Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*)

*) Textul cuprins în cap. IV este reprodus în facsimil.

1. PROCEDURA P 01 - ORDINUL DE SERVICIU

Scopul:

Repartizarea sarcinilor de serviciu pe auditori interni, astfel încât aceștia sa poată demara misiunea de consiliere.

Explicații:

Ordinul de serviciu reprezintă documentul de intervenție dat de compartimentul de audit intern și se întocmește de către conducătorul acestui compartiment pe baza planului anual de audit intern, secțiunea destinată consilierii.

Procedura:

Conducătorul compartimentului de audit intern 1. repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor
2. întocmește ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit intern
Personalul de secretariat 3. alocă un număr ordinului de serviciu
4. asigură copii ale ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de consiliere
Auditorii interni 5. iau cunoștință de ordinul de serviciu și de sarcinile repartizate
6. îndosariază ordinul de serviciu; model A-01 în dosarul misiunii

Model A-01

Entitatea publică ..................

Nr. ..... data .....................

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile ....... și cu planul anual de audit intern, se va efectua o misiune de consiliere la ..........., în perioada ........ . Scopul misiunii de consiliere este .........................., iar obiectivele acesteia sunt: .......................... .

Echipa care va realiza misiunea de consiliere este formată din următorii auditori interni: ..................................... .

Conducătorul compartimentului de audit intern,
.....................................

2. PROCEDURA P 01 - DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE
A INDEPENDENȚEI

Scopul:

Stabilirea și menținerea independenței auditorilor față de entitatea/structura auditată pentru misiunile de asigurare pe care le va realiza.

Explicații:

Asumare responsabilităților în vederea evitării desemnării pentru efectuarea misiunilor de consiliere a acelorași auditori interni care urmează, conform planului anual de audit intern, să desfășoare misiuni de asigurare în domenii cu implicații directe în activitatea consiliată.

Dacă în timpul efectuării misiunii de consiliere apare o incompatibilitate, reală sau presupusă, auditorii interni sunt obligați să informeze de urgență conducerea.

Procedura:

Auditorii interni 1. completează declarația de imparțialitate și păstrare a independenței
Conducătorul compartimentului de audit intern 2. verifică declarația de imparțialitate și păstrare a independenței
3. identifică incompatibilitatea semnalată de către auditorii interni și, de comun acord cu managementul care a dispus misiunea, stabilește dacă aceasta poate fi acceptată
4. aprobă declarațiile de imparțialitate și păstrare a independenței
Auditorii interni 5. dacă în timpul misiunii de consiliere apare o incompatibilitate, informează de urgență conducerea
6. îndosariază declarația de imparțialitate și păstrare a independenței; model A-02 în dosarul misiunii

Model A-02

Entitatea publică ...................

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI

Numele și prenumele ...................................... Data .............
(Se completează de către auditorii interni, inclusiv consultanți)
Misiunea de consiliere .........................................................
Incompatibilități
În legătura cu entitatea/structura auditată ....... Da Nu
Ați avut/aveți vreo relație oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteți să vă interesați, să descoperiți sau să constatați slăbiciuni în orice felș
Aveți idei preconcepute față de persoane, grupuri, organizații sau obiective care ar putea să vă influențeze în misiunea de consiliereș
Sunteți soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entității/structurii auditate sau cu membrii organului de conducere colectivăș
Aveți vreo legătură politică ori socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau din primirea de redevențe de la vreun grup anume sau vreo organizație ori vreun nivel guvernamental, care ar putea să vă influențeze în misiunea de consiliereș
Aveți vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura auditatăș
Conform planului anual de audit intern urmează să participați la efectuarea unei misiuni de asigurare într-un domeniu cu implicații directe în activitatea consiliatăș
Dacă în timpul misiunii de consiliere apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizațională care ar putea să vă afecteze abilitatea de a lucra și a face rapoarte de consiliere imparțiale, veți notifica conducătorul compartimentului de audit internș
Auditor intern, .......................... Conducătorul compartimentului de audit intern, .................................

Model A-02

Entitatea publică

Se completează de către conducătorul compartimentului de audit intern

- Incompatibilități personale (din pagina anterioară)

Data, ..................... Semnătura, .....................

3. PROCEDURA P 01 - NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII
DE CONSILIERE

Scopul:

Informarea entității/structurii auditate, despre declanșarea misiunii de consiliere.

Explicații:

Informarea entității/structurii auditate pentru a se preocupa de asigurarea desfășurării corespunzătoare a procedurilor de consiliere.

Procedura:

Auditorii interni 1. pregătesc adresa de notificare către părțile interesate, în vederea transmiterii acesteia cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii de consiliere
Conducătorul compartimentului de audit intern 2. verifica adresa de notificare
3. semnează adresa de notificare
Personalul de secretariat 4. alocă un număr adresei de notificare
5. transmite notificarea entității/structurii auditate
Auditorii interni 6. îndosariază copia adresei de notificare - model B - 01 în dosarul misiunii

Model B 01

Entitatea publică ...........

Data ........................

NOTIFICARE PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE

Către: părțile interesate

De la: conducătorul compartimentului de audit intern

Referitor la: denumirea misiunii de consiliere

Stimate(ă) ..........................

În conformitate cu planul anual de audit intern, urmează ca în perioada de ............ să efectuăm o misiune de consiliere cu tema ..................., la ........................ (numele entității/structurii auditate).

Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o ședință de deschidere, în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de consiliere, cuprinzând:

- prezentarea auditorilor interni;

- prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;

- scopul misiunii de consiliere;

- programul intervenției la fața locului;

- alte aspecte.

Pentru o mai bună înțelegere a activității dumneavoastră, vă rugăm să ne puneți la dispoziție următoarea documentație necesară: .....................

Dacă aveți unele întrebări privind această acțiune, vă rugăm să îl contactați pe ................. (numele și prenumele auditorului intern).

Cu stimă,
Conducătorul compartimentului de audit intern

Data, ........................

4. PROCEDURA P02 - COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR

Scopul:

Cunoașterea domeniului îl ajută pe auditorul intern să se familiarizeze cu entitatea/structura auditată.

Explicații:

Colectarea și selectarea informațiilor în vederea identificării datelor necesare, fiabile, pertinente și utile se realizează pentru a se atinge obiectivele misiunii de consiliere.

Colectarea informațiilor presupune:

- identificarea principalelor elemente ale contextului instituțional și socio/economic în care entitatea/structura/activitatea ce va fi auditată;

- analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entității/structurii auditate;

- analiza entității/structurii/activității ce va fi auditate (organigramă, regulamente de funcționare, fișe ale posturilor, procedurile scrise);

- analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfășurare a misiunii de consiliere;

- identificarea punctelor cheie ale funcționarii entității/structurii/activității ce va fi auditate și ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari și slabe;

- identificarea și evaluarea riscurilor cu incidență semnificativă;

- identificarea surselor potențiale de informații care ar putea fi folosite ca dovezi ale consilierii și care să asigure validitatea și credibilitatea acestor informații.

Procedura:

Auditorii interni 1. identifică legile și regulamentele aplicabile entității/structurii auditate
2. obțin organigrama, regulamentele de funcționare, fișele posturilor, procedurile scrise ale entității/structurii ce va fi auditate
3. identifică personalul responsabil
4. identifică circuitul documentelor
5. adună date statistice cu privire la evoluția entității/structurii/activității auditate
6. se familiarizează cu activitatea entității/structurii auditate
Conducătorul compartimentului de audit intern 7. revede documentația
8. organizează o ședința pentru identificarea obiectivelor supuse consilierii; reevaluează stabilirea obiectivelor, a scopului consilierii și a metodologiei, după caz
Auditorii interni 9. îndosariază documentația obținută în dosarul misiunii

5. PROCEDURA P 03 - ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE

Scopul:

Asigură conducătorul compartimentului de audit intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de consiliere și asigură repartizarea sarcinilor și planificarea activităților de către supervizor.

Explicații:

Programul de consiliere este un document intern de lucru al compartimentului de audit intern, care se întocmește în baza tematicii detaliate și care cuprinde pe fiecare obiectiv acțiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum și repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.

Procedura:

Auditorii interni 1. pregătesc programul de consiliere, incluzând următoarele elemente:
- obiectivele consilierii
- testările care se vor efectua
Conducătorul compartimentului de audit intern 2. organizează ședința de analiză a programului de consiliere
3. analizează și modifică, după caz, documentele prezentate
4. aprobă programul de consiliere
Auditorii interni 5. îndosariază programul de consiliere; model A-03 în dosarul misiunii
6. utilizează programul de consiliere în efectuarea misiunii

Model A 03

Entitatea publică ...................

PROGRAMUL DE CONSILIERE

Denumirea misiunii de consiliere .................
Întocmit de: .... Data: ..............
Aprobat de: ...... Data: ..............
Obiective Activități Durata Persoanele implicate Locul desfășurării
Tema generală
........
Obiective:
A. Enunțarea obiectivului (A)
B. Enunțarea obiectivului (B)
........
1. Ordinul de serviciu Conducătorul compartimentului de audit intern Entitatea publică
2. Declarația de imparțialitate și păstrare a independenței Auditorii interni Entitatea publică
3. Notificarea privind declanșarea misiunii de consiliere Auditorii interni Entitatea publică
Obiectivul A Colectarea și prelucrarea informațiilor Auditorii interni Entitatea publică auditată
- testul 1
- testul 2
............
Prelucrarea testelor Auditorii interni Entitatea publică
Revizuirea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
Îndosarierea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
Obiectivul B Colectarea și prelucrarea informațiilor Auditorii interni Entitatea publică
- testul 1
- testul 2
Prelucrarea testelor Auditorii interni Entitatea publică
Revizuirea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
Îndosarierea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
4. Ședința de închidere Auditorii interni Entitatea publică
5. Elaborarea raportului de consiliere Auditorii interni Entitatea publică
6. Comunicarea raportului de consiliere Auditorii interni Entitatea publică

6. PROCEDURA P 04 - ȘEDINȚA DE DESCHIDERE

Scopul:

Ședința de deschidere se realizează cu reprezentanții entității/structurii auditate pentru a discuta scopul consilierii, obiectivele urmărite și modalitățile de lucru utilizate pentru atingerea acestora, precum și pentru a stabili persoanele de contact pe perioada derulării misiunii.

Explicații:

Ședința de deschidere servește ca întâlnire de început a misiunii de consiliere, având următoarea ordine de zi:

- prezentarea auditorilor interni;

- prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;

- stabilirea termenelor de raportare;

- prezentarea în detaliu a tematicii;

- acceptarea calendarului întâlnirilor;

- analiza și acceptul Cartei auditului intern;

- asigurarea condițiilor materiale necesare derulării misiunii.

Procedura:

Auditorii interni 1. contactează telefonic entitatea/structura auditată pentru a stabili data întâlnirii
Conducătorul compartimentului de audit intern, Auditorii interni Reprezentanții entității/structurii auditate 2. participă la desfășurarea ședinței de deschidere
Auditorii interni 3. întocmesc minuta ședinței de deschidere, cu următoarea structură:
A. Mențiuni generale
- tema misiunii de consiliere
- numele celor care întocmesc minuta ședinței de deschidere
- numele persoanei însărcinate cu verificarea întocmirii minutei ședinței de deschidere conform prezentei proceduri
- lista participanților la ședința de deschidere, cu menționarea numelui, funcției, compartimentului și a numărului de telefon
B. Stenograma ședinței de deschidere:
- cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor ședinței de deschidere.
4. îndosariază minuta ședinței de deschidere; model B-02 în dosarul misiunii

Model B-02

Entitatea publică .....................

MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE

A. Mențiuni generale
Tema misiunii de consiliere: .....................
Întocmit de: ............................. Data: ...............
Verificat de: ............................ Data: ...............
Lista participanților:
Numele Funcția Direcția/Serviciul Număr de telefon
B. Stenograma ședinței de deschidere

7. PROCEDURA P 05 - COLECTAREA DOVEZILOR

Scopul:

Informațiile colectate asigură o evidență suficientă, competentă și relevantă și oferă o bază rezonabilă pentru propunerile de soluții formulate de auditorii interni.

Explicații:

În cadrul acestei proceduri auditorii interni efectuează testări în concordanță cu programul misiunii de consiliere aprobat. De asemenea, activitatea desfășurată urmărește să producă dovezi în baza cărora auditorii interni să își formuleze propunerile de soluții.

Procedura:

Auditorii interni 1. efectuează testările și procedurile stabilite în programul de consiliere
2. apreciază dacă dovezile obținute sunt suficiente, relevante, competențe și folositoare
3. colectează documente pentru toată misiunea de consiliere
4. etichetează și numerotează toate documentele
5. îndosariază documentele utilizate în dosarul misiunii de consiliere
Conducătorul compartimentului de audit intern 6. analizează și aprobă testele
Auditorii interni 7. etichetează, numerotează și îndosariază testele; model A-04 în dosarul permanent

Model A-04

Entitatea publică ...................

TEST nr. ..
Misiunea de consiliere: ....
Întocmit de: .............................. Data: ..............
Supervizat de: ............................ Data: ..............
Obiectivul testului:
Descrierea testului:
Concluzii:

8. PROCEDURA P 06 - ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI
FORMULAREA SOLUȚIILOR

Scopul:

Analiza detaliată a problemelor identificate.

Explicații:

Auditorii interni prelucrează rezultatele testelor realizate în vederea determinării conexiunilor care se pot face pentru identificarea unor soluții.

Procedura:

Auditorii interni 1. pe baza testărilor, analizează problemele identificate și rezultatele testării
2. determina implicațiile problemelor identificate
3. formulează propuneri de soluții
Conducătorul compartimentului de audit intern 4. analizează și aprobă formularele de lucru
Auditorii interni 5. etichetează, numerotează și îndosariază formularele de lucru; model A - 05 în dosarul misiunii.

Model A-05

Entitatea publică ....................

FORMULAR DE LUCRU NR. ..........
Misiunea de consiliere:
Întocmit de: ............................ Data: .................
Supervizat de: .......................... Data: .................
Obiectivul testului:
Rezultatul testului:
Soluții propuse:
Implicații:

9. PROCEDURA P 07 - REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU

Scopul:

Asigurarea faptului că documentele sunt pregătite în mod corespunzător și că acestea furnizează un sprijin adecvat pentru munca efectuată și pentru dovezile adunate în timpul misiunii de consiliere.

Explicații:

Auditorii interni revăd documentele de lucru din probele de lucru din punct de vedere al formatului și al conținutului, asigurându-se că dovezile prezentate în actele dosarului, pot trece testul de evidență, adică să fie suficiente, concludente și relevante.

Procedura:

Auditorii interni 1. pe măsură ce misiunea de consiliere progresează, etichetează și numerotează toate documentele
2. apreciază dacă documentele de lucru asigură un sprijin corespunzător pentru misiunea de consiliere
3. revizuiesc lucrările din punctul de vedere al conținutului și al formei și apreciază dacă documentele de lucru pot trece testul de evidență
4. efectuează modificările necesare la documente
5. întocmesc nota centralizatoare a documentelor de lucru
6. îndosariază nota centralizatoare a documentelor de lucru; model C-03, în dosarul misiunii

Model C 03

Entitatea publică .......................

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Denumirea misiunii de consiliere ................

Întocmit de: ................. data: ............

Constatarea Documentul Există Auditorii interni
Da Nu
Secțiunea D
...........
Secțiunea E
...........

Auditorii interni,
.......................

10. PROCEDURA P 08 - ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE

Scopul:

Permite prezentarea către entitatea/structura auditată a opiniei auditorilor interni, a concluziilor și propunerilor de soluții identificate în raportul de consiliere.

Explicații:

Trebuie să se asigure că raportul de consiliere va fi întocmit clar, obiectiv, fundamentat, relevant, respectiv:

- clar: ușor de înțeles, evident, să nu permită interpretări;

- obiectiv: să nu fie părtinitor;

- fundamentat: să prezinte constatările auditorilor interni și să facă trimiteri la documente doveditoare;

- relevant: aspectele semnalate să ajute conducerea entității/structurii auditate în luarea unor decizii manageriale.

Procedura:

Secretariatul 1. planifică ședința de închidere
Conducătorul compartimentului de audit intern, Auditorii interni, Reprezentanții entității/structurii auditate 2. participă la desfășurarea ședinței de închidere
Auditorii interni 3. realizează rezumatul discuțiilor într-o minută a ședinței de închidere
Conducătorul compartimentului de audit intern, Auditorii interni 4. se pun de acord asupra modificărilor ce vor fi incluse în raportul de consiliere, dacă este nevoie
Auditorii interni 5. pregătesc acte suplimentare necesare pentru a justifica modificările la raportul de consiliere
6. îndosariază minuta ședinței de închidere; model B - 03, în dosarul misiunii

Model B-03

Entitatea publică .................

MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

A. Mențiuni generale
Tema misiunii de consiliere:
Întocmit de: .......... Data: ..........
Supervizat de: ........ Data: ..........
Lista participanților:
Numele Funcția Direcția/Serviciul Număr de telefon
B. Concluzii:

11. PROCEDURA P 09 - ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE

Scopul:

Prezintă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile și propunerile de soluții formulate de către auditorii interni.

Explicații:

Auditorii interni elaborează raportul de consiliere pe baza dovezilor colectate pe parcursul misiunii de consiliere.

Procedura:

Auditorii interni 1. redactează raportul de consiliere utilizând formatul prezentat mai jos
2. transmite conducătorului compartimentului de audit intern raportul de consiliere
Conducătorul compartimentului de audit intern 3. analizează raportul de consiliere
Auditorii interni 4. efectuează schimbările propuse de către conducătorul compartimentului de audit intern
5. îndosariază raportul de consiliere, incluzând corecțiile aprobate de către conducătorul compartimentului de audit intern
6. îndosariază raportul de consiliere; model A - 06 în dosarul misiunii

Model A-06

Entitatea publică .................

Raportul de consiliere

Titlul și cuprinsul

Reprezintă pagina în care se menționează denumirea misiunii de consiliere. Raportul de consiliere va conține un cuprins al lucrărilor și documentelor.

Introducere

Descrie baza legală a misiunii, prezintă datele de identificare a acesteia (ordinul de serviciu, echipa de auditori interni, entitatea/structura auditată, durata acțiunii de consiliere).

Identifică activitatea ce este supusă consilierii și prezintă informații sintetice cu privire la misiunea de consiliere.

Prezintă modul de desfășurare a misiunii de consiliere (documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul misiunii de consiliere; materiale întocmite în cursul misiunii de consiliere).

Stabilirea obiectivelor

Obiectivele misiunii de consiliere prezentate în Raportul de consiliere coincid cu cele înscrise în programul de consiliere.

Stabilirea metodologiei

Explică tehnicile și instrumentele de consiliere folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de consiliere.

Constatări, concluzii și propuneri de soluții

Auditorul intern trebuie să se pronunțe asupra obiectivelor de consiliere în ordinea în care au fost stabilite în programul de consiliere.

Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele la raportul de consiliere.

Concluziile echipei de auditori interni sunt elaborate pe baza constatărilor făcute, având un caracter fundamentat. Trebuie să fie pertinente și să nu fie disproporționate în raport cu constatările pe care se bazează.

Propunerile de soluții din raportul de consiliere trebuie să fie fezabile și economice și să aibă un grad de semnificație important în ceea ce privește efectul previzibil asupra entității/structurii/activității auditate. Trebuie să aibă un caracter de anticipare și, pe această bază, de prevenire a eventualelor disfuncționalități sau tendințe negative la nivelul entității/structurii auditate. De asemenea, trebuie să contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activității entității/structurii auditate și de creștere a performanței de management.

Semnătura

Raportul de consiliere este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori interni, pe fiecare pagină a acestuia. Ultima pagină a raportului este semnată și de către conducătorul compartimentului de audit intern.

12. PROCEDURA P 10 - COMUNICAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE

Scopul:

Analizarea și avizarea raportului de consiliere.

Explicații:

Raportul de consiliere trebuie să conțină constatările, concluziile și propunerile de soluții formulate de către auditorii interni.

Procedura:

Auditorii interni 1. transmit raportul de consiliere conducătorului compartimentului de audit intern
Conducătorul compartimentului de audit intern 2. verifica dacă auditorii interni au introdus schimbările acceptate în raportul de consiliere
3. transmite raportul de consiliere conducătorului entității publice care a solicitat și/sau a abilitat efectuarea misiunii
Conducătorul entității care a solicitat și/sau abilitat efectuarea misiunii 4. analizează și avizează raportul de consiliere
Auditorii interni 5. transmit entității/structurii/activității auditate raportul de consiliere avizat
6. îndosariază raportul de consiliere avizat; model A - 06 în dosarul misiunii

13. PROCEDURA P 11 - SUPERVIZAREA

Scopul:

Asigurarea că obiectivele misiunii de consiliere au fost atinse în condiții de calitate.

Explicații:

Conducătorul compartimentului de audit intern sau auditorul intern desemnat de acesta este responsabil cu supervizarea misiunii de consiliere.

Activitatea de supervizare se desfășoară pe tot parcursul misiunii de consiliere.

Procedura:

Auditorii interni 1. prezintă supervizorului documentele din dosarul misiunii de consiliere
Supervizorul 2. oferă instrucțiunile necesare (adecvate) derulării misiunii de consiliere
3. verifică executarea corectă a programului de consiliere
4. verifică existența elementelor probante
5. verifică dacă redactarea raportului de consiliere este exactă, clară, concisă
6. verifică dacă raportul de consiliere este elaborat la termenul fixat

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*)
;
se încarcă...