Curtea de Conturi

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități (aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 1/2009, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare) din 04.02.2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2009 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogat prin Hotărâre 130/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, plenul Curții de Conturi aprobă prezentul regulament.

2. Curtea de Conturi este organizată și funcționează în baza dispozițiilor art. 140 din Constituția României, republicată, și ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

3. Curtea de Conturi exercită funcția de control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, furnizând Parlamentului și, respectiv, unităților administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea și administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.

4. Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a activităților specifice Curții de Conturi, modul în care se realizează atribuțiile, competențele și obiectivele de control/audit, precum și modul în care se efectuează valorificarea constatărilor cuprinse în actele încheiate de către auditorii publici externi ca urmare a finalizării acestor activități. De asemenea, stabilește și modul de organizare și de efectuare a auditului public extern de către Autoritatea de Audit asupra utilizării fondurilor comunitare nerambursabile și a cofinanțării naționale aferente.

5. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- audit public extern - activitatea specifică de audit efectuată de Curtea de Conturi, care cuprinde, în principal, auditul financiar și auditul performanței;

- audit financiar - activitatea prin care se urmărește dacă situațiile financiare sunt complete, reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare, furnizându-se în acest sens o opinie;

- audit al performanței - evaluarea independentă a modului în care o entitate, un program, o activitate sau o operațiune funcționează din punctul de vedere al eficienței, economicității și eficacității;

- auditor public extern - persoana din cadrul Curții de Conturi care efectuează activități specifice de control/audit sau îndeplinește și alte atribuții legate strict de funcția de control/audit, în baza programului anual de activitate, aprobat de plenul Curții de Conturi;

- autoritate publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, autoritățile administrative autonome, autorități ale administrației publice locale și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finanțare;

- control - activitatea efectuată de auditorii publici externi, în baza programului anual de activitate, aprobat de plen, prin care se verifică și se urmărește modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea și utilizarea fondurilor publice;

- economicitate - caracteristică atribuită situației în care se obține minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;

- eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;

- eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;

- entitate controlată/auditată - autoritatea publică, compania/societatea națională, regia autonomă sau societatea comercială la care statul ori o unitate administrativ-teritorială deține, singură sau împreună, integral ori mai mult de jumătate din capitalul social și asupra căreia Curtea de Conturi își exercită funcția de control/audit în baza programului său anual de activitate;

- eșantionarea - etapă în procesul de control/audit având drept scop selectarea operațiunilor/tranzacțiilor ce urmează a fi verificate și care permite analiza rezultatelor, astfel încât concluziile să poată fi extinse asupra tuturor operațiunilor/tranzacțiilor;

- fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, după caz, bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritățile administrației publice locale, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale;

- legalitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile și care sunt în vigoare la data efectuării acesteia;

- misiune de audit - acțiunea de audit financiar sau de audit al performanței, aprobată a se desfășura la o entitate publică, conform programului anual de activitate al Curții de Conturi, și care se finalizează cu un raport de audit;

- ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aprobe acțiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora;

- opinie de audit - concluzia auditorului care se exprimă în scris asupra situațiilor financiare și/sau a programului ori activității auditate, în legătură cu realitatea, fidelitatea și conformitatea acestora cu reglementările aplicabile domeniului;

- patrimoniu public - totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, ale unităților administrativ-teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite ori asumate cu orice titlu. Drepturile și obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale se referă exclusiv la bunurile din sectorul public;

- prag de semnificație (materialitatea) - valoarea maximă a erorilor pe care le-ar putea conține situațiile financiare, valoare peste care erorile detectate sunt considerate a fi semnificative, influențând astfel opinia auditorului. Pragul de semnificație poate fi exprimat nu numai valoric, ci și prin natura abaterilor sau contextul în care acestea s-au produs;

- program anual de activitate - documentul aprobat de către plen prin care se programează activitățile specifice ale Curții de Conturi, respectiv control, audit financiar și auditul performanței, în baza căruia auditorii publici externi își desfășoară anual activitatea;

- proceduri de audit public extern - metodele și tehnicile utilizate de auditorii publici externi, necesare formulării, după caz, a constatărilor, opiniilor, concluziilor și recomandărilor;

- regularitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte;

- standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri și metode pe baza cărora auditorul public extern determină ansamblul etapelor și procedurilor de verificare, care să permită atingerea obiectivului fixat;

- standarde proprii de audit ale Curții de Conturi - definesc principiile de bază și stabilesc un cadru unitar de aplicare a procedurilor și a metodelor utilizate în desfășurarea auditului public extern, cu scopul de a asigura calitatea activității. Acestea sunt elaborate pe baza Standardelor de audit ale Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit și ale Federației Internaționale a Contabililor și urmăresc aplicarea celor mai bune practici de audit.

SECȚIUNEA 1 Competențe, activități specifice, controale dispuse de
Camera Deputaților sau de Senat și alte atribuții ale Curții de Conturi

6. Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Constituție și în legea de organizare și funcționare a Curții de Conturi, și reprezintă România în calitatea sa de instituție supremă de audit în organizațiile internaționale ale acestor instituții.

7. În baza legii, Curtea de Conturi este singura competentă să certifice acuratețea și veridicitatea datelor din conturile de execuție verificate. Asupra acestora nu se poate pronunța nicio altă autoritate decât provizoriu.

8. Controalele Curții de Conturi se inițiază din oficiu și nu pot fi oprite decât de Parlament și numai în cazul depășirii competențelor stabilite prin lege.

9. Hotărârile Camerei Deputaților sau ale Senatului prin care se cere Curții de Conturi efectuarea unor controale, în limitele competențelor sale, sunt obligatorii. Nicio altă autoritate publică, persoană fizică sau juridică nu o mai poate obliga.

10. Hotărârile Camerei Deputaților sau ale Senatului vor fi prezentate plenului Curții de Conturi în vederea introducerii acțiunilor solicitate în Programul anual de activitate.

11. La finalizarea acestor acțiuni de verificare, Curtea de Conturi întocmește rapoarte pe care le transmite Camerei Deputaților sau Senatului, după caz.

12. În cadrul competențelor prevăzute la art. 16 din lege, Curtea de Conturi își desfășoară atribuțiile specifice asupra următoarelor domenii, prevăzute expres în cuprinsul art. 17 din lege:

a) formarea și utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale, precum și mișcarea fondurilor între aceste bugete;

b) constituirea și utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;

c) formarea și gestionarea datoriei publice și situația garanțiilor guvernamentale pentru credite interne și externe;

d) utilizarea alocațiilor bugetare pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

e) constituirea, administrarea și utilizarea fondurilor publice de către autoritățile administrative autonome și de către instituțiile publice înființate prin lege, precum și de organismele autonome de asigurări sociale ale statului;

f) situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale de către instituțiile publice, regiile autonome, companiile și societățile naționale, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică;

g) constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă;

h) alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competența Curții.

13. Principalele activități specifice ale Curții de Conturi sunt cele de control și de audit public extern. Auditul public extern cuprinde auditul financiar și auditul performanței.

14. Controlul se desfășoară în baza tematicilor specifice elaborate de structurile de specialitate ale Curții de Conturi la:

- instituțiile publice prevăzute la art. 18 și art. 20 alin. (1) din lege, pe parcursul execuției bugetare și pentru perioadele expirate, după caz;

- alte persoane prevăzute la art. 18 (altele decât instituțiile publice), la art. 19 și art. 27 alin. (2) și (3) din lege.

Controlul se poate efectua, în limita competențelor legale, și ca urmare a unor informații apărute în mass-media, a unor sesizări primite de Curtea de Conturi de la diverse persoane juridice și fizice sau din alte surse.

Aceste acțiuni se declanșează operativ, în limita fondului de timp disponibil, în baza unei analize privind necesitatea și oportunitatea efectuării verificării. Acțiunea se inițiază la propunerea șefului de departament, este însușită de vicepreședintele coordonator și avizată de președintele Curții de Conturi. Ulterior declanșării, aceste acțiuni de control se includ în Programul anual de activitate, conform metodologiei de elaborare, modificare și urmărire a realizării Programului anual de activitate.

Pentru rezolvarea unor sesizări, Curtea de Conturi poate dispune altor entități abilitate prin lege să efectueze verificarea aspectelor semnalate.

15. Auditul financiar se exercită în baza art. 22 din lege, potrivit Programului anual de activitate, pentru exercițiul financiar încheiat, asupra conturilor de execuție ale bugetului general consolidat.

16. Conform art. 24 din lege, Curtea de Conturi are competența să stabilească limitele valorice minime de la care conturile prevăzute la art. 22 din lege sunt supuse auditării în fiecare exercițiu bugetar, astfel încât, în termenul legal de prescripție, să se asigure verificarea tuturor conturilor. Aceste valori se stabilesc de plenul Curții de Conturi înainte de aprobarea Programului anual de activitate.

17. Curtea de Conturi efectuează, potrivit art. 26 din lege, auditul performanței utilizării resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, în baza programului său de activitate, atât la finalul, cât și pe parcursul desfășurării proiectelor, programelor, proceselor sau activităților supuse verificării.

18. Exercitarea activităților specifice de control, audit financiar și audit al performanței se realizează pe baza procedurilor de audit public extern cuprinse în prezentul regulament și în standardele proprii de audit, detaliate în manualele de audit, elaborate și aprobate de Curtea de Conturi.

Standardele proprii de audit ale Curții de Conturi sunt elaborate în baza standardelor de audit internaționale, general acceptate.

Alte activități și atribuții ale Curții de Conturi

19. Potrivit art. 93 din lege, Curtea de Conturi mai are și alte atribuții, respectiv:

a) să evalueze activitatea de control financiar propriu și de audit intern a persoanelor juridice controlate, prevăzute la art. 18 din lege;

b) să ceară și să utilizeze, pentru exercitarea funcțiilor sale de control și audit, rapoartele celorlalte organisme cu atribuții de control financiar, fiscal, audit intern și inspecție bancară;

c) să ceară unor instituții specializate ale statului, ori de câte ori este necesar, să efectueze verificări de specialitate care să contribuie la clarificarea unor constatări;

d) să dezvolte colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, în vederea asigurării complementarității și a creșterii eficienței activității de audit.

Totodată, conform art. 4 alin. (6) din lege, autoritățile publice cu atribuții de control financiar, control fiscal, inclusiv cele de inspecție bancară ale Băncii Naționale a României, precum și autoritățile publice cu atribuții de control sau de supraveghere prudențială în alte domenii au obligația să efectueze cu prioritate verificări specifice, la solicitarea Curții de Conturi.

20. Conform prevederilor art. 92 din lege, Curtea de Conturi avizează:

a) la cererea Senatului sau a Camerei Deputaților, proiectul bugetului de stat și proiectele de lege în domeniul finanțelor și al contabilității publice sau prin aplicarea cărora ar rezulta o diminuare a veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetară;

b) înființarea de către Guvern sau ministere a unor organe de specialitate în subordinea lor.

SECȚIUNEA a 2-a Programul anual de activitate

21. Curtea de Conturi decide în mod autonom asupra programului propriu de activitate, astfel cum este prevăzut în art. 2 alin. (1) din lege.

22. Acțiunile specifice de control, audit financiar și audit al performanței din cadrul competențelor atribuite Curții de Conturi se desfășoară pe baza Programului anual de activitate, aprobat de plenul Curții de Conturi.

Acțiunile se aduc la cunoștința entităților ce urmează a fi verificate, astfel cum se precizează la art. 28 din lege.

23. Întocmirea, modificarea, completarea și urmărirea Programului anual de activitate se fac potrivit metodologiei de elaborare, modificare și urmărire a realizării Programului anual de activitate.

SECȚIUNEA a 3-a Obligațiile entităților publice verificate de Curtea de Conturi

24. Potrivit art. 4 alin. (1) din lege, Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente și informații necesare exercitării atribuțiilor sale.

25. Misiunile de control/audit se desfășoară la sediul entităților supuse verificării. Acestea sunt obligate să le asigure auditorilor publici externi accesul în incintă și trebuie să le sprijine totodată activitatea în mod corespunzător, oferind spații de lucru adecvate și diverse echipamente (birouri, calculatoare etc.) necesare bunei desfășurări a activității, astfel cum prevede art. 4 alin. (2) și alin. (4) din lege.

În cazuri excepționale, misiunile de control/audit se pot desfășura și la sediul Curții de Conturi.

26. Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din lege, la solicitarea Curții de Conturi, entitățile supuse verificării sunt obligate să îi transmită, sub semnătură, actele, documentele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilită, și să îi asigure accesul în sediile acestora.

În caz contrar, se va proceda la aplicarea prevederilor art. 128 din lege ("încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) se penalizează cu 50 lei pentru fiecare zi de întârziere"), potrivit procedurii stabilite la pct. 114-118 din prezentul regulament. De asemenea, în funcție de situația concretă, acțiunile de verificare pot fi suspendate până la prezentarea documentelor solicitate. Suspendarea se face conform metodologiei interne a Curții de Conturi.

27. La solicitarea auditorilor publici externi, conform art. 4 alin. (3) din lege, persoanele fizice sau juridice deținătoare de acte sau documente sunt obligate să le pună la dispoziția acestora.

28. Entitățile supuse verificării, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din lege, poartă întreaga răspundere pentru acțiunile lor și nu pot fi absolvite de această răspundere prin invocarea rapoartelor Curții de Conturi.

29. Conducerea entităților supuse verificării răspunde, potrivit legii, pentru:

- pregătirea și prezentarea integrală și la termenul solicitat a situațiilor financiare, precum și a tuturor documentelor și a informațiilor, în concordanță cu reglementările legale în vigoare. Toate situațiile solicitate entității verificate se prezintă de aceasta, sub semnătură, în conținutul și în forma cerută;

- organizarea și desfășurarea activității de control intern și audit intern;

- stabilirea întinderii prejudiciului (dacă este cazul), dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) din lege.

CAPITOLUL II Organizarea, efectuarea controlului, întocmirea actelor
de control și valorificarea constatărilor înscrise în actele de control

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile, competențele și obiectivele controlului Curții de Conturi

Domenii și entități controlate

30. În temeiul art. 1 alin. (1) din lege, domeniile care intră în competența de control a Curții de Conturi sunt redate, în principal, la art. 17 din lege, prevederi care se referă la: modul de formare și utilizare a resurselor bugetului consolidat pe parcursul execuției bugetare și pentru perioadele expirate, după caz; formarea și gestionarea datoriei publice și situația garanțiilor guvernamentale; utilizarea diverselor forme de sprijin financiar acordat de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale; situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale de către instituțiile publice, regiile autonome, companiile și societățile naționale, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică; constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă; alte domenii stabilite, potrivit legii, în competența Curții de Conturi.

31. Potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din lege, Curtea de Conturi exercită controlul și la autoritățile cu atribuții în domeniul privatizării, iar în baza prevederilor art. 36 din lege, efectuează controale și pe parcursul execuției bugetare și pentru perioadele expirate, după caz, la persoanele prevăzute la art. 18 și 19 din lege.

32. În baza hotărârilor Camerei Deputaților sau ale Senatului, Curtea de Conturi efectuează și alte controale, în limita competențelor sale, privind modul de gestionare a resurselor publice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din lege.

33. În cadrul atribuțiilor sale, Curtea de Conturi exercită controlul la entitățile prevăzute la art. 18 și 19 din lege, unde sunt urmărite, în principal, în funcție de competențe, aspectele redate la art. 27 alin. (1) din lege.

34. Curtea de Conturi, în baza prevederilor legii sale de organizare și funcționare, precum și a altor prevederi legale, poate exercita, pe baza tematicilor specifice, funcția de control la:

a) instituțiile publice care intră, potrivit legii, în competența de control a Curții de Conturi, în cazul verificărilor pe parcursul execuției bugetare și pentru perioadele expirate, după caz;

b) entitățile aflate în raporturi de subordonare, coordonare, aflate sub autoritatea sau care funcționează pe lângă instituțiile publice verificate, respectiv regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul și/sau unitățile administrativ-teritoriale dețin, individual ori împreună, majoritatea capitalului social;

c) Banca Națională a României;

d) organisme autonome de asigurări sociale sau de altă natură care gestionează bunuri, valori ori fonduri, într-un regim legal obligatoriu, în condițiile în care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru;

e) autoritățile cu atribuții în domeniul privatizării, unde controlul se face cu privire la:

- respectarea de către autoritățile cu atribuții în domeniul privatizării a metodelor și procedurilor de privatizare prevăzute de lege;

- modul în care s-a asigurat respectarea clauzelor stabilite prin contractele de privatizare;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...