Guvernul României

Ordonanța nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 23 august 2006.

În vigoare de la 26 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006, aprobate prin Legea nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 2. -

(1) Sinteza modificărilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03.

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli și anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.

CAPITOLUL II Structura și regimul veniturilor bugetare

Art. 3. -

La veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se aprobă următoarele influențe:

- milioane lei -
VENITURI - TOTAL +537,8
din care:
Venituri curente +537,8
din acestea:
Contribuţii de asigurări +537,8
din care:
- contribuţiile angajatorilor +374,0
- contribuţiile asiguraţilor +163,8

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor bugetare

Art. 4. -

În structura economică influențele privind cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se prezintă astfel:

- milioane lei -
CHELTUIELI - TOTAL +439,4
din care:
1. Cheltuieli curente +439,3
din acestea:
a) cheltuieli de personal +28,6
b) bunuri şi servicii +47,5
c) dobânzi +0,2
d) asistenţă socială +363,0
2. Rambursări de credite +0,1
din acestea:
- rambursări de credite externe +0,1

Art. 5. -

(1) Cheltuielile social-culturale care se finanțează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se majorează cu suma de 439,4 milioane lei prin majorarea cheltuielilor de personal cu 28,6 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 47,5 milioane lei, a dobânzilor cu suma de 0,2 milioane lei, a cheltuielilor cu asistența socială cu suma de 363,0 milioane lei și a rambursărilor de credite externe cu suma de 0,1 milioane lei.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 438,6 milioane lei pentru asigurări și asistență socială la sistemul public de pensii și cu 0,8 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 6. -

Excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează per sold cu suma de 98,4 milioane lei.

CAPITOLUL IV Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj

Art. 7. -

(1) Sinteza modificărilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli și anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

Art. 8. -

Veniturile și cheltuielile centrelor regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt prevăzute în anexa nr. 4/04.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 9. -

Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, este de 339,3 lei și se aplică începând cu data de 1 septembrie 2006.

Art. 10. -

După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe se repartizează și creditele bugetare reținute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -

Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură și între bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe, prevăzute în anexele la aceste bugete, în funcție de derularea programelor de împrumut extern aprobate potrivit legii.

Art. 12. -

Anexele nr. 1/03-3/03 și 1/04-4/04*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*) Anexele nr. 1/03-3/03 și 1/04-4/04 sunt reproduse în facsimil.

Art. 13. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

București, 16 august 2006.

Nr. 42.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2006- SINTEZĂ -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
0001 03 VENITURI - TOTAL 18.885.218 537.847 19.423.065
0002 I. VENITURI CURENTE 18.885.218 537.847 19.423.065
2000 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 18.735.978 537.847 19.273.825
2003 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 13.069.290 373.988 13.443.278
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 12.566.654 358.889 12.925.543
2003 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori 502.636 15.099 517.735
2103 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 5.666.688 163.859 5.830.547
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi 5.447.066 163.859 5.610.925
2103 04 Contribuţia altor persoane asigurate 211.622 211.622
05 Contribuţii facultative ale asiguraţilor 8.000 -1.000 7.000
06 Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare 1.000 1.000
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 149.240 149.240
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50.000 50.000
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 50.000 50.000
07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 50.000 50.000
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 99.240 99.240
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 67.715 67.715
3303 11 Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă 67.715 67.715
3603 DIVERSE VENITURI 31.525 31.525
50 Alte venituri 31.525 31.525
5003 CHELTUIELI - TOTAL 18.156.526 439.355 18.595.881
01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18.156.526 439.355 18.595.881
6800 03 01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
6800 03 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 18.053.004 438.605 18.491.609
01 CHELTUIELI CURENTE 18.031.652 438.525 18.470.177
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.577 27.872 98.449
10 01 Cheltuieli salariale în bani 54.160 21.716 75.876
10 01 01 Salarii de bază 40.482 464 40.946
10 01 02 Salarii de merit 1.200 200 1.400
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 1.600 500 2.100
10 01 04 Spor de vechime 5.735 2.265 8.000
10 01 05 Sporuri pentru condiţii de muncă 400 373 773
10 01 06 Alte sporuri 280 407 687
10 01 07 Ore suplimentare 243 6.757 7.000
10 01 08 Fond de premii 3.900 4.100 8.000
10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 170 100 270
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 150 150 300
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 6.400 6.400
10 03 Contribuţii 16.417 6.156 22.573
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.630 3.808 14.438
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.346 551 1.897
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 3.769 1.542 5.311
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 269 110 379
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 403 145 548
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 266.456 47.510 313.966
20 01 Bunuri şi servicii 22.675 19.106 41.781
20 01 01 Furnituri de birou 778 778
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 311 311
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 2.334 2.334
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 778 778
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 3.112 3.112
20 01 06 Piese de schimb 467 467
20 01 07 Transport 55 55
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 6.132 6.132
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 263 263
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 8.445 19.106 27.551
20 02 Reparaţii curente 6.563 6.563
20 03 Hrană 215 215
20 03 01 Hrană pentru oameni 215 215
20 04 Medicamente şi materiale sanitare 519 519
20 04 01 Medicamente 307 307
20 04 02 Materiale sanitare 212 212
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 991 991
20 05 30 Alte obiecte de inventar 991 991
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 613 687 1.300
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 369 687 1.056
20 06 02 Deplasări în străinătate 244 244
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 113 113
20 12 Consultanţă şi expertiză 28 28
20 13 Pregătire profesională 127 180 307
20 14 Protecţia muncii 11 11
20 24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 114 114
20 24 01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 114 114
20 30 Alte cheltuieli 234.629 27.395 262.024
20 30 02 Protocol şi reprezentare 11 11
20 30 04 Chirii 300 2.775 3.075
20 30 06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 230.324 230.324
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.994 24.620 28.614
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
30 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.187 143 2.330
30 02 02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 2.187 143 2.330
30 03 Alte dobânzi 40.189 40.189
30 03 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 40.189 40.189
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 6.031 6.031
51 01 Transferuri curente 6.031 6.031
51 01 16 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 6.031 6.031
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.646.212 363.000 18.009.212
57 01 Asigurări sociale 17.061.016 250.000 17.311.016
57 02 Ajutoare sociale 585.196 113.000 698.196
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 300.918 28.000 328.918
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 284.278 85.000 369.278
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.313 17.313
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 17.313 17.313
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 17.313 17.313
71 01 01 Construcţii 8.112 8.112
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 279 279
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 6.092 6.092
71 01 30 Alte active fixe 2.830 2.830
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
81 01 Rambursări de credite externe 4.039 80 4.119
81 01 01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 4.039 80 4.119
6803 03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 17.061.016 250.000 17.311.016
04 Asistenţă acordată persoanelor în vârsta 284.278 85.000 369.278
6803 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 20.054 20.054
6803 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 20.054 20.054
06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 86.572 86.572
6803 09 Ajutoare pentru urmaşi 200.323 28.000 228.323
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 400.761 75.605 476.366
6803 50 02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 230.324 230.324
6803 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 170.437 75.605 246.042
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 103.522 750 104.272
01 CHELTUIELI CURENTE 99.665 750 100.415
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.220 750 3.970
10 01 Cheltuieli salariale în bani 2.479 581 3.060
10 01 01 Salarii de bază 1.970 20 1.990
10 01 02 Salarii de merit 40 -15 25
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 15 -5 10
10 01 04 Spor de vechime 180 145 325
10 01 06 Alte sporuri 7 9 16
10 01 07 Ore suplimentare 37 263 300
10 01 08 Fond de premii 180 64 244
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 50 50
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 100 100
10 03 Contribuţii 741 169 910
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 480 102 582
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 61 16 77
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 170 44 214
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 12 3 15
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 18 4 22
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.264 4.264
20 01 Bunuri şi servicii 3.053 3.053
20 01 01 Furnituri de birou 105 105
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 42 42
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 313 313
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 104 104
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 417 417
20 01 06 Piese de schimb 63 63
20 01 07 Transport 7 7
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 835 835
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 35 35
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.132 1.132
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 290 290
20 05 30 Alte obiecte de inventar 290 290
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 41 41
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 29 29
20 06 02 Deplasări în străinătate 12 12
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 57 57
20 12 Consultanţă şi expertiză 28 28
20 13 Pregătire profesională 50 50
20 30 Alte cheltuieli 773 -28 745
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 773 -28 745
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.616 1.616
51 01 Transferuri curente 1.616 1.616
51 01 21 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.616 1.616
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
55 01 A. Transferuri interne 12.353 12.353
55 01 17 Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ 78.212 78.212
57 02 Ajutoare sociale 78.212 78.212
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 68.580 68.580
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 9.632 9.632
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.857 3.857
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.857 3.857
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 3.857 3.857
71 01 01 Construcţii 1.854 1.854
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.323 1.323
71 01 30 Alte active fixe 680 680
6903 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 69.454 69.454
6903 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 36.900 36.900
02 Asistenţă socială în caz de invaliditate 32.554 32.554
6903 07 Asigurări pentru şomaj 8.243 8.243
09 Ajutoare pentru urmaşi 2.131 2.131
15 Prevenirea excluderii sociale 12.353 12.353
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 12.353 12.353
6903 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 11.341 750 12.091
6903 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 11.341 750 12.091
9903 EXCEDENT/DEFICIT 728.692 98.492 827.184

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli pe anul 2006

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
5003 CHELTUIELI - TOTAL 18.156.526 439.355 18.595.881
01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18.156.526 439.355 18.595.881
6800 03 01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
6800 03 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 18.053.004 438.605 18.491.609
01 CHELTUIELI CURENTE 18.031.652 438.525 18.470.177
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.577 27.872 98.449
10 01 Cheltuieli salariale în bani 54.160 21.716 75.876
10 01 01 Salarii de bază 40.482 464 40.946
10 01 02 Salarii de merit 1.200 200 1.400
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 1.600 500 2.100
10 01 04 Spor de vechime 5.735 2.265 8.000
10 01 05 Sporuri pentru condiţii de muncă 400 373 773
10 01 06 Alte sporuri 280 407 687
10 01 07 Ore suplimentare 243 6.757 7.000
10 01 08 Fond de premii 3.900 4.100 8.000
10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 170 100 270
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 150 150 300
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 6.400 6.400
10 03 Contribuţii 16.417 6.156 22.573
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.630 3.808 14.438
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.346 551 1.897
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 3.769 1.542 5.311
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 269 110 379
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 403 145 548
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 266.456 47.510 313.966
20 01 Bunuri şi servicii 22.675 19.106 41.781
20 01 01 Furnituri de birou 778 778
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 311 311
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 2.334 2.334
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 778 778
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 3.112 3.112
20 01 06 Piese de schimb 467 467
20 01 07 Transport 55 55
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 6.132 6.132
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 263 263
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 8.445 19.106 27.551
20 02 Reparaţii curente 6.563 6.563
20 03 Hrană 215 215
20 03 01 Hrană pentru oameni 215 215
20 04 Medicamente şi materiale sanitare 519 519
20 04 01 Medicamente 307 307
20 04 02 Materiale sanitare 212 212
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 991 991
20 05 30 Alte obiecte de inventar 991 991
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 613 687 1.300
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 369 687 1.056
20 06 02 Deplasări în străinătate 244 244
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 113 113
20 12 Consultanţă şi expertiză 28 28
20 13 Pregătire profesională 127 180 307
20 14 Protecţia muncii 11 11
20 24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 114 114
20 24 01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 114 114
20 30 Alte cheltuieli 234.629 27.395 262.024
20 30 02 Protocol şi reprezentare 11 11
20 30 04 Chirii 300 2.775 3.075
20 30 06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 230.324 230.324
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.994 24.620 28.614
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
30 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.187 143 2.330
30 02 02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 2.187 143 2.330
30 03 Alte dobânzi 40.189 40.189
30 03 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 40.189 40.189
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 6.031 6.031
51 01 Transferuri curente 6.031 6.031
51 01 16 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 6.031 6.031
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.646.212 363.000 18.009.212
57 01 Asigurări sociale 17.061.016 250.000 17.311.016
57 02 Ajutoare sociale 585.196 113.000 698.196
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 300.918 28.000 328.918
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 284.278 85.000 369.278
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.313 17.313
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 17.313 17.313
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 17.313 17.313
71 01 01 Construcţii 8.112 8.112
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 279 279
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 6.092 6.092
71 01 30 Alte active fixe 2.830 2.830
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
81 01 Rambursări de credite externe 4.039 80 4.119
81 01 01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 4.039 80 4.119
6803 03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 17.061.016 250.000 17.311.016
04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 284.278 85.000 369.278
6803 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 20.054 20.054
6803 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 20.054 20.054
06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 86.572 86.572
6803 09 Ajutoare pentru urmaşi 200.323 28.000 228.323
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 400.761 75.605 476.366
6803 50 02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 230.324 230.324
6803 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 170.437 75.605 246.042
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 103.522 750 104.272
01 CHELTUIELI CURENTE 99.665 750 100.415
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.220 750 3.970
10 01 Cheltuieli salariale în bani 2.479 581 3.060
10 01 01 Salarii de bază 1.970 20 1.990
10 01 02 Salarii de merit 40 -15 25
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 15 -5 10
10 01 04 Spor de vechime 180 145 325
10 01 06 Alte sporuri 7 9 16
10 01 07 Ore suplimentare 37 263 300
10 01 08 Fond de premii 180 64 244
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 50 50
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 100 100
10 03 Contribuţii 741 169 910
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 480 102 582
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 61 16 77
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 170 44 214
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 12 3 15
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 18 4 22
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.264 4.264
20 01 Bunuri şi servicii 3.053 3.053
20 01 01 Furnituri de birou 105 105
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 42 42
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 313 313
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 104 104
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 417 417
20 01 06 Piese de schimb 63 63
20 01 07 Transport 7 7
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 835 835
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 35 35
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.132 1.132
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 290 290
20 05 30 Alte obiecte de inventar 290 290
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 41 41
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 29 29
20 06 02 Deplasări în străinătate 12 12
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentate 57 57
20 12 Consultanţă şi expertiză 28 28
20 13 Pregătire profesională 50 50
20 30 Alte cheltuieli 773 -28 745
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 773 -28 745
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.616 1.616
51 01 Transferuri curente 1.616 1.616
51 01 21 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.616 1.616
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
55 01 A. Transferuri interne 12.353 12.353
55 01 17 Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 78.212 78.212
57 02 Ajutoare sociale 78.212 78.212
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 68.580 68.580
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 9.632 9.632
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.857 3.857
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.857 3.857
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 3.857 3.857
71 01 01 Construcţii 1.854 1.854
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.323 1.323
71 01 30 Alte active fixe 680 680
6903 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 69.454 69.454
6903 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 36.900 36.900
02 Asistenţă socială în caz de invaliditate 32.554 32.554
6903 07 Asigurări pentru şomaj 8.243 8.243
09 Ajutoare pentru urmaşi 2.131 2.131
15 Prevenirea excluderii sociale 12.353 12.353
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 12.353 12.353
6903 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 11.341 750 12.091
6903 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 11.341 750 12.091
5006 CREDITE EXTERNE --------------- 12.500 12.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.972 -2.582 2.390
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 28 76
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.924 -2.610 2.314
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.528 2.582 10.110
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.528 2.582 10.110
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6.903 4.750 11.653
01 CHELTUIELI CURENTE 1.222 587 1.809
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 35 63
10 01 Cheltuieli salariale în bani 28 35 63
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 28 35 63
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.194 552 1.746
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 426 227 653
20 05 30 Alte obiecte de inventar 426 227 653
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 200 99 299
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 80 105 185
20 06 02 Deplasări în străinătate 120 -6 114
20 12 Consultanţă şi expertiză 141 141
20 13 Pregătire profesională 653 653
20 30 Alte cheltuieli 568 -568
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 568 -568
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.681 4.163 9.844
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 5.681 4.163 9.844
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 5.681 4.163 9.844
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.316 2.316
71 01 30 Alte active fixe 5.681 1.847 7.528
6806 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 6.903 4.750 11.653
6806 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 6.903 4.750 11.653
6906 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 5.597 -4.750 847
01 CHELTUIELI CURENTE 3.750 -3.169 581
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20 -7 13
10 01 Cheltuieli salariale în bani 20 -7 13
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 20 -7 13
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.730 -3.162 568
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.136 -994 142
20 05 30 Alte obiecte de inventar 1.136 -994 142
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 179 -179
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 122 -122
20 06 02 Deplasări în străinătate 57 -57
20 12 Consultanţă şi expertiză 600 -458 142
20 13 Pregătire profesională 400 -400
20 16 Studii şi cercetări 800 -800
20 30 Alte cheltuieli 615 -331 284
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 615 -331 284
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.847 -1.581 266
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.847 -1.581 266
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 1.847 -1.581 266
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 300 -106 194
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.200 -1.128 72
71 01 30 Alte active fixe 347 -347
6906 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 5.597 -4.750 847
6906 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 5.597 -4.750 847

ANEXA Nr. 3/03/20/01

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZĂ
fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anul 2006

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
5000 TOTAL GENERAL
-------------
18.169.026 439.355 18.608.381
01 CHELTUIELI CURENTE 18.136.289 436.693 18.572.982
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.845 28.650 102.495
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 275.644 44.900 320.544
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.698 2.582 31.280
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 28.698 2.582 31.280
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
5003 CHELTUIELI - TOTAL 18.156.526 439.355 18.595.881
01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
51 01 Transferuri curente 7.647 7.647
51 01 16 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 6.031 6.031
51 01 21 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.616 1.616
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
55 01 A. Transferuri interne 12.353 12.353
55 01 17 Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
57 01 Asigurări sociale 17.061.016 250.000 17.311.016
57 02 Ajutoare sociale 663.408 113.000 776.408
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 369.498 28.000 397.498
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 293.910 85.000 378.910
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
12.500 12.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.972 -2.582 2.390
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 28 76
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.924 -2.610 2.314
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.528 2.582 10.110
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.528 2.582 10.110

ANEXA Nr. 3/03/20/02

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole și
paragrafe pe anul 2006
(sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
5003 CHELTUIELI - TOTAL 18.156.526 439.355 18.595.881
01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18.156.526 439.355 18.595.881
6800 03 01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
6800 03 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 18.053.004 438.605 18.491.609
01 CHELTUIELI CURENTE 18.031.652 438.525 18.470.177
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.577 27.872 98.449
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 266.456 47.510 313.966
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 6.031 6.031
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.646.212 363.000 18.009.212
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.313 17.313
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 17.313 17.313
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6803 03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 17.061.016 250.000 17.311.016
04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 284.278 85.000 369.278
6803 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 20.054 20.054
6803 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 20.054 20.054
06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 86.572 86.572
6803 09 Ajutoare pentru urmaşi 200.323 28.000 228.323
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 400.761 75.605 476.366
6803 50 02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 230.324 230.324
6803 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 170.437 75.605 246.042
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 103.522 750 104.272
01 CHELTUIELI CURENTE 99.665 750 100.415
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.220 750 3.970
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.264 4.264
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.616 1.616
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 78.212 78.212
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.857 3.857
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.857 3.857
6903 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 69.454 69.454
6903 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 36.900 36.900
02 Asistenţă socială în caz de invaliditate 32.554 32.554
6903 07 Asigurări pentru şomaj 8.243 8.243
09 Ajutoare pentru urmaşi 2.131 2.131
15 Prevenirea excluderii sociale 12.353 12.353
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 12.353 12.353
6903 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 11.341 750 12.091
6903 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 11.341 750 12.091

ANEXA Nr. 3/03/20/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole și
paragrafe pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
5006 CREDITE EXTERNE --------------- 12.500 12.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.972 -2.582 2.390
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 28 76
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.924 -2.610 2.314
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.528 2.582 10.110
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.528 2.582 10.110
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6.903 4.750 11.653
01 CHELTUIELI CURENTE 1.222 587 1.809
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 35 63
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.194 552 1.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.681 4.163 9.844
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 5.681 4.163 9.844
6806 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 6.903 4.750 11.653
6806 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 6.903 4.750 11.653
6906 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 5.597 -4.750 847
01 CHELTUIELI CURENTE 3.750 -3.169 581
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20 -7 13
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.730 -3.162 568
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.847 -1.581 266
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.847 -1.581 266
6906 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 5.597 -4.750 847
6906 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 5.597 -4.750 847

ANEXA Nr. 3/03/20/07

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate, după caz, pe anul 2006
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
5003 CHELTUIELI - TOTAL 18.156.526 439.355 18.595.881
01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
51 01 Transferuri curente 7.647 7.647
51 01 16 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 6.031 6.031
51 01 21 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.616 1.616
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
55 01 A. Transferuri interne 12.353 12.353
55 01 17 Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
57 01 Asigurări sociale 17.061.016 250.000 17.311.016
57 02 Ajutoare sociale 663.408 113.000 776.408
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 369.498 28.000 397.498
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 293.910 85.000 378.910
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18.156.526 439.355 18.595.881
6800 03 01 CHELTUIELI CURENTE 18.131.317 439.275 18.570.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73.797 28.622 102.419
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 270.720 47.510 318.230
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7.647 7.647
6800 03 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.724.424 363.000 18.087.424
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.170 21.170
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.170 21.170
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 18.053.004 438.605 18.491.609
01 CHELTUIELI CURENTE 18.031.652 438.525 18.470.177
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.577 27.872 98.449
10 01 Cheltuieli salariale în bani 54.160 21.716 75.876
10 01 01 Salarii de bază 40.482 464 40.946
10 01 02 Salarii de merit 1.200 200 1.400
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 1.600 500 2.100
10 01 04 Spor de vechime 5.735 2.265 8.000
10 01 05 Sporuri pentru condiţii de muncă 400 373 773
10 01 06 Alte sporuri 280 407 687
10 01 07 Ore suplimentare 243 6.757 7.000
10 01 08 Fond de premii 3.900 4.100 8.000
10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 170 100 270
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 150 150 300
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 6.400 6.400
10 03 Contribuţii 16.417 6.156 22.573
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.630 3.808 14.438
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.346 551 1.897
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 3.769 1.542 5.311
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 269 110 379
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 403 145 548
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 266.456 47.510 313.966
20 01 Bunuri şi servicii 22.675 19.106 41.781
20 01 01 Furnituri de birou 778 778
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 311 311
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 2.334 2.334
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 778 778
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 3.112 3.112
20 01 06 Piese de schimb 467 467
20 01 07 Transport 55 55
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 6.132 6.132
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 263 263
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 8.445 19.106 27.551
20 02 Reparaţii curente 6.563 6.563
20 03 Hrană 215 215
20 03 01 Hrană pentru oameni 215 215
20 04 Medicamente şi materiale sanitare 519 519
20 04 01 Medicamente 307 307
20 04 02 Materiale sanitare 212 212
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 991 991
20 05 30 Alte obiecte de inventar 991 991
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 613 687 1.300
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 369 687 1.056
20 06 02 Deplasări în străinătate 244 244
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 113 113
20 12 Consultanţă şi expertiză 28 28
20 13 Pregătire profesională 127 180 307
20 14 Protecţia muncii 11 11
20 24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 114 114
20 24 01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 114 114
20 30 Alte cheltuieli 234.629 27.395 262.024
20 30 02 Protocol şi reprezentare 11 11
20 30 04 Chirii 300 2.775 3.075
20 30 06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 230.324 230.324
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.994 24.620 28.614
30 TITLUL III DOBÂNZI 42.376 143 42.519
30 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.187 143 2.330
30 02 02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 2.187 143 2.330
30 03 Alte dobânzi 40.189 40.189
30 03 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 40.189 40.189
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 6.031 6.031
51 01 Transferuri curente 6.031 6.031
51 01 16 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 6.031 6.031
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.646.212 363.000 18.009.212
57 01 Asigurări sociale 17.061.016 250.000 17.311.016
57 02 Ajutoare sociale 585.196 113.000 698.196
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 300.918 28.000 328.918
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 284.278 85.000 369.278
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.313 17.313
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 17.313 17.313
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 17.313 17.313
71 01 01 Construcţii 8.112 8.112
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 279 279
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 6.092 6.092
71 01 30 Alte active fixe 2.830 2.830
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.039 80 4.119
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.039 80 4.119
81 01 Rambursări de credite externe 4.039 80 4.119
81 01 01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 4.039 80 4.119
6803 03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 17.061.016 250.000 17.311.016
04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 284.278 85.000 369.278
6803 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 20.054 20.054
6803 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 20.054 20.054
06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 86.572 86.572
6803 09 Ajutoare pentru urmaşi 200.323 28.000 228.323
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 400.761 75.605 476.366
6803 50 02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 230.324 230.324
6803 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 170.437 75.605 246.042
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 103.522 750 104.272
01 CHELTUIELI CURENTE 99.665 750 100.415
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.220 750 3.970
10 01 Cheltuieli salariale în bani 2.479 581 3.060
10 01 01 Salarii de bază 1.970 20 1.990
10 01 02 Salarii de merit 40 -15 25
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 15 -5 10
10 01 04 Spor de vechime 180 145 325
10 01 06 Alte sporuri 7 9 16
10 01 07 Ore suplimentare 37 263 300
10 01 08 Fond de premii 180 64 244
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 50 50
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 100 100
10 03 Contribuţii 741 169 910
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 480 102 582
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 61 16 77
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 170 44 214
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 12 3 15
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 18 4 22
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.264 4.264
20 01 Bunuri şi servicii 3.053 3.053
20 01 01 Furnituri de birou 105 105
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 42 42
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 313 313
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 104 104
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 417 417
20 01 06 Piese de schimb 63 63
20 01 07 Transport 7 7
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 835 835
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 35 35
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.132 1.132
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 290 290
20 05 30 Alte obiecte de inventar 290 290
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 41 41
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 29 29
20 06 02 Deplasări în străinătate 12 12
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 57 57
20 12 Consultanţă, şi expertiză 28 28
20 13 Pregătire profesională 50 50
20 30 Alte cheltuieli 773 -28 745
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 773 -28 745
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.616 1.616
51 01 Transferuri curente 1.616 1.616
51 01 21 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.616 1.616
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.353 12.353
55 01 A. Transferuri interne 12.353 12.353
55 01 17 Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 12.353 12.353
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 78.212 78.212
57 02 Ajutoare sociale 78.212 78.212
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 68.580 68.580
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 9.632 9.632
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.857 3.857
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.857 3.857
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 3.857 3.857
71 01 01 Construcţii 1.854 1.854
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.323 1.323
71 01 30 Alte active fixe 680 680
6903 05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 69.454 69.454
6903 05 01 Asistenţă socială în caz de boli 36.900 36.900
02 Asistenţă socială în caz de invaliditate 32.554 32.554
6903 07 Asigurări pentru şomaj 8.243 8.243
09 Ajutoare pentru urmaşi 2.131 2.131
15 Prevenirea excluderii sociale 12.353 12.353
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 12.353 12.353
6903 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 11.341 750 12.091
6903 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 11.341 750 12.091

ANEXA Nr. 3/03/20/08

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anul 2006
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

- mii lei -
Salariul mediu de bază în luna decembrie 2005 Număr maxim de posturi în anul 2006 Nr. luni pt. influenţe pe funcţie Fond aferent salariilor de bază în anul 2006
Aprobat prin buget Actualizat Influenţe (+/-) Rectificat Actualizat Influenţe Rectificat
0 1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 = 1*4*6 9 = 7 + 8
TOTAL:
din care: 4.337 4.337 4.337 42.452 483 42.936
6803 Asigurări şi asistenţă socială - bugetul asigurărilor sociale de stat din care: 4.181 4.181 4.181 40.482 463 40.946
V.A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 3.175 3.175 3.175 31.458 458 31.916
1. Înalţi funcţionari publici 2 2 2 68 68
Secretar general 3,03 1 1 1 36 36
Secretar general adjunct 2,67 1 1 1 32 32
2. Funcţii publice de conducere 363 363 60 423 5.735 320 6.056
Director 1,41 9 9 9 152 152
Director adjunct 1,41 2 2 1 3 4,00 34 6 39
Şef serviciu 1,41 19 19 5 24 4,00 321 28 350
Şef birou 1,41 4 4 4,00 23 23
Director executiv 1,32 42 42 42 665 665
Director executiv adjunct 1,32 85 85 85 1.346 1.346
Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş 1,32 178 178 50 228 4,00 2.820 264 3.084
Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel comună 1,18 28 28 28 396 396
3. Funcţii publice de execuţie 2.810 2.810 -60 2.750 25.654 138 25.792
a. Clasa I - studii superioare 1.301 1.301 67 1.368 14.087 308 14.395
Consilier superior treapta 1 1,41 38 38 -7 31 4,00 643 -39 603
Consilier superior treapta 2 1,23 6 6 2 8 4,00 89 10 98
Consilier superior treapta 3 1,11 8 8 2 10 4,00 107 9 115
Expert superior treapta 2 1,23 1 1 4,00 5 5
Expert superior treapta 3 1,11 4 4 -1 3 4,00 53 -4 49
Inspector superior treapta 1 1,41 1 1 -1 4,00 17 -6 11
Consilier juridic superior treapta 1 1,41 4 4 -2 2 4,00 68 -11 56
Consilier juridic superior treapta 3 1,11 1 1 4,00 4 4
Consilier principal treapta 1 1,00 2 2 4,00 8 8
Consilier principal treapta 2 0,90 2 2 2 22 22
Consilier principal treapta 3 0,83 4 4 3 7 4,00 40 10 50
Expert principal treapta 1 1,00 13 13 -3 10 4,00 156 -12 144
Expert principal treapta 2 0,90 5 5 -5 4,00 54 -18 36
Expert principal treapta 3 0,83 2 2 4 6 4,00 20 13 33
Inspector principal treapta 1 1,00 1 1 1 12 12
Inspector principal treapta 2 0,90 2 2 2 22 22
Inspector principal treapta 3 0,83 1 1 -1 4,00 10 -3 7
Consilier juridic principal treapta 1 1,00 1 1 1 12 12
Consilier juridic principal treapta 2 0,90 1 1 4,00 4 4
Consilier asistent treapta 1 0,75 1 1 4,00 3 3
Consilier asistent treapta 2 0,70 1 1 3 4 4,00 8 8 17
Consilier asistent treapta 3 0,65 5 5 5 39 39
Expert asistent treapta 1 0,75 5 5 5 45 45
Expert asistent treapta 2 0,70 2 2 2 17 17
Expert asistent treapta 3 0,65 14 14 -2 12 4,00 109 -5 104
Inspector asistent treapta 1 0,75 1 1 4,00 3 3
Inspector asistent treapta 2 0,70 2 2 3 5 4,00 17 8 25
Inspector asistent treapta 3 0,65 13 13 -3 10 4,00 101 -8 94
Consilier juridic asistent treapta 1 0,75 1 1 1 9 9
Consilier juridic asistent treapta 2 0,70 2 2 1 3 4,00 17 3 20
Consilier juridic asistent treapta 3 0,65 5 5 -2 3 4,00 39 -5 34
Consilier debutant 0,48 4 4 2 6 4,00 23 4 27
Expert debutant 0,48 2 2 -1 1 4,00 12 -2 10
Inspector debutant 0,48 1 1 -1 4,00 6 -2 4
Consilier juridic debutant 0,48 2 2 2 12 12
Auditor superior treapta 1 1,97 1 1 -1 4,00 24 -8 16
Auditor superior treapta 2 1,56 3 3 4,00 19 19
Auditor superior treapta 3 1,27 2 2 -2 4,00 30 -10 20
Auditor principal treapta 1 1,13 2 2 -1 1 4,00 27 -5 23
Auditor principal treapta 3 0,82 1 1 4,00 3 3
Consilier superior treapta 1 1,32 172 172 69 241 4,00 2.724 364 3.089
Consilier superior treapta 2 1,18 71 71 -52 19 4,00 1.005 -245 760
Consilier superior treapta 3 1,07 33 33 -21 12 4,00 424 -90 334
Expert superior treapta 1 1,32 1 1 -1 4,00 16 -5 11
Inspector superior treapta 1 1,32 1 1 3 4 4,00 16 16 32
Inspector superior treapta 2 1,18 4 4 -1 3 4,00 57 -5 52
Inspector superior treapta 3 1,07 2 2 4 6 4,00 26 17 43
Consilier juridic superior treapta 1 1,32 10 10 15 25 4,00 158 79 238
Consilier juridic superior treapta 2 1,18 15 15 -8 7 4,00 212 -38 175
Consilier juridic superior treapta 3 1,07 3 3 3 6 4,00 39 13 51
Consilier principal treapta 1 0,96 16 16 -6 10 4,00 184 -23 161
Consilier principal treapta 2 0,86 11 11 -1 10 4,00 114 -3 110
Consilier principal treapta 3 0,80 8 8 2 10 4,00 77 6 83
Expert principal treapta 1 0,96 18 18 -1 17 4,00 207 -4 204
Expert principal treapta 2 0,86 5 5 4,00 17 17
Expert principal treapta 3 0,80 3 3 -1 2 4,00 29 -3 26
Inspector principal treapta 1 0,96 104 104 29 133 4,00 1.198 111 1.309
Inspector principal treapta 2 0,86 80 80 -39 41 4,00 826 -134 691
Inspector principal treapta 3 0,80 29 29 16 45 4,00 278 51 330
Consilier juridic principal treapta 1 0,96 22 22 3 25 4,00 253 12 265
Consilier juridic principal treapta 2 0,86 6 6 6 62 62
Consilier juridic principal treapta 3 0,80 3 3 3 6 4,00 29 10 38
Consilier asistent treapta 1 0,72 2 2 6 8 4,00 17 17 35
Consilier asistent treapta 2 0,67 2 2 10 12 4,00 16 27 43
Consilier asistent treapta 3 0,62 28 28 -7 21 4,00 208 -17 191
Expert asistent treapta 1 0,72 1 1 1 9 9
Expert asistent treapta 2 0,67 7 7 4,00 19 19
Expert asistent treapta 3 0,62 12 12 -4 8 4,00 89 -10 79
Inspector asistent treapta 1 0,72 38 38 22 60 4,00 328 63 392
Inspector asistent treapta 2 0,67 40 40 125 165 4,00 322 335 657
Inspector asistent treapta 3 0,62 233 233 -89 144 4,00 1.734 -221 1.513
Consilier juridic asistent treapta 1 0,72 7 7 6 13 4,00 60 17 78
Consilier juridic asistent treapta 2 0,67 16 16 37 53 4,00 129 99 228
Consilier juridic asistent treapta 3 0,62 82 82 -46 36 4,00 610 -114 496
Consilier debutant 0,48 5 5 -4 1 4,00 29 -8 21
Inspector debutant 0,48 18 18 -11 7 4,00 104 -21 83
Consilier juridic debutant 0,48 5 5 -3 2 4,00 29 -6 23
Auditor superior treapta 1 1,32 23 23 5 28 4,00 364 26 391
Auditor superior treapta 2 1,18 6 6 6 85 85
Auditor superior treapta 3 1,07 5 5 -3 2 4,00 64 -13 51
Auditor principal treapta 1 0,96 3 3 2 5 4,00 35 8 42
Auditor principal treapta 2 0,86 3 3 -3 4,00 31 -10 21
Auditor principal treapta 3 0,80 1 1 -1 4,00 10 -3 6
Auditor asistent treapta 1 0,72 1 1 1 9 9
Auditor asistent treapta 2 0,67 1 1 4,00 3 3
Auditor asistent treapta 3 0,62 2 2 -2 4,00 15 -5 10
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 91 91 2 93 899 24 923
Referent de specialitate superior treapta 1 1,14 3 3 1 4 4,00 41 5 46
Referent de specialitate superior treapta 2 0,93 1 1 4,00 4 4
Referent de specialitate principal treapta 1 0,77 2 2 -1 1 4,00 18 -3 15
Referent de specialitate asistent treapta 2 0,75 1 1 4,00 3 3
Referent de specialitate asistent treapta 3 0,43 1 1 -1 4,00 5 -2 3
Referent de specialitate superior treapta 1 1,13 20 20 12 32 4,00 271 54 325
Referent de specialitate superior treapta 2 0,92 17 17 -11 6 4,00 188 -40 147
Referent de specialitate superior treapta 3 0,82 9 9 -1 8 4,00 89 -3 85
Referent de specialitate principal treapta 1 0,76 11 11 6 17 4,00 100 18 119
Referent de specialitate principal treapta 2 0,74 8 8 -1 7 4,00 71 -3 68
Referent de specialitate principal treapta 3 0,57 6 6 -4 2 4,00 41 -9 32
Referent de specialitate asistent treapta 1 0,47 3 3 3 6 4,00 17 6 23
Referent de specialitate asistent treapta 2 0,45 2 2 3 5 4,00 11 5 16
Referent de specialitate asistent treapta 3 0,43 9 9 -6 3 4,00 46 -10 36
c. Clasa III - studii medii 1.418 1.418 -129 1.289 10.668 -194 10.475
Referent superior treapta 1 0,74 40 40 8 48 4,00 355 24 379
Referent superior treapta 2 0,64 15 15 -15 4,00 115 -38 77
Referent superior treapta 3 0,57 1 1 1 2 4,00 7 2 9
Referent principal treapta 1 0,51 11 11 -2 9 4,00 67 -4 63
Referent asistent treapta 2 0,44 4 4 4,00 7 7
Referent asistent treapta 3 0,42 6 6 -4 2 4,00 30 -7 24
Referent debutant 0,41 1 1 -1 4,00 5 -2 3
Referent superior treapta 1 0,72 611 611 167 778 4,00 5.279 481 5.760
Referent superior treapta 2 0,62 279 279 -147 132 4,00 2.076 -365 1.711
Referent superior treapta 3 0,55 156 156 -100 56 4,00 1.030 -220 810
Referent principal treapta 1 0,51 161 161 -19 142 4,00 985 -39 947
Referent principal treapta 2 0,48 25 25 -5 20 4,00 144 -10 134
Referent principal treapta 3 0,46 13 13 -1 12 4,00 72 -2 70
Referent asistent treapta 1 0,45 9 9 3 12 4,00 49 5 54
Referent asistent treapta 2 0,44 5 5 36 41 4,00 26 63 90
Referent asistent treapta 3 0,42 83 83 -55 28 4,00 418 -92 326
Referent debutant 0,41 2 2 1 3 4,00 10 2 11
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 803 803 803 7.960 3 7.963
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA 1,19 3 3 1 4 4,00 43 5 48
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil gradul I 1,04 1 1 1 12 12
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 0,94 1 1 1 11 11
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 0,85 8 8 1 9 4,00 82 3 85
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 0,76 7 7 7 64 64
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 1,04 1 1 1 12 12
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III 0,69 2 2 2 17 17
Consilier juridic gradul IA 1,19 1 1 1 14 14
Consilier juridic gradul I 1,04 1 1 1 12 12
Referent IA 0,61 89 89 -2 87 4,00 651 -5 647
Referent I 0,53 29 29 29 184 184
Referent II 0,49 26 26 26 153 153
Referent III 0,43 16 16 16 83 83
Referent IV 0,41 10 10 10 49 49
Referent debutant 0,37 2 2 2 9 9
Medic primar 1,22 158 158 158 2.313 2.313
Medic specialist 0,87 49 49 49 512 512
Secretar de redacţie, tehnoredactor I 0,68 1 1 1 8 8
Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical 0,96 1 1 1 12 12
Asistent medical principal 0,78 83 83 83 777 777
Asistent medical 0,71 80 80 80 682 682
Asistent medical debutant 0,37 1 1 1 4 4
Soră medicală principală 0,59 13 13 13 92 92
Soră medicală 0,49 15 15 15 88 88
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist 0,81 1 1 1 10 10
Biolog, biochimist, chimist, fizician 0,62 1 1 1 7 7
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşă; principal 1,17 3 3 3 42 42
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut asistent social, asistent medical, moaşă 0,67 4 4 4 32 32
Infirmieră, agent D.D.D. 0,39 17 17 17 80 80
Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 0,39 32 32 32 150 150
Şofer autosanitară II 0,44 2 2 2 11 11
Medic primar 1,45 28 28 28 487 487
Medic specialist 1,13 17 17 17 231 231
Medic rezident anul IV-V 0,81 8 8 8 78 78
Farmacist primar 1,22 1 1 1 15 15
Asistent medical principal 0,90 48 48 48 518 518
Asistent medical 0,80 12 12 12 115 115
Profesor C.F.M.; principal 0,70 1 1 1 8 8
Cercetător ştiinţific principal gradul II 1,44 4 4 4 69 69
Cercetător ştiinţific principal gradul III 1,24 4 4 4 60 60
Cercetător ştiinţific 0,98 3 3 3 35 35
Asistent de cercetare ştiinţifică 0,77 2 2 2 18 18
Asistent I 0,61 1 1 1 7 7
Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul II, economist, referent, inginer gradul I 0,69 4 4 4 33 33
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 0,54 6 6 6 39 39
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 0,50 1 1 1 6 6
Tehnician, merceolog, contabil, referent; III 0,41 3 3 3 15 15
Operator, controlor date IV 0,39 2 2 2 9 9
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcţii comune 203 203 203 1.065 1 1.066
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 0,44 12 12 12 63 63
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 0,40 8 8 1 9 4,00 38 2 40
Casier magaziner; I 0,47 17 17 17 96 96
Casier magaziner; II 0,43 11 11 11 57 57
Funcţionar arhivar; I 0,46 28 28 28 155 155
Funcţionar arhivar; II 0,43 3 3 7 10 4,00 15 12 28
Funcţionar arhivar; III 0,39 8 8 8 37 37
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,38 34 34 -8 26 4,00 155 -12 143
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,38 5 5 5 23 23
Şofer IA 0,62 3 3 -3 22 22
Şofer II 0,51 1 1 -1 6 6
Muncitor calificat I 0,51 3 3 3 18 18
Muncitor calificat II 0,49 8 8 8 47 47
Muncitor calificat III 0,45 54 54 54 292 292
Muncitor calificat IV 0,43 5 5 5 26 26
Muncitor calificat VI 0,38 1 1 1 5 5
Muncitor necalificat 0,38 2 2 2 9 9
Şofer 0,62 4 4
6903 Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale din care: 156 156 156 1.970 20 1.990
V.A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 91 91 91 1.080 20 1.100
3. Înalţi funcţionari publici 1 1 1 36 36
Director general executiv 3,03 1 1 1 36 36
2. Funcţii publice de conducere 2 2 1 3 34 6 39
Director 1,41 2 2 2 34 34
Şef birou 1,41 1 1 4,00 6 6
3. Funcţii publice de execuţie 88 88 -1 87 1.010 14 1.024
a. Clasa I - studii superioare 86 86 86 997 17 1.014
Consilier superior treapta 1 1,41 4 4 4 68 68
Consilier superior treapta 2 1,23 2 2 3 5 4,00 30 15 44
Consilier superior treapta 3 1,11 5 5 -4 1 4,00 67 -18 49
Expert superior treapta 2 1,23 1 1 4,00 5 5
Expert superior treapta 3 1,11 2 2 -1 1 4,00 27 -4 22
Consilier principal treapta 3 0,83 1 1 1 10 10
Expert principal treapta 1 1,00 1 1 -1 4,00 12 -4 8
Expert principal treapta 3 0,83 1 1 1 2 4,00 10 3 13
Inspector principal treapta 3 0,83 2 2 2 20 20
Consilier asistent treapta 1 0,75 1 1 4,00 3 3
Consilier asistent treapta 2 0,70 2 2 4,00 6 6
Consilier asistent treapta 3 0,65 2 2 -2 4,00 16 -5 10
Expert asistent treapta 2 0,70 1 1 4,00 3 3
Expert asistent treapta 3 0,65 1 1 -1 4,00 8 -3 5
Inspector asistent treapta 2 0,70 1 1 1 8 8
Inspector asistent treapta 3 0,65 1 1 4,00 3 3
Consilier superior treapta 1 1,32 12 12 4 16 4,00 190 21 211
Consilier superior treapta 2 1,18 4 4 5 9 4,00 57 24 80
Consilier superior treapta 3 1,07 9 9 -9 4,00 116 -39 77
Inspector superior treapta 2 1,18 1 1 4,00 5 5
Inspector superior treapta 3 1,07 1 1 -1 4,00 13 -4 9
Consilier principal treapta 1 0,96 1 1 1 12 12
Consilier principal treapta 2 0,86 10 10 4,00 34 34
Consilier principal treapta 3 0,80 11 11 -11 4,00 106 -35 70
Inspector principal treapta 1 0,96 4 4 4 8 4,00 46 15 61
Inspector principal treapta 2 0,86 4 4 1 5 4,00 41 3 45
Inspector principal treapta 3 0,80 5 5 -3 2 4,00 48 -10 38
Consilier juridic principal treapta 1 0,96 1 1 1 12 12
Consilier asistent treapta 2 0,67 1 1 4,00 3 3
Consilier asistent treapta 3 0,62 1 1 -1 4,00 7 -2 5
Inspector asistent treapta 2 0,67 8 8 4,00 21 21
Inspector asistent treapta 3 0,62 8 8 -8 4,00 60 -20 40
Consilier juridic asistent treapta 3 0,62 1 1 4,00 2 2
Inspector debutant 0,48 2 2 -2 4,00 12 -4 8
Consilier juridic debutant 0,48 1 1 -1 4,00 6 -2 4
c. Clasa III - studii medii 2 2 -1 1 12 -2 10
Referent superior treapta 3 0,57 1 1 -1 4,00 7 -2 5
Referent principal treapta 2 0,48 1 1 4,00 2 2
Referent principal treapta 3 0,47 1 1 -1 4,00 6 -2 4
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 63 63 63 875 875
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 1,19 58 58 58 828 828
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 0,94 2 2 2 23 23
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 0,76 1 1 1 9 9
Referent, inspector, revizor contabil; debutant 0,39 1 1 1 5 5
Medic specialist 0,87 1 1 1 10 10
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcţii comune 2 2 2 15 15
Şofer IA 0,62 2 2 -2 4,00 15 -5 10
Şofer 0,62 2 2 4,00 5 5

ANEXA Nr. 3/03/20/09

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate, după caz,
pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
12.500 12.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.972 -2.582 2.390
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 28 76
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.924 -2.610 2.314
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.528 2.582 10.110
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.528 2.582 10.110
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6.903 4.750 11.653
01 CHELTUIELI CURENTE 1.222 587 1.809
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 35 63
10 01 Cheltuieli salariale în bani 28 35 63
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 28 35 63
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.194 552 1.746
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 426 227 653
20 05 30 Alte obiecte de inventar 426 227 653
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 200 99 299
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 80 105 185
20 06 02 Deplasări în străinătate 120 -6 114
20 12 Consultanţă şi expertiză 141 141
20 13 Pregătire profesională 653 653
20 30 Alte cheltuieli 568 -568
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 568 -568
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.681 4.163 9.844
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 5.681 4.163 9.844
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 5.681 4.163 9.844
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.316 2.316
71 01 30 Alte active fixe 5.681 1.847 7.528
6806 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 6.903 4.750 11.653
6806 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 6.903 4.750 11.653
6906 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 5.597 -4.750 847
01 CHELTUIELI CURENTE 3.750 -3.169 581
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20 -7 13
10 01 Cheltuieli salariale în bani 20 -7 13
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 20 -7 13
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.730 -3.162 568
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.136 -994 142
20 05 30 Alte obiecte de inventar 1.136 -994 142
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 179 -179
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 122 -122
20 06 02 Deplasări în străinătate 57 -57
20 12 Consultanţă şi expertiză 600 -458 142
20 13 Pregătire profesională 400 -400
20 16 Studii şi cercetări 800 -800
20 30 Alte cheltuieli 615 -331 284
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 615 -331 284
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.847 -1.581 266
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.847 -1.581 266
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 1.847 -1.581 266
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 300 -106 194
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.200 -1.128 72
71 01 30 Alte active fixe 347 -347
6906 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 5.597 -4.750 847
6906 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 5.597 -4.750 847

ANEXA Nr. 3/03/20/125

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII
ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - credite de angajament TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE CHELTUIELI PRELIMINATE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM ESTIMĂRI
II - credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA până la 31.12.2004 în 2005 2006 2007 2008 2009 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
1. Total surse de finanţare I 256.110 127.178 31.421 31.280 23.591 21.005 21.635
II 256.110 127.178 31.421 31.280 23.591 21.005 21.635
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I 97.805 74.623 11.763 10.110 1.309
II 97.805 74.623 11.763 10.110 1.309
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 158.305 52.555 19.658 21.170 22.282 21.005 21.635
II 158.305 52.555 19.658 21.170 22.282 21.005 21.635
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
1. Total sursa de finanţare I 235.012 127.178 26.140 27.157 19.428 17.295 17.814
II 235.012 127.178 26.140 27.157 19.428 17.295 17.814
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I 95.357 74.623 10.063 9.844 827
II 95.357 74.623 10.063 9.844 827
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 139.655 52.555 16.077 17.313 18.601 17.295 17.814
II 139.655 52.555 16.077 17.313 18.601 17.295 17.814
Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
1. Total surse de finanţare I 21.098 5.281 4.123 4.163 3.710 3.821
II 21.098 5.281 4.123 4.163 3.710 3.821
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I 2.448 1.700 266 482
II 2.448 1.700 266 482
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 18.650 3.581 3.857 3.681 3.710 3.821
II 18.650 3.581 3.857 3.681 3.710 3.821

Programul s-a obținut din centralizarea a 8 fișe.

Nota: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat

ANEXA Nr. 3/03/20/126

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0001b CNPAS

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Data geografice:
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.O./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei) 31.125
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei) 13.377
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 41.154
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI (Cod obiectiv: 20.68.03.0001b CNPAS)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE CHELTUIELI PRELIMINATE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM ESTIMĂRI
până la 31.12.2004 în 2005 2006 2007 2008 2009 anii ulteriori
0 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanţare I 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
din care: II 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
II 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminari)

Nota: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.58.03.0001bBM CP

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului (de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei) 96.053
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei) 11.763
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 12.103
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI (Cod obiectiv: 20.63.03.0001bBM CP)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM 2006 ESTIMĂRI
2007 2008 2009 anii ulteriori
0 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanţare I 119.919 96.053 11.763 11.094 1.009
din care: II 119.919 96.053 11.763 11.094 1.009
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I 95.357 74.623 10.063 9.644 827
II 95.357 74.623 10.063 9.644 827
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 24.562 21.430 1.700 1.250 182
II 24.562 21.430 1.700 1.250 182
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)

Nota: Alte surse - Bugetul asigurărilor sociale de stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0001c

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate și fezabilitate

Tipul cheltuielii; C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiţiei (lună/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei) 1.000
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 4.195
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI (Cod obiectiv: 20.69.03.0001c)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM 2006 ESTIMĂRI
2007 2008 2009 anii ulteriori
0 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanţare din care: I 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
II 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
II 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)

Nota: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat

MINISTERUL, MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.001 RKCNPAS

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e) alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna/anul)
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 580
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI (Obiectiv: 20.68.03.001 RKCNPAS)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM 2006 ESTIMĂRI
2007 2008 2009 anii ulteriori
0 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de înaintare I 580 580
din care: II 580 580
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 580 580
II 580 580
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)

Nota: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ

Cod 20.68.03.001a CNPAS

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

a) achiziții de imobile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
5. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 23.662
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI (Cod obiectiv: 20.68.03.001a CNPAS)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM 2006 ESTIMĂRI
2007 2008 2009 anii ulteriori
0 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanţare I 23.662 8.112 4.998 5.198 5.354
din care: II 23.663 8.112 4.998 5.198 5.354
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 23.662 8.112 4.998 5.198 5.354
II 23.662 8.112 4.998 5.198 5.354
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)

Nota: Alte surse - Bugetul asigurărilor sociale de stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.69.03.001

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
(în preţuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei) 3.581
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 12.429
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI (Cod obiectiv: 20.69.03.001)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM 2006 ESTIMĂRI
2007 2008 2009 anii ulteriori
0 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanţare I 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
din care: II 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.321
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
II 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)

Nota: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.69.03.002 b BM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei) 1.700
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 1.534
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM 2006 ESTIMĂRI
2007 2008 2009 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanţare I 3.234 1.700 946 588
II 3.234 1.700 946 588
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I 2.448 1.700 266 482
II 2.448 1.700 266 482
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 786 680 106
II 786 680 106
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminari)
Notă: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.69.03.003

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

a) achiziții de imobile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judeţ/Sector
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul şi data Acordului MFP
2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei) 1.854
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de funcţionare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
PROGRAM 2006 ESTIMĂRI
2007 2008 2009 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanţare I 1.854 1.854
II 1.854 1.854
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. pt. şomaj I
II
1.5. Alte surse I 1.854 1.854
II 1.854 1.854
2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminari)
Notă: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2006- SINTEZĂ -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.232.114 2.232.114
0002 I. VENITURI CURENTE 2.152.114 2.152.114
2000 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 2.107.488 2.107.488
2004 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 1.538.684 1.538.684
02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori 1.538.684 1.538.684
2104 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 568.803 568.803
02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi 568.803 568.803
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 44.625 44.625
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI 37.072 37.072
3104 Venituri din dobânzi 37.072 37.072
03 Alte venituri din dobânzi 37.072 37.072
3600 04 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 7.553 7.553
3604 DIVERSE VENITURI 7.553 7.553
50 Alte venituri 7.553 7.553
4004 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 80.000 80.000
4004 03 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 80.000 80.000
5004 CHELTUIELI - TOTAL 2.089.128 -50.000 2.039.128
01 CHELTUIELI CURENTE 2.011.935 -50.586 1.961.349
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 72.395 6.884 79.279
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 68.226 -2.769 65.457
30 TITLUL III DOBÂNZI 3.631 1.284 4.915
40 TITLUL IV SUBVENŢII 9.250 -5.000 4.250
40 09 Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor 3.000 -1.000 2.000
40 19 Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă 6.250 -4.000 2.250
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 436.282 5.468 441.750
51 01 Transferuri curente 436.282 5.468 441.750
51 01 01 Transferuri către instituţii publice 5.468 5.468
51 01 17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 270.198 270.198
51 01 18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 99.102 99.102
51 01 19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 66.833 66.833
51 01 20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale 149 149
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 424 424
55 01 A. Transferuri interne 350 350
55 01 08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 350 350
55 02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 424 -350 74
55 02 01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 424 -350 74
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.421.727 -56.453 1.365.274
57 01 Asigurări sociale 1.165.129 -45.000 1.120.129
57 02 Ajutoare sociale 256.598 -11.453 245.145
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 253.808 -11.228 242.580
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 2.790 -225 2.565
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.144 442 16.586
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16.144 442 16.586
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 61.049 144 61.193
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 51.108 51.108
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 9.941 144 10.085
6500 04 PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.709.339 -42.772 1.666.567
6500 04 01 CHELTUIELI CURENTE 1.683.254 -43.358 1.639.896
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 72.395 6.884 79.279
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 63.391 -769 62.622
30 TITLUL III DOBÂNZI 3.631 1.284 4.915
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.000 -1.000 2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 337.180 5.468 342.648
6500 04 57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.203.657 -55.225 1.148.432
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.144 442 16.586
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16.144 442 16.586
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 9.941 144 10.085
31 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 9.941 144 10.085
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT 42.998 -3.054 39.944
01 CHELTUIELI CURENTE 33.972 -2.570 31.402
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.329 -944 1.385
10 01 Cheltuieli salariale în bani 1.765 -683 1.082
10 01 01 Salarii de bază 1.202 -501 701
10 01 02 Salarii de merit 38 -15 23
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 60 -16 44
10 01 04 Spor de vechime 216 -61 155
10 01 06 Alte sporuri 6 -4 2
10 01 07 Ore suplimentare 100 -56 44
10 01 08 Fond de premii 118 -18 100
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 14 -7 7
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 11 -5 6
10 03 Contribuţii 564 -261 303
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 374 -177 197
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 45 -21 24
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 123 -57 66
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 9 9
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 13 -6 7
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 25.107 -5.869 19.238
20 01 Bunuri şi servicii 24.148 -5.653 18.495
20 01 01 Furnituri de birou 66 -16 50
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 24 3 27
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 1.011 209 1.220
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 78 22 100
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 120 -33 87
20 01 06 Piese de schimb 220 -138 82
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 383 -91 292
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 19.353 -5.111 14.242
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.893 -498 2.395
20 02 Reparaţii curente 223 -223
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 424 -16 408
20 05 03 Lenjerie şi accesorii de pat 100 100
20 05 30 Alte obiecte de inventar 324 -16 308
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 60 -30 30
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 60 -30 30
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 71 -48 23
20 30 Alte cheltuieli 181 101 282
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 181 101 282
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.000 -1.000 2.000
40 09 Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor 3.000 -1.000 2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 5.468 5.468
51 01 Transferuri curente 5.468 5.468
51 01 01 Transferuri către instituţii publice 5.468 5.468
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 3.536 -225 3.311
57 02 Ajutoare sociale 3.536 -225 3.311
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 746 746
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 2.790 -225 2.555
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.026 -484 8.542
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 9.026 -484 8.542
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 9.026 -484 8.542
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 300 550 850
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 160 160
71 01 30 Alte active fixe 8.566 -1.034 7.532
6504 07 Învăţământ nedefinibil prin nivel 12.323 -1.104 11.219
01 Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 12.323 -1.104 11.219
6504 50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 30.675 -1.950 28.725
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.666.341 -39.718 1.626.623
01 CHELTUIELI CURENTE 1.649.282 -40.788 1.608.494
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.066 7.828 77.894
10 01 Cheltuieli salariale în bani 53.468 6.501 59.969
10 01 01 Salarii de bază 37.432 37.432
10 01 02 Salarii de merit 1.315 25 1.340
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 1.900 550 2.450
10 01 04 Spor de vechime 4.668 2.746 7.414
10 01 06 Alte sporuri 353 74 427
10 01 07 Ore suplimentare 200 200
10 01 08 Fond de premii 5.302 1.587 6.889
10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 1.816 1.816
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 163 -4 159
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 319 1.523 1.842
10 02 Cheltuieli salariale în natură 10 10
10 02 04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 5 5
10 02 05 Transportul la şi de la locul de muncă 5 5
10 03 Contribuţii 16.598 1.317 17.915
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.599 670 11.269
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.350 131 1.481
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 3.748 455 4.203
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 500 61 561
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 401 401
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 38.284 5.100 43.384
20 01 Bunuri şi servicii 14.169 2.178 16.347
20 01 01 Furnituri de birou 550 125 675
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 96 24 120
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 2.450 1.000 3.450
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 206 244 450
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 652 -200 452
20 01 06 Piese de schimb 300 300
20 01 08 Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 2.400 1.500 3.900
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 3.311 -311 3.000
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 4.204 -204 4.000
20 02 Reparaţii curente 590 100 690
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 735 998 1.733
20 05 30 Alte obiecte de inventar 735 998 1.733
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 1.849 1.849
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 1.600 1.600
20 06 02 Deplasări în străinătate 249 249
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 128 128
20 12 Consultanţă şi expertiză 170 170
20 13 Pregătire profesională 300 300
20 14 Protecţia muncii 19 19
20 16 Studii şi cercetări 57 57
20 24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 312 312
20 24 01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 312 312
20 30 Alte cheltuieli 20.513 1.266 21.779
20 30 02 Protocol şi reprezentare 50 50
20 30 04 Chirii 1.500 1.500
20 30 06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 15.040 100 15.140
20 30 09 Executarea silită a creanţelor bugetare 70 -30 40
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 5.403 -354 5.049
30 TITLUL III DOBÂNZI 3.631 1.284 4.915
30 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.631 1.284 4.915
30 02 02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 3.631 1.284 4.915
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 337.180 337.180
51 01 Transferuri curente 337.180 337.180
51 01 17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 270.198 270.198
51 01 19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 66.833 66.833
51 01 20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale 149 149
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.200.121 -55.000 1.145.121
57 01 Asigurări sociale 1.165.129 -45.000 1.120.129
57 02 Ajutoare sociale 34.992 -10.000 24.992
57 32 01 Ajutoare sociale în numerar 34.992 -10.000 24.992
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.118 926 8.044
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.118 926 8.044
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 7.118 926 8.044
71 01 01 Construcţii 5.160 -300 4.860
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 85 155 240
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.873 -1.233 640
71 01 30 Alte active fixe 2.304 2.304
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 9.941 144 10.085
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 9.941 144 10.085
81 01 Rambursări de credite externe 9.941 144 10.085
81 01 01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 9.941 144 10.085
6804 07 Asigurări pentru şomaj 1.502.309 -45.000 1.457.309
15 Prevenirea excluderii sociale 34.992 -10.000 24.992
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 34.992 -10.000 24.992
6804 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale 129.040 15.282 144.322
6804 50 02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 15.040 100 15.140
6804 50 03 Alte cheltuieli de administrare fond 114.000 15.182 129.182
8000 04 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 379.789 -7.228 372.561
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 379.789 -7.228 372.561
01 CHELTUIELI CURENTE 328.681 -7.228 321.453
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.835 -2.000 2.835
20 30 Alte cheltuieli 4.835 -2.000 2.835
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 4.835 -2.000 2.835
40 TITLUL IV SUBVENŢII 6.250 -4.000 2.250
40 19 Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă 6.250 -4.000 2.250
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 99.102 99.102
51 01 Transferuri curente 99.102 99.102
51 01 18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 99.102 99.102
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 424 424
55 01 A. Transferuri interne 350 350
55 01 08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 350 350
55 02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 424 -350 74
55 02 01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 424 -350 74
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 218.070 -1.228 216.842
57 02 Ajutoare sociale 218.070 -1.228 216.842
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 218.070 -1.228 216.842
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 51.108 51.108
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 51.108 51.108
80 04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 50.000 50.000
80 09 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit 1.108 1.108
8004 02 Acţiuni generale de muncă 379.789 -7.228 372.561
04 Măsuri active pentru combaterea şomajului 110.187 -6.000 104.187
8004 02 05 Stimularea creării de locuri de muncă 218.070 -1.228 216.842
30 Alte acţiuni generale de muncă 51.532 51.532
9904 EXCEDENT/DEFICIT 142.986 50.000 192.986

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli
pe anul 2006

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3=1+2
5004 CHELTUIELI - TOTAL 2.089.128 -50.000 2.039.128
01 CHELTUIELI CURENTE 2.011.935 -50.586 1.961.349
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 72.395 6.884 79.279
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 68.226 -2.769 65.457
30 TITLUL III DOBÂNZI 3.631 1.284 4.915
40 TITLUL IV SUBVENŢII 9.250 -5.000 4.250
40 09 Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor 3.000 -1.000 2.000
40 19 Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă 6.250 -4.000 2.250
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 436.282 5.468 441.750
51 01 Transferuri curente 436.282 5.468 441.750
51 01 01 Transferuri către instituţii publice 5.468 5.468
51 01 17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 270.198 270.198
51 01 18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 99.102 99.102
51 01 19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 66.833 66.833
51 01 20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale 149 149
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 424 424
55 01 A. Transferuri interne 350 350
55 01 08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 350 350
55 02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 424 -350 74
55 02 01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 424 -350 74
57 TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ 1.421.727 -56.453 1.365.274
57 01 Asigurări sociale 1.165.129 -45.000 1.120.129
57 02 Ajutoare sociale 256.598 -11.453 245.145
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 253.808 -11.228 242.580
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 2.790 -225 2.565
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.144 442 16.586
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16.144 442 16.586
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 61.049 144 61.193
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 51.108 51.108
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 9.941 144 10.085
6500 04 PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.709.339 -42.772 1.666.567
6509 04 01 CHELTUIELI CURENTE 1.683.254 -43.358 1.639.896
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 72.395 6.884 79.279
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 63.391 -769 62.622
30 TITLUL III DOBÂNZI 3.631 1.284 4.915
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.000 -1.000 2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 337.180 5.468 342.648
6500 04 57 TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ 1.203.657 -55.225 1.148.432
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.144 442 16.586
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16.144 442 16.586
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 9.941 144 10.085
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 9.941 144 10.085
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT 42.998 -3.054 39.944
01 CHELTUIELI CURENTE 33.972 -2.570 31.402
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.329 -944 1.385
10 01 Cheltuieli salariale în bani 1.765 -683 1.082
10 01 01 Salarii de bază 1.202 -501 701
10 01 02 Salarii de merit 38 -15 23
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 60 -16 44
10 01 04 Spor de vechime 216 -61 155
10 01 06 Alte sporuri 6 -4 2
10 01 07 Ore suplimentare 100 -56 44
10 01 08 Fond de premii 118 -18 100
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 14 -7 7
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 11 -5 6
10 03 Contribuţii 564 -261 303
10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 374 -177 197
10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 45 -21 24
10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 123 -57 66
10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 9 9
10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 13 -6 7
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 25.107 -5.869 19.238
20 01 Bunuri şi servicii 24.148 -5.653 18.495
20 01 01 Furnituri de birou 66 -16 50
20 01 02 Materiale pentru curăţenie 24 3 27
20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.011 209 1.220
20 01 04 Apă, canal şi salubritate 78 22 100
20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 120 -33 87
20 01 06 Piese de schimb 220 -138 82
20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 383 -91 292
20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 19.353 -5.111 14.242
20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.893 -498 2.395
20 02 Reparaţii curente 223 -223
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 424 -16 408
20 05 03 Lenjerie şi accesorii de pat 100 100
20 05 30 Alte obiecte de inventar 324 -16 308
20 06 Deplasări, detaşări, transferări 60 -30 30
20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 60 -30 30
20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 71 -48 23
20 30 Alte cheltuieli 181 101 282
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 181 101 282
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.000 -1.000 2.000
40 09 Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor 3.000 -1.000 2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 5.468 5.468
51 01 Transferuri curente 5.468 5.468
51 01 01 Transferuri către instituţii publice 5.468 5.468
57 TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ 3.536 -225 3.311
57 02 Ajutoare sociale 3.536 -225 3.311
57 02 01 Ajutoare sociale în numerar 746 746
57 02 02 Ajutoare sociale în natură 2.790 -225 2.565
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.026 -484 8.542
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 9.026 -484 8.542
71 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 9.026 -484 8.542
71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 300 550 850
71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 160 160
71 01 30 Alte active fixe 8.566 -1.034 7.532
6504 07 Învăţământ nedefinibil prin nivel 12.323 -1.104 11.219
01 Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 12.323 -1.104 11.219
6504 50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 30.675 -1.950 28.725
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.666.341 -39.718 1.626.623
01 CHELTUIELI CURENTE 1.649.282 -40.788 1.608.494
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.066 7.828 77.894
10 01 Cheltuieli salariale în bani 53.468 6.501 59.969
10 01 01 Salarii de bază 37.432 37.432
10 01 02 Salarii de merit 1.315 25 1.340
10 01 03 Indemnizaţie de conducere 1.900 550 2.450
10 01 04 Spor de vechime 4.668 2.746 7.414
10 01 06 Alte sporuri 353 74 427
10 01 07 Ore suplimentare 200 200
10 01 08 Fond de premii 5.302 1.587 6.889
10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 1.816 1.816
10 01 13 Indemnizaţii de delegare 163 -4 159
10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 319 1.523 1.842
10 02 Cheltuieli salariale în natură 10 10
10 02 04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 5 5
10 02 05 Transportul la şi de la locul de muncă 5 5