unor parteneriate strategice cu marii producători de TIC pentru a dezvolta în România capacități locale de producție, în primul rând pentru software Comisia Națională de Informatică Etapa I - 1998 - Cu asistența ATIC (Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor) și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
2. Dezvoltarea de parcuri tehnologice software. Crearea unei grupe de lucru, coordonată de C.N.I., pentru tratarea aspectelor legislative și de finanțare. Acordarea, în acest cadru, de facilități de acces la infrastructura de comunicații pe fibră optică furnizorilor mici și mijlocii, eventual pe perioade limitate Ministerul Cercetării și Tehnologiei și Comisia Națională de Informatică Etapa I - 1998 I Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
3. Asigurarea de garanții guvernamentale pentru firmele mici și mijlocii din domeniul TIC, participante la licitații Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
4. Propuneri pentru scutirea de impozit pe profit, pentru o perioadă de 10 ani de la înființarea societății sau de la intrarea în vigoare a legii, pentru activitatea de export, a întreprinderilor din industria de software. Întreprinderile din industria de software beneficiază de facilitățile fiscale propuse, dacă volumul exportului este mai mare decât suma dintre 1,5 x valoarea echipamentelor achiziționate (prețuri CIF) pentru această activitate și 1,5 x valoarea salariilor anuale Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
5. Propuneri pentru reducerea cu 50% a impozitului pe profit obținut din activitatea unităților din industria de software dedicată pieței românești, pe o perioadă de 10 ani de la înființarea societății Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
6. Propuneri pentru scutirea de impozit pe profitul reinvestit în produse din domeniul TIC sau utilizat pentru formarea personalului Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
7. Propuneri pentru eliminarea impozitului pe profitul rezultat din venituri financiare (impozit realizat pe falsul profit rezultat din diferențele de curs valutar la conturile în devize) Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
8. Întărirea cadrului de aplicare și urmărire a aplicării legii drepturilor de autor cu privire la TIC Comisia Națională de Informatică, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției Etapa I - trimestrul I 1998 B Cu asistența ATIC, a altor asociații profesionale din domeniul TIC și Business Software Alliance România

*) Surse de finanțare: B - bugetare, I - împrumutate, A - atrase (investiții străine directe).

b) Efecte scontate:

creșterea volumului pieței interne de software. Atingerea, începând cu anul 1999, a unei rate minime de 150% a creșterii anuale a volumului pieței, astfel încât, în valoare absolută, să atingă 230 milioane US$ în anul 2000 (software, excluzând serviciile);
reducerea drastică a gradului de folosire ilegală de software;
limitarea emigrării specialiștilor în informatică;
creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii implicate în producția de date pentru export;
atingerea unui nivel de export de producție de date de 20 milioane US$, până în anul 2000;
absorbirea unui număr de 6.000 de șomeri în activitatea de producție de date, până în anul 2000.

2.2. Obiectiv: Stimularea cererii de produse ale industriei TIC

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Sursele de finanțare Observații
1. Susținerea acțiunilor de promovare a imaginii industriei de software românești în mediile de largă circulație internațională, sprijinirea financiară a publicității internaționale, a prezenței românești în acest domeniu (reviste, târguri etc.) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei și Comerțului, Comisia Națională de Informatică, Camerele de comerț și industrie Etapa I - iunie 1998 I/A Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
2. Propuneri pentru scutirea de taxe vamale și de T.V.A. a importului de echipamente și subansambluri hardware, de comunicații și produse software Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriei și Comerțului și Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
3. Propuneri pentru reducerea la 9% a T.V.A. pentru produsele software Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
4. Sprijinirea de către Guvern a unor proiecte-pilot în domeniul comerțului electronic și a elaborării de aplicații software în acest domeniu Comisia Națională de Informatică Etapa I - iunie 1998 B/I/A Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC

b) Efecte scontate:

creșterea volumului exportului industriei de software la 150 milioane US$ până în anul 2000. Un cadru legislativ, fiscal și administrativ stimulativ va avea ca efect creșterea la circa 200 a numărului de întreprinderi mici și mijlocii implicate în dezvoltarea de software pentru export până în anul 2000;
atingerea, până în anul 2001, a unui volum de consum anual de 200.000 de PC și, până în anul 2003, a unui parc total de 1.000.000 de PC;
atingerea, până în anul 2000, a unui consum mediu de produse TIC de 50-100 US$/locuitor (echipamente și servicii de informatică și comunicații, programe informatice).

2.3. Obiectiv: Îmbunătățirea calității produselor TIC

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Sursele de finanțare Observații
0 1 2 3 4 5
1. Introducerea unui sistem riguros de asigurare și certificare a calității în domeniul echipamentelor și programelor TIC, la nivelul reglementărilor europene Comisia Națională de Informatică trimestrul II 1998 B/I/A Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
2. Propuneri pentru modificarea criteriilor de adjudecare a licitațiilor, în ideea urmăririi calității și a performanțelor sistemelor ce se achiziționează (eliminarea obligativității ponderii de 70% - preț, 30% - calitate, ca și a prețului fix în lei). Acceptarea plății parțiale în avans în contractele cu administrația publică Comisia Națională de Informatică și Ministerul Finanțelor trimestrul I 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
3. Introducerea obligativității ca toate sistemele de calcul vândute în România să posede tastatură conform standardului SR-13392 și să poată afișa caracterele diacritice românești, conform standardului SR (în elaborare); caracterul obligatoriu devine efectiv în termen de 6 luni de la data aprobării standardelor în administrația publică și după 12 luni, pentru restul pieței; reglementarea se va aplica numai sistemelor de calcul complete, nu și tastaturilor vândute ca piese de schimb Comisia Națională de Informatică martie 1998 (pentru SR-13392) iunie 1998 (pentru SR în elaborare) - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
4. Introducerea obligativității ca toate monitoarele cu afișaj catodic din componența sistemelor de calcul care se vând în România să satisfacă norma de radiație și consum energetic de minimum TCO 92 Introducerea obligativității ca, în termen de 12 luni, sistemele de calcul comercializate în România să satisfacă normele ecologice, ergonomice, de radiații și de consum energetic de minimum TCO 95 (bazat pe ISO-9241) Elaborarea standardelor românești privind normele ecologice, ergonomice, de radiații și de consum energetic minim ▪ ▪ Comisia Națională de Informatică Organismul național de standardizare Etapa I - martie 1998 Etapa a II-a decembrie 1998 1998 - - - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
5. Propuneri pentru acordarea de facilități fiscale suplimentare întreprinderilor din domeniul TIC, certificate ISO-9000 Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC
6. Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul TIC în vederea certificării ISO-9000 Comisia Națională de Informatică și Grupul Interministerial pentru Întreprinderi Mici, Inovare și Dezvoltare Locală Etapa I - 1998 I Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC

b) Efecte scontate:

creșterea competitivității produselor TIC pe piața internă și internațională;
atingerea, până în anul 2000, a unui nivel de minimum 30 de întreprinderi din industria de software, focalizate pe export, certificate ISO-9000.

2.4. Obiectiv: Asigurarea resurselor umane pentru industria TIC

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Sursele de finanțare Observații
0 1 2 3 4 5
1. Tratarea legislativă a unor aspecte legate de nomenclatorul de funcții și meserii, de igiena și ergonomia muncii în Informatică, precum și a celor privind sporurile specifice lucrului în condiții grele în domeniul informaticii Comisia Națională de informatică și Ministerul Muncii și Protecției Sociale iunie 1998 - Cu asistența ATIC și a altor asociații profesionale din domeniul TIC

b) Efecte scontate:

protecția investițiilor în oameni (formarea profesională a personalului din informatică etc.);
protecția împotriva distrugerilor de informații, respectiv a furtului de tehnologie și de know-how.

3. Tehnologia informației pentru administrația publică

3.1. Metodologii, norme și standarde

3.1.1. Obiectiv: Asigurarea compatibilității și interoperabilității sistemelor informatice în administrația publică

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Urgentarea elaborării de standarde românești originale și a adoptării standardelor europene și internaționale în domeniul TI, cu prioritate:
aprobarea rapidă a standardului românesc SR-13392 privind tastatura românească Organismul național de standardizare și Comisia Națională de Informatică, martie 1998 -
aprobarea standardului privind pagina de cod care conține semnele diacritice românești Organismul național de standardizare și Comisia Națională de Informatică martie 1998 -
2. Încheierea de acorduri de recunoaștere reciprocă cu alte țări, privind: din anul 1998 -
mărcile de conformitate cu standardele Organismul național de standardizare
rezultatele verificărilor și încercărilor Comisia Națională de Informatică și ministerele interesate
3. Impulsionarea activității de acreditare a laboratoarelor și de creare a organismelor de certificare produse specifice TI, în condiții de competitivitate Comisia Națională de Informatică și Organismul național de acreditare din anul 1998 -
4. Promovarea și vizibilitatea pe piață a normelor, normativelor tehnice și metodologiilor existente în domeniul TI și impunerea caracterului obligatoriu pentru administrația publică (publicitate, publicare în tiraje corespunzătoare și la prețuri accesibile, instruire pentru utilizatori etc.) Comisia Națională de Informatică din anul 1998 1.000
5. Conștientizarea populației asupra standardelor la care trebuie să răspundă produsele/serviciile TI pe care le consumă (pregătire, formă minimală de prezentare, bazată pe cuvinte- cheie pentru consultare, asigurare acces pe Web) Comisia Națională de Informatică, Ministerul Comunicațiilor și Organismul național de standardizare din anul 1998 1.000
6. Prevederea distinctă în bugetele ministerelor de resort a finanțărilor pentru activitatea de standardizare în domeniul TIC Ministerul Comunicațiilor și Comisia Națională de Informatică din anul 1998 1.500/an
7. Elaborarea și actualizarea de metodologii pentru domeniul TI: Comisia Națională de Informatică și Institutul de Cercetări în Informatică decembrie 1998 500
metodologie de analiză, proiectare, realizare și exploatare sisteme și aplicații informatice
metodologie de elaborare proiecte directoare de informatizare
metodologie pentru achiziția publică de resurse specifice domeniului TI, experimentare EUROMETHOD și EPHOS
8. Elaborarea și actualizarea de norme și normative tehnice pentru domeniul TI: decembrie 1998 500
norme de evaluare a calității produselor și serviciilor TI Comisia Națională de Informatică, Institutul de Cercetări în Informatică, Societatea Română pentru Asigurarea Calității și Organismul național de standardizare
norme obligatorii pentru achiziția publică de resurse din domeniul TI, bazate pe standarde specifice Comisia Națională de Informatică și Ministerul Finanțelor
norme privind organizarea și funcționarea compartimentelor de TIC în administrația publică (roluri în informatizare; competențe profesionale, calificări; normative de personal și încadrare specifice; reguli privind accesul la date, programe și rețele de transmisie de date în interior și în cadrul administrației publice; normative privind consumurile specifice de materiale consumabile și de întreținere în activitatea de Informatică etc.) Comisia Națională de informatică, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
norme privind securitatea, arhivarea și accesul la informația digitală în sectorul public Comisia Națională de Informatică și Ministerul Justiției
norme privind formatele documentelor tipizate digitale, pentru facilitarea schimbului dintre organisme ale administrației publice și pentru arhivare Comisia Națională de Informatică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Comunicațiilor
proceduri administrative pentru stocarea și regăsirea documentelor, utilizând formate de documente tipizate; simplificarea procedurilor prin aplicarea principiului ghișeului unic Comisia Națională de Informatică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Comunicațiilor
norme privind siguranța, stocarea, accesul și utilizarea informațiilor din Fondul Arhivistic Național Comisia Națională de Informatică și Arhivele Naționale
9. Organizarea de grupe de lucru pentru elaborarea de metodologii și de norme specifice domeniului TI, formate din specialiști din administrația publică, institute de învățământ, cercetare și din reprezentanți ai comunității informaticienilor. Stabilirea cadrului organizatoric și financiar de funcționare a acestora Comisia Națională de Informatică din anul 1998

3.2. Sisteme informatice pentru administrația publică

3.2.1. Obiectiv: Utilizarea TIC în susținerea reformei administrației publice

a) Acțiuni:

Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Costuri (mii $) Observații
0 1 2 3 4 5
1. Realizarea sistemului informatic pentru aparatul Guvernului, în conexiune cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, care susțin Proiectul reformei administrației publice Comisia Națională de Informatică, Secretariatul General al Guvernului și Consiliul pentru Reformă decembrie 1998 3.000
2. Realizarea sistemului informatic pentru prefecturi Comisia Națională de Informatică și Departamentul pentru Administrație Publică Locală decembrie 1998 6.000
3. Realizarea sistemului informatic pentru administrația publică locală Comisia Națională de Informatică, Departamentul pentru Administrație Publică Locală și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului 1998-1999 12.000 (80 municipii)
2002 30.000 (182 orașe, 800 comune)
2005 40.000 1.888 comune)
4. Dezvoltarea sistemelor informatice la nivel sectorial (ministere și organe centrale) pe bază de proiecte directoare de informatizare, avizate de C.N.I., pentru asigurarea coerenței informaționale și tehnologice în administrația publică, cu evidențierea: Comisia Națională de Informatică, ministere și alte organe centrale decembrie 1998 1.000/ minister Costurile asigură numai revizuirea proiectelor directoare și realizarea
realizării, cu prioritate, a misiunilor instituțiilor respective și a serviciilor publice oferite pentru cetățeni și agenți economici, la nivel central și teritorial interfețelor intersectoriale
considerării elementelor definite pentru nucleul informațional (clasificări, nomenclatoare, registre, bănci de date)
definirii interacțiunilor informatice cu administrația publică locală
respectării cadrului metodologic, normativ și de standardizare
surselor de finanțare
compatibilității cu sistemele europene
5. Generalizarea treptată a utilizării cardurilor în domeniile: plata salariilor în administrația publică, asigurări sociale și de sănătate, tranzacții financiare și comerciale etc. Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comunicațiilor, Comisia Națională de Informatică și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din anul 1999 2.000
6. Susținerea investițiilor pentru achiziționarea de produse și servicii TI, prin:
evidențierea distinctă în bugetele instituțiilor din administrația publică a fondurilor necesare pentru informatizare (cu defalcare pe software, echipamente, resurse umane etc.), ceea ce poate permite și cuantificarea acestora la nivel național ca procent din PIB Ministerul Finanțelor, Comisia Națională de Informatică și instituțiile implicate din anul 1998 -
evidențierea distinctă, în proiectele de asistență economică internațională, a acțiunilor de informatizare Ministerul Finanțelor, Departamentul pentru Integrare Europeană, Consiliul pentru Reformă și Comisia Națională de Informatică din anul 1998 -
alocarea a minimum 50% din veniturile rezultate din serviciile informatice furnizate terților pentru finanțarea activităților informatice proprii Ministerul Finanțelor din anul 1998 -
introducerea în practică a bugetelor de angajament multianual, care dau posibilitatea unor contracte de achiziții publice (mai ales în domeniul TI), capabile să păstreze coerența dotărilor și să protejeze mai bine investițiile pe termen lung Ministerul Finanțelor din anul 1998 -
7. Realizarea de aplicații informatice standard pentru activități generale din administrația publică (elaborare buget și urmărire execuție bugetară, gestiune personal, calcul/plată salarii, gestiune patrimoniu, contabilitate), omologate de instituțiile abilitate (Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale etc.) Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Comisia Națională de Informatică 1999 20.000
8. Coordonarea achizițiilor în sectorul public:
stabilirea de parteneri strategici Comisia Națională de Informatică și din anul 1998 -
armonizarea reglementărilor naționale cu Directivele Uniunii Europene privind organizarea licitațiilor publice Ministerul Finanțelor 1998 -
9. Armonizarea și urmărirea realizării strategiilor sectoriale de informatizare, în conformitate cu Strategia națională de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale Ministere și alte organe centrale din anul 1998 -
10. Perfecționarea și reorientarea treptată a activităților de realizare, exploatare și întreținere a sistemelor informatice din administrația publică, prin: Comisia Națională de Informatică din anul 1998 -
obligativitatea adoptării și utilizării de norme și metodologii unitare
transferarea acestor activități către societăți de servicii specializate în domeniul TIC
impunerea, prin caietele de sarcini pentru aplicațiile destinate administrației publice, a celor mai moderne tehnologii (de exemplu tehnologii client/server, INTERNET etc.)
11. Organizarea de acțiuni de formare și de perfecționarea personalului din administrația publică pentru utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor Comisia Națională de Informatică, ministere și alte organe centrale din anul 1998 3.000/an Anual, 1/3 din numărul funcționarilor publici
12. Constituirea cadrului instituțional necesar realizării și coordonării acțiunilor de informatizare a administrației publice: 1998 -
redefinirea rolului și autorității C.N.I. în relația cu instituțiile administrației publice centrale și locale Guvernul
organizarea unor structuri/instituții noi pentru controlul aplicării cadrului legislativ în domeniul TI (exemplu: protecția persoanei fizice, protecția și securitatea datelor, protecția dreptului de autor pentru produse informatice) Comisia Națională de Informatică, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor
organizarea unor structuri/instituții pentru acordarea de consultanță, asistență tehnică și juridică pentru achiziții de resurse TI Comisia Națională de Informatică și Ministerul Finanțelor

b) Efecte scontate:

creșterea PIB prin îmbunătățirea deciziilor, pe baza informației mai sigure, mai complete și mai operative, circa 1%;

creșterea veniturilor bugetare prin reducerea evaziunii fiscale, realizarea de venituri din taxe pentru servicii noi oferite agenților economici;
reducerea cheltuielilor bugetare prin eliminarea culegerilor periodice de volume mari de date, circa 0,3 milioane $/an;
reducerea cheltuielilor bugetare prin îmbunătățirea gestiunii financiare a administrației publice, circa 5 milioane $;
reducerea cheltuielilor bugetare pentru achiziția publică de mijloace specifice TI, beneficiind de efectul de scală.

4. Sinteza propunerilor de reglementare ce urmează a fi elaborate

4.1. Nucleul informațional
Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Reglementarea
0 1 2 3 4
1. Modificarea/actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992, privind lista nomenclatoarelor de interes general și a responsabililor pe fiecare nomenclator Comisia Națională pentru Statistică Trimestrul II 1998 Hotărâre a Guvernului
2. Elaborarea unei hotărâri a Guvernului care să reglementeze principii, frecvențe minime de actualizare, drepturi de acces, sancțiuni pentru registrele permanente, inclusiv constituirea unui organism de control al drepturilor de acces și asigurarea protecției datelor personale Comisia Națională de Informatică, Ministerul Justiției și ministerele implicate Trimestrul II 1998 Hotărâre a Guvernului
3. Analiza oportunității revizuirii Hotărârii Guvernului nr. 113/1997, privind condițiile de acces la Registrul permanent de evidență a populației Comisia Națională de Informatică și Ministerul de Interne Trimestrul I 1998 Hotărâre a Guvernului
4.2. Comunicații de date
Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Reglementarea
0 1 2 3 4
1. Amendarea Legii telecomunicațiilor pentru satisfacerea cerințelor specifice pieței serviciilor de transport și acces la date Comisia Națională de Informatică și Ministerul Comunicațiilor 1998 Lege
2. Inițierea măsurilor legislative pentru stimularea investițiilor în infrastructura de telecomunicații și de transmisii de date prin scutiri de taxe și impozite, garanții de stat Comisia Națională de Informatică, Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor 1998 Hotărâre a Guvernului
4.3. Industrie TIC
Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Reglementarea
0 1 2 3 4
1. Crearea cadrului normativ pentru dezvoltarea de parcuri tehnologice software (aspecte legislative și de finanțare) Ministerul Cercetării și Tehnologiei și Comisia Națională de Informatică Etapa I - 1998
2. Întărirea cadrului de aplicare și urmărire a aplicării legii drepturilor de autor cu privire la TIC Comisia Națională de Informatică, Oficiul Român pentru Dreptul de Autor, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției Etapa I - trimestrul I 1998
3. Modificarea criteriilor de adjudecare a licitațiilor, în ideea urmăririi calității și a performanțelor sistemelor ce se achiziționează Comisia Națională de Informatică și Ministerul Finanțelor trimestrul I 1998
4. Elaborarea legilor privind semnătura electronică, comerțul electronic, confidențialitatea, brevetarea tehnologiilor etc. Comisia Națională de Informatică și Ministerul Justiției iunie 1998 Lege
5. Tratarea legislativă a unor aspecte legate de nomenclatorul de funcții și meserii, de igiena și ergonomia muncii în Informatică, precum și a celor privind sporurile specifice lucrului în condiții grele în domeniul informaticii Comisia Națională de informatică și Ministerul Muncii și Protecției Sociale iunie 1998
6. Crearea unui cadru fiscal stimulativ pentru dezvoltarea industriei TIC Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică din anul 1998
7. Amendarea Legii sponsorizării, în sensul includerii de facilități fiscale pentru sumele cedate în scopul utilizării TIC în educație, cercetare, cultură Comisia Națională de Informatică, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Culturii și Ministerul Cercetării și Tehnologiei 1998 Lege
4 .4. Metodologii, norme și standarde
Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Reglementarea
0 1 2 3 4
1. Prevederea distinctă în bugetele ministerelor de resort a finanțărilor pentru activitatea de standardizare în domeniul TIC Ministerul Comunicațiilor și Comisia Națională de Informatică din anul 1998 Legea bugetului de stat
2. Norme obligatorii pentru achiziția publică de resurse din domeniul TI, bazate pe standarde specifice Comisia Națională de Informatică, Ministerul Finanțelor decembrie 1998 Ordin comun C.N.I. - M.F.
Norme privind organizarea și funcționarea compartimentelor de TIC în administrația publică (roluri în informatizare; competențe profesionale, calificări; normative de personal și încadrare specifice; reguli privind accesul la date, programe și rețele de transmisie de date în interior și în cadrul administrației publice; normative privind consumurile specifice de materiale consumabile și de întreținere în activitatea de Informatică etc.) Comisia Națională de informatică, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ordin comun C.N.I., M.F., M.M.P.S.
3. Organizarea de grupe de lucru pentru elaborarea de metodologii și norme specifice domeniului TI, formate din specialiști din administrația publică, institute de învățământ, cercetare și reprezentanți ai comunității informaticienilor. Stabilirea cadrului organizatoric și financiar de funcționare a acestora Comisia Națională de Informatică din anul 1998 Lege
4. 5. Sisteme informatice pentru administrația publică
Nr. crt. Acțiunea Responsabilul Termenul Reglementarea
1. Susținerea investițiilor pentru achiziționarea de produse și servicii TI, prin:
evidențierea distinctă în bugetele instituțiilor din administrația publică a fondurilor necesare pentru informatizare, ceea ce poate permite și cuantificarea acestora la nivel național ca procent din PIB Ministerul Finanțelor, Comisia Națională de Informatică și instituțiile implicate din anul 1998 Legea bugetului
evidențierea distinctă, în proiectele de asistență economică internațională, a acțiunilor de informatizare Ministerul Finanțelor, Departamentul pentru Integrare Europeană, Consiliul pentru Reformă și Comisia Națională de Informatică din anul 1998
alocarea a minimum 50% din veniturile rezultate din serviciile informatice furnizate terților pentru finanțarea activităților informatice proprii Ministerul Finanțelor din anul 1998
introducerea în practică a bugetelor de angajament multianual, care dau posibilitatea unor contracte de achiziții publice (mai ales în domeniul TI), capabile să păstreze coerența dotărilor și să protejeze mai bine investițiile pe termen lung Ministerul Finanțelor din anul 1998
2. Coordonarea achizițiilor în sectorul public:
stabilirea de parteneri strategici Comisia Națională de Informatică din anul 1998 Ordin comun M.F. - C.N.I.
armonizarea reglementărilor naționale cu Directivele Uniunii Europene privind organizarea licitațiilor publice Ministerul Finanțelor 1998
3. Constituirea cadrului instituțional necesar realizării și coordonării acțiunilor de informatizare a administrației publice 1998 Lege
creșterea rolului și autorității C.N.I. în relația cu instituțiile administrației publice centrale și locale Guvernul
organizarea unor structuri/instituții noi pentru controlul aplicării cadrului legislativ în domeniul TI (exemplu: protecția persoanei fizice, protecția și securitatea datelor, protecția dreptului de autor pentru produse informatice) Comisia Națională de Informatică, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul de Interne
organizarea unor structuri/instituții pentru acordarea de consultanță, asistență tehnică și juridică pentru achiziții de resurse TI Comisia Națională de Informatică și Ministerul Finanțelor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...