Guvernul României

Hotărârea nr. 1859/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru șomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedește cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobândirea calității de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituțiile competente potrivit legii, în original și copie."

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege și la care se calculează contribuția datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plătește această contribuție."

3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 din lege, care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație de șomaj în condițiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face dovada."

4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) În vederea certificării stagiilor de cotizare și stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul prevăzută la art. 14, pentru fiecare lună, din ultimele 12 luni, pentru care aceștia le-au reținut și virat la bugetul asigurărilor pentru șomaj contribuția individuală prevăzută la art. 27 din lege și au plătit contribuția datorată de angajator prevăzută la art. 26 din lege, anterioare datei încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26, și, după caz, următoarele:

a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru șomaj;

b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj și suma aferentă acestei perioade;

c) dacă se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege.

(2) În situația în care nu s-a întocmit carnet de muncă, adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum și data și motivul încetării acestora.

(3) În cazul angajatorilor pentru care, potrivit prevederilor legale, inspectoratul teritorial de muncă certifică înscrierile din carnetele de muncă sau efectuează aceste înscrieri, adeverința prevăzută la alin. (1) se vizează de către inspectoratul teritorial de muncă."

5. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, după caz, pe baza:

a) declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj și a adeverinței eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinței eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declarația, pentru persoanele care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege;

b) contractului de asigurare pentru șomaj prin însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru șomaj.

(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă prin certificatul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.

(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

6. După articolul 191 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

"

Art. 191. -

Prin salariu de bază lunar brut, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înțelege baza lunară de calcul prevăzută la art. 14."

7. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"

(2) Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare."

8. Alineatul (1) al articolului 292 va avea următorul cuprins:

"

Art. 292. -

(1) Selecția angajatorilor se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate și selecție."

9. La articolul 292 alineatul (7), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

"

b) numărul de șomeri înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, încadrați în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecția angajatorilor;

c) categoriile de șomeri înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, încadrați în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecția angajatorilor;".

10. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Prin modificări substanțiale ale numărului și structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se înțelege concedierea unui număr de persoane, după cum urmează:

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați;

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați;

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați."

11. Alineatele (1) și (2) ale articolului 361 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 361. -

(1) Persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face dovada.

(2) Veniturile prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri realizate în luna premergătoare depunerii cererii de înscriere și se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice sau de serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale care au responsabilități fiscale."

12. La articolul 37 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să participe la toate activitățile cuprinse în programul de formare profesională, să îndeplinească toate cerințele prevăzute de acesta și să se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;".

13. După alineatul (6) al articolului 37 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a persoanelor care participă la programe de formare profesională gratuite, din alte motive decât cele prevăzute la alin. (3), constituie refuz nejustificat în sensul art. 25 și, după caz, atrage încetarea plății indemnizației de șomaj conform art. 44 lit. e) din lege."

14. După articolul 43 se introduc patru noi articole, articolele 431-434, cu următorul cuprins:

"

Art. 431. -

(1) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ sau absolvenți ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;

b) nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 731 alin. (5) din lege;

c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor și încadrarea în muncă;

d) se încadrează în muncă potrivit art. 731 alin. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii.

(2) Pentru acordarea primei prevăzute la art. 731 alin. (1) din lege, persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării după absolvirea studiilor, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;

b) actul de identitate al absolventului, în copie;

c) actul de absolvire a instituției de învățământ, în copie;

d) înștiințare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;

e) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;

f) declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că la data solicitării dreptului nu urmează o formă de învățământ;

g) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă și nu are obligația, potrivit legii, de a o angaja;

h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege.

(4) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) învățământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii;

b) învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

c) învățământ superior.

Art. 432. -

(1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu, care va acorda, după caz, și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 731 alin. (1) din lege sunt obligați să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadrați.

(3) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.

(4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menționată la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă să prezinte această dovadă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.

(5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actul doveditor, agenția pentru ocuparea forței de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, și, în funcție de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.

Art. 433. -

(1) Dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj, potrivit legii;

b) nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 731 alin. (5) din lege;

c) se încadrează în muncă potrivit art. 731 alin. (1) din lege;

d) le încetează plata indemnizației de șomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă;

e) își mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni de la data angajării.

(2) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege, persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde s-au aflat în evidență sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;

b) actul de identitate al absolventului, în copie;

c) carnetul de muncă, în copie, certificat și datat de angajator pe fiecare pagină, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de muncă, copie din registrul general de evidență a salariaților care să cuprindă elementele de identificare, prevăzute de lege, ale absolventului;

d) declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că la data solicitării dreptului și în perioada în care se află în plata indemnizației de șomaj nu urma o formă de învățământ;

e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă și nu avea obligația, potrivit legii, de a o angaja, pentru absolvenții care nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma prevăzută la art. 731 alin. (2) din lege.

(4) Dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege se acordă după menținerea cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puțin 12 luni de la data angajării de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde absolventul s-a aflat în evidență sau, după caz, i-a fost transferat dosarul.

(5) Dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, precum și cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.

Art. 434. -

Drepturile bănești prevăzute la art. 731 alin. (1) și (2) din lege, stabilite și neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege."

15. După alineatul (1) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În situația în care activitățile care au ca scop dezvoltarea comunităților locale sunt prestate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv prin unitățile înființate în subordinea acestora, în temeiul raportului de subordonare față de acestea, fără încheierea unui contract de prestări de servicii, convențiile prevăzute la alin. (1) se vor încheia cu autoritățile administrației publice locale, respectiv cu unitățile din subordinea acestora, care au calitatea de angajatori și totodată de beneficiari ai subvențiilor prevăzute la art. 78 din lege."

16. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

"

(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor și, după caz, contractul de achiziție publică, în copii, se anexează la convenția prevăzută la art. 49 alin. (1)."

17. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. - Jurisprudență (1)

(1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ în condițiile art. 80 din lege vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.

(3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condițiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

(4) Prin formă de învățământ, în sensul art. 83 alin. (4) din lege, se înțelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) învățământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii;

b) învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

c) învățământ superior."

18. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni în cazul absolvenților din rândul persoanelor cu handicap, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de absolvenți în luna respectivă.

(3) Contribuția prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contribuția în cotă de 2,5% aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolvenții încadrați în condițiile art. 80 din lege și constituit din elementele prevăzute la art. 13.

(4) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum și a scutirii de la plata contribuției prevăzute la alin. (3), angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, odată cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective, și un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16, însoțit de copii de pe pontaj și de pe statul de plată.

(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.

(6) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1)."

19. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

(1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 12 luni de la data angajării persoanelor, o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege.

(3) În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum și următoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b) actul de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

B. pentru șomerii în vârstă de peste 45 de ani:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);

C. pentru șomerii părinți unici susținători ai familiilor monoparentale:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);

c) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal (copie);

d) declarația pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună;

D. pentru șomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);

c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;

d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiții deosebite sau speciale, după caz (copie);

e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplinește condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum și modul cum au fost calculate aceste date.

(4) Prin părinte unic susținător al familiei monoparentale se înțelege persoana singură, definită în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004.

(5) Calculul datelor la care persoana îndeplinește condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condițiile existente la data angajării și își asumă răspunderea pentru datele comunicate."

20. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

"

Art. 591. -

(1) Subvențiile prevăzute la art. 85 alin. (1) și (5) din lege se acordă angajatorilor în situația în care șomerii din categoriile menționate la aceste alineate sunt înregistrați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

(2) Nu beneficiază de suma prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părților, la inițiativa angajatorului, pentru motive care nu țin de persoana angajatului ori, după caz, prin eliberare din funcție, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.

(3) Nu beneficiază de subvenția prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, la data angajării, îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială.

(4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condițiile prevăzute la art. 80, cât și condițiile prevăzute la art. 85 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, opțional, fie de subvenția prevăzută la art. 80, fie de subvenția prevăzută la art. 85 din lege."

21. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 59 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condițiile prevăzute la art. 59 alin. (3).

(3) Prin costuri salariale ale angajatorului, în sensul art. 85 alin. (3) din lege, se înțelege costurile salariale care sunt în sarcina angajatorului, respectiv salariile brute înainte de aplicarea impozitului și contribuțiilor la asigurările sociale datorate de angajator.

(4) Contribuția prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă contribuția în cotă de 2,5% aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de persoanele încadrate în muncă din categoriile și în condițiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege și constituit din elementele prevăzute la art. 13.

(5) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum și a scutirii de la plata contribuției prevăzute la alin. (4), angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, odată cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective, și un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 20, însoțit de copii de pe pontaj și de pe statul de plată.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.

(7) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare."

22. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Sumele cuvenite conform art. 80 și 85 din lege se deduc de către angajator din contribuția pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferența se recuperează prin intermediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 54 alin. (4), respectiv la art. 60 alin. (5)."

23. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:

"

Art. 611. -

(1) Pentru a beneficia de drepturi bănești lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la plata contribuției sau deduceri din contribuția pe care angajatorul are obligația de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorii care au încheiate convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, au obligația de a depune declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă.

(3) Perioada pentru care nu se acordă drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1), din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a acestor drepturi bănești."

24. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 62. -

(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoțită de următoarele documente:

a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pe care le-a menținut în activitate o perioadă de cel puțin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a)."

25. După alineatul (1) al articolului 62 se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Cererea și documentele prevăzute la alin. (1) se depun după expirarea perioadei de 6 luni în care au fost menținute în activitate persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni.

(12) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (11) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege."

26. Anexele nr. 1, 5, 13-17, 19, 20 și 21 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre.

27. După anexa nr. 22 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 23-26, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 11-14) la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.859.

ANEXA Nr. 11) (Anexa nr. 1 la norme)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIA
privind locurile de muncă vacante
A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire/nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul unic de înregistrare/codul fiscal . . . . . . . .
Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mărime (număr de personal) . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail/pagină internet . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Date privind locurile de muncă vacante
Nr. crt. Ocupația Număr locuri de muncă vacante Localitatea și județul în care se află locul vacant Condiții minime de ocupare Durata încadrării în muncă *) Durata muncii **) Salariul de înca- drare ***) Alte avantaje ****) Valabi- litatea ofertei Observații *****)
Denu- mire Cod COR (6 carac- tere) Vacant ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu Nou creat Vechime în domeniu Studii Alte condiții
1
2
NOTĂ:
*) nedeterminată/determinată . . . . luni.
**) se va completa după cum urmează:
cod: N/. . . ore/zi - în situația în care este cu program normal de lucru
cod: P/. . . ore/zi - în situația în care este cu program parțial de lucru de . . . . . ore/zi
***) salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează titlu informativ în vederea informării solicitanților cu privire la drepturile salariale.
****) alte avantaje materiale sau financiare. Se completează titlu informativ în vederea informării solicitanților cu privire la alte avantaje materiale sau financiare.
*****) se va menționa dacă a mai fost sau nu comunicat la A.J.O.F.M. (cod: D - pentru cele comunicate și neocupate, cod: N - pentru cele care nu au mai fost comunicate).
Data . . . . . . . . . . . .
Director general
sau altă persoană autorizată

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la norme)

AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
A JUDEȚULUI . . . . . . . . . . /MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CERTIFICAT
privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie 2002
Doamna/Domnul . . . . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . , domiciliată/domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , et. . . ., ap. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . ,
a realizat un stagiu de cotizare de . . . ani, . . . luni, . . . zile, după cum urmează:
- prin contract individual de muncă, în perioada . . . . . . . . . . . . . .
Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .;
- în calitate de membru cooperator, în perioada . . . . . . . . . . . . . . .
Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .;
- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada . . . . . . . . . . .
Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .;
- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada . . . . . . . . . . . . .
Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .
Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de șomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . .
Întocmit,
. . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 13 la norme)

Nr. ...............

ANGAJAMENT

Subsemnata/Subsemnatul ......................, posesoare/posesor a/al actului de identitate ......... seria ...... nr. ..............., codul numeric personal ................................, cu domiciliul în ............................, str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ........., ap. ..., județul/sectorul ..........., înregistrată/înregistrat în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................./Municipiului București, Agenția locală sector ............, având, după caz, Carnetul de evidență nr. ........., în calitate de beneficiară/beneficiar a/al dreptului/drepturilor prevăzute la articolul/articolele ............*) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat și în mod integral sumele acordate, în situația în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din următoarele motive:

a) în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) și i), art. 61 lit. a) și al art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

b) în temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) în temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) și e), alin. (2) lit. f) și g) și alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Întocmit în**) ...... la data de .........., în două exemplare, dintre care am primit un exemplar.

Semnătura***) ......................

Completat și semnat în fața noastră.

Semnătura****) ................................

Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.

*) Se va/vor înscrie articolul/articolele din lege.

**) Localitatea, județul.

***) Semnătura persoanei care își ia angajamentul.

****) Semnătura conducătorului agenției pentru ocuparea forței de muncă.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 14 la norme)

CONVENȚIE
Nr. ........./.........

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......................../ Municipiului București, reprezentată prin ....................................., având funcția de .........................., denumită în continuare agenția, și autoritatea administrației publice locale/firma privată/organizația neguvernamentală ....................., reprezentată prin ....................., având funcția de .........................., denumită în continuare angajatorul, având în vedere, după caz, Contractul de achiziție publică nr. ....../......, anexat în copie la prezenta convenție, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni un număr de ...... șomeri înregistrați la agenție.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor înregistrați la agenție este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Agenția se obligă să subvenționeze, conform legii, în limita sumelor alocate din buget cu această destinație, pe o perioadă de ......*), cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare șomer încadrat în muncă, după cum urmează:

a) în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata;

b) în perioada 1 noiembrie - 31 martie, un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajator**), aferente salariului subvenționat.

3. Subvenția:

a) se acordă conform prevederilor legale, în limita sumelor alocate din buget cu această destinație;

b) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă în baza prezentei convenții, fără a depăși numărul de ore aferent programului normal de lucru din luna pentru care se acordă subvenția;

c) se acordă lunar în baza cererii de finanțare avizate și a celorlalte documente prevăzute de lege;

d) nu se acordă pe perioada în care autorizarea/acreditarea angajatorului pentru derularea activităților subvenționate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este suspendată sau, după caz, retrasă, pentru ca angajatorii care sunt obligați, potrivit legii, să fie autorizați/acreditați.

4. Pentru acordarea subvenției angajatorul se obligă să depună documentația necesară la autoritatea administrației publice locale și la agenție, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

5. Angajatorul are obligația de a comunica agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea subvenției, după caz, inclusiv suspendarea/retragerea autorizării/acreditării pentru derularea activităților subvenționate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

6. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea subvenției prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, prezenta convenție se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.

7. Agenția poate rezilia convenția, în principal:

a) în situațiile prevăzute la pct. 6;

b) la solicitarea autorității administrației publice locale, în situația în care aceasta nu are statutul de angajator;

c) în cazul retragerii autorizării/acreditării angajatorului pentru derularea activităților subvenționate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul angajatorilor care sunt obligați, potrivit legii, să fie autorizați/acreditați;

d) în caz de forță majoră constatată de o autoritate competentă.

Agenția Angajatorul
Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,
...................
.............................
Avizat,
Autoritatea administrației publice locale ...........

*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni.

**) Contribuțiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ la convenție

Județul ..............................

Angajatorul ..........................

Sediul/adresa ........................

Contul/Banca .........................

Codul fiscal .........................

Telefon ..............................

TABEL NOMINAL cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 78 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

Convenția nr. ....../........

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de servicii Ocupația Cod COR Numărul și data încheierii contractului individual de muncă Durata contractului individual de muncă Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7

NOTĂ: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul dezvoltării comunității locale.

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
.....................................

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 15 la norme)

CONVENȚIE
Nr. ........./.................

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............/Municipiului București, reprezentată prin ............., având funcția de .................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ................., reprezentată prin ......................., având funcția de ..................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ....... absolvenți ai unor instituții de învățământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Tabelul nominal cu absolvenții încadrați în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la data încadrării în muncă;

b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților prevăzuți la pct. 1 anterior termenului de 3 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

c) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția de ...%*) sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, odată cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective și tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de copii de pe pontaj și statul de plată;

e) să depună declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declarații;

f) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

g) să respecte dispozițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din contribuția de ......%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

În situația în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt mai mari, diferența se plătește de agenție conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în:

a) suma reprezentând contribuția de .......%*) aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolvenții încadrați prevăzuți la pct. 1 și constituit din elementele prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) subvenția prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

Agenția Director executiv, Angajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
....................... .............................

*) Cota contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ la convenție

Județul .............................

Angajatorul .........................

Sediul/adresa .......................

Contul/Banca ........................

Codul fiscal ........................

Telefon .............................

TABEL NOMINAL cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă,
conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,
cu modificările și completările ulterioare

Convenția nr. ......./........

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de absolvenți*) Anul absolvirii/ Numărul diplomei/ adeverinței Numărul și data încheierii contractului individual de muncă/data angajării Ocupația Cod COR Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7

În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera "H".

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
.......................................

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;
cod B - absolvenți de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;
cod C - absolvenți de învățământ superior.

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 16 la norme)

Județul .............................

Angajatorul .........................

Sediul/adresa .......................

Contul/Banca ........................

Codul fiscal ........................

Telefon .............................

TABEL NOMINAL cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă, conform
prevederilor art. 80 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările
și completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite
angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Convenția nr. ....../......
Luna ... anul ...

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de absolvenți*) Drepturi salariale, din care:**) Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***) Sume plătite ****) Observații *****)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ...
...
... ...
...
TOTAL A1 B1
Suma reprezentând scutirea de la plata contribuției datorate de angajator la BAS aferentă absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 (2,5% x Total B1) C1
TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002 (Total A1 + Total C1)

În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera "H".

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
..................................

*) Coloana 3 se completează după cum urmează:

cod A - absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;
cod B - absolvenți de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;
cod C - absolvenți de învățământ superior.

**) Coloana 4 se completează prin evidențierea separată a drepturilor care se înscriu în carnetul de muncă (salariul de bază lunar brut, sporuri, indemnizații, alte adaosuri, salariu de merit, sporul de vechime în muncă etc.).

***) Coloana 6 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat, din cuantumul subvenției prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului în funcție de categoria absolventului.

****) Coloana 7 se completează cu sumele plătite absolvenților reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Coloana 8 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 17 la norme)

ACT ADIȚIONAL
la Convenția nr. ....../........

Încheiat la data de ........................

între Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................../ Municipiului București, reprezentată prin ......................., având funcția de ........................................., denumită în continuare agenția, și angajatorul ....................., reprezentat prin ..........................., având funcția de ....................., prin care se stabilesc următoarele:

1. Angajatorul asigură prin furnizorul de formare profesională*) ............................., autorizat în condițiile legislației privind formarea profesională a adulților prin Autorizația seria ..... nr. ........ din data de .............., un program de formare profesională sub formă de curs de**) ... pentru ocupația de ..., pentru un număr de ... absolvenți, încadrați în muncă în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

2. La finalizarea programului de formare prevăzut la pct. 1, angajatorul solicită agenției suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenților care au promovat examenul de absolvire.

3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenților care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va prezenta documentația prevăzută la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

4. Agenția se obligă să suporte, în condițiile legii, cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenților care au promovat examenul de absolvire.

Agenția Director executiv, Angajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
..................... .............................

*) Se va menționa denumirea furnizorului de formare profesională autorizat prin care angajatorul asigură formarea profesională a absolvenților.

**) Se va înscrie: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare.

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 19 la norme)

CONVENȚIE
Nr. .../.........

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............/Municipiului București, reprezentată prin ..........., având funcția de ...................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ................., reprezentată prin ........................, având funcția de .................., denumită în continuare angajatorul, având un număr de*) .............. angajați, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă:

A. pe perioadă nedeterminată un număr de:

a) ................... șomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrați în evidența agenției;

b) ................... șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, înregistrați în evidența agenției;

c) ................... persoane cu handicap;

B. un număr de:

a) ................... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială;

b) ................... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la data încadrării în muncă;

b) să respecte dispozițiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

c) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului de 2 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția de ... %**) sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,

e) să depună pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, odată cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective, și tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de copii de pe pontaj și statul de plată;

f) să depună declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare;

g) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din contribuția de ......%**) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

În situația în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt mai mari, diferența se plătește de agenție conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în:

a) suma reprezentând contribuția de ...... %**) aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de persoanele încadrate în muncă prevăzute la pct. 1 lit. Aa) și b) și constituit din elementele prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) subvenția prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

Agenția Director executiv, Angajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
..................... ..........................

*) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

**) Cota contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ la convenție

Județul .............................

Angajatorul .........................

Sediul/adresa .......................

Contul/Banca ........................

Codul fiscal ........................

Telefon .............................

TABEL NOMINAL
cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

Convenția nr. .../...

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane*) Numărul și data încheierii contractului individual de muncă/Data angajării Data îndeplinirii condițiilor de pensionare**) Ocupația Cod COR Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
.....................................

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrați în evidența agenției;
cod B - șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, înregistrați în evidența agenției;
cod C - persoane cu handicap;
cod D - șomeri înregistrați în evidența agenției, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei anticipate parțiale;
cod E - șomeri înregistrați în evidența agenției, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială.

**) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D și E.

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 20 la norme)

Județul ..........................

Angajatorul ......................

Sediul/adresa ....................

Contul/Banca .....................

Codul fiscal .....................

Telefon ..........................

TABEL NOMINAL cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările
și completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite
angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Convenția nr. .../...
Luna ... anul ...

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane*) Drepturi salariale, din care:**) Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***) Sume plătite ****) Observații *****)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ...
...
... ...
...
TOTAL A1 B1
Suma reprezentând scutirea de la plata contribuției datorate de angajator la BAS aferentă persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea C1 nr. 76/2002, încadrate în muncă în condițiile acestui articol (2,5% x Total B1)
TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002 (Total A1 + Total C1)

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
....................................

*) Coloana 3 se completează după cum urmează:

cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrați în evidența agenției;
cod B - șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, înregistrați în evidența agenției;
cod C - persoane cu handicap;
cod D - șomeri înregistrați în evidența agenției, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei anticipate parțiale;
cod E - șomeri înregistrați în evidența agenției, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială.

**) Coloana 4 se completează numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile A și B. Se evidențiază separat toate drepturile acestor persoane, care se înscriu în carnetul de muncă (salariul de bază lunar brut, sporuri, indemnizații, alte adaosuri, salariu de merit, sporul de vechime în muncă etc.).

***) Coloana 6 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat, din cuantumul subvenției prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului.

****) Coloana 7 se completează numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile A și B, cu sumele plătite acestora reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Coloana 8 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 21 la norme)

Județul .........................

Angajatorul .....................

Sediul/adresa ...................

Contul/Banca ....................

Codul fiscal ....................

Telefon/fax .....................

Către
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
a Județului ............./Municipiului București

..........................,
(angajatorul)
reprezentat prin ................., având funcția de ..........,
vă solicit să aprobați diminuarea sumei reprezentând contribuția lunară de ... %*) datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj cu ..., calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Anexăm tabelul nominal cu șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă încadrați în muncă în anul ... și contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.
Data
.................
Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
...........................

*) Cota contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ la convenție

Județul ...........................

Angajatorul .......................

Sediul/adresa .....................

Contul/Banca ......................

Codul fiscal ......................

Telefon ...........................

TABEL NOMINAL cu șomerii încadrați în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Numărul și data încheierii contractului individual de muncă Durata contractului individual de muncă Ocupația Cod COR Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6
Data Angajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
................
.............................

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 23 la norme)

Către
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului
........./Municipiului București

Subsemnata/Subsemnatul ......................................., codul numeric personal ............................., absolventă/absolvent a/al instituției de învățământ/școlii speciale .............................., anul ................ luna .............................................., înregistrată/înregistrat în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................./ Municipiului București, agenția locală sector ..............., solicit acordarea dreptului sub formă de primă prevăzut la art. 731 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de .............................. sunt angajată/angajat în baza actului*) nr. ............/.................... la unitatea .................... din localitatea ........................, în meseria/profesia ................ .
Data ................. Semnătura ..................
*) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 24 la norme)

Către
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/
Municipiului București

Subsemnata/Subsemnatul .............., codul numeric personal .............., absolventă/absolvent a/al instituției de învățământ/școlii speciale ..........., anul ..............., luna ........................, solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 731 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de ....................... sunt angajată/angajat cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza actului*) nr. .........../.............. la unitatea .... din localitatea ............., în meseria/profesia ..........., fapt care a condus la încetarea plății indemnizației de șomaj de care beneficiam, în temeiul art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Precizez că am menținut raporturile de muncă/serviciu cu angajatorul la care m-am încadrat în muncă pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
Data ................. Semnătura ..................
*) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 25 la norme)

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă

a Județului ................./Municipiului București

CERTIFICAT
privind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002

Doamna/Domnul ...................., cod numeric personal ..................., domiciliată/domiciliat în localitatea .................., str. ................. nr. ..........., bl. ..........., sc. .........., et. ........., ap. .........., județul/sectorul ............................., a realizat un stagiu de cotizare de ............ ani, ........... luni, ............. zile, după cum urmează:
- în calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii, în perioada .......
Total: ani ........., luni, ........., zile .........;
- în calitate de asigurat în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, în perioada ......................
Total: ani ........., luni ........., zile ......... .
Certificarea stagiului de cotizare s-a făcut conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Director executiv,
.................................
Întocmit,
.................................
(numele și prenumele)
................................
(semnătura)

ANEXA Nr. 141) (Anexa nr. 26 la norme

1) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil.

Număr de înregistrare la angajator ......... data ...............

ADEVERINȚĂ

A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire/nume ...................................
Codul unic de înregistrare/codul fiscal .........
Cod CAEN ........................................
Adresa ..........................................
Telefon/fax .....................................
E-mail/pagină internet ...........................
B. Date privind plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj:
B.1. Pentru doamna/domnul .................................................., CNP ..................................., care se legitimează cu BI/CI/Adeverință seria ...... numărul ................, salariat din data de ................, în data de ....................... în calitatea noastră de angajator, am reținut și virat la bugetul asigurărilor pentru șomaj sumele reprezentând contribuția individuală în cotă de 1% și contribuția datorată de angajator după cum urmează;
Nr. crt. Luna și anul Baza de calcul (BC) Suma reprezentând contribuția individuală Instrument de plată, numărul și data acestuia Suma reprezentând contribuția datorată de angajator Instrument de plată, numărul și data acestuia Numărul și data înregistrării la A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. a Declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj
1 2 3 4 5 6 7 8
1
...
12
NOTĂ:
- Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru șomaj sumele reprezentând contribuțiile prevăzute de lege.
- BC - baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală în cotă de 1%, determinată în conformitate cu prevederile art. 14 din ~Normele~ metodologice de aplicare a Legii ~nr. 76/2002~, aprobate prin H.G. ~nr. 174/2002~, cu modificările și completările ulterioare.
- Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.
- Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuției datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.
- Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. diferența dintre drepturile bănești cuvenite potrivit legii ca urmare a convenției încheiate și suma reprezentând contribuția datorată de angajator, coloana 7 se completează cu numărul și data convenției încheiate.
B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează varianta corespunzătoare):
[] nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru șomaj
[] pentru perioada .................... nu s-a reținut și virat contribuția individuală în sumă totală de .................. și plătit contribuția datorată de angajator în sumă de ................
[] ne regăsim în una din situațiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ........ perioada ................................. .
C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:
Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr și data ................
Data angajării ........................ .
Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ........................
Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*):
Data de suspendare ............ data de încetare a suspendării .............. motivul suspendării**) ....................................................... .
*) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare
**) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.
Sub sancțiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conținutul acestei adeverințe și în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.
Administrator/Director/Reprezentant legal
Nume și prenume, funcția
(în clar)
.........................................
Compartimentul ..................
Nume și prenume, funcția
(în clar)
...............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...