Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
 •  

CAPITOLUL III Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere

Art. 10. -

Conducătorii compartimentelor de audit intern răspund de organizarea și desfășurarea misiunilor de consiliere și de resursele necesare pentru efectuarea acestor misiuni, astfel încât activitatea auditorilor interni să se deruleze în conformitate cu principiile și regulile prevăzute în Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Art. 11. -

Desfășurarea misiunilor de consiliere formalizate se realizează prin parcurgerea procedurilor și elaborarea unor documente specifice activității, respectiv prin etapele misiunilor de consiliere: pregătirea, intervenția la fața locului și comunicarea rezultatelor, conform schemei următoare:

Schema derulării unei misiuni de consiliere*)

*) Schema este reprodusă în facsimil

     Etape             Proceduri               Documente
                                ┌─────────────────────────────────────┐ ┌───┐
                                │A01 - Ordinul de serviciu      │ │  │
                                │A02 - Declarația de imparțialitate și│ │  │
              ┌───────────────────────────────┐ │   păstrare a independenței    │ │  │
┌──────────────────────┐ ┌─>│P01 - Inițierea misiunii de  ├─>│B01 - Notificarea privind declanșarea│ │  │
│I. Pregătirea misiunii├─┤ │   consiliere        │ │   misiunii de consiliere     │ │  │
│  de consiliere   │ │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
└───────────┬──────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      ├─>│P02 - Colectarea și prelucrarea├─>│C01 - Lista centralizatoare a    │ │  │
      │      │ │   informațiilor      │ │   obiectelor auditabile     │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ │C02 - Tematica în detaliu      │ │  │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │      ├─>│P03 - Elaborare programului  │ ┌─────────────────────────────────────┐ │P11│
      │      │ │   misiunii de consiliere  ├─>│A03 - Programul de consiliere    │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ S │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ u │
      │      └─>│P04 - Ședința de deschidere  ├─>│B02 - Minuta ședinței de deschidere │ │ p │
      │        └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ e │
      │        ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ r │
      │      ┌─>│P05 - Colectarea dovezilor   ├─>│A04 - Teste             │ │ v │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ i │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐                     │ z │
      v      ├─>│P06 - Analiza problemelor   │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ a │
┌──────────────────────┐ │ │   identificate și     ├─>│A05 - Formularele de lucru      │ │ r │
│II. Intervenția la  ├─┤ │   formularea soluțiilor  │ └─────────────────────────────────────┘ │ e │
│  fața locului   │ │ └───────────────────────────────┘                     │ a │
└───────────┬──────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      ├─>│P07 - Revizuirea documentelor ├─>│C03 - Nota centralizatoare a     │ │  │
      │      │ │   de lucru         │ │   documentelor de lucru     │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      └─>│P08 - Ședința de închidere   ├─>│B03 - Minuta ședinței de închidere  │ │  │
      │        └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │        ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      v      ┌─>│P09 - Elaborarea raportului de ├─>│A06 - Raportul de consiliere     │ │  │
┌──────────────────────┐ │ │   consiliere        │ └─────────────────────────────────────┘ │  │
│III. Raportul de   ├─┤ └───────────────────────────────┘                     │  │
│   consiliere    │ │ ┌───────────────────────────────┐                     │  │
└──────────────────────┘ └─>│P10 - Comunicarea raportului de│                     │  │
              │   consiliere        │                     └───┘
              └───────────────────────────────┘

Art. 12. -

Pregătirea misiunii de consiliere se realizează astfel:

1. ordinul de serviciu reprezintă dispoziția de intervenție dată de către conducătorul compartimentului de audit intern, pe baza secțiunii din planul anual de audit intern, destinată misiunilor de consiliere, prin care se asigură repartizarea sarcinilor ce trebuie îndeplinite de auditorii interni în cadrul misiunii;

2. declarația de imparțialitate și păstrare a independenței auditorilor interni selectați pentru realizarea misiunii de consiliere urmărește evitarea desemnării acelorași auditori interni care efectuează misiuni de consiliere și care urmează, conform planului anual de audit intern, să desfășoare misiuni de asigurare în domenii cu implicații directe în activitatea consiliată;

3. notificarea privind declanșarea misiunii de consiliere, în care compartimentul de audit intern înștiințează entitatea publică/structura auditată, cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii, despre scopul, obiectivele, durata acesteia, precum și intervențiile la fața locului al căror program va fi stabilit ulterior, de comun acord.

Art. 13. -

Colectarea și prelucrarea informațiilor cu caracter general despre entitatea publică/structura/activitatea auditată trebuie să asigure:

1. identificarea principalelor elemente ale contextului instituțional în care se desfășoară activitatea, pentru constituirea listei centralizatoare a obiectelor consiliabile;

2. cunoașterea organizării entității publice/structurii, a tehnicilor sale de lucru și a diferitelor niveluri de administrare, conform organigramei entității;

3. identificarea obiectivelor activității de consiliere, realizată prin parcurgerea următoarelor etape:

a) detalierea fiecărei activități în operații succesive, descriind procesul de la declanșarea activității până la înregistrarea rezultatelor acesteia;

b) definirea pentru fiecare operațiune a riscurilor aferente cu incidență semnificativă;

c) determinarea modalităților de funcționare a controalelor specifice necesare pentru a limita efectele potențiale ale riscurilor;

4. stabilirea informațiilor și a selecționării tehnicilor de obținere adecvate necesare pentru atingerea obiectelor consilierii.

Art. 14. -

Tematica în detaliu a misiunii de consiliere se obține ca rezultat al analizei documentelor și informațiilor colectate până în această fază și cuprinde obiectele/domeniile selectate pentru a fi avute în vedere în activitatea de consiliere și care vor fi prezentate și discutate în ședința de deschidere.

Art. 15. -

Programul misiunii de consiliere cuprinde tematica în detaliu a misiunii de consiliere, acțiunile concrete de realizat pentru fiecare obiectiv, respectiv cuantificările, testele și validarea acestora cu materiale probante, precum și termenele de realizare pentru fiecare auditor intern.

Art. 16. -

Ședința de deschidere a intervenției la fața locului se desfășoară la entitatea publică/structura auditată, cu participarea auditorilor interni și a reprezentanților entității publice, având ca scop: prezentarea auditorilor interni, a obiectivelor misiunii de consiliere, prezentarea tematicii în detaliu, acceptarea calendarului întâlnirilor de lucru, asigurarea condițiilor logistice necesare derulării misiunii de consiliere, stabilirea termenelor de raportare, toate acestea fiind consemnate în minuta ședinței de deschidere.

Art. 17. -

(1) Intervenția la fața locului constă în colectarea documentelor, analiza și evaluarea acestora, în vederea atingerii obiectivelor misiunii de consiliere, și are drept scop cunoașterea activității auditate/sistemului/procesului/auditat și studierea procedurilor aferente, discutarea cu personalul entității publice/structurii auditate, analiza datelor și informațiilor, evaluarea eficienței și eficacității controalelor interne existente, precum și realizarea de testări.

(2) Principalele tehnici utilizate în misiunea de consiliere sunt simularea, ce permite aprecierea calitativă a procedurilor, observarea fizică, prin care auditorii interni își formează o părere despre activitatea analizată, și interviul, sub forma chestionarelor realizate de către auditorii interni cu persoanele din cadrul entității publice în vederea identificării eventualelor puncte slabe.

(3) Principalele instrumente utilizate în misiunea de consiliere sunt testele și fișele de lucru utilizate pentru prezentarea fundamentată a constatărilor și a rezultatului evaluării fiecărei activități/operațiuni analizate, permițând reconsiderarea ierarhizării riscurilor semnificative identificate.

Art. 18. -

Dosarul de consiliere, prin informațiile conținute, permite stabilirea legăturii dintre obiectivele consilierii, intervenția la fața locului și raportul de consiliere; dosarul conține întreaga documentație care stă la baza propunerilor de soluții de către auditorii interni.

Art. 19. -

Revizuirea se efectuează de către auditorii interni înainte de încheierea intervenției la fața locului, pentru a se asigura că întregul material documentar a fost obținut și a fost sistematizat în mod corespunzător.

Art. 20. -

Ședința de închidere a intervenției la fața locului are drept scop prezentarea concluziilor auditorilor interni și a propunerilor de soluții ce vor face parte din raportul de consiliere; dezbaterile din cadrul ședinței de închidere se prezintă în minuta ședinței de închidere.

Art. 21. -

Raportul de consiliere trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) scopul și obiectivele misiunii de consiliere;

b) datele de identificare a misiunii de consiliere (baza legală, ordinul de serviciu, echipa de consiliere, unitatea/structura organizatorică supusă consilierii, durata acțiunii de consiliere);

c) modul de desfășurare a acțiunii de consiliere (documentarea, procedurile, metodele, tehnicile și instrumentele utilizate; documentele/materialele examinate; materialele întocmite în cursul acțiunii de consiliere);

d) constatările rezultate;

e) raționamentele și deducțiile formulate;

f) concluzii și propuneri de soluții;

g) documentația prezentată (documentele, testele și simulările efectuate, precum și orice alt material probant);

h) semnătura auditorilor interni.

Art. 22. -

Supervizarea tuturor etapelor de desfășurare a misiunii de consiliere este în responsabilitatea conducătorului compartimentului de audit intern sau a auditorului intern desemnat de acesta, scopul acțiunii de supervizare fiind să asigure că obiectivele misiunii de consiliere au fost îndeplinite.

Art. 23. -

Conducătorul compartimentului de audit intern transmite raportul de consiliere, finalizat, conducătorului entității publice care a aprobat misiunea de consiliere, pentru analiză și avizare; după avizarea raportului de consiliere, acesta va fi comunicat entităților publice/structurilor supuse consilierii.

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*)
;
se încarcă...